//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ELŐSZÓ: Énekeskönyvhöz (Kálvin, Béza,
Szenczi Molnár Albert, Bodiss Tamás)
- ELŐSZÓ: Énekeskönyvhöz (Kálvin, Béza,
Szenczi Molnár Albert, Bodiss Tamás)
:

2. A ZSOLTÁROK HITELES ÉNEKLÉSE - Bodiss Tamás

2. A ZSOLTÁROK HITELES ÉNEKLÉSE - Bodiss Tamás


A zsoltárok hiteles éneklése


Goudimel: Zsoltárok 1565. és Psalterium Ungaricum

A fenti cím olvastán biztosan sokan felkapták a fejüket: vajon milyen fajta hitelességről lesz itt szó? Sokan sokfélét gondolnak ugyanis a hiteles zsoltáréneklésről:
Nálunk mindig lassan énekelték a zsoltárokat. A nagyanyám is így emlékszik, biztosan ez a hiteles!
A kántorképzőkön megtanultuk, mi az igazi zsoltáréneklés. Ki kell javítani a rossz hangokat, akkor lesz hiteles! Az évtizedek során sikerült a gyülekezetet többé-kevésbé ritmikus éneklésre megtanítani, de az ismert zsoltárokban a dallami beidegződéseken nem lehet változtatni.

Ilyen és ehhez hasonló véleményekkel bizonyára találkozott már a kedves olvasó, vagy maga is ezek valamelyikét vallja. A hitelesség kérdését minden bizonnyal akkor vetjük fel helyesen, ha az iránt tájékozódunk: a zsoltárok keletkezése idején hogyan énekelték azokat?

Nos erre a kérdésre kaphatunk választ a 150 zsoltár közelmúltban két formában is megjelent újabb teljes kiadásából. A két könyv egy olyan korabeli kántor útmutatására támaszkodik, aki Kálvin idejében szolgált a genfi gyülekezetben, ő tanította meg az új dallamokat. Ez a kántor pedig nem más, mint Louis Bourgeois, a genfi zsoltárdallamok egy részének közvetlen szerzője. Útmutató könyvének címe: A muzsika igaz útja, melynek magyar nyelvű fordítása elkészült és ez is kiadás előtt áll. Bourgeois könyvéről az elmúlt esztendőben Pápán hangzott el előadás, mely írásos formában a Református Egyház folyóirat 2003 januári számában olvasható. Röviden összefoglalva: Bourgeois könyvéből egyértelműen kiderül, hogy a dallamokat ritmikus formában, a sorok végén szünettel és a megfelelő helyeken félhangos módosítással énekelték.

A legizgalmasabb kérés: melyek a hiteles módosított hangok? Az egyházunkban elterjedt, a gyakorlatban mai napig is tapasztalható szokásos félhangos módosulások ugyanis nem mind hitelesek Bourgeois útmutatása szerint. A 90. zsoltárban például az első két sorban helyes a sorvégi hangok megemelése, a továbbiakban azonban meg kell maradnunk énekeskönyvünk közlése szerint.

Anélkül, hogy a kérdésbe túlságosan elmélyednénk, elég, ha tudjuk, hogy a hiteles félhangos módosítások csak a sorzárlatoknál az utolsó előtti hangokon fordulhat elő. Gyülekezeti éneklésünk szempontjából ebben legfontosabb a megjelent két könyv útmutatása.

Ezután szóljunk végre magáról a két könyvről!

Psalterium Ungaricum a címe annak a nagyalakú énekeskönyv-formájú kiadványnak, mely a Genfben 1562-ben megjelent, legelső teljes zsoltárkönyv dallamait közli Bourgeois már említett útmutatása szerint (a módosítójeleket a megfelelő hangok felett jelezve) Szenci Molnár Albert először 1607-ben megjelent fordításával. A 150 zsoltár nemcsak a genfi énekeskönyvben is kezdettől szereplő Tízparancsolat-énekkel és Simeon énekével egészül ki, hanem Szenci zsoltárdallamokra írt 14 énekét is megtaláljuk (ezek az ún zsoltárfüggelék énekei), utolsóul a 36/68. zsoltár dallamára készített, Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló 22 strófás históriával.

A könyvhöz csatlakozó szöveges részek közül meg kell mindenképpen említeni a genfi énekeskönyvből átvett, magyar nyelven most először teljes terjedelemben közölt híres Kálvin-előszót és Théodore de Béze magyarra fordított versét, de ugyanilyen érdekesek Szenci 1607-ben írt dedikációja, a Psalterium Ungaricum elöljáró beszéde és két latinról magyarra fordított verses laudáció.

A könyv függelékében találjuk a genfi egyház zsoltáréneklési rendjét, melyből megtudjuk, hogy a zsoltárokat folyamatosan énekelve és a hosszabbakat szakaszokra bontva a heti 3 istentisztelet alkalmával 25 hetenként a teljes zsoltárkönyvet végigénekelték. Bőséges és alapos felvilágosítást kapunk végül a szöveg és a dallam közreadásának szempontjairól, melyet irodalomjegyzék, szó- és fogalommagyarázat, valamint a bibliai nevek magyarázata egészít ki.

A másik zsoltárkötet címe: Claude Goudimel Zsoltárok 1565, mely a zsoltárdallamokat abban a négyszólamú összhangosított formában közli, amelyet a genfi dallamok legismertebb feldolgozója 1565-ben adott közre. Régóta várt kotta kerülhetett tehát a kezünkbe, mert Maróthi György 18. századi kezdeményezése óta a többszólamú zsoltárkönyv magyar nyelven nem jelent meg. A 150 zsoltáron kívül itt is találunk igazi csemegét: étkezés előtti és utáni asztali áldást, valamint néhány zsoltár bonyolultabb, polifon feldolgozását.

Csak elismeréssel szólhatunk arról a hatalmas, ugyanakkor alapos és lelkiismeretes munkáról, mellyel Bólya József, a két könyv közreadója dolgozott. A lektorok: Draskóczy László, Jancsovics Antal és Kecskés András munkáját a szakmai hozzáértés mellett az ügy iránti odaadásuk és szeretetük is hitelesíti. Meg kell még említeni Bede Anna, Jeney Zoltán és Vizi István, az idegen nyelvű szövegek fordítóinak nevét, megköszönve az ő munkájukat is. A könyvek a Zsinati Iroda gondozásában jelentek meg.

Talán az eddig leírtakból is kiderült, hogy mindazoknak elengedhetetlen e könyvek használata, akik a gyülekezeti énekek tanításával foglalkoznak, a gyülekezet énekét kísérik, vagy a többszólamú zsoltárokat kórusban vagy társas éneklés formájában használni, tanítani szeretnék. Ugyanígy szívből ajánljuk Szenci Molnár Albert Psalterium Ungaricum-át minden zsoltárt olvasó és éneklő gyülekezeti tagnak, és mindazoknak akik a magyar irodalom e kiemelkedő kincsét teljes egészében szeretnék megismerni.

A kiadványok kaphatók a Kálvin Kiadónál és más helyeken, közvetlenül kérhető a refzsin.zene @ zsinatiiroda.hu címen.

Bódiss Tamás

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!