//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Kolossé1,12


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László


"Aki nem tud embereknek köszönetet mondani, ezzel leleplezi önmagát, hogy bizony Istennel szemben is hálátlan és nem tud Neki sem köszönetet mondani”. Kálvin: A Genfi Egyház Kátéja.


  

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik szívem.
Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

palheidfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


1924-1996

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505-1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 -1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Webem - itt

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

XX. század Történelméhez

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 
Áprily Lajos
Kalács, keddi kalács
 
Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot.
 
Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfőn is jutott belőle.
És kedden is. De csak nekem.
 
Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elő,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelő.
 
Az asztalkendőből kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok.
 
Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerű, mint falum.
És mégis úgy megnőtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum.
 
Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tűzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát.
 
Lelki kenyér ínség-időkben,
verőfényes vigasztalás...
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.
 
 
- KÁLVIN: 1545. A genfi egyház kátéja. A
keresztyén tudomány tankönyve gyermekeket
tanító Formatskája melyet a nagy Kálvin János
- KÁLVIN: 1545. A genfi egyház kátéja. A
keresztyén tudomány tankönyve gyermekeket
tanító Formatskája melyet a nagy Kálvin János
: 6. Imák.

6. Imák.


6. Imák.

FÜGGELÉK.

A) Imák.

Reggeli imádság.

 

Isten, Atyám, Megtartóm, ki irántam való jóságodból megengedéd, hogy az éjjel elmúltával e napra eljuthassak, cselekedjed, hogy e napot is szent nevednek félelmében és tiszteletében töltsem el. Minden gondolatom, beszédem és cselekedetem engedelmesség, akaratodnak teljesítése legyen. Minden tettem szolgáljon neved dicsőségére, embertársaim épülésére, hogy példámból tanulják meg a Te tiszteletedet. S amint napodnak fénye testünket megvilágosítja és beragyogja a világot, úgy Lelked ragyogásával világosítsd meg értelmemet, hogy vezéreljen engem igazságodnak utaiban. Bármit cselekedjem, az legyen végső célom, hogy neked s dicsőségednek szolgáljak, minden boldogságot, kegyelmet és jótéteményt egyedül csak Tetőled várjak. Semmi munkába se kezdjek, mely nem kedves Előtted. Cselekedjed továbbá, hogy míg testemért és életemért munkálkodom, ama boldog és mennyei élet legyen osztályrészem, melyet gyermekeidnek ígértél. Mutasd meg, hogy úgy testemnek, mint lelkemnek oltalmazója vagy, s védelmezz, erősíts a sátán minden támadása ellen. Oltalmazz meg minden fenyegető veszedelemtől. S mivel a jó kezdet mit sem ér kitartás nélkül, kérlek Téged, Uram, hogy ne csak e mai nap légy vezérlőm, hanem életem végéig fogadj a Te hitedbe, hogy nevednek félelmében fussam meg egész életemet. És mivel nekünk mind jobbakká kell lennünk, növeljed napról-napra bennünk kegyelmed ajándékait, hadd legyünk végre egyek Szent Fiaddal, ki a mi lelkünknek éjjelnappal, örökké fénylő napja. Hogy e sok jótéteményedet elvehessem, felejtsd el vétkeimet, s bocsásd meg azokat véghetetlen irgalmadból, amint megígérted mindazoknak, akik lélekkel keresnek tégedet. Amen.

Részlet a 143. zsoltárból.

Adjad, hogy hamar halljam kegyelmességedet, mert tebenned bízom, mutasd meg nékem az utat, melyen járjak, mert hozzád emeltem az én lelkemet. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, ó, Uram, mert tetőled várok oltalmat. Taníts meg engemet, hogy a te akaratodat tegyem, mert én Istenem vagy te: a te jó lelked vezéreljen engem egyenes úton.

Iskolába menetel előtt mondandó imádság.

Részlet a 119. zsoltárból.

Vajon mi módon jobbítja az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartásával? Teljes szívvel kereslek tégedet; ne engedjed, hogy elidegenüljek a te parancsolataidtól. Adj nekem oly értelmet, hogy megőrizzem a te törvényedet és megtartsam azt teljes szívemből.

* * *

Isten, ki minden bölcsességnek s tudománynak forrása vagy, ha nagy jóságoddal megengeded, hogy gyermekkoromban jóra tanítsanak, a szent és kegyes életre vezessenek, világosítsd meg elmémet, mely sötétségben tévelyeg, s egyúttal cselekedjed, hogy a tanulásra alkalmas legyek, emlékezetemet erősítsd, szívemet igazgassad, hogy önként vágyódjék a tökéletesedésre, s hogy az alkalom, melyet nyújtasz, hanyagságom miatt hasznom nélkül el ne múljék. Ezért öntsd ki reám Lelkedet, a tudásnak, igazságnak, ítéletnek és okosságnak lelkét, hogy munkám eredményes, tanítóm fáradsága hasznos legyen. Bárminek tanulásába fogjak is, hadd lebegjen előttem szüntelenül amaz igaz cél, hogy tégedet Fiadban, a Krisztusban megismerjelek. Akármit tanulok, hadd legyen az vezérlőm az igaz kegyességre. S ha megígéred, hogy a kicsinyeket és alázatosakat bölcsességgel, a tiszta szívűeket ismereteddel áldod meg, s a gőgöseket és istenteleneket lesújtod, értelmükben haszontalanokká teszed, kérlek: taníts engem igaz alázatosságra, hogy tanulékony s engedelmes legyek Veled szemben, aztán minden feljebbvalóimmal szemben. Gyújts vágyat szívemben, hogy kivetvén onnét minden bűnös óhajt, igazán keresselek tégedet. Zsenge koromban hadd tanuljam meg tiszteletedet, s ha felnövekszem, bárhova szólítasz, mindenütt csak néked szolgáljak. Ámen. A 25. zsoltárból.

Az Úrnak titka azoknak adatik, kik őtet félik és az ő frigyét megjelenti nékik.

Asztali áldás.

A 104. zsoltárból.

Mindenek te reád néznek Uram, hogy eledelt adj nekik alkalmas időben. Mikor Te adsz nekik, akkor takarnak; mikor a Te kezedet megnyitod, bételnek a Te jóvoltoddal Uram, Te vagy minden jónak kiapadhatatlan kútforrása, töltsd ki reánk áldásodat, és az ételt és italt, melyek irántunk való jóságodnak ajándékai, szenteld a mi épülésünkre, hogy parancsolatod szerint mértékletesen s józanul élvén velük, tiszta lelkiismerettel étkezzünk. Engedd, hogy hálás szívvel mindig atyánknak s minden jók szerzőjének ismerjünk és hirdessünk, s úgy éljünk a testi táplálékokkal, hogy szívünk érzéseivel mégis inkább tudományod lelki kenyerére vágyódjunk. Hadd táplálja e mennyei kenyér lelkünket az örök életre.

Mózes V. könyve VIII. részéből.

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, valami származik az Úrnak szájából.

Evés után való hálaadás.

A 117. zsoltárból.

Dicsérjétek az Urat minden népek, mert elhatalmazott mirajtunk az Ő irgalmassága, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!

 

A fordító utószava.

Jelen fordításunk Calvinus: Catechismus genevensis posterior című műveiből készült (Corpus Reformatorum XXXIV. 1-160. o.), melynek latin szövege, mint egész bizonyossággal megállapítható, Kálvin régebbi hasonnemű hittani munkája alapján 1545-ben adatott ki. Ugyancsak ez idő tájról származik káténk francia szövege is, melyet szintén használnunk kellett fordításunknál. A káté terjedelmére nézve azt óhajtom megjegyezni, hogy ahol a francia szöveg a latinnal szemben többletet mutatott, a többletet fordításom is adja. Továbbá nem hagyhatom említés nélkül azt sem, hogy a függelékhez csatolt konfirmációi résznél, melynek különböző részei az eredeti szövegben vitás eredetűek voltak, csak azt óhajtottam adni, ami bizonyára Kálvintól ered.

 

A fordító.

Tartalomjegyzék.

A szerző előszava

A hit

A törvény

Az imádság

Imák

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          Szabolcska Mihály:

Uram, maradj velünk!

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2018
30 éve halt meg

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2018
55 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!    *****    RIZLINGDAYS BLOG ! MAKEUP, STUDY TIPS AND ALLDAYS FOR YOU ABOUT ME    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték