//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- XX. század legnagyobb magyar református
teológusa cikkek pl: Életéről, Diktatúra szorításá-
ban, Iskolaügy, Egység vagy barátság
- XX. század legnagyobb magyar református
teológusa cikkek pl: Életéről, Diktatúra szorításá-
ban, Iskolaügy, Egység vagy barátság
:

1. Életéről

1. Életéről


 

Ravasz László
(1882-1975)

Az 1622-ben, Bethlen Gábor által alapított Református Akadémia jogutódja, az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet református kara, 1995-ben ünnepelte kolozsvári fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból a tanári kar tisztelettel és a kötelezettség felelősségével hajtott fejet azok előtt, akik 1895 és 1948 között a lelkipásztori szolgálatra készülő ifjakat a szent tudományokkal felvértezték. Az 1996-ban megjelent. Akik jó bizonyságot nyertek című emlékkönyv már a címében kifejezi a hálás utókor értékelését azok iránt, akik közül egy volt, és akik közt elöl járt Ravasz László.

Elöl járt nemcsak időben, hanem úgy is, hogy talán méltán beszélnek azóta is róla sokan úgy, mint a magyar református egyház legnagyobb teológusáról és püspökéről. Amikor úgy fogalmazok, hogy a magyar református egyház, együtt próbálom tartani a Trianon óta egymástól mesterségesen elválasztott egyháztesteket. Ravasz László éppen személyében és szolgálatában hívta fel a figyelmet arra, hogy függetlenül attól, hogy hol élünk, egy magyar református egyházban és egy magyar nemzetben gondolkodjunk. Ma is idő- és szükségszerű az a tisztázás, amelyet Ravasz élettörténetének egy döntő, és sokat vitatott eseménye vált ki, és sürget. 1921-ben megválasztják püspöknek, és Budapestre megy. Sokan felrótták már neki ezt a döntést. Ezzel kapcsolatban nincs semmi okunk kételkedni annak őszinteségében, amit az. Emlékezéseimben mond: Ha nem élt volna bennem szenvedélyes bizonyossággal, hogy Erdély és Magyarország egy föld, egy ország, egy haza, úgy éreztem volna, hogy árulást követtem el szülőhazám ellen. Biztos, hogy nekünk, erdélyieknek jobban esne, ha ezeket a gondolatokat úgy fogalmazta volna meg az utókor számára, hogy közben itthon marad. Mi csak találgatunk, amikor azt kérdezzük, hogy mi lett volna, ha marad. Lehet, hogy később Makkai Sándor is maradt volna? Ezek a fontos döntések, nagyjaink döntései, a harmadik évezred eleji számbavételünket is befolyásolták?

Ravasz László egyik gyűjteményes kötetének a címe Isten rostájában. Ebben van egy rövid cikk, ezzel a címmel: Erdély. A kettőt együtt olvasva: Erdély Isten rostájában. Ha ezt tényként ismertük fel és ismertük el, figyeljünk oda arra, amit Ravasz László mond ebben rólunk és nekünk!

Rájöttek a magyarok arra, hogy nem a nagy szólamok, divatos tanítások, ügyes kapkodások mentik meg a népet, hanem a gyökerek be való visszahúzódás, önnön léte értéktudatának felismerése és szolgálata. Rossz sors volt magyarnak lenni, mint állapotot is nehéz volt elhordozni, de mihelyt misszió lett, sugárzó élethivatásképpen lehetett egész nemzedékeknek rászentelni magukat. Megtanulta ez a magyarság azt is, hogy külső sorsunk rajtunk kívülálló hatalmaktól függ ugyan, mert kisebbek vagyunk annál, hogynem életünk feltételeit magunk szabjuk meg, de belső sorsunk: maga az élet és az életnek a minősége a hatalmunkban áll, s ez az egyetlen út, hogy a külső sors zordonságai és nyomorúságai fölé emelkedve, egy örökkévaló igent mondjunk örökkévaló életparancsokra. Magyarországon zúgott az ellentmondás: Nem, nem soha! Erdélyben hallgatólagosan szállott fel a nagy megvallás és elvállalás: Igen, igen, mindig! Így készült Erdélyben az új magyar: a pozitív magyar. Ravasz arra tanít, hogy Erdélyben magyarnak lenni: küldetés. Egy örökkévaló igent kell mondanunk örökkévaló életparancsokra.

Az Akik jó bizonyságot nyertek című jubileumi kötet Ravasz Lászlóról szóló része kísérlet volt arra nézve, hogy a nagy teológust és egyházépítő püspököt olyannak láttassa, amilyen ÚTKÖZBEN volt. Ezt a nagybetűs kifejezést maga Ravasz találta meg a maga számára, és használja az Emlékezéseim című önéletírásában. Kölcsönkérve és felhasználva követjük most is nyomon, óriáslépésekben, Ravasz László „emberélet útjának” egészét, azt, ahogyan „zarándoklásának homokórája lejárt”.

1. Az emberélet útjának kezdetén

1882. szeptember 29-én született Bánffyhunyadon.
1896 szeptemberétől a székelyudvarhelyi kollégiumban tanul.

2. Az emberélet útjának első útkereszteződése, a pályaválasztás

1899 szeptemberétől a bölcsészet útján és a teológia ösvényén folytatja. Magát elsősorban egyetemi hallgatónak tartotta, és csak másodsorban teológusnak. Harmadéves korára tisztázódott benne, hogy teológus és lelkipásztor akar lenni.

3. Útkereszteződés után az egy Úton. Kolozsvár (1903-1921)

Teológus (1899-1903), püspöki személyi titkár Bartók György mellett (1903), segédlelkész a kolozsvár-belvárosi egyházközségben (1904-1905) és a gyakorlati teológiai tanszék várományosa. Külföldi tanulmányút (Berlin, 1905) után írja meg magántanári dolgozatát (1907-ben), Bevezetés a gyakorlati theológiába címen, majd a közgyűlés megválasztja a gyakorlati tanszék tanárának. A katedrát 1907. szeptember 15-én foglalja el, és 1921-ig tölti be.

Két út találkozik 1908-ban, amikor feleségül veszi Bartók György püspök leányát. Házasságukat Isten öt gyermekkel áldja meg.

Útközben különböző tisztségeket vállal és példás hűséggel tölt be. Volt a Teológia internátusi felügyelője (1907-1911), gazdasági felügyelője (1911-1920), majd igazgatója (1920-1921). 1918 és 1921 között egyházkerületi főjegyző. Az egyházi sajtó szolgálatában is tevékenyen részt vett. 1914-től szerkeszti a Protestáns Szemlét, 1915-ben Imre Lajos és Makkai Sándor tanártársaival megindítja Az Út c. folyóiratot, 1918-tól a Református Szemleszerkesztője. A közélet terén is fáradhatatlan volt. Tagja volt az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a kolozsvári Unió-páholynak. Tevékenysége és megnyilvánulásai arról tanúskodnak, hogy a negyvenedik életévéhez közeledő Ravasz konzervatív gondolkodó és publicista, aki szemben állott az egyre erősödő radikalizmussal.

4. Tovább az Úton, a tető felé

1921-től dunamelléki püspök és budapesti (Kálvin téri) lelkipásztor. Családjával Budapestre költözik. 27 éves püspöki szolgálatát (1921-1948) a püspöki székfoglaló beszédének, ma is kívánatos szellemében akarta betölteni: Egyháziasítani az egyesületi keresztyénséget, evangelizálni a történelmi egyházat.Nemzedékének prédikátora kívánt lenni. Bízvást mondhatjuk, hogy ez sikerült neki. Nem csupán nemzedékének, hanem az utána következő nemzedékeknek is előszeretettel olvasott prédikátora maradt. 

Az egyházszervező püspök támogatásban részesíti az ifjúsági szervezeteket, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, és a Soli Deo Gloriát. Bábáskodik az Országos Református Nőszövetség születésénél. 1936-tól az Országos Református Lelkészértekezlet elnöke, 1937-től a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventjének lelkészi elnöke. Főszerkesztője volt a Protestáns Szemlének, a Lelkészegyesületnek, a Református Figyelőnek, a Református Életnek és a Magyar Kálvinizmusnak.

Az elért tetőről beszélnek kitüntetései és tisztségei.

A kolozsvári teológiai fakultás tiszteletbeli professzora.

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem evangélikus hittudományi karának és a debreceni Tisza István Tudományegyetem hittudományi karának díszdoktora.

A Saint Andrews-i Egyetem Doctor of Divinity címmel tüntette ki.

A lancasteri Franklin-Marshall főiskola a jogtudományok doktorává fogadta.

A Corvin Testület Corvin láncosa.

A magyar polgári érdemrend első osztályának tulajdonosa.

A magyar királyi titkos tanácsosi méltóság hordozója.

A Szent István-rend kiskeresztjének tulajdonosa.

Rendes tagja volt a Kisfaludi Társaságnak, a debreceni Tisza István Társaságnak, a pécsi Janus Pannonius Társaságnak, a Petőfi Társaságnak és a Corvin Testületnek.

5. Zuhanás, de nem lefelé, hanem befelé és felfelé

Ravasz László azt az időszakot, mikor a vihar süvöltött, a gyülekezet zokogott és az Ige zengett, az önéletírásában, a Zuhanás címszó alatt foglalja egybe. Ez a zuhanás inkább a Hit és engedelmesség útján való zuhanás, azon az úton, amelyet a püspök, az 1947-es püspöki jelentésében, irányában befelé és felfelé haladónak értékel. Az egyházáért felelős, a hit és engedelmesség útján járó püspök az egyetlen helyes irányba mutatott a nagy útkereszteződésnél: befelé és felfelé. A keresztútnál útmutatóként halljuk magát Ravaszt: A demokrácia fejlett öntudatot kíván, politikai érettséget, erkölcsi autonómiát, azaz önállóságot és átnemesedett népjellemet. E nélkül demokrácia nincs. A demokrácia szabadságot ígér, de követeli, hogy tudjunk élni vele, hirdeti a jóakaratot, de megkívánja, hogy a jobbik akaratnak önként engedelmeskedjünk. Ha ez nincs meg, a demokrácia álcázott diktatúra, szolgálat helyett uralkodás, szép jelszavakkal takaródzó korrupció, gyűlölet és társadalmi szétbomlás. Hadd kiáltsuk újra világgá a kétezer esztendős tételt, mert kezdünk megfeledkezni róla, csak becsületes emberek lehetnek demokraták, csak erkölcsi erő építhet országot.

Ilyen és hasonló világos állásfoglalás ellenére, vagy éppen ezek miatt, 1948. március 31-én lemondatják, azaz kényszerpályára helyezik az üstököst. Következett az a korszak, amikor Krisztus magyar egyházát nem egyházi szempontból és érdekből kormányozták, hanem külső világi érdekek szerint. 

6. Az emberélet útjának vége felé

1953-ig megtarthatja a Kálvin téri lelkipásztori állását. Élete hátralevő részét Leányfaluban, egyházától mesterségesen elszigetelt magányban tölti. Ez alatt az idő alatt készül „hazafelé”. 1956 még egy rövid időre kiszabadítja ebből a magányból. Ismét szükség van Ravaszra, a világító fáklyára. Újra ott látjuk, ahol a helye van, ahol az egyház lelkiismereteként nyilvánosan hallathatja hangját. A forradalom elfojtása után a kibontakozó rémuralom ellenforradalmárnak nyilvánítja. Így vonul véglegesen vissza Leányfaluba: „Megbocsátom és elfeledem azokat a rágalmakat, amikkel irigyek, gyávák, megalkuvók illettek.„

7. Az életút vége

1975. augusztus 6-án halt meg. „Egyedül maradtam. Kezdem úgy érezni, mintha boldog találkozásra egy csodálatos palotába mennék. Mögöttem bezárul elhagyott világom ajtaja, hívogatnak belülről zengő zsolozsmák. Nem vagyok egyedül. Az Atya velem van. Ajkam talán néma, de fáradt lelkem már énekel.” Kelemen Attila

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!