//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Kálmáncsai, Nagydobszai, Csurgói, Ráday graduálok
- Kálmáncsai, Nagydobszai, Csurgói, Ráday graduálok :

7. AZ ÖREG GRADUÁL Zsoltár-könyvének ... ... I. rész Fekete Csaba 2001.

7. AZ ÖREG GRADUÁL Zsoltár-könyvének ... ... I. rész Fekete Csaba 2001.


 

MAGYAR NYELVJÁRÁSOK”

A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK

2001. ÉVKÖNYVE DEBRECEN XXXIX, 165–176

Fekete Csaba

Az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos
hagyománya

Készült az OTKA Régi magyar szövegek nyelvi és művelődéstörténeti magyarázata, kiadása című (T 029 146. sz.) kutatási program keretében. Nyelvi és Művelődéstörténeti Adattár 14.

A graduálok a korai protestantizmus szertartási énekeskönyvei gregorián dallamokkal és magyar szövegekkel. Ezeknek egyik fő része az istentiszteleteken, énekes szertartások alkalmával használatos százötven bibliai prózazsoltár. Ezek szövege többféle forrásból származik. Ismeretes, hogy az Öreg [’nagy’] graduált (Gyulafehérvár, 1636) a szerkesztők, Keserűi Dajka János (1580–1633) és Geleji Katona István (1589–1649) erdélyi püspökök — az (erdélyi) szertartás egységesítésének reményében, a helyileg eltérő gyakorlat problémáinak elhárítására — mintapéldányul szánták, és összehasonlító munkálatra alapozták. A graduál előmunkálatait még Bethlen Gábor szorgalmazta, később pedig kétszáz példányban I. Rákóczi György költségén nyomtatták ki. Külön megemlítendő, hogy a könyv elején lévő ajánlását Rákóczi György vala­mennyi példányban saját kezűleg írta alá, bejegyezve jelmondatát („Non est currentis, neque volentis, sed miserentis Dei”), majd azokat ajándékként a legjelentősebb magyarországi és erdélyi gyülekezeteknek küldette szét, amelyeknek a nevét ugyancsak a saját kezével írta be. Az Öreg graduál zsoltárszövegének Keserűi Dajka János volt a revizora, a Zsoltárok könyvének átjavított szövegét a később megsemmisült Gyulafehérvári graduálba másoltatta. Elhunyta után a munkálatot Geleji Katona fejezte be, akit nyelvtaníróként is ismerünk (vö. Magyar Gramatikatska. Gyulafehérvár, 1645). Ő rendezte sajtó alá és ő felügyelte az Öreg graduál nyomtatását. (Az Öreg graduálra ld. Régi magyarországi nyomtatványok — a továbbiakban RMNyt. — [3. köt.] 1643; általában a graduál hazai könyvműfajára pedig ld. Ferenczi Ilona, Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis 1635, Musicalia Danubiana 9., Bp. 1988; kísérő tanulmány 18–24.) Az Öreg graduál a középkori hagyományokból kinőtt (ortodox) református magyar nyelvű gregorián korális leggazdagabb gyűjteménye (RMNyt. III, 44). Más kérdés, hogy ez a liturgikus gyakorlat ekkor sem volt kizárólagos, majd pedig főleg a puritanizmus hatására fokozatosan elenyészett (vö. pl. Csomasz Tóth Kálmán, A református gyülekezeti éneklés. Bp. 1950. 131–58, Uő, Egyházi zeneélet. (Protestáns egyházak): Magyarország zenetörténete. II. 1541–1686. Szerk. Bárdos Kornél. Bp., 1990. 186–99, 202–13; Dobszay László, A magyar egyházzenetörténet forrásai. Bp., 1999. 47–51; Fekete Csaba, Graduál és református istentisztelet. (Liturgiatörténeti áttekintés az Öreg Graduál somorjai példányának kéziratos pótlékai alapján): Egyház és művelődés. Szerk. G. Szabó Botond–Fekete Csaba–Bereczki Lajos. Debrecen, 2000. 207–355; Karasszon Dezső, Synopsis Gradualis. (A gregorián ének és a magyar református istentisztelet): Uo. 137–206).

Az Öreg graduál, illetve az előzményéül szolgáló Gyulafehérvári graduál szövegének megállapításakor a nyomtatott források mellett mintegy negyven, különböző vidékről származó helyi kéziratos graduált dolgoztak föl. Geleji Katona István terjedelmes bevezetője, I. Rákóczi Györgyhöz szóló ajánlólevele tájékoztat a részletekről. A zsoltárok fordításáról azt írja, hogy Keserűi Dajka János „az másfélszáz zsoltárokat, (amint látom a boldog emlékezetű Carolyi Caspar fordítása szerint), mivel az azelőtti graduálokban csak egynéhány zsoltá­rok voltak (azokis nem literaliter, hanem csak periphrastice, azaz bővebbedkén való körüljáró beszéddel, amint a kisebbik Cantionáléban kell lenni) versenként szaggatván a nótával való éneklésre egészlen leírta, s a Graduál írónak eleiben adta” (RMNyt. III, 43). Az 1620-as, 1630-as évek fordulóján, amikor Keserűi Dajka János munkához látott, már négy évtizede megjelent a Vizsolyi Biblia (1590). Csaknem egy évszázaddal korábban pedig Bencédi Székely István bizonyára liturgikus használatra is szánt Zsoltárkönyve (Krakkó, 1548), valamint majd két évtizeddel ez után Heltai Gáspár és körének zsoltárfordítása (Kolozs­vár, 1560). A ránk maradt kéziratos graduálokban viszont nincs meg a teljes Zsoltárkönyv. A kódexek korának latinon alapuló fordításait a héber alapszövegre is figyelő protestánsok, humanista tudósok nem fogadták el kritikátlanul. Valóban kínálkozott tehát az a lehetőség, hogy például a Vizsolyi Biblia szövegét beillesszék a készülő graduálba. A köztudat számára ez ma egészen magától értetődő volna a Károlyi Gáspár (1530 k.–1591) vezetésével szerkesztett fordítás tekintélye és századokon át érvényesülő nyelvi és irodalmi hatása miatt. Ámde a korabeli szertartási gyakorlatban ez sokszor mégsem így történt. (Mindezekről a kérdésekről Ferenczi Ilona tanulmánya tájékoztat: Kísérlet a liturgia egységesítésére az Erdélyi Fejedelemségben (a 17. század első felében). Magyar Egyházzene 1993/1994: 21–30. Ugyanő felsorolja a kéziratos graduálokat is: Graduale Ráday saeculi XVII. Musicalia Danubiana 16. Bp., 1997. Kísérő tanulmány: 12, 84. jegyzet.) Az Öreg graduál Zsoltárkönyvével pontosabban az a helyzet, hogy annak számos zsoltára, a zsoltárok többsége nagy mértékben támaszkodik a Vizsolyi Bibliára, illetve lényegében egyezik vele.

A korai gyakorlatban és hagyományban sokkal több kéziratban terjedt fordításváltozat és a szertartásban szóbeliség útján öröklődött zsoltárvariáns élt egymás mellett, mint amennyiről ma valamelyes ismereteink vagy legalább sejtéseink lehetnek. Szegedi Lajos fordítása eltűnt. Kálmáncsehi Márton 1550–1555 táján létezhetett szertartáskönyve sem ismeretes, a Beythe Istváné sem. A kéziratos graduálokban közel félszáz lehet a Kálmáncsehi fordításából hagyományosan tovább élő zsoltár-
szöveg (vö. Huszár Gál, A Keresztyeni Gy×lekezetben Valo Isteni Dicheretec; függeléke: A Keresztyéni Gyºlekezetben valo Regveli EnekleÐec, mellyeket Primaknac hijnac, az Kalmanczehi Marton MeÐtertxl Magyarrá fordîtatot PÐalmuÐockal egyetembe, Debrecen, 1561; hasonmás: Biblio­theca Hungarica Antiqua XII. Bp. 1983). Szőnyi Etelka például harminchét zsoltárról látta igazolhatónak Kálmáncsehi (Sánta) Márton szerzőségét (XVI. századi énekelt próza: egy filológiai kérdés: ItK. 1989: 264–98).

A zsoltárok variánsait olyan graduálokba másolták, amelyek a későbbi használatban gyakran elkoptak vagy megsemmisültek. 1574-ben Huszár Gál kiadta az egyetlen ránk maradt 16. századi (óprotestáns) nyomtatott graduált (A keresztyeni gywlekezetben valo IÐteni diczeretec es ImadÐagoc, Komjáti, 1574; hasonmása: Bibliotheca Hungarica Antiqua XIII. Bp. 1983; a kiadványnak csak az első része graduál, a második eredeti reformátori (gyülekezeti, nép-) énekeket tartalmaz). Ennek zsoltársorozata ismeretlen forrásból való. Nem egyezik meg szövegük az 1561-ben kinyomtatott Kálmáncsehi Márton-félékkel sem, és csak a zsoltárok felét tartalmazza. Huszár Gál zsoltárszövegeinek hagyománya azonban nem folytatódott a ránk maradt kéziratos graduálokban, nincs nyomuk az Öreg graduálban sem.

A Vizsolyi Biblia és az Öreg graduál Psalteriuma lényegében vagy csak rész­ben egyező, illetve eltérő szövegű zsoltárokat egyaránt tartalmaz. A részbeni egyezésnek (eltérésnek) is vannak különböző fokozatai. Olyan zsoltárok is akad­nak, amelyeknek csak a kezdőverse különbözik, a szöveg többi része tulajdonképpen azonos.

A különféle típusok, noha az áttekintés és az összefüggések feltárása végett törekednünk kell az elkülönítésükre, nem tisztán bukkannak föl. A zsoltárszövegek eltéréseiről helyenként nem dönthetjük el világosan, hogy ma már ismeretlen kéziratos forráshoz való ragaszkodás miatt vagy egyes zsoltárkommentárok hatására vagy a héber forrásnyelv és főként Immanuel Tremellius latin fordításához való nagyobb hűség érdekében jöttek-e létre. Ezenkívül a szertartási használat, tehát a közösségben és felszóval, énekbeszédben (recitálva) elimádkozás miatt megvalósított módosításokkal is számolnuk kell. Ennek érdekében Keserűi Dajka néhol jobb mondatfelépítést vagy más szóalakokat is választott. Geleji Katona az előszóban arra utal, hogy ő nem változtatott az elődjétől örökölt zsol­társzövegen. Ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy bizonyos hibákat sem javított. Ezért hiányzanak néhol versek, vagy maradtak a szövegben az íródeák elhallásából vagy hibás leírásból eredő lapsusok.

A szövegtörténet néhány itt következő szemelvénye elsősorban a Vizsolyi Biblia és az Öreg graduál Zsoltárkönyvére figyel; azokat hasonlítja össze, de a maitól meglehetősen eltérő 17. századi liturgikus gondolkodásnak és az állandóan gyakorolt szertartásban gyökerező szóbeliségnek egyes vonásait szintén szemlélteti. E példák rávilágítanak a nyomtatott, valamint a kéziratos korai protestáns zsoltárszövegek hagyományozódásának bonyolult s ma már nehezen tisz­tázható összefüggéseire.

1. Részben eltérő zsoltárszövegek. Lássuk párhuzamosan a két Zsoltár­könyv szövegét, annak eltéréseit a 6., azaz az első bűnbánati zsoltárban (Domine ne in furore tuo arguas me)!

A zsoltárok számozásában mindkét kiadás a hébert (Biblia Hebraica) követi. A Vulgata szövegére alább a latin incipit utal. Az Öreg graduál, mint általában a liturgikus célra készült zsoltárfordítások, versszámozást nem tartalmaz. A könnyebb tájékozódás és összevetés céljából a Vizsolyi Biblia versszámozását közlöm, az egyes verseken belül pedig a Vizsolyi Biblia és az Öreg graduál szövegét sorokra tördelem.

A : a sorok végén nem egyszerűen interpunkciós funkciójú, hanem egyszersmind a recitálásban a mediatio (= mondatfelező dallamformula helyének) jele. Egyébként az interpunkciós jeleket többnyire betűközzel, de helyenként a szóhoz tapadva szedték a korabeli nyomdászok. Az alábbi idézetek ebben is hűen követik a két nyomtatványt.

 

Vizsolyi Biblia (1590)

Öreg graduál (1636)

(1) WRam az te búÐúláÐodba

ne fedgy meg engemet,

és az te haragodban

ne oÐtorozz engemet.

Vram az te buÐuláÐodban

ne fedgy megh engemet:

Es az te haragodban

ne oÐtorozz meg engemet

 

 

(2) Kxnyxr×lly raytam Wram,

mert erxtelen vagyoc,

gyogyicz meg engemet Wram

mert meg háborodtanac az én czontaim.

Kxnyxr×ly én raytam Vram

mert erxtelen vagyok:

Gyógits meg engemet, Vram,

mert megh háborodtanak az én csontaim.

 

 

(3) Es az én lelkem igen meg háborodott:

De te Wram mîglen.

[hiányzik!]

 

 

(4) Têrij hozzám Wram

és mencz ki az én lelkemet,

és ßabadîcz meg engemet

az te irgalmaÐÐágodért.

Térj hozzám Vram

és Ðzabaditsd meg az én lelkemet:

Es tarts meg engemet

az te irgalmaÐÐágodért.

 

 

(5) Mert ninczen te felxled

az halálban emlekxzet ,

az koporÐóban

kitÐoda mond te néked diczéretet?

Mert nincsen

az halálban te rollad emlékezet :

Az koporsóban penigh

kicsoda mond tenéked dicsiretet?

 

 

 

(6) El fáradtam foházkodáÐimban ,

meg moÐtam minden éijel az én ágyamat ,

és kxny húlatáÐimmal

meg xtxztem ágyamot.

El faradtam foházkodáÐimban,

megh moÐtam minden éijel az én ágyamat:

Es kxnyhullataÐimmal

meg xntxztem nyoÐzolyamat.

 

 

(7) El heruadott ortzám

ßomorúÐág miatt ,

és meg vénh×tt

az én ellenÐégim miatt.

Megh homályoÐodtanak az én Ðzemeim

az keÐer×Ðêgnek miatta :

Es az én orczám megh vénh×dt

az én ellenÐêgim miatt.

 

 

(8) Mennyetec el én t×lem mindnyáián

kic álnokÐágot czelekeßtec ,

mert meg halgatta az WR

az én Ðiralmamnacßauát.

Távozzatok el txllem mindnyájan

kik álnokÐágot cselekeztek :

Mert megh halgata az Vr

az én kxnyxrgéÐemet;

 

 

(9) Meg halgatta az WR az én kxnyxrgéÐe­met,

és az WR bę vxtte az én eÐedezéÐemet.

[hiányzik!]

és az Vr eleiben vxtte az én eÐedezéÐemet.

 

 

(10) Pirúllyanac meg

és igen háborîtaÐÐanac meg

minden én ellenÐégim,

hátra tęrienec és hirtelen

ßégyen×llyenec meg.

Pirullyanak megh

és igen meg háborittaÐÐanak

minden én ellenÐêgim:

Hátra térjenek és hirtelen

meg Ðzégyen×llyenek.

 

 

 

DicsxÐęgh Atyának és Fiunak, &c.

Amint látható, a 7. vers kivételével nincsenek lényegi eltérések, csupán a szórendet érintők, és kisebb átfogalmazások. Két zsoltárvers teljesen, illetve részben hiányzik az Öreg graduál szövegéből. A 3. vers hiányát vagy javítatlan hiba vagy valamilyen kéziratos forrásszöveg elvétése okozta. A 9. vers felének kiesése sem tudatos összevonás eredménye, hanem a leíró, a másoló vagy a nyomdász észrevétlenül maradt hibázása. A zsoltár többi részét vagy hozzáigazította Keserűi Dajka János a Vizsolyi Biblia szövegéhez, vagy főként a szóbeli hagyomány jegyében változtatott annak szövegén.

E zsoltár kapcsán is föltehető, hogy Keserűi Dajka különféle szövegeket szintén összehasonlított. Például az Öreg graduálban is — mint a Székely István zsoltárfordításában — nyoszolya és ágy szó van a 6. versben. Ettől eltérőleg a Károlyi-féle fordítás korai kiadásaiban, a Vizsolyi, a Hanaui (1608), az Oppen­heimi (1612) Bibliában mindkétszer az ágy szót olvassuk. Majd csak Tótfalusi Kis Miklós (1685) cseréli ki az ágy szó első előfordulását nyoszolyára.

A különbözések egyéb típusait példázzuk egy másik zsoltárral.
A 9. zsoltárnak (Cofitebor tibi Domine in toto corde meo) több verse (9–10., 12–13., 16–18., 20.) szemlélteti, milyen mértékben változott meg az Öreg gra­du­ál szövege helyenként olyan zsoltárokban is, amelyeknek a legtöbb verse egyébként vagy szó szerint azonos vagy csak alig tér el a két fordításban. Az említett versekben már (némileg) több az eltérő szó vagy grammatikai megoldás, mint az előző példában. Érdekes még, hogy az egyébként teljesen egyező 2. versben a Vizsolyi Biblia örvendezek és örülek szópárja helyett az Öreg graduálban a régi magyar írásbeliségben sokkal gyakoribb örvendez(ek) és vigad(ok) áll, amely forma az ikerszavakra jellemző hangtani felépítést mutatva (magánhangzós, illetve labiális mássalhangzós szókezdet) az orális gyakorlatban formálódhatott ki (ld. M. Nagy, Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. XXXVI–XXXV [1998–1999]: 72–3). A hosszabb zsoltárokat, a kilencediket is, általában két részre tagolták a liturgikus gyakorlatban. Ezt követi az Öreg graduál is: az első rész lezárásának helyét a kezdő szavakkal jelzett doxológia mutatja a 12. vers után, a második rész (13–20. vers) elején pedig latinul ugyanazon zsoltár folytatódására való utalás is olvasható.

Vizsolyi Biblia

Öreg graduál

(1) Diczérem az WRat tellyes ßiuem…l,

hirdetem minden te czuda tételidet.

Dicsirem az Vrat tellyes Ðzivembxl:

Hirdetem minden te csuda tételidet

 

 

(2) yruendezec és xr×lec te benned,

és diczéreted mondoc

FelÐéges IÐten az te Neuednec.

Eorvendezek és vigadok te benned:

Es dicsiretet mondok

felÐęges IÐten az te nevednek.

 

 

(3) Hogy az én ellenÐégim hátat adtac,

meg ×tkxztec és el veztenec

az te ortzád elxl.

Hogy az én ellenÐęgim hátat adtak :

Megh ×tkxztek, és el veÐztek,

az te orczád elxl.

 

 

(4) Hogy az én itéletemet

és igyemet véghxz vitted,

ültél az ßękben mint igaz Biró.

Hogy az én itiletemet,

és igyemet véghez vitted :

Es ülvén az Ðzékben igaÐÐágot Ðzólgáltattál.

 

 

(5) Meg feddetted à pogányokat,

el veztetted a hitetlent,

az x neueket mindenha

és mind xrxcké el txrlxtted.

Megh feddetted az pogányokat,

el veÐztetted az hitetlent :

Az x neveket mindenha,

és mind xrxkké el txrlxtted.

 

 

(6) Az ellenÐégnec puztîtáÐi

mindeneÐtxl fogua meg ß×ntenec,

az x vároÐit el rontotad,

és az x emlekezetec

vęlec egyetembe el veßett.

Az ellenÐęgnek puÐztitáÐi

mindeneÐtxl fogva meg Ðz×ntenek:

Az x váraÐit el rontottad,

és az x emlékezetek

vélek egyembe el veÐzett.

 

 

(7) Az WR pedig mind xrxcké ×l,

és az x ßękit kéßiti az itéletre.

De az Vr mind xrxkké megh marad:

Es az xÐzékit kéÐziti az itiletre.

 

 

(8) Es x meg itéli ez világot igaÐÐágban,

és az népeknec

txruéńt mond txkélleteÐÐégben.

Es x megh itili ez világot igaÐÐágban :

Es az népeknek

txrvényt mond txkelleteÐÐęgben.

 

 

(9) Es léßen az WR a meg nyomorîtotnac

fel magaztalás ,

és ideiekorán való Ðegitsége

az nyomorúÐágban.

Es az Vr fel magaÐztallya

az nyomoritattat :

Mert idejekorán való ÐegitÐęge léÐzen

az nyomoruÐágban.

 

 

(10) Es te benned biznac

az kic eÐméric az te Neuedet ,

mert el nem hagyod azokat

kic tégedet WRam kereÐnec.

Te benned, Vram, biznak

az kik eÐmérik az te nevedet:

Mert el nem hagyod azokat,

kik kereÐnek tégedet.

 

 

(11) Mondgyatoc diczéretet az Wrnac

ki Sionban lakic,

hirdeÐÐétec az népec kxzxtt

az x czelekedetit.

Mondgyatoc dicsiretet az Vrnak

ki Sionban lákik :

HirdeÐÐętek az népek kxzxtt

az xcselekedetit.

 

 

(12) Mert ki kereÐi az véreket,

azokról meg emlekezic ,

nem feledkezic el az

ßegéńnec kiáltáÐáról.

Mert ki kereÐi, az ki ontot vért,

és arrul megh emlékezik :

Nem feletkezik el

az Ðzegénynek kiáltáÐárol.

 

 

 

DicsxÐęgh Atyának, és Fiunak, &c.

[= : és Ðzent Lélek IÐtennek.

Miképpen kezdetben dicsxÐęges vala:

MoÐt és mind xrxkkxn xrxkké ugy légyen.]

PÐalmi eiuÐdem continuatio.

 

 

(13) Kxnyxr×ly én rajtam Wram,

láÐd meg nyomorúÐágomat

(mellyet ßenuedec) ellenÐégimtxl,

ki meg ßabaditaß engemet

az halálnac kapuiból.

Kxnyxr×ly én raytam Vram,

és Ðzabadits meg engemet,

az halálnak kapuiból:

LáÐd meg nyomoruÐágomat

melyet Ðzenvedek ellenÐęgimtxl.

 

 

(14) Hogy hirdeÐÐem minden te diczéretidet

Sion leányánac kapuiban,

és xr×llyec az te meg ßabadîtaÐodban.

Hogy hirdeÐÐem minden te dicsiretedet

Sion leányának kapuiban :

Es xr×llyek az te meg ÐzabaditáÐodban.

 

 

(15) Bę mer×ltenec az pogányoc

az veremben, mellyet áÐtanac :

Az halóban meg akadott láboc,

mellyet el rxytettenec.

Bé mer×ltenek az pogányok,

az veremben mellyet áÐtanak:

Az hálóban megh akadot lábok,

mellyet el rxjtettenek.

 

 

(16) Meg eÐmértetett az WR az itéletbxl

mellyet czelekedett :

Az hitetlen az x kezénec munkáiáual

meg kxtxztetett.

Meg jelentette magát az Vr,

az igaÐÐágnak ki ÐzólgáltatáÐában :

Az hitetlen az x kezének munkáiával

csuda mint megh kxtxztetet.

 

 

 

(17) Tęrienec az hitetlenec az fxldbe,

és minden népec

kic el feledkxznec az IÐtenrxl.

Szállyanak az koporÐóban az hitetlenek:

Es minden népek,

kik el feletkeztek az IÐtenrxl.

 

 

(18) Mert nem mind xrxcké feledekenÐégbe

léßen az ßegény,

az nyomorúltaknac reménÐégec

n# mind xrxcké el vęß.

Mert nem léÐzen mind xrxkké

feledékenÐęgben az Ðzegény :

Es az nyomorultaknak reményÐęgek

nem véÐz el mind xrxkké.

 

 

(19) Kelly fel Wram,

ne vegyen hatalmat az ember ,

itélteÐÐenec meg az pogányoc te elxtted.

Kely fel Vram

ne végyen hatalmat az ember én rajtam:

ItilteÐÐenek meg az IÐtenetelenek te elxtted.

 

 

(20) Rxttents meg WRam xket ,

eÐmériéc meg az pogányoc

hogy xk emberec.

Rémétsd megh Vram xket:

Hagyd iÐmérjék meg az hitetlenek,

hogy xk halandó emberek.

 

 

 

DicsxÐęg Atyának, &c. […] Miképpen : […]

2. Eltérő zsoltárkezdetek. Az Öreg graduálnak a Vizsolyi Bibliával általában azonos szövegű zsoltárai között olyanokat is találunk, amelyeknek szignifi­kánsan csak a kezdő verse tér el a Vizsolyi Biblia szövegétől.

A 60. és a 69. zsoltárárnak az eleje mutatja az ilyen típusú eltérést. Lássuk előbb a 60. (Deus repulisti nos) zsoltár kezdetét:

Vizsolyi Biblia

Öreg graduál

(1) Isten elvetettél vala minket,

el ßéleztettél vala minket,

meg haragudtál vala,

tęry meg mi hozzánk.

Oh Vr IÐten, ki elvetettél vala minket,

el ÐzélleÐztettél vala minket,

mert meg haraguttál vala reánk:

Térj meg kérünk kegyelmeÐen mi hozzâk.

 

 

(2) Meg renditetted vala az fxldet,

kęt felé válaztottad vala azt,

eppits meg annac romláÐit,

mert meg indúlt.

Meg renditvén az fxldet

két felé válaÐztottad azt:

Eppitsd meg anak romláÐit,

mert meg indult.

 

 

(3) Az te népednec

nehéz dolgokat mutadtál vala :

Itattál minket rxttegéÐnec boráual.

Az te népednek

nehéz dolgokat mutattál vala:

Itattál minket rettegéÐnek borával.

 

 

(4) Adtál az tégedet félxknec záßlót,

mellyel éllyenec az igaÐÐágért.

Stb.

ZáÐzlót adtál az téged félxknek:

Mellyel éllyenek az igazságért.

Stb.

E zsoltárnak az első verse is csak kisebb mértékben különbözik. Az Öreg graduálban gyakori az Ó Úr Isten megszólítás a Vizsolyi Bibliában olvasható Isten helyett, mint itt is, a vonatkozó névmással bővített mondatban. Az ó indulatszó a latinban, a (régi) magyarban és más nyelvekben az érzelemteli megszólítás bevezetőjeként is állhat, ilyenkor vocativusi funkciójú. Ezért gyakori, hogy megszólításban szerepel, de ez nem szükségszerű. Az ilyen helyzetben az ó indulatszót tartalmazó vagy nélkülöző mondatok tehát váltakozhatnak (vö. Gallasy: TNyt. II/1: 850; A. Molnár: NytudÉrt. 148. sz. 14–5). Az Öreg gra­du­álba betoldott kér igéhez pedig a határozószó szokásos fordulatot alkotva (térj kegyelmesen…) társul, amely bővítés a megszólítással jobban összekapcsolja a mondat felszólító részét. Azt is láthatjuk, hogy az Öreg graduál a Vizsolyi Bib­liában gyakori összetett múlt idejű igealak helyett nem ritkán egyszerű befejezett múltat használ. A többi tíz versben szintén csak olyan különbségek vannak, mint a már bemutatott 2-től 4-ig terjedő versekben. Azt gondolhatnánk, hogy a megfogalmazás magyaross

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!