//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ELŐSZÓ: Énekeskönyvhöz (Kálvin, Béza,
Szenczi Molnár Albert, Bodiss Tamás)
- ELŐSZÓ: Énekeskönyvhöz (Kálvin, Béza,
Szenczi Molnár Albert, Bodiss Tamás)
:

3. THÉODORE DE BÉZE: A mi Urunk egyházához
VERS

3. THÉODORE DE BÉZE: A mi Urunk egyházához
VERS


THÉODORE DE BÉZE


A mi Urunk egyházához

- Kicsinyke nyáj, habár maroknyi néped,
E tág világ nagyságát biz' feléred.
Kicsinyke nyáj, bármily gőggel tekintse
Léted e föld, te vagy szép, drága kincse.
Minden erőm tebelőled merítem,
És hálaként vedd e kis művet itten.
Kicsiny bizony, mit bele én adok,
A többiről csak annyit mondhatok,
Hogy a világ nem látott oly csodát,
Amely akár felérné egy sorát.
E nagyszerű dolgot adom tenéked,
És kapja így nagyszerű cseppnyi néped.
S nem kétlem én, ha néked címezem,
Hasznodra lesz, fogadd hát szívesen!
- Félre király, cicomás hercegek!
Arany, ezüst s nem erkölcs vértetek.
Királyi fők, talpnyalók szentjei!
Nagy nevetek száz hazug hirdeti;
Most e lapon nem nektek szól szavam,
Bár nektek is jó hasznotokra van,
De fületek süket efféle szókra,
S okulni rest szívetek fel se fogja.
- Figyeljetek ti, igaz fejedelmek!
Ó, jutna bár király hatalma nektek,
Kik árnyadó szárnyat fölénk teríttek,
S így véditek életét híveinknek!
Először is a ti fületek érje
Dávid király csodás hárfazenéje,
Hisz Isten is a tudást nektek adta,
Hogy értitek, mit rejtett szent szavakba.
Királyaink, halljátok a Királyt,
S ti pásztorok, halljatok muzsikát!
Nem én adom, egy pásztor zengte rég,
S Isten maga adott hozzá zenét.
Bárányaim, halljátok Istenünknek
Sok szép dalát, mind gyógyír s boldog ünnep!
Ha bú kísér, ez gyorsan megvigasztal,
Ha nincs kenyér, ez lesz a gazdag asztal,
Ha gond csigáz, ez nyújtja enyhedet,
Ha űz a félsz, oltalmad itt leled.
Mert nem akad oly ínség, s szörnyű baj,
Mely nem fut el, ha szól az égi dal.
- De jaj mi ez? baj van a számolásban!
Herceg, király, pásztor s bárány a nyájban,
Nehéz nagyon mindenkit összeszednem.
Látom amott farkas csecsén nevelten
Él az a nép, melynek szíve hamis,
S kit ostrom ért, látom ott van az is;
Látom sovány képét a koponyának,
Ki, merre jár, utat nyit pusztulásnak;
Látok fején tiarával toportyánt,
Száz rút vadat vele formázva hordát;
Látom, juhot mímelnek farkasok,
Sokat cserél ki-ki ruházatot;
Látom, a tűz mindenhol égre csap,
Látom a nagy tengeren mint halad
Által a nép, a parton egy király
Nyújtja nekik kezét, s mint szikla áll.
Adja az Ég, Király, gyerekkorodban
Ki már reményt ébresztettél sokunkban,
Hogy, mint időd telik, úgy nőj kegyében,
És más király nagyságban fel ne érjen!
- Amíg vihar zilálja szét a nyájat,
Bár szívünk mélyén újra összeállhat,
Daloljuk el, Urunk mi jót adott,
Ki számba vesz minden egyes juhot,
S nem tűri el, hogy bántsanak, s vigyázza,
Ne érje vész, s éljen békén a nyája.
- Ti bús rabok, setét zárkában ülve,
Igaz hitért kínzást szenvedve, tűrve,
Várva halált, szent harcért elitélve,
Mert jog helyett, haj, pallos sújt a népre,
Hallgattok-e, ha kínzás részetek?
Megtörtök-e, ha szenved testetek?
A test fogoly, de biz' szabad a lélek,
A test enyész, s a lélek újraéled.
Barátaim, a bút a dal repítse,
S a szent imák szavát a dal hevítse!
Dicséretünk hangja most lángra éled,
S így hirdeti Istennek s égi népnek,
Hogy sok fiunk dicső, szent harcra serken
E nagy világ sok szennye-mocska ellen.
Hogyha a szánk most csendre kényszerítik,
Jusson a dal bennünk egész a szívig,
Minek után' oly erő száll belénk,
Hogy a halál lesz csak nekünk elég.
S hogyha az Úr szólít tanúinak,
Dicsérjük Őt s fogadjuk a vasat,
És hagyjuk el eme árnyékvilágot
Az Ég felé, mit szívünk egyre vágyott!
És unja meg előbb az úri nép
A kínozást, mint mi a szenvedést!
- S hogy ne legyen senkinek kifogása,
Urunk nevét zengni, Marot muzsája
Dávid király zsoltárait dalolta,
Mit hajdanán ő héber szókba fonva
Szerzett, s nekünk jó Clément írta át
E szép dalok legszebb egyharmadát,
S Urunk nevét így a francia nép
Is zengheti, nyitva hangját s szivét.
De a halál munkádnak derekán
Elvitt, s maradt a harmada csupán,
S nem szült anya oly főt e Föld szinére,
Ó, dalnokunk, mely tevéled felérne.
S azóta, hogy legyőzött a halál,
Miként a sír, Dávid is néma már,
Mert nem merik a legjobb szellemek
Folytatni azt, mi véled elveszett.
Mondd, hogy mered - vetik rögtön szememre -,
Rossz tolladat hegyezni műremekre?
Én jól tudom, (köszönöm, Istenem)
Mit vállalok, s azt is, hol a helyem.
És tudom azt, hogy képességeim
Nem oly nagyok, mint szívem s terveim,
De azt hiszem, a jószándék kivált
Néhány suta vagy ügyetlen hibát,
Nem úgy, mint a nagy de hitvány tehetség.
S ha szavaim ízlésedet sebeznék,
Ne hidd, hogy én ezért ellened érzek,
Sőt örülök, s csupán annyit remélek,
Akárki vagy, e könyv úgy elcsigáz,
Hogy nála tán százszor jobbat csinálsz.
- Dologra hát, égáldott szellemek,
Mutassatok isteni ihletet,
S kísérje azt elbűvölő kecsesség,
Hogy pórnak és úrnak egyszerre tessék!
Szép tollatok mától e cél vezesse,
S ki adta azt, az Urat dics övezze!
Akad olyan, ki szeretőt imád,
Akad olyan, ki ferdíti szavát,
Hiába mind, panasz s kényeskedés,
A nő, a szó s az ember elenyész,
Hízelkedők és hazug szópecérek,
Torz istenek s rossz bókok elenyésznek.
Ébredjetek, testvérek, félre álom,
A tiszta szó győzzön e korcs világon!
Ne hagyjatok, ti nemes, drága lelkek,
Ily tespedést a csodás szellemeknek!
E rút világ, e setét völgy nem adhat
Szép alapot s témát a szép szavaknak;
De látni ezt egyedül úgy lehet,
Ha jó szívet hordtok a rossz helyett,
Úgy tollatok egy jó szellem repíti,
És isteni eszméket tudtok írni,
Akkor ti is igaz költők lehettek,
Jóktól áldottak, rossztól rettegettek.
Ha ez se vonz, csak rímelgessetek,
Daloljatok léha nőt, tört szivet!
Én nem teszem, s bár létem semmi se,
Célom a nagy Isten dicsérete.
Tanúja lesz sok büszke hegytető
Hitemnek, és hol zöldell friss mező,
A Genfi-tó tajtékos tiszta partja
Isten nevét szövi a lágy morajba,
S felhők között a Legfelsőbb nevére
Visszhang repül a zengő hegyvidékre.
- Uram, belém vetettél szent erőt,
Engedd tehát repülni mielőbb,
És adjak így e műnek büszke véget,
S e nyáj eképp dicsérjen zengve téged!

Fordítatta Jeney Zoltán /2001/

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!