//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- XX. század legnagyobb magyar református
teológusa cikkek pl: Életéről, Diktatúra szorításá-
ban, Iskolaügy, Egység vagy barátság
- XX. század legnagyobb magyar református
teológusa cikkek pl: Életéről, Diktatúra szorításá-
ban, Iskolaügy, Egység vagy barátság
:

Kiss Réka A diktatúra szorításában 2.

Kiss Réka A diktatúra szorításában 2.


Ravasz László egyházpolitikai útkeresése a második világháborút követő esztendőkben
(1945–1948)

.....
Ha­tal­mi har­cok az egy­ház­ban, 1945–46

Tá­ma­dá­sok azon­ban nem­csak kí­vül­rôl ér­ték az egy­ház­ve­ze­tést, ha­nem az egy­ház fa­la­in be­lül az egy­ház ra­di­ká­lis meg­újí­tá­sát igény­lô, egy­ház­szer­ve­ze­ti, egy­ház­al­kot­má­nyi és te­o­ló­gi­ai re­for­mo­kat kö­ve­te­lô, val­lá­sos éb­re­dést sür­ge­tô prog­ra­mo­kat meg­hir­de­tô cso­por­tok is a sze­mé­lyi vál­to­zá­sok nyílt kö­ve­te­lé­sé­vel lép­tek fel. Ezek kö­zül az egy­há­zi cso­por­to­su­lá­sok kö­zül a leg­tu­da­to­sabb és leg­szer­ve­zet­tebb a Ma­gyar Re­for­má­tus Éb­re­dés (MRÉ) cí­mû lap szer­kesz­tô­sé­ge kö­rül kris­tá­lyo­so­dott ki; a cso­port meg­ha­tá­ro­zó fi­gu­rái Békefi Be­nô[50] fris­sen meg­vá­lasz­tott nyír­egy­há­zi lel­ki­pász­tor és Bereczky Al­bert let­tek. Hely­ze­ti elô­nyü­ket po­li­ti­kai kap­cso­la­ta­ik is erô­sí­tet­ték. Bereczkyt, aki ma­ga is po­li­ti­kai sze­re­pet vál­lalt, ré­gi, ben­sô­sé­ges vi­szony fûz­te Tildy Zol­tán­hoz, a re­for­má­tus lel­ki­pász­tor­ból lett mi­nisz­ter­el­nök­höz, majd köz­tár­sa­sá­gi el­nök­höz. A két po­li­ti­kus lel­kész­nek még az el­len­ál­lás idô­sza­ká­ból ere­dô bal­ol­da­li, kom­mu­nis­ta kap­cso­la­tai is­mer­tek vol­tak egy­há­zi kö­rök­ben. Békefi Be­nôt és az MRÉ kö­rül cso­por­to­su­lók „má­so­dik vo­na­lát” pe­dig egye­ne­sen „egy­há­zi bal­szárny­ként” tar­tot­ta nyil­ván az egy­há­zi köz­vé­le­mény.

  A cso­port el­sô je­len­tô­sebb egy­ház­po­li­ti­kai meg­moz­du­lá­sá­ra a ti­szán­tú­li tiszt­újí­tás so­rán ke­rült sor, ami­kor is azon igye­kez­tek, hogy a szûk egy­há­zi cso­por­ton kí­vül meg­le­he­tô­sen cse­kély nép­sze­rû­ség­nek ör­ven­dô Békefi Be­nôt Ré­vész Im­ré­vel szem­ben püs­pök­ké vá­lasszák. A vá­lasz­tá­si kam­pány a nyílt po­li­ti­kai nyo­más­gya­kor­lás esz­kö­ze­it sem nél­kü­löz­te, röp­lap- és saj­tó­had­já­ra­tot in­dít­va Ré­vész le­já­ra­tá­sá­ra.[51] „A Bé­ke­fi-fé­le püs­pök­vá­lasz­tá­si moz­ga­lom csak annyi­ban le­pett meg, hogy még Tildyrôl sem, an­nál ke­vés­bé nem té­te­lez­tem fel Bereczkyrôl, hogy ilyen vak­me­rô nyílt­ság­gal ké­pe­sek lesz­nek eb­be a do­log­ba po­li­ti­kát belehurcolni… Így vi­szont – ír­ta Ré­vész Ra­vasz­nak – bár­mennyi­re is erô­sen fog­lal­koz­ta­tott a le­mon­dás gon­do­la­ta, az a ke­ser­ves hely­zet, hogy az egy­ház sza­bad­sá­ga és az evan­gé­li­um tisz­ta­sá­ga ér­de­ké­ben kény­te­len va­gyok új­ra fel­ven­ni és to­vább von­ni az igát.”[52] Ra­vasz vá­la­sza a vélt po­li­ti­kai kom­bi­ná­ci­ók fel­té­te­le­zé­sét szin­tén meg­erô­sí­tet­te: „Úgy lát­szik, messze­me­nô ter­vek­rôl van itt szó, s va­ló­szí­nû, hogy ez csak az el­sô eset egy hosszabb sor­ból. Én meg­mond­tam B. A.-nak, hogy az ál­lás­fog­la­lá­sát saj­ná­lom, hely­te­len volt… Egy bu­da­pes­ti lel­kész, aki egy­szer­smind po­li­ti­kai ál­lam­tit­kár, a leg­tel­je­sebb mér­ték­ben pro­vo­ka­tív té­nye­zô­vé vá­lik, aka­ra­ta el­le­né­re is, és az evan­gé­li­u­mi mun­ká­nak, a Ba­rá­ti Tár­sa­ság­nak[53] Ti­szán­tú­lon sen­ki rosszabb szol­gá­la­tot nem tett, mint azok, akik Békefit fel­lép­tet­ték, s 820 sza­va­zat­ból 26-ot tud­tak szá­má­ra biz­to­sí­ta­ni. Ha nor­má­lis vi­szo­nyok kö­zött vol­nánk, eb­bôl az eset­bôl ko­moly egy­ház­po­li­ti­kai ügy vál­nék. A mai vi­szo­nyok kö­zött elég­nek tar­tom azt a nyu­godt és bá­tor el­in­té­zést, amit Ti csináltatok…”[54].

 Míg a Ti­szán­tú­lon Ré­vész Im­re püs­pö­ki szé­két igye­kez­tek meg­sze­rez­ni, Bu­da­pes­ten Sza­bó Im­re bu­da­pes­ti es­pe­rest pró­bál­ták le­mon­dás­ra bír­ni. A fi­a­tal lel­ké­szek kö­zös­sé­ge ne­vé­ben Éli­ás Jó­zsef, Far­kas Jó­zsef és Nagy Gyu­la szó­lí­tot­ták fel Sza­bó Im­rét, de amint Sza­bó Im­re a nap­ló­já­ba fel­je­gyez­te, ma­ga Bereczky is je­lez­te ne­ki, hogy nem tart­ja al­kal­mas­nak a tiszt­ség­re, mert „az új de­mok­rá­ci­á­ban nem az az em­ber va­gyok, aki a bi­zal­mat bírom… Pes­ten es­pe­res­nek olyan em­ber kell, aki ne­ki vagy Tildynek a bi­zal­ma­sa”.[55] 

Az egy­há­zi ve­ze­tô po­zí­ci­ók kö­rül fel­lob­ba­nó har­cok kö­vet­ke­zô ál­lo­má­sát a Du­na mel­lé­ki egy­ház­ke­rü­let új fô­gond­no­ká­nak meg­vá­lasz­tá­sa je­len­tet­te. Ra­vasz egyik leg­vi­ta­tot­tabb sze­mé­lyi dön­té­se­ként Láz­ár An­dort, az egy­ház­ke­rü­let rang­idôs fô­gond­no­kát, a ne­ves jo­gászt je­löl­te a tiszt­re. Láz­ár ki­vá­lasz­tá­sa el­len a fô ér­vet az szol­gál­tat­ta, hogy a Göm­bös-kor­mány igaz­ság­ügy-mi­nisz­te­re volt. Az egy­ház­ban so­kan tar­tot­tak at­tól, hogy Láz­ár po­li­ti­kai sze­rep­vál­la­lá­sa, köz­éle­ti te­vé­keny­sé­ge sér­ti a Göm­bös-kor­mány idô­sza­ká­ban bör­tön­bün­te­tés­re ítélt Rá­ko­sit, s emi­att bal­ol­da­li tá­ma­dá­sok cél­pont­já­vá vál­hat a fô­gond­nok és sze­mé­lyén ke­resz­tül az egy­ház. Er­re el­sô­ként Bereczky Al­bert hív­ta fel Ra­vasz fi­gyel­mét. „Mai be­szél­ge­té­sünk után ol­vas­tam el a mai la­po­kat, s meg­döb­ben­tett, mi­lyen jó pró­fé­ta vol­tam” – ír­ta Ra­vasz­nak, ar­ra re­a­gál­va, hogy a Sza­bad Nép tá­ma­dást in­dí­tott Láz­ár­nak a Ke­res­ke­del­mi Bank élé­re va­ló ki­ne­ve­zé­se el­len.[56] Né­hány hó­nap­pal ké­sôbb több bu­da­pes­ti lel­ki­pász­tor ne­vé­ben a szin­tén a Re­for­má­tus Éb­re­dés kö­ré­hez tar­to­zó Victor Já­nos Sza­bad­ság té­ri lel­ki­pász­tor im­már nyil­vá­nos kör­le­vél­ben emelt ki­fo­gást Láz­ár je­lö­lé­se el­len. „Dr. Láz­ár An­dor sze­mé­lye osz­tat­lan nagy­ra­be­csü­lés­nek és köz­sze­re­tet­nek ör­vend egyházkerületünkben… Azon­ban azok­nak a köz­éle­ti fér­fi­ak­nak a szol­gá­la­ta­it, akik az el­múlt év­ti­ze­dek­ben a „ten­gely­ba­rá­ti” irány­ban kor­má­nyoz­ták ha­zánk ügye­it, majd csak egy el­jö­ven­dô le­hig­gadt kor­szak fog­ja el­fo­gu­lat­la­nul és igaz­sá­go­san el­bí­rál­ni. Mi azon­ban a je­len szá­má­ra vá­lasz­tunk most fôgondnokot… A mai köz­vé­le­mény nem ér­te­né meg, ha­nem fél­re­ér­te­né ma­ga­tar­tá­sun­kat, ha egy­há­zi éle­tünk élé­re most olya­no­kat ál­lí­tunk, akik an­nak az irány­zat­nak elô­ke­lô he­lyen sze­rep­lô kép­vi­se­lôi vol­tak. …hibának tar­ta­nók, ha most egy rossz vé­get ért po­li­ti­kai rend­szer­nek egyéb­ként tisz­tes­sé­ges és bi­zal­munk­ra bár­mennyi­re ér­de­mes ki­vá­ló­sá­ga­it emel­jük föl ve­ze­tô tiszt­sé­ge­ink­re, és ez­zel egy­há­zunk köz­éle­ti hely­ze­tét elô­re ta­lán föl sem mér­he­tô mér­ték­ben meg­ne­he­zít­jük (egy­ben az il­le­tôk­nek ma­guk­nak sem té­ve ez­zel jó szol­gá­la­tot).”[57]

 Láz­ár­ral szem­ben a nem­zet­gyû­lés el­nö­ki tisz­tét ak­kor be­töl­tô Nagy Fe­renc­nek a ne­ve me­rült fel, aki a Kál­vin té­ri gyü­le­ke­zet fô­gond­no­ki fel­ada­ta­it is el­lát­ta. Nagy Fe­renc je­lö­lé­sét azon­ban Ra­vasz nem fo­gad­ta el. „Nagy Fe­ren­cet nagy­ra be­csü­löm, s ér­de­mes­nek tar­tom a fô­gond­nok­ság­ra, de ha most vá­lasz­ta­nák meg, ez po­li­ti­kai gyô­ze­lem vol­na, és nem egy­há­zi.”[58] A püs­pök tisz­tá­ban volt az­zal, hogy Láz­ár mel­let­ti ki­tar­tá­sát kö­ze­li mun­ka­tár­sai is el­le­nez­ték. S bár ma­ga is kö­ve­ten­dô po­li­ti­ka­ként ta­ná­csol­ta, hogy „min­den ke­rü­let­nek sür­gôs fel­ada­ta olyan in­takt és ér­té­kes em­be­rek­rôl gon­dos­kod­ni, akik a mai idôk­ben nem pro­vo­kál­ják az egy­ház iránt az amúgy is fo­ko­zó­dó el­len­szen­vet”,[59] a Láz­ár An­dor „el­len meg­szer­ve­zett moz­gal­mat”[60] Ra­vasz a há­bo­rú elôt­ti kor­szak po­li­ti­kai, köz­éle­ti elit­jé­nek tel­jes disz­kva­li­fi­ká­lá­sá­ra tett kí­sér­let ré­sze­ként, a kom­mu­nis­ták­nak és az új elit­nek va­ló fe­les­le­ges be­hó­do­lás­ként, pozíciófel­adás­ként ér­té­kel­te. Ra­vasz nem volt haj­lan­dó el­fo­gad­ni, hogy egy egy­ház­hû­sé­ge, vi­lág­né­ze­ti meg­gyô­zô­dé­se szem­pont­já­ból meg­bíz­ha­tó sze­mé­lyi­sé­get azért ne emel­hes­sen fe­le­lôs egy­ház­ve­ze­tôi tiszt­ség­be, mert az az elô­zô kor­szak­ban po­li­ti­kai-köz­éle­ti sze­re­pet vál­lalt.

Ugyan­ezt a ha­tá­ro­zott el­vi ál­lás­pon­tot kép­vi­sel­te a ti­szán­tú­li fôgond­nok­jelölt, Szentpéteri Kun Bé­la ese­té­ben is. Ré­vész a konf­lik­tus el­ke­rü­lé­se vé­gett igye­ke­zett az új ha­ta­lom íz­lé­sé­nek is meg­fe­le­lôbb je­löl­tet ke­res­ni. „Kun Bé­la be­csü­le­tes meg­gyô­zô­dé­se alap­ján ô egé­szen 1944 már­ci­u­sá­ig az egy­mást vál­tó kor­má­nyok­nak föl­tét­len tá­mo­ga­tó­ja volt, bár so­ha­sem úgy­ne­ve­zett »reakciós« szel­lem­ben. Te­hát az ô fô­gond­nok­sá­gá­val ma elô­jön­ni po­li­ti­kai ta­pin­tat­lan­ság vol­na, s meg­vá­lasz­tá­sá­nak egy­han­gú­sá­gát és zaj­gás nél­kü­li­sé­gét biz­to­sí­ta­ni nem le­het­ne.”[61] Ré­vész­nek Kun Bé­la mel­lô­zé­se ér­de­ké­ben ki­fej­tett in­do­kai lé­nye­gi­leg egyez­tek a Láz­ár An­dor­ral szem­ben fel­ho­zott ér­vek­kel. Ra­vasz azon­ban ugyan­olyan kö­vet­ke­ze­tes­ség­gel uta­sí­tot­ta vissza ôket: „Ha ko­mo­lyan vesszük a politikamentességet…, azt az ál­lás­pon­tot kell el­fog­lal­nunk, hogy egy ki­vá­ló egy­há­zi fér­fi­ú­ra néz­ve nem je­lent­het szol­gá­la­ti aka­dályt az a tény, hogy a le­tûnt rend­szer­ben kor­mány­tá­mo­ga­tó po­li­ti­kát ûzött mind­ad­dig, amíg a kor­mány po­li­ti­ká­ja az egész or­szág tört­vé­nye­i­vel és Is­ten örök er­köl­csi pa­ran­csa­i­val megegyezett… Ha pe­dig Kun Bél­ára néz­ve a múlt­ban el­fog­lalt és köz­is­mert po­li­ti­kai ál­lás­pont­ja a fô­gond­no­ki szol­gá­la­tot le­he­tet­len­né te­szi, ez an­nak a je­le, hogy az egy­ház most is po­li­ti­zál, mert Kun Bé­lát po­li­ti­kai szem­pont­ból ki­fo­gá­sol­ja. En­nél még csak az vol­na na­gyobb baj, ha most va­la­me­lyik egy­ház­ke­rü­let azért vá­lasz­ta­na meg va­la­kit fô­gond­nok­nak, mert a je­len­le­gi po­li­ti­kai hely­zet­ben rend­kí­vü­li súllyal bír. Ezért vol­tam én amel­lett, hogy Láz­ár An­dort je­löl­jük du­namel­lé­ki fô­gond­nok­nak, aki most iga­zán nem po­li­ti­kai szem­pont­ok­ból jô te­kin­tet­be, ha­nem azért, mert szol­gá­la­tá­ban leg­idô­sebb gond­nok, s az össze­om­lás óta egye­dül áll a he­lyén, és áll­ja meg a he­lyét.”[62]

  Az egy­ház re­form­ját és mély­re­ha­tó sze­mé­lyi vál­to­zá­so­kat kö­ve­te­lô egy­re tü­rel­met­le­nebb han­gok azon­ban nem­csak az egy­ház ve­ze­té­se el­len irá­nyul­tak, ha­nem a köz­egy­ház egé­szét át­já­ró tisz­tu­lás/tisz­to­ga­tás igé­nyét is meg­hir­det­ték. „Az a lá­tá­sunk, hogy eb­bôl a nagy for­ra­dal­mi át­ala­ku­lás­ból, mely né­pün­kön és tár­sa­dal­mun­kon vég­be­megy, a mi egy­há­zunk­nak is le kell von­nia bi­zo­nyos kon­zek­ven­ci­á­kat. Nem azért, mert a kor­szel­lem így hoz­za ezt ma­gá­val, ha­nem azért, mert az egy­há­zat mint föl­di in­téz­ményt vég­sô lé­té­ben érin­ti és fe­nye­ge­ti ez a nagy­mé­re­tû vál­to­zás. Egy­há­zi éle­tünk­nek ez a kí­vá­na­tos és szük­sé­ges át­for­má­ló­dá­sa nem is annyi­ra el­vi, mint in­kább sze­mé­lyi jel­le­gû kell le­gyen”[63] – szólt a ma­gát fi­a­tal lel­ké­szi mun­ka­kö­zös­ség­nek ne­ve­zô cso­port fel­hí­vá­sa, szin­tén az MRÉ szer­kesz­tô­sé­gé­hez ta­to­zó Nagy Gyu­la alá­írá­sá­val. A cso­port a kö­te­le­zô po­li­ti­kai iga­zo­lá­si el­já­rá­sok mel­lett kü­lön egy­há­zi szem­pon­tú iga­zo­lá­si el­já­rást sür­ge­tett ab­ból a cél­ból, hogy fe­lül­vizs­gál­ják, va­jon nem han­goz­tak-e el szó­szé­ki vagy egyéb meg­nyil­vá­nu­lá­sok so­rán há­bo­rús uszí­tás­nak mi­nô­sít­he­tô meg­nyi­lat­ko­zá­sok. A ter­ve­zet sze­rint az egy­há­zi iga­zo­ló­bi­zott­ság­nak felül kel­lett vol­na vizs­gál­nia a lel­ké­szek szo­ci­á­lis ma­ga­tar­tá­sát. „Meg­ta­lál­ta-e a kap­cso­la­tot a gyü­le­ke­zet min­den ren­dû és ran­gú tag­já­val, ki­vé­tel és sze­mély­vá­lo­ga­tás nél­kül.” A lel­ké­szek to­tá­lis el­len­ôr­zé­se so­rán a kö­ze­lebb­rôl meg nem ha­tá­ro­zott bi­zott­ság­nak olyan kér­dé­sek­ben is íté­le­tet kel­lett vol­na mon­da­nia, hogy va­jon meg­fe­le­lô volt-e a lel­ké­szek er­köl­csi ma­ga­tar­tá­sa, tisz­ta volt-e az ige­hir­de­té­se, és hû­sé­ge­sen vé­gez­te-e misszi­ói mun­ká­it.

 Az egy­há­zi re­form­szárny leg­na­gyobb sza­bá­sú meg­moz­du­lá­sá­ra 1946 au­gusz­tu­sá­ban Nyír­egy­há­zán, a Ma­gyar Re­for­má­tus Éb­re­dés szer­kesz­tô­sé­ge ál­tal össze­hí­vott lel­kész­kon­fe­ren­ci­án ke­rült sor. Az össze­jö­ve­tel az Or­szá­gos Re­for­má­tus Sza­bad Ta­nács el­ne­ve­zést kap­ta, amely­re több mint há­rom­száz­öt­ven, az egy­há­zi re­for­mok iránt el­kö­te­le­zett lel­kész és vi­lá­gi egy­ház­tag ér­ke­zett. A ta­nács­ko­zás dek­la­rált cél­ja­ként az egy­há­zi köz­vé­le­mény leg­jobb szán­dé­kú tag­ja­it is meg­moz­ga­tó prog­ra­mo­kat hir­det­tek meg a szer­ve­zôk: az el­té­rô te­o­ló­gi­ai, ke­gyes­sé­gi irány­za­tok össze­fo­gá­sa; az evangeli­zá­ció, a re­for­má­ció és az éb­re­dés kér­dé­se­i­nek meg­vi­ta­tá­sa.

Ha­ma­ro­san ki­de­rült azon­ban, hogy az ôszin­te út­ke­re­sés mel­lett az egy­há­zi el­len­zék leg­fôbb cél­ja a hi­va­ta­los egy­ház egy­ol­da­lú el­ma­rasz­ta­lá­sa volt. Ra­vasz kü­lö­nö­sen sé­rel­mez­te, hogy ép­pen egy­ko­ri kö­ze­li mun­ka­tár­sai, akik­nek a két há­bo­rú kö­zött püs­pök­ként ép­pen ô adott le­he­tô­sé­get, hogy köz­egy­há­zi szin­ten is be­kap­cso­lód­ja­nak az egy­há­zi élet re­form­ját szol­gá­ló misszi­ói mun­ka­prog­ram­ok­ba, ma­rasz­tal­ták el az egy­ház­ve­ze­tést a szo­ci­á­lis ér­zé­ket­len­ség, a re­for­mok irán­ti kö­zö­nyös­ség mi­att.[64] Vi­lá­gos­sá vált to­váb­bá, hogy a hi­va­ta­los egy­há­zi szer­ve­zet­tel szem­be­ni al­ter­na­tív egy­há­zi erô fel­mu­ta­tá­sá­val a ta­nács­ko­zás össze­hí­vó­it az egy­há­zi re­for­mok mel­lett jól kör­vo­na­laz­ha­tó egy­ház­po­li­ti­kai cé­lok is moz­gat­hat­ták, és en­nek a fel­is­me­rés­nek az ala­ku­ló ülé­sen Gönc­zi Bé­la bé­ké­si es­pe­res is han­got adott. „Fel­té­te­le­zi – áll az ülés­rôl ké­szí­tett jegy­zô­könyv­ben –, hogy a po­li­ti­ka in­nen ki van zár­va. Már­pe­dig a »szabad tanács« el­ne­ve­zés rész­ben po­li­ti­ká­ra em­lé­kez­tet, rész­ben for­ra­dal­mi íze van. Ta­ná­csot olyan­kor szok­tak szer­vez­ni, ami­kor va­la­mi­lyen szer­ve­zet fel­mond­ja a szol­gá­la­tot. A ma­gyar re­for­má­tus egy­ház pe­dig fenn­áll, és mû­kö­dik, és biz­tos­ra ve­szi, hogy a re­for­mok elôl nem zár­kó­zik el.”[65] 

 A sza­bad ta­nács össze­hí­vói ál­tal elô­ter­jesz­tett két dek­la­rá­ció, a zsi­dók­tól va­ló bo­csá­nat­ké­rés és a po­li­ti­kai vo­nat­ko­zá­sú ja­vas­la­tok el­fo­gad­ta­tá­sa és köz­zé­té­te­le – me­lyek kö­rül éles, el­fa­ju­ló vi­ta rob­bant ki – egy­fe­lôl a po­li­ti­kai cé­lok egy­há­zi kön­tös­ben va­ló meg­je­le­ní­té­sé­nek le­he­tô­sé­gét erô­sí­tet­te, ugyan­ak­kor a hi­va­ta­los egy­ház­zal szem­be­ni el­len­szer­ve­zet élet­re hí­vá­sá­nak szán­dé­kát sej­tet­te. Az el­sô­ben a sza­bad ta­nács a hi­va­ta­los egy­ház ál­tal eled­dig gya­ko­rolt bûn­bá­na­tot elég­te­len­nek ítél­te, s az egy­ház ne­vé­ben új­fent bo­csá­na­tot kért a zsi­dók­nak oko­zott szen­ve­dé­se­kért, a má­sik­ban pe­dig az egy­ház és az ál­lam köz­ti vi­szony kí­vá­na­tos ren­de­zé­sét vá­zol­ta fel. A ta­nács mind­két ün­ne­pé­lyes dek­la­rá­ci­ót to­váb­bí­tot­ta a köz­tár­sa­sá­gi el­nök­höz, a nem­zet­gyû­lés el­nö­ké­hez, a kül­ügy­mi­nisz­ter­hez, il­let­ve a Ma­gyar Táv­ira­ti Iro­dán ke­resz­tül a rá­di­ó­hoz.[66] Az egy­ház­ve­ze­tés sze­rint azon­ban, amint azt Ra­vasz az Or­szá­gos Re­for­má­tus Lel­kész­egye­sü­let so­ron kö­vet­ke­zô nagy­gyû­lé­sén tar­tott be­szé­dé­ben, il­let­ve püs­pö­ki je­len­té­sé­ben egy­ér­tel­mû­en ki­fe­je­zés­re jut­tat­ta, a sza­bad ta­nács az egy­ház hi­va­ta­los szer­vei he­lyett, azo­kat meg­ke­rül­ve, il­le­ték­te­le­nül adott ki az egy­ház ne­vé­ben ál­lás­fog­la­lá­so­kat az egy­ház dön­tés­ho­zó szer­ve, a zsi­nat he­lyett; „kvázizsinatként”, egy­faj­ta „re­form­zsi­nat­ként” igye­ke­zett el­jár­ni, s ho­zott dön­té­se­ket.

A sza­bad ta­nács vég­le­te­sen ki­élez­te az egy­ház­ban rég­óta meg­hú­zó­dó egy­ház­po­li­ti­kai, ke­gyes­sé­gi és te­o­ló­gi­ai el­len­té­te­ket. Az egy­há­zi köz­vé­le­mény jó ré­sze a „szent szö­vet­ség ter­ror­já­tól”, az egy­há­zi­as jel­sza­vak­ba öl­töz­te­tett po­li­ti­ká­nak az egy­ház­ba va­ló be­áram­lá­sá­tól, a gyö­kér­te­len re­for­mok­nak az egy­ház­ra va­ló rá­e­rô­sza­ko­lá­sá­tól fél­tet­te az egy­há­zat, vég­sô so­ron pe­dig a ha­ta­lom meg­szer­zé­sé­re vagy egy­ház­sza­ka­dás­ra tett kí­sér­let­ként ér­té­kel­ték a sza­bad ta­nács mû­kö­dé­sét. Amint az egyik Pest kör­nyé­ki lel­ki­pász­tor ír­ta Ra­vasz­nak: „…ilyen úton egy erô­sza­ko­san elô­idé­zett egy­ház­sza­ka­dás elé né­zünk.”[67] Ez a vé­le­ke­dés szí­vó­san tar­tot­ta ma­gát. Egy 1956 nya­rán a po­li­ti­kai rend­ôr­ség szá­má­ra ké­szült je­len­tés­ben egy a tá­gabb egy­ház­ve­ze­tés­hez tar­to­zó, egy­kor nagy te­kin­té­lyû lel­ki­pász­tor az egy év­ti­zed­del ko­ráb­bi ese­mé­nyek­ben szin­tén egy­ér­tel­mû po­li­ti­kai tak­ti­kát lá­tott. „A fel­sza­ba­du­lás után Bereczky két­irá­nyú mun­kát fej­tett ki. Az egy­ház­ban egy re­form­moz­gal­mat szer­ve­zett, mely­rôl azon­ban nem mer­te még be­val­la­ni, hogy po­li­ti­kai cél­jai van­nak, és a sa­ját kö­ve­tôi is za­var­ban vol­tak cél­jai fe­lôl. Et­tôl a moz­ga­lom­tól – amint Tildy e so­rok író­já­nak mond­ta – egyházszakadást vár­tak.”[68]

A nyír­egy­há­zi össze­jö­ve­tel és az azt kö­ve­tô el­ke­se­re­dett han­gú egy­há­zi saj­tó­po­lé­mia a kül­vi­lág szá­má­ra is egy­ér­tel­mû­en ér­zé­kel­he­tô­vé tet­te az egy­ház bel­sô meg­osz­tott­sá­gát. To­vább gyen­gí­tet­te az egy­ház po­zí­ci­ó­it, hogy az egy­há­zon be­lü­li har­cok ki­éle­zô­dé­sé­vel egy idô­ben kez­dôd­tek meg az egy­há­zak el­len in­dí­tott nyíl­tabb po­li­ti­kai tá­ma­dá­sok.

A nyílt po­li­ti­kai tá­ma­dá­sok kez­de­te

Az ed­dig el­sô­sor­ban vi­dé­ki, el­szi­ge­telt ese­tek után 1946 nya­rán in­dult meg az el­sô lát­vá­nyo­sabb, köz­pon­ti tá­ma­dás is az egy­há­zak el­len. A nyílt tá­ma­dá­sok el­sô hul­lá­má­nak ki­emelt cél­pont­jai az egy­há­zak if­jú­sá­gi szer­ve­ze­tei vol­tak. Rajk bel­ügy­mi­nisz­ter ren­de­le­ti úton fel­szá­molt több ezer egye­sü­le­tet, köz­tük a leg­je­len­tô­sebb egy­há­zi egye­sü­le­te­ket. Ezek az in­téz­ke­dé­sek ek­kor el­sô­sor­ban a ró­mai ka­to­li­kus egy­há­zat érin­tet­ték, a na­gyobb re­for­má­tus if­jú­sá­gi egye­sü­le­tek le­ke­rül­tek a fel­szá­mo­lan­dó egye­sü­le­tek lis­tá­já­ról. To­váb­bi mû­kö­dé­sü­kért cse­ré­be azon­ban sú­lyos er­köl­csi árat fi­zet­tek, amint azt a két há­bo­rú kö­zöt­ti leg­na­gyobb pro­tes­táns if­jú­sá­gi egye­sü­let, a KIE pél­dá­ja plasz­ti­ku­san mu­tat­ta. Az egye­sü­let „ré­gi „re­ak­ci­ós”-nak ti­tu­lált ve­ze­tô­sé­ge el­len 1945 ôszé­tôl össze­han­golt saj­tó­tá­ma­dást in­dí­tot­tak. „Még ma is fa­sisz­ták ve­ze­tik a pro­tes­táns if­jú­sá­gi szer­ve­ze­tet” al­cím­mel ter­je­del­mes cikk je­lent meg a Sza­bad Szó­ban, 1946 ta­va­szán az egye­sü­let több ve­ze­tô­jét in­ter­nál­ták, egy­ko­ri lap­juk szer­kesz­tô­jét nép­bí­ró­sá­gi el­já­rás so­rán öt év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték.[69] Az egye­sü­let au­to­nó­mi­á­ját fel­szá­mol­ták, Rajk bel­ügy­mi­nisz­ter mi­nisz­te­ri vizs­gá­ló­biz­tost je­lölt ki, majd pe­dig 1946. jú­li­us 1-jén, há­rom nap­pal az egye­sü­le­tek fel­szá­mo­lá­sát el­ren­de­lô mi­nisz­te­ri ren­de­let ki­bo­csá­tá­sa elôtt a ha­ta­lom­hoz lo­já­lis re­for­má­tus lel­készt ne­vez­tek ki mi­nisz­te­ri biz­tos­nak. Nagy Gyu­la, a ki­ne­ve­zett mi­nisz­te­ri biz­tos ek­ként szá­molt be a KIE-n be­lü­li ve­ze­tô­vál­tás­ról Ra­vasz­nak: a fel­osz­la­tást „úgy­szól­ván az utol­só pil­la­nat­ban si­ke­rült le­ál­lí­ta­nunk, egy ki­sebb baj, a moz­gal­mi au­to­nó­mia fel­füg­gesz­té­se árán… Az au­to­nó­mia fel­füg­gesz­té­se együtt jár min­dig egy mi­nisz­te­ri biz­tos ki­kül­dé­sé­vel”. A KIE sze­mé­lyi ja­vas­la­ta­i­val szem­ben „a bel­ügyi ha­tó­sá­gok úgy­szól­ván az utol­só pil­la­nat­ban en­gem kér­tek fel er­re a fel­adat­ra”.[70] Az egye­sü­let fel­osz­la­tá­sa he­lyett a ve­ze­tô­cse­re ki­kény­sze­rí­té­sé­vel, az „egy­há­zi bal­szárny” em­be­re­i­nek po­zí­ci­ó­ba se­gí­té­sé­vel si­ke­rült a KIE-nek a kom­mu­nis­ta po­li­ti­ka irán­ti lo­ja­li­tá­sát biz­to­sí­ta­ni.

A fa­kul­ta­tív hit­ok­ta­tás kö­rü­li vi­ta

1946 vé­gé­tôl már egy­re fo­lya­ma­to­sabb és össze­han­gol­tabb tá­ma­dás in­dult meg az egy­há­zak vissza­szo­rí­tá­sá­ra. Ezek kö­zül a re­for­má­tus egy­há­zat is köz­vet­le­nül érin­tet­te a hit­ok­ta­tás fa­kul­ta­tív­vá té­te­lé­rôl szó­ló tör­vény­ja­vas­lat, ame­lyet for­má­li­san a kis­gaz­da­párt bal­szár­nyá­hoz tar­to­zó Ortutay Gyu­la jegy­zett, és a bal­ol­da­li pár­tok tá­mo­gat­tak. A tör­vény­ja­vas­lat­ra, amely azt in­dít­vá­nyoz­ta, hogy a gyer­me­kü­ket val­lás­ok­ta­tás­ra já­rat­ni kí­vá­nó szü­lôk­nek min­den tan­év­kez­det­kor sze­mé­lye­sen és írás­ban kell az is­ko­lá­ban je­lez­ni­ük, hogy gyer­me­kü­ket val­lás­ok­ta­tás­ban kí­ván­ják ré­sze­sí­te­ni, va­la­mennyi egy­ház rend­kí­vül éle­sen re­a­gált. Ra­vasz a köz­tár­sa­sá­gi el­nök­nél Tildyvel, Nagy Fe­renc­cel, Bereczkyvel, Victor Já­nos­sal és Békefivel kö­zö­sen tar­tott meg­be­szé­lé­sen az ál­la­mi is­ko­lák­ban kö­te­le­zô hit­ok­ta­tás el­tör­lé­sé­re al­ter­na­tív ja­vas­la­tot ter­jesz­tett elô, amely­nek lé­nye­ge az volt, hogy tisz­te­let­ben tart­va azok­nak a sza­bad­sá­gát, akik nem akar­ják gyer­me­kü­ket val­lás­ok­ta­tás­ra já­rat­ni, a tör­vény ren­dez­ze úgy a kér­dést, hogy ezek a szü­lôk je­lent­kez­ze­nek, és vál­lal­ják dön­té­sük kö­vet­kez­mé­nyét sa­ját egy­há­zuk elôtt. Ra­vasz je­lez­te azt is, hogy az egy­ház­fe­gye­lem tör­vény ad­ta esz­kö­ze­i­vel fog azok­kal a re­for­má­tus egy­ház­ta­gok­kal szem­ben él­ni, akik az egy­há­zi tör­vé­nyek el­le­né­re nem já­rat­ják hit­ok­ta­tás­ra gyer­me­ke­i­ket. A püs­pök fel­jegy­zé­se­i­ben nem kis ma­lí­ci­á­val ál­la­pí­tot­ta meg: „Az ud­var egy­há­zi kép­vi­se­lôi nem mu­tat­tak nagy lel­ke­se­dést ar­ra a gon­do­lat­ra, hogy a val­lás­ta­ní­tást vissza­uta­sí­tó szü­lôk el­len az egy­ház­nak el kell jár­nia, és ôket egy­ház­tag­sá­guk­tól meg­fosz­ta­nia. Po­li­ti­kai ma­ga­tar­tá­suk azt ered­mé­nyez­te, hogy ôk, akik a nép­egy­ház­zal szem­ben ál­lan­dó­an a hit­val­lá­sos egy­ház gon­do­la­tát ját­szot­ták ki, most meg­bot­rán­koz­nak azon, hogy szo­ci­a­lis­ták és kom­mu­nis­ták gyer­me­ke­it ne ta­nít­sák val­lás­tan­ra, de azért ma­rad­ja­nak az egy­ház­ban, vi­sel­jék to­vább ta­lán pres­bi­te­ri tiszt­sé­gü­ket, pap­vá­lasz­tás­nál sza­vaz­za­nak, s az egész egy­há­zi élet­re dön­tô be­fo­lyást gya­ko­rol­ja­nak, egy­sze­rû­en azért, mert ez az új párt­juk.”[71]

A til­ta­ko­zá­sok ha­tá­sá­ra a fa­kul­ta­tív hit­ok­ta­tás kér­dé­se át­me­ne­ti­leg le­ke­rült a na­pi­rend­rôl, a tör­vény­ja­vas­la­tot be­nyúj­tó kis­gaz­da­párt le­já­ra­tá­sá­ra azon­ban így is al­kal­mas­nak bi­zo­nyult. A bal­ol­dal szem­pont­já­ból volt azon­ban egy to­váb­bi je­len­tô­sé­ge is az ügy­nek, fi­gyel­mez­te­tett ugyan­is az egy­há­zak kö­zös fel­lé­pé­sé­nek ere­jé­ben rej­lô ve­szé­lyek­re. Ra­vasz a kér­dés na­pi­rend­re ke­rü­lé­sét az­zal ma­gya­ráz­ta, hogy „a meg­rok­kant ko­a­lí­ció or­vos­lá­sa so­rán a kis­gaz­da­párt ke­re­sett egy vi­lág­né­ze­ti en­ged­ményt a bal­ol­dal szá­má­ra. Úgy ta­lál­ta, hogy a fa­kul­ta­tív hit­ok­ta­tás re­for­má­tus rész­rôl nem lesz ki­fo­gá­sol­ha­tó, al­kal­mas ar­ra, hogy a ka­to­li­kus-re­for­má­tus vi­szony­ban fe­szült­sé­ge­ket tá­masszon, s ez­zel a bal­ol­dal ét­vá­gyát is ki­elé­gít­sék. Ezért kar­dos­kod­tak a ja­vas­lat mel­lett a párt lel­kész tag­jai, el­sô­sor­ban Tildy és Bereczky”.[72] És ezért ne­vez­te „kár­té­kony gyô­ze­lem­nek” Bereczky az egy­há­zi fel­fo­gás gyô­zel­mét.

 A két fe­le­ke­zet azon­ban eb­ben a kér­dés­ben szo­ro­san együtt­mû­kö­dött, oly­annyi­ra, hogy ami­re eled­dig nem volt pél­da, a re­for­má­tus püs­pök­kel ké­szí­tett hosszú in­ter­jút a ka­to­li­kus lap, az Új Em­ber, cím­ol­da­lán kö­zöl­te.[73] A kom­mu­nis­ta párt­nak ele­mi ér­de­ke volt, hogy si­ke­rül­jön az egy­há­zak to­váb­bi kö­zös fel­lé­pé­sét meg­aka­dá­lyoz­ni, s Mindszenty po­li­ti­ká­já­tól le­vá­lasz­ta­ni a Ra­vasz-fé­le egy­ház­ve­ze­tést. Eb­ben a nyo­más­gya­kor­lás­ban ki­emelt sze­re­pet ka­pott a meg­szer­ve­zett egy­há­zi bel­sô el­len­zék is. Ezt tük­rö­zi egy a po­li­ti­kai rend­ôr­sé­gen 1946 ok­tó­be­ré­ben az egye­te­mes kon­vent misszi­ói ta­nács­ko­zás­ról ké­szült je­len­tés is: „A Sza­bad Ta­nács­nak si­ke­rült meg­gyôz­ni R. L.-t, hogy a szer­ve­zés­be ôk is kap­cso­lód­ja­nak be. Ezen ke­resz­tül a re­for­má­tus egy­ház mint egy­sé­ges tömb va­ló­sul­hat­na meg, amely a jö­vô­ben sem­mi­kép­pen nem fog a Mindszenty-féle po­li­ti­ká­hoz csat­la­koz­ni.”[74] Ezt a po­li­ti­kát Bereczky is ma­gá­é­vá tet­te. A Ma­gyar Re­for­má­tus Éb­re­dés ha­sáb­ja­in éle­sen bí­rál­ta Ra­vasz­nak az Új Em­ber­ben köz­zé­tett in­ter­jú­ját. „Amint tu­dod, meg­kez­dô­dik az egy­ház­nak és a de­mok­rá­cia vi­szo­nyá­nak tisz­tá­zá­sa. Ra­vasz Lász­ló teg­nap­elôtt szem­re­há­nyást tett ne­kem az »Ébredés«-ben meg­je­lent nyi­lat­ko­za­tom mi­att, amit az »Új Ember«-hez in­téz­tünk. Meg kel­lett mon­da­nom, hogy mi az úgy­ne­ve­zett kö­zös ke­resz­tyén fron­tot nem vál­lal­juk, mert az a meg­gyô­zô­dé­sem, hogy sem­mi­fé­le tak­ti­kai „elôny” (Is­ten or­szá­gá­ban?) ked­vé­ért nem va­gyok haj­lan­dó el­fe­lej­te­ni, hogy ne­künk a jobb­ol­da­li kle­ri­ka­liz­mus leg­alább olyan el­len­fe­lünk, mint a túl­zó szek­ta­ri­á­nus bal­ol­dal.”[75] 

A Ma­gyar Kö­zös­ség-ügy

Alig csen­de­se­dett el a fa­kul­ta­tív hit­ok­ta­tás kö­rü­li vi­ta, újabb, az egy­há­za­kat is meg­érin­tô sú­lyos po­li­ti­kai bot­rány ráz­ta meg a kö­zé­le­tet. A ko­a­lí­ci­ós kor­szak leg­mé­lyebb­re ha­tó bel­po­li­ti­kai vál­sá­ga az úgy­ne­ve­zett „köztársa­ság­ellenes össze­es­kü­vés” le­lep­le­zé­sé­vel, a hír­hedt Ma­gyar Kö­zös­ség-üggyel rob­bant be. A kom­mu­nis­ta párt ve­ze­té­se és irá­nyí­tá­sa alatt elô­ké­szí­tett, a fi­a­tal de­mok­rá­ci­át alap­ja­i­ban meg­ren­ge­tô el­sô nagy kon­cep­ci­ós per­so­ro­zat a kis­gaz­da­párt jobb­ol­dal­ára és cent­ru­má­ra mér­te a leg­na­gyobb csa­pást. A per elô­ké­szí­té­se fo­lya­mán azon­ban nyil­ván­va­ló­vá vált, hogy a kom­mu­nis­ta párt irá­nyí­tá­sa alatt ál­ló po­li­ti­kai rend­ôr­ség nyo­mo­zá­sa nem csu­pán a párt­po­li­ti­ka szfé­rá­ját érin­ti – a párt a pol­gá­ri tár­sa­da­lom és in­téz­mé­nyek el­le­ni to­tá­lis csa­pás­ra ké­szült. Így a nyo­mo­zás so­rán az egy­há­zak­ra, köz­tük a re­for­má­tus egy­ház­ra és an­nak ve­ze­té­sé­re is szép szám­ban gyûl­tek ter­he­lô anya­gok az ÁVO irat­tá­rá­ban. Az egyik ilyen pro­tes­táns egy­há­zi szál, amely a köz­tár­sa­ság el­le­ni össze­es­kü­vés pe­ré­nek elô­ké­szí­té­se­kor nyil­vá­nos­sá­got is ka­pott a Pap Lász­ló te­o­ló­gi­ai pro­fesszor ve­zet­te Öku­me­ni­kus Új­já­épí­té­si Iro­da volt, ame­lyet az ÁVO a Ma­gyar Kö­zös­ség egyik fe­dô­szer­ve­ként, a Kö­zös­ség gaz­da­sá­gi hát­te­ré­nek meg­te­rem­tô­je­ként tar­tott nyil­ván. Az ÁVO do­ku­men­tu­ma­i­ban a tit­kos tár­sa­ság ve­ze­tô­je­ként vagy tag­ja­ként tar­tot­tak nyil­ván az iro­da nyolc al­osz­tá­lyá­nak ve­ze­tô­je kö­zül né­gyet, s ma­gá­nak Pap Lász­ló­nak a kö­zös­sé­gi tag­sá­gá­ról is több, utó­lag ne­he­zen el­len­ôriz­he­tô adat gyûlt össze 1946–47 fo­lya­mán az ÁVO irat­tá­rá­ban.[76] 

  Az Új­já­épí­té­si Iro­da „le­lep­le­zé­se” to­váb­bi kom­bi­ná­ci­ók­nak is helyt adott, és le­he­tô­vé tet­te, hogy szük­ség ese­tén az össze­es­kü­vés hul­lá­mai az egy­há­zi ve­ze­tô­ket is el­ér­jék. „A… tár­gya­lás so­rán olyan val­lo­má­sok hang­zot­tak el, hogy az össze­es­kü­vôk­nek kap­cso­la­ta­ik vol­tak egy­há­zi kö­rök­kel is. Így pél­dá­ul Héder és Szentiványi vol­tak azok, akik fel­vet­ték az érint­ke­zést Ra­vasz Lász­ló re­for­má­tus püs­pök­kel, és kül­ügyi, va­la­mint gaz­da­sá­gi vo­na­lon a ta­nács­adók sze­re­pét töl­töt­ték be mel­let­te. Vi­szont a ka­to­li­ku­sok fe­lé Sa­lá­ta Kál­mán tar­tot­ta fenn az össze­köt­te­tést. A He­tes Bi­zott­ság­ban fel­ve­tet­ték a kér­dést, hogy kí­vá­na­tos len­ne Mind­szenthy (sic!) Jó­zsef her­ceg­prí­más és Ra­vasz Lász­ló re­for­má­tus püs­pök kö­zött ta­lál­ko­zót létre­hoz­ni… A ta­lál­ko­zó létrejött…, annyi bi­zo­nyos, hogy nem a de­mok­rá­cia vé­del­mé­rôl és a nép el­len­sé­ge­i­nek meg­sem­mi­sí­té­sé­rôl volt szó azon a ta­nács­ko­zá­son, ame­lyet a 7-es bi­zott­ság, il­let­ve Sa­lá­ta Kál­mán ké­szí­tett elô.”[77] 

 1947-ben vé­gül sem a ka­to­li­kus, sem a pro­tes­táns egy­há­zi szá­lat nem hasz­nál­ták fel a per­ben (Pap Lász­lót ki sem hall­gat­ták), hi­szen az el­sôd­le­ges cél a kis­gaz­da­párt szét­ve­ré­se és a nem­ze­ti el­len­ál­lás meg­tö­ré­se volt. Iga­za le­het azon­ban Bárczay Gyu­la egy­ház­tör­té­nész­nek, aki a Ma­gyar Kö­zös­ség-ügy fel­gön­gyö­lí­té­sét mér­le­gel­ve ezt ír­ta: „Ha fi­gye­lem­be vesszük az el­sô le­tar­tóz­ta­tot­ta­kat és az össze­es­kü­vés ve­ze­tô­i­nek ki­ki­ál­tott sze­mé­lyi­sé­gek egy­há­zi funk­ci­ó­ját, ha meg­gon­dol­juk, hogy Szent-Iványi Do­mo­kos a re­for­má­tus egy­ház kül­ügye­i­nek ve­ze­té­sé­re volt ki­sze­mel­ve, …és ha ar­ra gon­do­lunk, hogy a kon­cep­ci­ós per­be be­vont kép­vi­se­lôk kö­zül töb­ben fon­tos és hû tag­jai vol­tak a re­for­má­tus egy­ház­nak (pél­dá­ul Kiss Sán­dor, Vatai Lász­ló, a Kál­vin tér fô­gond­no­ka, Nagy Fe­renc), nem zár­ha­tó ki an­nak a fel­té­te­le­zé­se sem, hogy az egész üggyel már ak­kor a re­for­má­tus egy­ház ké­sôb­bi be­hó­do­lá­sát is elô akar­ták ké­szí­te­ni. Az összes, egy­há­zá­hoz hû re­for­má­tus kis­gaz­da­pár­ti po­li­ti­kus bu­ká­sát egye­dül Bereczky és Pé­ter él­te túl.”[78]

A Ma­gyar Kö­zös­ség sze­re­pét és sú­lyát igen kö­rül­te­kin­tô­en tér­ké­pez­te fel az ÁVO a per elô­ké­szí­té­se so­rán. A szer­ve­zet egy­ko­ri tag­ja­it mint a nem­ze­ti el­len­ál­lás­ra al­kal­mas erôt a pert kö­ve­tô­en is szi­go­rú­an meg­fi­gyel­te a ha­tó­ság, a Ma­gyar Kö­zös­ség és a re­for­má­tus egy­ház kap­cso­la­ta a hat­va­nas évek vé­gé­ig ter­he­lô adat­ként buk­kant fel egy­há­zi sze­mé­lyi­sé­gek el­le­ni pe­rek so­rán, s a po­li­ti­kai rend­ôr­ség a het­ve­nes évek kö­ze­pé­ig bi­zo­nyít­ha­tó­an nyil­ván­tar­tot­ta a Ma­gyar Kö­zös­ség „re­for­má­tus vo­na­lát”.[79]

 Az ôr­ség­vál­tás

Az utol­só nagy­sza­bá­sú til­ta­ko­zó ál­lás­fog­la­lást a tör­vény­sér­té­sek és a dik­ta­tú­ra be­gyû­rû­zé­se el­len 1948 feb­ru­ár­já­ban jut­tat­ta el a mi­nisz­ter­el­nök­höz a re­for­má­tus egy­ház ve­ze­té­se. „Az egy­ház a kor­mány­za­ti be­ren­dez­ke­dést öröm­mel el­is­me­ri de­mok­ra­ti­kus­nak, ha ab­ban – épp­úgy, mint az egy­ház igaz­ga­tá­si szer­ve­ze­té­ben – a ta­gok meg­gyô­zô­dés­tôl su­gallt és sza­ba­don, fé­le­lem nél­kül ki­nyil­vá­nít­ha­tó aka­ra­ta jut ki­fe­je­zés­re és ér­vé­nye­sül. Ér­vé­nye­sül pe­dig az egy­há­zi vagy vi­lá­gi kor­mány­zó ha­ta­lom bir­to­ko­sa­i­nak tet­szé­sé­re va­ló te­kin­tet nélkül… Azt hisszük azon­ban, hogy a sza­bad­ság gon­do­la­tá­val sem az elô­ze­tes saj­tó­cen­zú­rát, sem az egye­sü­le­tek fel­osz­la­tá­sa te­rén kö­ve­tett gya­kor­la­tot, sem az in­ter­ná­lá­si rend­szert nem le­het össze­egyez­tet­ni. A sza­bad­ság gon­do­la­ta, mely re­for­má­tus egy­há­zunk­nak is alap­el­ve, meg­kí­ván­ja, hogy füg­get­len bí­ró­ság íté­le­te nél­kül sen­ki le­tar­tóz­ta­tás­ba ne ke­rül­hes­sen. A bí­rás­ko­dás tisz­ta­sá­gá­nak elô­fel­té­te­le a pár­tat­lan­ság, te­hát min­den bí­ró­ság­nak kor­mány­tól vagy egyéb ha­ta­lom­tól, a kor­mány­po­li­ti­kát irá­nyí­tó pár­tok­tól tel­je­sen füg­get­len­nek és be­fo­lyás­men­tes­nek kell len­nie. A lel­ki­is­me­ret sza­bad­sá­gá­hoz hoz­zá­tar­to­zik az is, hogy má­sok ide­o­ló­gi­ai fel­fo­gá­sa, meg­gyô­zô­dé­se iránt tü­re­lem­mel és tisz­te­let­tel vi­sel­tes­sünk. Ezt kü­lö­nö­sen a köz­ok­ta­tás te­rén tart­juk fon­tos szem­pont­nak.”[80]

Né­hány nap­pal ké­sôbb az Egye­te­mes Kon­vent El­nök­sé­gi Ta­ná­csa 1948. már­ci­us 3-ai ülé­sén a jo­gász fô­gond­no­kok kez­de­mé­nye­zé­sé­re ál­lás­fog­la­lást adott ki az em­be­ri sza­bad­ság­jog­ok vé­del­mé­ben, a kor­mány­nak az ítélôbírák át­he­lye­zé­sé­rôl szó­ló, az­az a bí­ró­sá­gok­nak a kor­mány­tól va­ló füg­get­len­sé­gét tá­ma­dó tör­vény­ja­vas­la­ta el­len.[81] For­má­li­san ez volt a Ra­vasz el­len fel­erô­sí­tett tá­ma­dá­sok nyi­tá­nyá­nak az oka. Ra­vasz a Rá­ko­si ál­tal ve­zé­nyelt, össze­han­golt tá­ma­dás kö­vet­kez­té­ben 1948. áp­ri­lis 28-án elô­ször az Egye­te­mes Kon­vent, majd áp­ri­lis 30-án a zsi­nat lel­ké­szi el­nö­ki tisz­té­rôl mon­dott le. Má­jus 11-én pe­dig meg­vált a du­namel­lé­ki püs­pök­ség­tôl.

A püs­pök, aki a há­bo­rú vé­gén, hat­van­há­rom esz­ten­dô­sen kezd­te meg az egy­há­zi élet új­já­szer­ve­zé­sét, ma­ga is ko­mo­lyan fog­lal­ko­zott a le­mon­dás gon­do­la­tá­val. Egy­részt azért, hogy sze­mé­lyes múlt­ja ne ter­hel­je az egy­ház hely­ze­tét az új rend­szer­ben, más­részt a ma­gán­élet­ében tör­tént so­ro­za­tos tra­gé­di­ák is vissza­vo­nu­lás­ra kész­tet­ték a mind meg­fá­rad­tabb püs­pö­köt. Az egy­há­zon be­lül fel­lán­golt ha­tal­mi har­cok és a dik­ta­tú­ra egy­re nyíl­tabb fe­nye­ge­té­sé­nek nyo­mán azon­ban Ra­vasz úgy dön­tött, hogy nem en­ge­di át az egy­ház­ve­ze­tést, amíg nem kör­vo­na­la­zód­nak az egy­ház éle­té­nek új ke­re­tei. „Az sem aján­la­tos, hogy püs­pö­kök most új vá­lasz­tás alá ves­sük ma­gun­kat ön­kén­tes el­ha­tá­ro­zás­ból. Azt hi­szem, kö­te­les­sé­ge min­den­ki­nek át­kor­má­nyoz­ni ezen a vál­sá­gon a ha­jót, s majd ha meg­tör­tént az új be­ren­dez­ke­dés, ak­kor ves­se fel min­den egy­há­zi ve­ze­tô ma­gá­ban ezt a kér­dést: a vég­le­ge­sen ki­ala­kult­nak lát­szó hely­zet­ben akar-e, tud-e to­vább dol­goz­ni?” – ír­ta Ré­vész­nek 1945 au­gusz­tu­sá­ban.[82] Ra­vasz ek­kor még azt re­mél­te, hogy si­ke­rül az egy­há­zak szá­má­ra is él­he­tô komp­ro­misszu­mot köt­ni. 1947-re azon­ban nyil­ván­va­ló lett, hogy Ra­vasz egy­ház­po­li­ti­kai tö­rek­vé­sei ku­darc­ba ful­lad­tak. 1948 ta­va­szán, mi­kor a kom­mu­nis­ta po­li­ti­ka el­ér­ke­zett­nek lát­ta az idôt a pro­tes­táns egy­há­zak vég­sô meg­tö­ré­sé­re, a tel­jes de­fen­zí­vá­ba szo­ru­ló egy­ház­ve­ze­tô­nek sem ere­je, sem esz­kö­ze nem ma­radt az egy­há­zi po­zí­ció meg­vé­dé­sé­hez.

 Pap Lász­ló a fel­jegy­zé­sé­ben, ame­lyet Ra­vasszal az ön­kén­tes le­mon­dá­sá­ról szó­ló dön­té­sé­nek meg­ho­za­ta­la után foly­ta­tott be­szél­ge­té­se alap­ján ké­szí­tett, a kö­vet­ke­zô­kép­pen örö­kí­tet­te meg az 1948. áp­ri­lis 15-ei be­szél­ge­tést. Ra­vasz el­mond­ta: „…amennyiben nem négy hó­nap­pal áll­na szán­dé­kolt le­mon­dá­sa elôtt, ha­nem mun­ká­ja kez­de­tén, sem­mi kö­rül­mé­nyek közt nem ten­né, hogy le­mond­jon, de mert szán­dé­ka volt vissza­vo­nul­ni, s nem ér­zi elég erôs­nek ma­gát a harc vé­gig­ve­ze­té­sé­re, sze­mé­lyi ok­ból nem kí­ván­ja egy­há­zát be­le­vin­ni a harc­ba, amely­ben csak két le­he­tô­sé­ge van: vagy a ka­ta­kom­bá­ba szo­ru­lás, vagy a dics­te­len fegy­ver­le­té­tel. …szeretné re­mél­ni, hogy az egy­ház­ke­rü­let be­le fog­ja kény­sze­rí­te­ni a püs­pök­ség­be azt, aki han­goz­tat­ta bent és kint egy­aránt, hogy az egy­ház és az ál­lam közt sem­mi ne­héz­ség nincs, csak a re­ak­ci­ó­sok ál­lít­ják ezt.”[83] 

Rá­ko­si nyil­ván­va­ló­vá tet­te, hogy a fel­me­rült je­löl­tek kö­zül csak Bereczky Al­ber­tet tud­ja el­fo­gad­ni az egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ki szé­ké­ben. És eb­ben az egy eset­ben Ra­vasz Rá­ko­si­val egyet­ér­tett. „Óhaj­tá­som sze­rint Bereczky Al­bert vá­lasz­ta­tott meg. Igaz, hogy csak né­hány szó­több­ség­gel. Ad­ja Is­ten, hogy vál­jék be a köz­mon­dás az új sep­rô­rôl, amely job­ban se­per, mint a ré­gi. Mert van mit se­per­ni![84]

Ra­vasz re­mé­nye­i­vel szem­ben azon­ban a kom­mu­nis­ta ve­ze­tôk, Ká­dár Já­nos és Rajk Lász­ló 1948 má­ju­sá­ban bát­ran je­len­tet­ték Moszk­vá­ban, az ál­lam és az egy­ház kö­zöt­ti egyez­mény for­má­lis alá­írá­sa elôtt: „A pro­tes­táns és a kál­vi­nis­ta egy­há­zak [!] nem je­len­te­nek majd aka­dályt, mert meg­ál­la­po­dás szü­le­tett ve­lük ar­ról, hogy lo­já­li­san vi­szo­nyul­nak a kor­mány­hoz.”[85]

 http://www.szazadveg.hu/kiado/archivum.html?archivid=244

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!