//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- XX. század legnagyobb magyar református
teológusa cikkek pl: Életéről, Diktatúra szorításá-
ban, Iskolaügy, Egység vagy barátság
- XX. század legnagyobb magyar református
teológusa cikkek pl: Életéről, Diktatúra szorításá-
ban, Iskolaügy, Egység vagy barátság
:

Kiss Réka: A diktatúra szorításában 3. Irodalom, Jegyzetek

Kiss Réka: A diktatúra szorításában 3. Irodalom, Jegyzetek


 Iro­da­lom

A ma­gyar­or­szá­gi re­for­má­tus egy­ház 1939. III. 1-jén meg­nyílt zsi­na­tá­nak jegy­zô­köny­ve. 1947. Bu­da­pest.

 

      Az 1931–35. évi or­szág­gyû­lés fel­sô­há­zá­nak nap­ló­ja. Bu­da­pest, 1932–35/I.

     Barcza Jó­zsef – Dienes Dé­nes (szerk.) 1999. A ma­gyar­or­szá­gi re­for­má­tus egy­ház tör­té­ne­te, 1918–1990. Ta­nul­má­nyok. Sá­ros­pa­tak.

Bárczay Gyu­la (szerk.) 1988. Ra­vasz Lász­ló: Vá­lo­ga­tott írá­sok, 1945–1968. Bern,

Bereczky Al­bert 1945. A ma­gyar pro­tes­tan­tiz­mus a zsi­dó­ül­dö­zés el­len. Bu­da­pest,

Ber­ta­lan Péter – Ko­vács György 1939. Ér­vek, el­len­ér­vek. Bu­da­pest.

Bibó Ist­ván 1986. A ma­gyar de­mok­rá­cia vál­sá­ga. In Uô: Vá­lo­ga­tott ta­nul­má­nyok. 2. kö­tet. Bu­da­pest, Mag­ve­tô Könyv­ki­adó.

Bolyki Já­nos – La­dá­nyi Sán­dor 1987. A re­for­má­tus egy­ház 1918–1948 kö­zött. In Lendvai L. Fe­renc (szerk.): A ma­gyar pro­tes­tan­tiz­mus tör­té­ne­te, 1918–1948. Bu­da­pest.

B. Ma­jor Já­nos (szerk.) 1921. Dr. Ra­vasz Lász­ló Dunamelléki püs­pök be­ik­ta­tá­sa al­kal­má­val el­hang­zott be­szé­dek és imák. Bu­da­pest.

Do­mo­kos Má­tyás 1998. Mi (nem) lett vol­na, ha… Né­meth Lász­ló és a Mé­hes Zoltán-i sors­vá­lasz­tás. Kor­társ, 10. szám.

Fürj Zol­tán 1998. Ra­vasz Lász­ló az egy­ház­kor­mány­zó, 1945–1948. Confessio, 2. szám.

Ger­gely Je­nô 1995. Az egy­há­zak Ma­gya­ror­szá­gon az Ide­ig­le­nes Nem­zet­gyû­lés idô­sza­ká­ban (1944. de­cem­ber – 1945. no­vem­ber). In Feitl Ist­ván (szerk.): Az Ide­ig­le­nes Nem­zet­gyû­lés és az Ide­ig­le­nes Nem­ze­ti Kor­mány, 1944–1945. Bu­da­pest.

Gom­bos Gyu­la 1960. Szûk esz­ten­dôk. A ma­gyar kál­vi­niz­mus vál­sá­ga. Wa­shing­ton.

Izsák László – Kun Mik­lós (szerk.) 1994. Moszk­vá­nak je­lent­jük. Tit­kos do­ku­men­tu­mok, 1944–1948. Bu­da­pest, Szá­zad­vég Ki­adó.

Kiss Ré­ka 2002. A „re­for­má­tus re­ak­ció” az ál­lam­biz­ton­sá­gi ira­tok­ban (1956–1967). In Ablon­czy – Bertényi – Hatos – Kiss (szerk.): Ha­gyo­mány, kö­zös­ség, mû­ve­lô­dés. Ta­nul­má­nyok a hat­­van­­éves Kósa Lász­ló tisz­te­le­té­re. Bu­da­pest.

Ko­moly Ot­tó nap­ló­ja, 1944. (Be­ve­ze­tô: Majsai Ta­más, Schmidt Má­ria.) In A Rá­day Gyûj­te­mény Év­köny­ve III. Bu­da­pest.

La­dá­nyi Sán­dor 1994. Váz­la­tos tör­té­nel­mi át­te­kin­tés a Ma­gyar­or­szá­gi Re­for­má­tus Egy­ház kö­ze­leb­bi múlt­já­nak ala­ku­lá­sá­ról. Va­ló­ság, 4. szám 3–30.

M. Kiss Sán­dor 1999. Ó, jöjj el mi­e­lôbb, ra­ti­fi­ká­ció! Jegy­ze­tek a dik­ta­tú­ra ter­mé­szet­raj­zá­ból. Ma­gyar Szem­le, 1–2. szám 77–93.

Majsai Ta­más 1995. A ma­gyar re­for­má­tus egy­ház és a ho­lo­ca­ust. A nyil­vá­nos til­ta­ko­zás tör­té­ne­te. Vi­lá­gos­ság, 5. szám.

Pap Lász­ló 1992. Tíz év, és ami utá­na kö­vet­ke­zett. 1945–1963. Budapest–Bern.

Ra­vasz Lász­ló 1938. XVII. püspöki jelentés. Budapest.

Ra­vasz Lász­ló püspök újévi válasza az üdvözlésére. Lelkészegyesület, 1943. január 9. (27. lbjet).

Ra­vasz Lász­ló 1945. XXIII. és XXIV. püspöki jelentés. Budapest.

Ra­vasz Lász­ló 1945. Az er­köl­csi kár, mely ezt a nem­ze­tet ér­te. Élet és Jö­vô, de­cem­ber 8.

Ra­vasz Lász­ló 1945. Vé­dô­be­széd és vád­irat. Ha­la­dás, de­cem­ber 22.

Ra­vasz Lász­ló 1947. Ellensége vagyok a szellem monopóliumának Új Ember, február 2. (73. lbjet).

Ra­vasz Lász­ló 1993. Em­lé­ke­zé­se­im. Bu­da­pest.

Ré­vai Va­lé­ria (szerk.) 1991. Tör­vény­te­len szo­ci­a­liz­mus. A Tény­fel­tá­ró Bi­zott­ság je­len­té­se. Bu­da­pest.

Szabó Csaba 2000. Ra­vasz Lász­ló Szovjet–magyar viszony, 1946. Feljegyzés Nagy Ferenc és Sztálin találkozójáról. História 8. szám.

Sza­bó Imréné Sza­bó Éva (szerk.) 2001. „Ég, de meg nem emész­te­tik”. Sza­bó Im­re lel­ki­pász­tor nap­lói, 1914–1954. Bu­da­pest.

Sza­kács Sán­dor – Zinner Ti­bor 1997. A há­bo­rú „meg­vál­to­zott ter­mé­sze­te”: ada­tok és ada­lé­kok, té­nyek és össze­füg­gé­sek, 1944–1948. Bu­da­pest.

Ti­bo­ri Já­nos 1995. A ti­szán­tú­li re­for­má­tus egy­ház­ke­rü­let tör­té­ne­te, 1944–1957. Deb­re­cen.

 

[1] Ger­gely 1995, 194.

[2] Jegy­zô­könyv az MKP KV 1945. ok­tó­ber 11-ei ülé­sé­rôl. A Po­li­ti­ka­tör­té­ne­ti In­té­zet Le­vél­tá­ra (a to­váb­bi­ak­ban PIL) KV 274. f. 2/32.

[3] Gom­bos 1960, 16.

[4] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Vá­sár­he­lyi Já­nos­hoz. 1945. áp­ri­lis 9. A Du­namel­lé­ki Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let Rá­day Le­vél­tá­ra (a to­váb­bi­ak­ban Rá­day) A/1c 93. db. 1655–1945.

[5] Jegy­zô­könyv az MKP KV 1945. no­vem­ber 22-ei ülé­sé­rôl. PIL KV 274. f. 2/33.

[6] Ré­vai 1991.

0[7] Kar­dos Já­nos vissza­em­lé­ke­zé­se. Had­tör­té­ne­ti Le­vél­tár, Personalia 256. Kar­dos Já­nos ha­gya­té­ka.

0[8] Szakács–Zinner 1997, 224.

0[9] Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1945. már­ci­us 14. Rá­day A/1c 93. db. 1624-1945.)

[10] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Valentiny igaz­ság­ügy-mi­nisz­ter­hez. 1945. jú­ni­us 25. Tör­té­ne­ti Hi­va­tal (a to­váb­bi­ak­ban TH) O-9150 25.

[11] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ba­logh Je­nô­höz. 1945. jú­li­us 4. Rá­day A/1c 94. d., ik­ta­tó­szám nél­kül.

[12] A Ti­szán­tú­li Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let Le­vél­tár­tá­ra (a to­váb­bi­ak­ban TtREL) I.1.c. 486. db. 308. sz. Idé­zi Ti­bo­ri 1995, 90.

[13] Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1945. áp­ri­lis 26. Rá­day A/1c 93. d.1937–1945.

[14] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ba­logh Je­nô­höz. 1945. jú­li­us 4. Rá­day A/1c 94. d., ik­ta­tó­szám nél­kül.

[15] Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1945. áp­ri­lis 26. Rá­day A/1c 93. d.1937–1945.

[16] Uo.

[17] Soli Deo Gloria (SDG) re­for­má­tus di­ák­szö­vet­ség.

[18] Ra­vasz Lász­ló fel­jegy­zé­se az Er­dei Fe­renc bel­ügy­mi­nisz­ter­rel foly­ta­tott meg­be­szé­lés­rôl, 1945. má­jus. TH O-9150 7. Ér­de­mes meg­je­gyez­ni, hogy az egyéb­ként Né­meth Lász­ló gon­do­lat­vi­lá­gá­val szem­ben is tá­vol­sá­got tar­tó Ra­vasz tisz­te­let­re mél­tó ki­ál­lá­sa Né­meth és a né­pi moz­ga­lom mel­lett ép­pen ab­ban az idô­ben tör­tént, ami­kor Né­meth­re össze­han­golt tá­ma­dást zú­dí­tot­tak, há­bo­rús bû­nös­sé nyil­vá­ní­tá­sát kö­ve­tel­ve a fris­sen ha­ta­lom­ba ke­rült bal­ol­da­li erôk. S ép­pen az elôtt az Er­dei elôtt véd­te meg az egyéb­ként sze­mé­lyé­ben szin­tén fe­nye­ge­tett püs­pök Né­met­het, aki­vel Né­meth Lász­ló a vi­tá­ik el­le­né­re is egy tá­bor­ba tar­to­zó­nak érez­te ma­gát, s aki eb­ben az idô­ben a mi­ni­má­lis em­be­ri-írói szo­li­da­ri­tást sem vál­lal­ta a meg­tá­ma­dott író­val. Lásd Do­mo­kos 1998, 64.

[19] Bibó 1986, 30.

[20] Ra­vasz Lász­ló kéz­ira­tos pré­di­ká­ci­ó­ja. Rész­le­te­ket kö­zöl Bolyki–Ladányi 1987, 103. Új­ra köz­li Barcza–Dienes 1999, 80–81. A tel­jes szö­ve­get köz­li Bárczay 1988.

[21] Ra­vasz Lász­ló XXIII. és XXIV. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1945, 13. Rész­le­te­ket kö­zöl be­lô­le Bárczay 1988, 44–55. Ra­vasz 1945 utá­ni ma­ga­tar­tá­sá­hoz lásd La­dá­nyi 1994, 3–30. Új­ra­köz­li Barcza–Dienes 1999, 101–139.

[22] Ra­vasz: Vé­dô­be­széd és vád­irat. Ha­la­dás, 1945. de­cem­ber 22. 3–4. Az egy­ház­nak a zsi­dó­kér­dés­sel kap­cso­la­tos ál­lás­fog­la­lá­sát, ma­ga­tar­tá­sát leg­át­fo­gób­ban az 1944 vé­gén, 1945 leg­ele­jén ké­szí­tett (de so­ha be nem fe­je­zett) püs­pö­ki je­len­té­sé­ben fog­lal­ta össze: Pro memoria. Egy fe­je­zet Ra­vasz Lász­ló ké­szü­lô püs­pö­ki je­len­té­sé­bôl. Szi­go­rú­an bi­zal­mas kéz­irat gya­nánt. Rá­day C/141. 16. Rész­le­te­ket kö­zöl be­lô­le Majsai 1995, 50–80. A Pro memoria szá­mos ké­sôb­bi meg­nyi­lat­ko­zás alap­já­ul szol­gált. Lásd A Dunamelléki re­for­má­tus egy­ház­ke­rü­let ta­ná­csá­nak 1945. áp­ri­lis 10-én tar­tott ülé­se. 5. jkvsz. A re­for­má­tus egy­ház ve­ze­tô­i­nek ma­ga­tar­tá­sá­ról és in­téz­ke­dé­se­i­rôl össze­ál­lí­tott je­len­tés. A Dunamelléki Re­for­má­tus egy­ház­ke­rü­let ta­nács­ülé­si jegy­zô­köny­vei. Rá­day A/1a 1944–1947. 24. cs. 6. Ra­vasz Lász­ló: Az er­köl­csi kár, mely ezt a nem­ze­tet ér­te. Élet és Jö­vô, 1945. de­cem­ber 8. 1. Ugyan­csak a Pro memoriára épít Bereczky Al­bert (1945) gyak­ran idé­zett mun­ká­já­ban: A ma­gyar pro­tes­tan­tiz­mus a zsi­dó­ül­dö­zés el­len.

[23] A Ma­gyar­or­szá­gi Re­for­má­tus Egy­ház Zsi­na­ti Ta­ná­csá­nak ha­tá­ro­za­ta, 1946. má­jus 9. Kö­zöl­te az Élet és Jö­vô, 1946. má­jus 25. 1.

[24] E te­vé­keny­sé­ge több­irá­nyú volt. Egy­fe­lôl a kor­mány­zó­nál és a po­li­ti­kai ve­ze­tés be­fo­lyá­sos tag­ja­i­nál til­ta­ko­zott a zsi­dó­ság­gal szem­be­ni in­téz­ke­dé­sek el­len, s jár­ta ki szá­mos zsi­dó men­te­sí­té­sét. Más­fe­lôl meg­pró­bál­ta az át­ke­resz­tel­ke­dett, il­let­ve az ek­kor tö­me­ge­sen át­ke­resz­tel­ked­ni szán­dé­ko­zó zsi­dók stá­tu­sát meg­szi­lár­dí­ta­ni, hogy az éle­tü­ket ment­se. Har­mad­részt igye­ke­zett az el­len­ál­lás­ban és az élet­men­tés­ben – a püs­pök tud­tá­val és hall­ga­tó­la­gos be­le­egye­zé­sé­vel – je­len­tôs sze­re­pet vál­la­ló re­for­má­tus in­téz­mé­nyek­nek, szer­ve­ze­tek­nek, sze­mé­lyek­nek vé­del­met, egy­há­zi hát­te­ret biz­to­sí­ta­ni. Lásd Ko­moly Ot­tó nap­ló­ja. 1944. – Az egy­ház em­ber­men­tô te­vé­keny­sé­gé­rôl az utób­bi idôk leg­rész­le­te­sebb, az egy­ház­zal szem­ben fe­let­tébb kri­ti­kus ta­nul­má­nyát Majsai Ta­más (1995, 50–80) ír­ta.

[25] Ra­vasz­nak a há­bo­rú utá­ni ál­lás­fog­la­lá­sa­i­ról el­té­rô elô­je­lû ér­té­ke­lé­sek ké­szül­tek: La­dá­nyi 1995; Fürj 1998, 25–32; Majsai 1995.

[26] A zsi­nat el­nö­ké­nek elô­ter­jesz­té­se az egy­há­zi éle­tünk meg­szi­lár­dí­tá­sát cél­zó 1939. évi zsi­nat 1947. má­jus 7–8-án tar­tott VII. ülés­szak­ára. A ma­gyar­or­szá­gi re­for­má­tus egy­ház 1939. III. 1-jén meg­nyílt zsi­na­tá­nak jegy­zô­köny­ve. Bu­da­pest, 1947, 55. szá­mú zsi­na­ti iro­mány.

[27] Ra­vasz Lász­ló püs­pök új­évi vá­la­sza az üd­vöz­lé­sek­re. Lel­kész­egye­sü­let, 1943. ja­nu­ár 9. 1.

[28] Az egy­ház ré­teg­zett­sé­gé­bôl fa­ka­dó­an (hí­ve­i­nek mint­egy há­rom­ne­gye­de a két há­bo­rú kö­zött az ag­rár­szek­tor­ban dol­go­zott) a re­for­má­tus tár­sa­da­lom­po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás fó­ku­szá­ban az ag­rár­kér­dés és en­nek „mag­va” a föld­kér­dés állt. A re­for­má­tus egy­ház föld­re­form­pár­ti fi­a­tal lel­kész­tár­sa­dal­má­ra és az egy­há­zi if­jú­sá­gi egye­sü­le­tek kö­re­i­re a har­min­cas évek má­so­dik fe­lé­nek iro­dal­mi és po­li­ti­kai áram­la­tai kö­zül a ra­di­ká­lis re­for­mo­kat sür­ge­tô né­pi moz­ga­lom gya­ko­rol­ta a leg­na­gyobb ha­tást, amely a re­form­kon­zer­va­tív el­ve­ket val­ló püs­pök gon­dol­ko­dá­sán is nyo­mo­kat ha­gyott. Egy erô­tel­je­sen re­form­pár­ti lel­kész­tár­sa­da­lom püs­pö­ke­ként az év­ti­zed má­so­dik fe­lé­re ma­ga is el­ju­tott a gyö­ke­re­sebb re­form­el­kép­ze­lé­sek nyílt fel­vál­la­lá­sá­ig. En­nek leg­je­len­tô­sebb meg­nyil­vá­nu­lá­sa 1939 au­gusz­tu­sá­ban Ceg­lé­den két or­szá­gos egy­há­zi szer­ve­zet, a gyü­le­ke­ze­tek lel­ké­szi és vi­lá­gi ve­ze­tô­it össze­fo­gó szö­vet­ség, a Lel­kész­egye­sü­let és a Pres­bi­te­ri Szö­vet­ség kö­zös kong­resszu­sa volt, amely Ra­vasz püs­pök ve­ze­té­sé­vel nyi­lat­ko­za­tott tett, és fel­ter­jesz­tést kül­dött a kor­mány­zó­hoz, „mély­re­ha­tó föld­re­for­mot” sür­get­ve. A me­mo­ran­dum szö­ve­gét idé­zi Bertalan–Kovács 1939, 9.

[29] Re­for­má­tus Jö­vô, 1943. no­vem­ber 10. 1.

[30] Ra­vasz Lász­ló XXIII. és XXIV. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1945, 16.

[31] A pol­gá­ri Ma­gyar­or­szág egy­ház­po­li­ti­kai vi­szo­nya­it alap­ve­tô­en a val­lá­sok kö­zöt­ti jo­gi egyen­lô­sé­get ki­mon­dó ne­ve­ze­tes 1848. XX. tör­vény­cikk szab­ta meg. A köz­jo­gi egyen­lô­ség ki­mon­dá­sa azon­ban nem járt együtt a fe­le­ke­ze­tek gaz­da­sá­gi egyen­lô­sí­té­sé­vel, az­az a ka­to­li­kus egy­ház ál­lam­egy­ház vol­tá­nak meg­szün­te­té­sét nem kö­vet­te az egy­há­zi va­gyon sze­ku­la­ri­zá­ci­ó­ja, a ha­tal­mas ka­to­li­kus egy­há­zi va­gyon szin­te érin­tet­le­nül ma­radt. A pro­tes­táns sé­rel­mek el­len­sú­lyo­zá­sá­ra az áp­ri­li­si tör­vé­nyek az ál­lam­ra há­rí­tot­ták az egy­há­zak, va­la­mint az ad­dig ki­zá­ró­lag egy­há­zi fenn­tar­tá­sú is­ko­lák költ­sé­ge­it. A tör­vényt azon­ban so­ha­sem haj­tot­ták/hajt­hat­ták vég­re. Bár 1868-tól az egy­ház rend­sze­res tá­mo­ga­tást ka­pott az ál­lam­tól, ez azon­ban ki­adá­sa­ik­nak csu­pán tö­re­dé­két fe­dez­te, és az ál­lam­se­gély mér­té­ke fo­lya­ma­to­san meg­úju­ló vi­ták tár­gya lett.

[32] Ra­vasz püs­pö­ki szék­fog­la­ló be­szé­de (B. Ma­jor 1921, 34).

[33] Ra­vasz Lász­ló­nak az 1932/33. évi ál­la­mi költ­ség­ve­tés­rôl szó­ló tör­vény­ja­vas­lat tár­gya­lá­sán el­hang­zott be­szé­de, 1932. jú­ni­us 24. Az 1931–35. évi or­szág­gyû­lés fel­sô­há­zá­nak nap­ló­ja. Bu­da­pest, 1932–35/I. 357–358.

[34] Ra­vasz Lász­ló XVII. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1938.

[35] A zsi­na­ti elô­ter­jesz­tés elô­ké­szü­le­te­i­re és je­len­tô­sé­gé­re Ra­vasz ek­ként em­lé­ke­zett vissza: „1946 au­gusz­tu­sá­ban Sá­ros­pa­ta­kon, majd 1947 má­ju­sá­ban na­po­kon át kö­zös ér­te­kez­le­te­ken tár­gyal­tuk meg. A ja­vas­la­to­kat én fo­gal­maz­tam meg, s szö­ve­ge­zé­sem­ben ke­rült a zsi­nat elé. Ezt te­kin­tem egy­ház­épí­tô mun­kám csúcs­pont­já­nak, mert azo­kat a gon­do­la­tok fog­lal­ja össze, ame­lyek­nek meg­lá­tá­sá­ra Is­ten negy­ven­évi szol­gá­la­tom lá­tá­sai, té­ve­dé­sei és re­ví­zi­ói so­rán el­ve­ze­tett” (Ra­vasz 1993, 320).

[36] A ma­gyar­or­szá­gi re­for­má­tus egy­ház 1939. III. 1-jén meg­nyílt zsi­na­tá­nak jegy­zô­köny­ve. Bu­da­pest, 1947, 55. szá­mú zsi­na­ti iro­mány 4.

[37] Ra­vasz Lász­ló XXV. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1946. (Bárczay 1988, 92.)

[38] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Vá­sár­he­lyi Já­nos­hoz. 1945. áp­ri­lis 9. Rá­day A/1c 93. db. 1655–1945.

[39] Ra­vasz Lász­ló XXIII. és XXIV. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1945, 18.

[40] Ra­vasz Lász­ló XXV. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1946, 6. (Bárczay 1988, 96.)

[41] Ra­vasz Lász­ló fel­jegy­zé­se Ortutay Gyu­lá­val va­ló meg­be­szé­lé­sé­rôl (Ra­vasz 1993, 325).

[42] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez. 1946. jú­li­us 19. Rá­day A/1c 96. db. 871–1946.

[43] Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1946. au­gusz­tus 4. Rá­day A/1c 96. db. 878–1946.

[44] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez. 1946. jú­li­us 19. Rá­day A/1c 96. db. 871–1946.

[45] Ra­vasz Lász­ló fel­jegy­zé­sei az 1947–48-as évek­bôl. TH O-9150 36–51. A fel­jegy­zé­sek alap­ján ké­szült, s szó sze­rin­ti egye­zé­se­ket tar­tal­ma­zó em­lék­irat vo­nat­ko­zó ré­sze­it lásd Ra­vasz 1993, 328–329.

[46] Ra­vasz: Szovjet–magyar vi­szony. 1946. Fel­jegy­zés Nagy Fe­renc és Sztá­lin ta­lál­ko­zó­já­ról. Rá­day C/141. Köz­li Sza­bó 2000, 22–23.

[47] Bereczky Al­bert (1893–1966) 1945 után kis­gaz­da­pár­ti szí­nek­ben nem­zet­gyû­lé­si, majd or­szág­gyû­lé­si kép­vi­se­lô, 1945–46 fo­lya­mán kul­tusz­ál­lam­tit­kár, majd a kül­ügyi bi­zott­ság el­nö­ke. Ra­vasz Lász­lót kö­vet­te a püs­pö­ki szék­ben, 1948–58 kö­zött volt a Du­na Mel­lé­ki Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke. Pé­ter Já­nos (1910–1999) 1945–48 kö­zött Tildy Zol­tán tit­ká­ra volt, 1949-tôl, Ré­vész Im­re le­mon­dá­sát kö­ve­tô­en 1956-ig ô volt a Ti­szán­túl püs­pö­ke. 1949-tôl tit­kos párt­tag, 1961-ben hi­va­ta­lo­san is be­lé­pett a párt­ba. 1956-ot kö­ve­tô­en elô­ször a Kul­tu­rá­lis Kap­cso­la­tok In­té­ze­té­nek ve­ze­tô­je, ezt kö­ve­tô­en Ma­gyar­or­szág ENSZ-nagy­kö­ve­te, majd kül­ügy­mi­nisz­ter lett.

[48] M. Kiss 1999, 77–93.

[49] Sza­bó 2000, 22.

[50] Békefi Be­nô (1909–1964) 1945-tôl nyír­egy­há­zi lel­kész, majd es­pe­res. 1946-ban az Or­szá­gos Re­for­má­tus Sza­bad­ta­nács tit­ká­ra, 1951–57 kö­zött az Öku­me­ni­kus Ta­nács fô­tit­ká­ra. 1953–58 kö­zött Deb­re­cen­ben, 1958–62 kö­zött Bu­da­pes­ten te­o­ló­gi­ai ta­nár, 1962–64 kö­zött a Du­nán­tú­li Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke.

[51] Az egyik röp­lap be­szá­mít­ha­tat­lan­nak és kép­mu­ta­tó­nak bé­lye­gez­te Ré­vészt. Hí­resz­te­lé­sek ter­jed­tek el ar­ról, hogy Ré­vész ki­szol­gál­ta mind az 1919-es fe­hér­ter­rort, mind pe­dig a nyi­las dik­ta­tú­rát. A hír meg­szel­lôz­te­tô­je, mint utóbb ki­de­rült, Bereczky Al­bert volt, aki sa­ját ál­lí­tá­sa sze­rint egy hoz­zá in­té­zett le­vél­bôl sze­rez­te az ér­te­sü­lé­se­it. Amint azt a vá­lasz­tá­sok után Ré­vész­nek be­val­lot­ta, „Békefinek ô ugyan el­mond­ta azt a dol­got, …de nem adott ne­ki fel­ha­tal­ma­zást ar­ra, hogy azt to­vább­ter­jessze”. Tildy sze­mé­lye­sen üzent Ré­vész­nek, amely­ben le­mon­dás­ra szó­lí­tot­ta fel, és szü­le­tett egy kis­gaz­da­pár­ti kör­le­vél is, amely ki­fe­je­zet­ten Tildy uta­sí­tá­sá­ra hi­vat­koz­va aján­lot­ta Békefit meg­vá­lasz­tás­ra. – Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1945. de­cem­ber 16. Rá­day A/1c 94. d. 2385-1944/45.

[52] Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1945. ok­tó­ber 29. Rá­day A/1c 94. db. 2266-1945.

[53] A Re­for­má­tus Gyü­le­ke­ze­ti Evangelizáció Ba­rá­ti Tár­sa­sá­ga, a Ma­gyar Re­for­má­tus Éb­re­dés kö­rül ki­kris­tá­lyo­so­dott cso­por­to­su­lás egyik egye­sü­le­te volt.

[54] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez 1945. de­cem­ber 3. Rá­day A/1c 94. db. 2319-1945. – Mi­u­tán Ré­vészt har­mad­szor is nagy több­ség­gel vá­lasz­tot­ták meg püs­pök­ké, Békefi saj­ná­la­tát fe­jez­te ki az egy­ház­ke­rü­let el­nök­sé­gé­nél, hogy az egy­há­zat po­li­ti­kai párt­harc­ok szín­te­ré­vé tet­te, és a püs­pö­köt mél­tat­lan tá­ma­dás­ban ré­sze­sí­tet­te. Békefi Be­nô 1945. de­cem­ber 16-án kelt le­ve­le a Ti­szán­tú­li Egy­ház­ke­rü­let el­nök­sé­gé­nek. TtREL I.1.b. 416/1945. sz. Is­mer­te­ti Ti­bo­ri 1995, 121. – Ré­vész meg­vá­lasz­tá­sa után Bereczky is hosszas meg­be­szé­lést tar­tott Ré­vésszel. En­nek so­rán meg­ál­la­pod­tak, hogy az egy­há­zi bé­kes­ség ér­de­ké­ben kö­zös nyi­lat­ko­za­tot je­len­tet­nek meg az egy­há­zi la­pok­ban, amely­ben Bereczky ki­je­len­ti, hogy il­le­ték­te­len po­li­ti­kai té­nye­zôk be­avat­ko­zá­sát a püs­pök­vá­lasz­tás­ba már ön­ma­gá­ban és el­vi­leg is el­íté­len­dô­nek tart­ja. Ré­vész pe­dig a „ter­ro­risz­ti­kus” és „ter­ror” ki­fe­je­zé­se­ket, me­lye­ket az egy­ház­ke­rü­le­ti ta­nács­ülé­sen el­mon­dott be­szé­dé­ben hasz­nált, a ka­pott fel­vi­lá­go­sí­tá­sok után nem tart­ja fenn. Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz Rá­day A/1c 94. d. 2385-1944/45.; Nyi­lat­ko­zat. 1945. de­cem­ber 13. Élet és Jö­vô, 1946. feb­ru­ár 5. 4.

[55] Sza­bó Imréné 2001, 139. – Sza­bó Im­re (1891–1953) es­pe­res le­mon­da­tá­sa ek­kor nem járt si­ker­rel. 1951-ig szol­gált fa­so­ri lel­ki­pász­tor­ként és bu­da­pes­ti es­pe­res­ként. 1951-ben el­tá­vo­lí­tot­ták gyü­le­ke­ze­té­bôl, meg­fosz­tot­ták es­pe­re­si tiszt­sé­gé­tôl, és a Békefi ve­zet­te sza­bol­csi egy­ház­me­gyé­be, Buj köz­ség­be he­lyez­ték lel­kész­nek.

[56] Bereczky Al­bert le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1945. ok­tó­ber 29. Rá­day A/1c 94. db. 2245-1945.

[57] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Gyôry Elem­ér­hez. 1946. feb­ru­ár 11. Rá­day A/1c 95. db.130-1946.

[58] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez. 1945 de­cem­ber 3. Rá­day A/1c 94. db. 2319-1945.

[59] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ba­logh Je­nô­höz. 1945. má­jus 24. Rá­day A/1c 93. db. 1828-1945.

[60] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ba­logh Je­nô­höz. 1946. áp­ri­lis 24. A/1c 95. db. 439-1946.

[61] Ré­vész Im­re le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1946. ja­nu­ár 10. A/1c 95. db. 65-1946.

[62] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez. 1946. ja­nu­ár 21. Rá­day A/1c 95. db., ik­ta­tó­szám nél­kül. – Láz­ár An­dor 1945–1948. áp­ri­lis 2. kö­zött töl­töt­te be a Du­namel­lé­ken a fô­gond­nok­sá­got. Le­mon­dá­sá­nak be­nyúj­tá­sá­ra azt kö­ve­tô­en ke­rült sor, hogy áp­ri­lis 1-jén egy nap­ra le­tar­tóz­tat­ták, és az Andrássy út 60-ban ki­hall­gat­ták. A Ti­szán­tú­li Egy­ház­ke­rü­let vi­lá­gi ve­ze­té­sé­re Ré­vész Im­re je­lölt­je Ju­hász Nagy Sán­dor volt, a Kár­olyi-kor­mány egy­ko­ri ál­lam­tit­ká­ra, a két há­bo­rú kö­zöt­ti ma­gyar po­li­ti­kai el­len­zék tá­mo­ga­tó­ja, az Ide­ig­le­nes Nem­zet­gyû­lés al­el­nö­ke, aki­nek nagy sze­re­pe volt ab­ban, hogy Szentpéteri Kun­nal szem­ben Zsedényit vá­lasz­tot­ták meg az Ide­ig­le­nes Nem­zet­gyû­lés el­nö­ké­vé. Ju­hász Na­gyot sú­lyos­bo­dó be­teg­sé­ge, majd ha­lá­la meg­aka­dá­lyoz­ta ab­ban, hogy be­tölt­se a fô­gond­no­ki tisz­tet. He­lyé­be vé­gül Szentpéteri Kun Bé­lát vá­lasz­tot­ták, aki 1946-tól ha­lá­lá­ig, 1950-ig töl­töt­te be a Ti­szán­tú­li Egy­ház­ke­rü­let fô­gond­no­ki poszt­ját. Ôt Er­dei Fe­renc kö­vet­te a fô­gond­no­ki szék­ben.

[63] Me­mo­ran­dum „Nagy Gyu­la és tár­sai” alá­írás­sal, 1945. áp­ri­lis 14. Rá­day A/1c 93. db. 1711-1945.

[64] „Püs­pö­ki szol­gá­la­tom el­sô nap­já­tól kezd­ve itt, Du­namel­lé­ken az egy­há­zi megújhódás és lel­ki éb­re­dés szol­gá­la­tá­ban ál­lot­tam, s a leg­fôbb se­gít­sé­get e mun­ká­ban azok nyúj­tot­ták, aki­ket most is­me­ret­len erôk úgy akar­nak fel­tün­tet­ni, mint­ha el­le­nem­re kel­le­ne ne­kik az egy­ház re­for­má­ci­ó­ját vég­hez­vin­ni ép­pen most, ami­kor az egy­ház re­for­má­ci­ó­ját fo­ko­zott erô­vel hang­sú­lyo­zom, és még in­kább si­et­te­te­tem” – Ra­vasz Lász­ló XXV. püs­pö­ki je­len­té­se. Bu­da­pest, 1946, 6. (Bárczay 1988, 96.)

[65] Jegy­zô­könyv az Or­szá­gos Re­for­má­tus Sza­bad Ta­nács ala­ku­ló ülé­sé­rôl. Nyír­egy­há­za, 1946. au­gusz­tus 14. A Ma­gyar Re­for­má­tus Egy­ház Zsi­na­ti Le­vél­tá­ra 2/e 105. db. Az Or­szá­gos Re­for­má­tus Sza­bad­ta­nács jegy­zô­köny­vei.

[66] A ta­nács­ko­zás anya­gát ki­ad­ta Békefi Be­nô (szerk.): Or­szá­gos Re­for­má­tus Sza­bad Ta­nács, Bu­da­pest, 1946.

[67] Bog­dán Gyu­la le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. 1947. au­gusz­tus 17. Rá­day A/1c 100. db., ik­ta­tó­szám nél­kül.

[68] „Ke­mény Zsig­mond” fn. ügy­nök je­len­té­se 1956. jú­ni­us 22. TH O-9047 271.

[69] Sza­bad Szó, 1946. áp­ri­lis 25. 3. – Pógyor Ist­vánt, a KIE nem­ze­ti tit­ká­rát és Kiss Já­nost, a KIE tit­ká­rát 1946. áp­ri­lis 25-én in­ter­nál­ták, Szon­di Bé­lát, a Ma­gyar If­jú­ság szer­kesz­tô­jét 1946. szep­tem­ber 25-én nép­el­le­nes bûn­tett el­kö­ve­té­se cí­mén öt év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték.

[70] Nagy Gyu­la le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz 1946. jú­li­us 24. Rá­day A/1c 96. db., ik­ta­tó­szám nél­kül.

[71] Pro Memoria. 1947. áp­ri­lis 9. Rá­day Lt A/1c 100. db., ik­ta­tó­szám nél­kül.

[72] Pro Memoria. 1947. áp­ri­lis 9. Rá­day Lt A/1c 100. db., ik­ta­tó­szám nél­kül.

[73] Ra­vasz: „El­len­sé­ge va­gyok a szel­le­mi monopóliumnak…” Új Em­ber, 1947. feb­ru­ár 2. 1–2.

[74] Je­len­tés. 1946. ok­tó­ber 8. TH O-9150 54.

[75] Bereczky Al­bert le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez. 1946. már­ci­us 13. TH O-9047/1 57.

[76] Tény, hogy csak a Ma­gyar Test­vé­ri Kö­zös­ség fô­pe­ré­ben el­ítélt ti­zen­két vád­lott kö­zül öt szo­ro­sabb kap­cso­lat­ban állt a re­for­má­tus egy­ház­zal. A Pap Lász­ló ve­zet­te Új­já­épí­té­si Iro­da adott mun­kát eb­ben az idô­ben Héder Já­nos­nak, Szent-Miklóssy Ist­ván­nak és az egyik mel­lék­per­ben el­ítélt Képes-Harjay And­rás szá­za­dos­nak is. Pap vissza­em­lé­ke­zé­se sze­rint Szent-Mik­lóssy ja­vas­la­tá­ra terv­be vet­ték, hogy Donáth Györ­gyöt, a ké­sôb­bi per el­sô­ren­dû vád­lott­ját is al­kal­maz­zák az új­já­épí­té­si iro­dá­ban. Ugyan­csak Pap vissza­em­lé­ke­zé­sé­bôl tud­juk, hogy Szent-Iványi Do­mo­kos is egy­há­zi tiszt­sé­get vi­selt: a Re­for­má­tus Egy­ház Egye­te­mes Kon­vent­je kül­ügyi bi­zott­sá­gá­nak volt a ta­nács­adó­ja, és Ra­vasz püs­pök ôt szán­ta a kül­ügyi bi­zott­ság élé­re. A kap­cso­la­tok ja­va ré­sze az el­len­ál­lás ide­jé­re ve­zet­he­tô vissza, amely­nek szer­ve­zé­sé­ben a Ma­gyar Kö­zös­ség ve­ze­tôi je­len­tôs sze­re­pet vit­tek. Így pél­dá­ul Soós Gé­za, aki a ki­ug­rá­si iro­da tit­ká­ra­ként szer­vez­te az el­len­ál­lást, és ma­ga is a Ma­gyar Kö­zös­ség ve­ze­tôi kö­zé tar­to­zott, a Soli Deo Gloria (SDG) re­for­má­tus di­ák­szö­vet­ség tit­ká­ra­ként köz­ve­tí­tett re­for­má­tus egy­há­zi szer­ve­ze­tek és ve­ze­tôk, va­la­mint az el­len­ál­lás cso­port­jai kö­zött. Pap Lász­ló, aki szin­tén ré­sze­se volt az el­len­ál­lás­nak és az em­ber­men­tés­nek, Soós Gé­zá­val és más re­for­má­tus kö­zös­sé­gi ta­gok­kal is együtt­mû­kö­dött. Az ÁVO-nak épp ezért ka­pó­ra jött, hogy a szin­tén a Ma­gyar Kö­zös­ség bá­zi­sa­ként szá­mon tar­tott, Soós Gé­za ve­zet­te SDG Kál­vin té­ri iro­dá­ja adott ott­hont a Pap Lász­ló ál­tal ve­ze­tett Új­já­épí­té­si Bi­zott­ság­nak. Mind­ezek el­le­né­re sem­mi­lyen bi­zo­nyí­ték nem ke­rült elô ar­ra néz­ve, hogy az Új­já­épí­té­si Iro­da a Ma­gyar Kö­zös­sé­get bár­mi­lyen pénz­ügyi tá­mo­ga­tás­ban ré­sze­sí­tet­te vol­na (lásd Pap 1992, 34–35). Az Új­já­épí­té­si Iro­dá­ról a Sza­bad Nép 1947. ja­nu­ár 26-ai szá­ma kö­zölt „le­lep­le­zô” cik­ket. Pap Lász­ló kö­zös­sé­gi tag­sá­gá­ra vo­nat­ko­zó ada­to­kat tar­tal­maz a TH V-2000/7 d. 126. Ugyan­csak a Ma­gyar Kö­zös­ség re­for­má­tus vo­nat­ko­zá­sa­it erô­sí­tet­te, hogy a le­tar­tóz­ta­tott vagy a nyil­vá­no­san meg­ne­ve­zett kö­zös­sé­gi ta­gok kö­zött szá­mos re­for­má­tus lel­kész vagy egy­há­zi tiszt­vi­se­lô volt. Emel­lett az ÁVO szá­mon tar­tott több tu­cat olyan lel­készt is, aki a Ma­gyar Kö­zös­ség tag­ja volt ugyan, de az ügy kap­csán nem ke­rült nyil­vá­nos­ság­ra a ne­ve. Ilyen volt pél­dá­ul Vatai Lász­ló, az SDG tit­ká­ra, majd fô­tit­ká­ra, 1942 és 1944 ok­tó­be­re kö­zött egye­te­mi és fô­is­ko­lai lel­kész, Döbrössy La­jos és Hôgye Mi­hály lel­kész. A Donáth-perben ti­zen­két évi fegy­ház­ra ítélt Arany Bá­lint Bereczky Al­bert kö­ze­li ro­ko­na volt, de tag­ként tar­tot­ták nyil­ván a Ma­gyar Kö­zös­ség­ben ma­gát Bereczky Al­ber­tet, a ké­sôb­bi Du­namel­lé­ki püs­pö­köt is. TH O-9047 1.

[77] „Egy fô­pa­pi ta­lál­ko­zó” cí­mû cikk, csa­tol­va Fin­tor Bé­la le­ve­lé­hez. Fin­tor Bé­la le­ve­le Ra­vasz Lász­ló­hoz. Rá­day A/1c 98. db. 339–1947.

[78] Bárczay Gyu­la szer­kesz­tôi meg­jegy­zé­se Pap Lász­ló em­lék­ira­tá­hoz (Pap 1992, 45. o. 51. lbj.).

[79] Az SDG és a Ma­gyar Kö­zös­ség kö­zöt­ti kap­cso­lat meg­íté­lé­sé­re jel­lem­zô, hogy még 1966-ból is ol­vas­ha­tó olyan je­len­tés, amely sze­rint a Soli Deo Gloria Szö­vet­ség (Bp. IX., Kál­vin tér) „dr. Soós Gé­za ve­ze­té­sé­vel (aki az USA-ban meg­halt) az »Egyedül Is­te­né a dicsôség« val­lá­sos lep­le alatt a Ma­gyar Kö­zös­ség­nek volt az egyik cent­ru­ma”. Je­len­tés. 1966. no­vem­ber 23. TH 0-13142/1 196. – A Ma­gyar Kö­zös­ség re­for­má­tus vo­nat­ko­zá­sa­i­nak 1956-ot kö­ve­tô ál­lam­biz­ton­sá­gi fel­hasz­ná­lá­sá­hoz, a to­vább­élô kon­cep­ció­gyár­tá­si me­cha­niz­mu­sok­hoz lásd Kiss Ré­ka 2002, 222–248.

[80] 1948. feb­ru­ár 23. Az egy­ház püs­pö­kei és fô­gond­no­kai ál­tal jegy­zett me­mo­ran­dum a mi­nisz­ter­el­nök­höz. Rá­day A/1c, ik­ta­tó­szám nél­kül.

[81] Rá­day A/1c 1637-1948.

[82] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Ré­vész Im­ré­hez. 1945. au­gusz­tus 22. Rá­day A/1c 94. db. 2212-1945.

[83] Pap 1992, 63.

[84] Ra­vasz Lász­ló le­ve­le Te­le­ki Arthúrhoz. 1948. jú­li­us 20. A/1c 101. db. 1702-1947/48.

[85] 1948. má­jus 29. – Izsák–Kun 1994, 427.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!