//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ELŐSZÓ: Énekeskönyvhöz (Kálvin, Béza,
Szenczi Molnár Albert, Bodiss Tamás)
- ELŐSZÓ: Énekeskönyvhöz (Kálvin, Béza,
Szenczi Molnár Albert, Bodiss Tamás)
:

4. PSALTERIUM UNGARICUM Dedikálás Szenczi Molnár Albert 1607

4. PSALTERIUM UNGARICUM Dedikálás Szenczi Molnár Albert 1607


PSALTERIUM UNGARICUM
DEDIKÁLÁS

 

(A Felséges Fejedelemnek és Urának IV. Frigyes1 Úrnak, a Rajna-menti pfalzi Grófnak, a szent Római Birodalom első Választójának, Bavaria Hercegének, stb. valamint kegyelmes Urainak kegyelmet és békességet kíván az Istentől szíve szerint.)

Fényességes Fejedelemnek és Urának Móric Úrnak,2 Hessen Tartománygrófjának, a katzenelbogeniek, dietziek, Zigenhan és Nidda stb. Grófjának. Mint Kegyelmes Fejedel-meinek kegyelmet és békeséget az Úrtól kéván szíve szerint.

Aristidesnek3 ímez mondása nékem ékesnek látszik, Felséges Fejedelmek, mellyel így szól: „Illik Istennek bizonyára templomokat szentelni, az böcsületes embereket pedig könyveknek dedikálásával tisztelni." Melly sententiát4 annyéval követek örömesben, mivelhogy látom, hogy még szent embereknél is az nem volt kelletlen. Mert szent Lukács Evangélista az hatalmas Theofilust5 két könyveinek dedikálásával tisztelte. Melly Apastal két könyvének eggyikéből kivévén amaz mondását Szent Péternek az én dedikálásomnak eleibe tészem: „Ezüstöm és aranyam nincsen nékem, az mi pedig vagyon, azt adom."

Bémutatom azért és dedikálom Ti Felségteknek az Dávid zsoltárit, mellyeket nagy munkával magyar nyelvre fordítottam és az franciai nótákra s' az Lobvasszer Ambros Doktornak6 német versei szerint formáltam és öszveszorítottam, mostan pedig fő barátimnak indításokból az község közé kibocsátom, és azért bocsátom az Ti Felségetek neve alatt ki, hogy az én hálaadó voltomnak és Ti Felségtekhez való tiszteletemnek valami jele légyen, és ez Ti Felségtek Németországában tőlem íratott könyvnek az én földemi nép közt böcsületi öregbüljön.

De ez én dedikálásomban - kétség nélkül - sokan sok hibát találnak, de kiváltképpen kettőt rongálnak legtöbben. Hogy tudniillik ez magyar nyelven írott könyvnek Deák előljáró beszédet tészek eleibe; ismét, hogy Németországnak ez két tündöklő Fejedelminek idegen nyelven való írást dedikálok.

Annakokáért erősítő okaimat, melyekkel ez merészségre indíttattam rövideden előhozom. És elősszer pedig: látom nem ritkán lenni ez mostani időben, hogy az köznyelven való írásoknak Deák elöljáró beszédet tegyenek elejökbe. Példa erre az Lobv7`asszer Ambros Doctornak zsoltároskönyve7` - kinek vezető zsinórját követtem ez fordításban - Lipsiában 1594. és az Magyarok dolgairól való Német Krónika8 Casselba 1600. esztendőben, Deák elöljáró beszédekkel voltak németül kibocsáttatva; és vagyon magyar könyv kezemnél, mellyet hasonlatosképpen Deák dedikálással nyomtattak ki Bécsben.

Hogy pedig ez könyvemet Ti Felségteknek öszvességgel akartam dedikálni, ugyanazon erősségekkel indíttattam arra, azmellyekkel én előttem az tiszteletes férfiú, Spethe András9, ezen nótákra Deákul írt zsoltárit az Ti Felséges neveteknek dedikálta, mellyeket rövidségnek okáért elhagyok.

Mert nyilván vagyon mindeneknél, és idegen nemzeteknél is már régen megtudatott, melly dicséretesen érdemlettenek az Ti Felségtek eleji az zsoltárkönyvről, az Szentírásról és az hívek seregiről; mostan is melly kegyes dicséretet érdemeljenek Ti Felségtek az Krisztus Anyaszentegyházától, és az írástudók renditől, érti az egész keresztyén föld kereksége. Azoknak pediglen, kik ez dedikált könyvnek idegen voltát vetendik szememre, ímezt tészem ismét elejekbe, azmint elősszer is akartam, hogy bánatomra vagyon az nékem, hogy sem aranyi, sem ezüsti méltóságú írást nem hozhatok elő; tudom azonközben, hogy az Fejedelmeknek nem mindenkor csak az haszno­sok és szükségesek, hanem néha még az ritkák is és idegen ajándékok is kedvessek szoktak lenni. Tudják meg osztán ez sze­memrehányók azt is, hogy én kész vagyok minden szidalmat inkább elszenvedni, hogynem hálaadó voltomnak valami jele nélkül kimenni Németországból, úgymint tanúságomnak csendesz partjáról, holott ez tizenhat esztendőkben időmnek majd hason felét éltem el.

Az Te Fölséged Hailderbergai Academiájában pedig, Felséges Választófejedelem - azhol ez zsoltárokat így énekelni tanoltam -, öt esztendőnél többig jótéte­ménnyel élő tanítvány voltam, és Te Fölséged én hozzám és még illyen személyekhez való bővséges adakozó voltát gyakran láttam és vöttem eszembe. Idő­múlván pedig, ez elmúlt télen Felséged engem kegyessen az Sapientia Collegiom10 Tanítóinak asztalához helyheztetött. Mellyekért hogyha hálaadó voltomnak semmi bizonságát nem jelenteném, méltán hálaadatlannak tartathatnám.

Te Felségedet pedig, Hatalmas Mau­riti Fejedelem, mint egy mi időnkbenfénylő, az zsoltáréneklő Dávidnak fiát, Salamont, úgy tiszteltem mindenkor és böcsüllöttem. Továbbá, hogy ezelőtt három esztendővel, midőn az Császár udvránál az én Dictionariomomnak11 béjelentésében volnék Prágában, az Császár Őfelsége Mathematicahoz való szerszámos házában, találkoztam az Te Fölséged asztronómusira, kik látván azt, hogy az én dedikállásom Császár Őfelségének nem lött kedvetlen, dicsérvén Te Fölséged kegyes voltát, intettenek engem, hogy Ti Fölségteket is valaha efféle alkolmatossággal köszöntenem.

Melly intés elmémbe mélyen béhatolván megmaradt énnálam; megújjolt pedig az elmúlt esztendőben, midőn Noribergában12 ` Te Felséged árnyéka alatt én és az én tanítványim, az nemes Stentzingusok,13 ez városnak nézelgetnők szép ékességit és tárházait.

Harmadnap után pedig, hogy Te Fölséged Ratisbonai14 útában megnézelgetésével méltóztatná az Altofirumbéli15 Academia collegiomát - holott akkor fordítottam ez zsoltárokat - fogadást töttem menten, hogy ha Isten kegyelméből ez könyv megkészül, Te Fölségednek is offerálom16. Ez én szándékomat osztán Haidelbergában17 megerősítötte az Nagyságos ifjú az Késmárki Tököli Miklós,18 megbeszélvén azt, hogy Te Fölségedet az nasszoviai nevezetes Várban, Dillenburgan, magyarol szólni hallotta. Ó, sok tudományú Fejedelem!

Ezek voltak okai, Felséges Fejedelmek, az én szándékomnak ez zsoltárkönyvnek Ti Felségteknek dedikállása felől, mellyet Isten ajándékából elvégeztemaz noribergaiak Academiájában, minekelőtte azt az döghalál híre megháborítaná, és osztán az böcsületes férfiúnak, az franciai nemből való Boésius Kelemennek19 nékem nagy jóakarómnak hív segedelmiből, örvendetesben ékesgettem. Imár pedig ékes formában kinyomtattatván közönségessé tészem az tiszteletes embernek, tigurumi20 m Hollós Christofnak21 az herbornai22 tudós könyvnyomtatónak, nékem bizodalmas jótevőmnek dicséretes gondviseléséből, ki ez Szent Dávid zsoltárit, mint egy Istennek fogadásból ígért könyvet úgy akart az ő műhelyéből kibocsátani, hogy ez halálos időben Isten őtet ez ideig az övéivel egyetemben épen megtartotta, és elhivén azt, hogy ezután is kegyessen meg akarja őrizni.

Ez könyvet annakokáért, Fölséges Fejedelmek, melly azelőtt is sokképpen Ti Fölségteké, és mostan ez európai ennyi sok nemzetek fordítása után énáltalom magyar zubbonköntöskébe öltöztetött, és illy segedelemmel ékesíttetött, és Ti Fölségtek dicsőséges neveinek dedikálta­tott, tiszteletesen és alázatosson offeráltatott, tekintsétek, kérlek, kedves orcával és az régi királyoknak példájokat nézvén - kik, azmint olvassuk, csak az paraszt ajándékokat sem vetették meg, ha mellyek együgyőségből23 elejekben vitettenek - fogadjátok el kegyes kézzel, és az több néktek dedikált könyvek között - kikvel egész könyvtartóhely megtelnék - ennek bár csak az utolsó helyet engedjé­tek, nem az ajándéknak kisded voltát24 nézvén, hanem az béjelentőnek hálaadó voltát és jószándékát javalván.

És azmint másutt az Császár Őfelségétől alázatoson kértem, úgy most Ti Felségteket is, kik ez Birodalomban az Császári Felséghez közelb való helyen, az Császár Őfelsége Atyjafiaival, az Ausztriai Főhercegekkel egyetemben hatalommal és nagy jóságokkal tündöklötök, felötte igen kérem, hogy nemcsak énmagamat, hanem az egész magyar nemzetet - mellynek ez könyv kiváltképpen szolgáland - jó akaratjokkal és kegyességökvel méltóztassa Felségtek. Kit ha Felségtektől megnyerendek, azmint reménlem, hálaadó voltomat meg igyekezem mutatni egész életemben, és egyebeket is hasonló igyekezetre szándékozom fölindítani. Legyetek egészségben, Felséges Fejedelmek!

Az Úr Isten Ti Felségteket tartsa meg jó állapatban, légyen veletek, Títeket Szentlelkével igazgasson, és mindennémű áldásival ékesítsen és öregbítsen bővségessen.

Herbornában, Pünkesd innepiben, az Úrnak 1607. esztendejében.

Ti Felségteknek Alázatos Szolgája:

Szenci Molnár Albert

1 IV. Frigyes (1574-1610) 1592-től pfalzi választófejedelem. Uralkodásakor Heidelberg a kálvinista kultúra fellegvára volt.
2 Móric (1572-I632) - 1592 és 1627 között hesseni választófejedelem, sok nyelvet ismerő, tudós és tudománypártoló fejedelem volt. Molnár Albertet sokféleképpen támogatta, az ő megrende­lésére íródott a Magyar Grammatika (1610).
3 Ariszteidész (119-189) - görög szónok, filozófus.
4 sententia (szentencia) = bölcs mondás
5 Theophilus - Lukács neki ajánlotta Evangéliumát és az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvét. Nevén kívül nem tudunk róla semmit.
6 Ambrosius Lobwasser (1515-1585) - jogász doktor, Meissenben, majd Königsbergben fejedelmi tanácsos és kancellár.
7 Der Psalter des König(ichen Propheten Dauids. Leipzig 1573. A Szenci által használt 1594-es kiadás az elhunyt szerző korrektúrái alapján javítja az első kiadás hibáit. A latin előszót a szerző fia, Fabianus Lobwasser írta.
8 Wilhelm Dillich: Ungarische Cronica, Kassel, 1600.
9 Andreas Spethe készítette a genfi zsoltároskönyv nagyon elterjedt latin fordítását.
10 A heidelbergi egyetem része. Molnár Albert i6o6. november 4-én került tanárai asztalához.
11 Dictionarium Latinoungaricum-Dictionarium Ungaricolatinum, Noribergae 1604. 12 Noriberga= Nürnberg
13 Stänzing (Stenzingus), Sebald - gyermekeit 1605-től Molnár Alberttel neveltette.
14 Ratisbona = Regensburg
15 Altofirum = Altdorf
16 offerálom = ajánlom
17 Haidelberga = Heidelberg
18 (Késmárki) Thököly Miklós - Thököly Sebestyénnek, Monár Albert pártfogójának fia. 19 Clément Dubois - Majna-Frankfurtban, majd Hanauban a menekült hugenották lekésze.
20 Tigurum = Zürich
21 Christophus Corvinus 1552-1620) - hernborni akadémiai nyomdász, tipográfiai és filológiai felkészültsége miatt egyaránt nagy hírben állt.
22 Herborna = Herborn
23 együgyőségből = alázattal, tiszta szívvel
24 A zsoltároskönyv mérete 7 x 11,5 cm.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!