//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
: 13. HIT ÉS JÖVŐ

13. HIT ÉS JÖVŐ


HIT ÉS JÖVŐ

Ezzel a címmel sorozatunk végéhez érkeztünk el; helyes, ha mintegy lezárásképpen a jövőt vizsgáljuk meg, úgy, ahogy azt a keresztyén hit látja. A fentiekben többször láttuk, hogy mit jelent a hit történeti jellege. A történelem mindenkori vége és értelme (telosa) a jelen — a jelen megértéséért kutatjuk a múltat, de mindez radikálisan abbamarad az eschatológikus jelen pillanatában, éspedig a szabad (metafizikai szabadságban élő) ember döntésének meghozatalakor. Mindennek azonban. úgy tűnik, élesen ellene mond a hit; hitvallásaink sorában éppezért mindig ott áll a jövő: „Onnan lészen eljövendő...”. Az Újszövetség maga is egy monumentális könyvvel záródik, a Jelenések könyvével, amely ugyan a jelen problémáival foglalkozik, de koncentráltan Krisztus visszajövetelére irányul, s a jelent is ennek fényében tárgyalja. Dogmatikák sora tárgyalja az eschatológiát az utolsó helyen, mint kitekintést a jövőbe. A keresztyén hit vallja, hogy e földön „tükör által homályosan” látunk, s hirdeti, hogy a már meglévő és a hit által meglátott valóság mindenki számára nyilvánvaló lesz (vö. Fil 2,5kk). A hit még tartogat egy hatalmas, univerzális történést: Krisztus visszajövetelét. Ez pedig kétségkívül a legősibb keresztyén elemek egyike; már az őskeresztyén liturgia is tartalmazza a jövendővárás mozzanatát: máraná thá = jövel, Urunk, arám kiáltást — ez valóban a legősibb keresztyén váradalmak egyike, s egyidős lehet Krisztus Úrnak vallásával. (Itt most talán hagyjuk figyelmen kívül azt a vitát, hogy a keresztyén theologia valóban az eschatológiából nőtt-e ki. Az mindenesetre érdekes, hogy a XX. századi filozófia leginkább a keresztyénség eschatológikus elemeire reagált pozitívan.) A keresztyén hit tehát hangsúlyt fektet a jövőre; így tehát nem lehet azt mondani, hogy egy lezárt rendszerhez mintegy odacsapott rész a jövőről szóló tanítás. Új eget és új földet várunk — egy bizonyos konkrét történelmi esemény ez, amely a beteljesedését és a végét jelenti egyszerre a történelemnek! Victor János jól érti a jövő szerepét a keresztyén hitben, amikor ezt mondja: „Az eljövendő világ nem úgy viszonyul a jelenhez, mint a part a süllyedő hajóhoz, hanem mint az épület az állványhoz”. Világos: a cél nem az állvány felállítása, hanem az épület felhúzása. Az állványt lebontják, mint ahogy történetiségünk is elmúlik (miként maga a hit is!); a lényeg azonban nem ez, hanem az, amit ez munkál. Kétségkívül igaz: a múlt értelme a jelen (filozófiai állítás, verifikálható), de a jelen értelme a jövő (hitbeli állítás, nem verifikálható és nem is falsifikálható). A jelen eschatológiai döntése a hitben ezek szerint nemcsak a múlt felől táplálkozik, hanem a jövőn is orientációt nyer; ezért tartja az Újszövetség a Krisztusban nyert váltságot a jövő anticipációjának (vö. különösen Jézus szavait az utolsó vacsoránál). A jövőn nyert orientáció különbözteti meg a hitet prominens módon az exisztenciális önreflexiótól!

Jövő, előrelátás, futurológia. Mindezek roppant gyanús fogalmak a történész szemében. Mit jelent a jövő? Mit jelent az, ha valaki a meteorológiai intézetben a holnapi időjárás felől érdeklődik? Mit jelent, ha valaki előre szeretné tudni az eseményeket, tényeket? Tk. ugyanazt, amit a hittel kapcsolatban már elmondottunk: az ember ősi kívánsága, hogy ne csak a múlt, hanem a jövő is hozzájáruljon a jelen értelmezéséhez és formálásához. A meteorológiai intézetre azért van szükség, hogy holnapi programomat az időjárásnak megfelelően tudjam irányítani, az eseményeket azért szeretném előre tudni, hogy azok ismeretében dönthessek a jelen kérdéseiben. Ez a „hogy ha én ezt tudtam volna” logikája, amely minden emberben megvan: ezért is formálódhatott szólássá. Ez a gondolkodásmód azonban egyszersmind különbözik is a hittől, amennyiben mindig információt kér a jövőből, olyat, amely már prominens módon a jövő része. Ezt próbálják különböző módon kikényszeríteni, mint pl. a jövendölés, horoszkóp, sőt: tudományos futurológia által is. (Ez utóbbi annyiban különbözik a többitől, hogy a jelen adatait veszi alapul, s a múlttal való összehasonlítás alapján posztulál egy tendenciát, amelynek meghosszabított részét vizsgálja: a jövőben. Így tehát csak valószínűségrátákban gondolkodhat, hiszen effektíve nem ismeri a jövőt. Jelenünk formálásában azonban eleddig is fölbecsülhetetlen értéket képviselt, ld. pl. a Római Klub munkásságát.) A keresztyén hit szerint azonban ez a döntő, jövőt befolyásoló lépés már megtörtént, éspedig a Krisztus-eseményben, s az eschaton nem új információt fog hozni, hanem a már meglévőt fogja teljességre eljuttatni. Éppezért logikus: a hit jövőjéről (vagy a jövőbe vetett keresztyén hitről) nem lehet úgy beszélni, mint a vasút, autó vagy színház jövőjéről, mert ezek mindig új információkat várnak el a jövő vonatkozásában, hogy meghatározzák a szóban forgó dolog szerepét. A kérdés, az aggódás mindig az illető dolog exisztenciáját érinti. Ezzel szemben az ilyen aggódás (= Sorge, mint az emberi exisztencia alapmagatartása; ld. Heidegger) a keresztyén hit esetében elképzelhetetlen, ha annak végére: Krisztus eljövetelére tekintünk, mert ez a beteljesedése és megszűnése is egyben a hitnek, amelytől a hit nem fél: éppenséggel várja azt! Ám maga az emberi lét történetiségének tudatában — azaz végességének, a halálnak bizonyosságában — önmaga konstitutív részévé teszi az aggodalmat a jövő vonatkozásában. Éppezért az az aggodalom, amely az embereket a jövő tudásának vágyába kergeti, nemcsak ontológiailag ül benne az exisztenciában, hanem a létfenntartás ösztönének tudatos megfelelője: az ember ontológiai konstitúciója. Egy olyan hit, amely méltó erre a névre, fölül kell ezt múlja, meg kell eméssze, s nem pedig kikerülje. Ez történik meg a keresztyén hitben: ld. pl. Mk 14,33, amikor Jézus Krisztus fél és reszket a halál előtt; ám fölülmúlja, nem kerüli ki ezt a félelmet, mint pl. a maga nemes módján Szókratész tette. Az aggodalom fölülmúlását fejezi ki az Ige, amikor talán gondolatjátéknak tűnő módon kijelenti: „Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja.” (Mt 16,25). Az aggódás, mint az emberi lét konstitúciója, a jövő tudásának vágya, mint az exisztencia biztosításának kísérlete minden ellen, ugyanabba az énesség irányába mutat (Heidegger: Ichheit; Pannenberg: Ichhaftigkeit), amelyet Pannenberg (és nyomán Nyíri Tamás is kevéssé eredeti művében) bűnnek nevez. Az exisztencia elbarikádozása, bebiztosítása külső támadások ellen izolációhoz vezet.

E jelenség rendkívül demonstratív módon jelentkezik a filozófiatörténetben, éspedig olyan vonatkozásban, ahogy az minket is érdekelhet Magyarországon. A történetfilozófia klasszikus szépséggel megáll a jelennél: Hegel tökéletesen feldolgozza a múlt relevanciájának kérdését a jelenben élő exisztencia számára. Hatására rögtön jelentkeznek a monumentális történetírások: filozófiatörténetek, kutatástörténetek, vagy az újhégeliánus szellemtörténet, stb. Viszont radikálisan félbeszakítja Hegel a vizsgálódást a jelennel. Tovább nem lehet menni; s ezért a hangsúly — mennyiségileg — nála a múlton van. Itt lép föl Marx, aki a vonalat tovább akarja húzni: ugyanazok a jelenségek, amelyek a múlt-jelen viszonyában lejátszódtak, érvényesek a jelen-jövő vonatkozásában is, hiszen a jelen a jövő múltja. Ha pedig a jelen a múlt felől megérthető, úgy a jövőre is lehet következtetni a jelenből. Ez kétségkívül következetes logikai lépés. Meg is jelenik a „történelmi szükségszerűség” fogalma, amellyel már lehet a jövőt is jellemezni. Megjelenik a tervgazdálkodás, stb. — mindez első látásra oly szimpatikussá, jövőben reménykedővé teszi a marxi filozófiát. S mindez persze helyes is — cum grano salis. Mert a jövő formálásában részt vesz az ember metafizikai szabadsága is a döntésre — s ez sokszor ellene mond a történelmi szükségszerűségnek. A jövő biztosítása 100 %-ig történelmi lehetetlenség; csupán valószínűségről beszélhetünk — ennek már az első pillantásra világosnak kellene lennie! S bár A. Strobelnek egyáltalán nem volt célja, hogy történetfilozófiai összefoglalót írjon, kijelentése mégis sok igazságot tartalmaz: a történelem mindig törvényszerűségeket igazol, s mégis csupa véletlenből áll.

A keresztyén hit persze egyetért a jövő pozitív megítélésével és a társadalom életének biztosításával (ld. pl. J. Moltmann). Ha azonban az egyénről, s még inkább a hit exisztenciájáról van szó, akkor radikálisan ellene mond a heideggeri „aggódásnak”, s a fenti idézetekkel együtt annak fölülmúlását követeli. A hit jövője felől érdeklődni tehát nem jelentheti azt, hogy információkat keresek: milyen helyzetben, történeti valóságban fog létezni bizonyos idő múltán a hit, s megpróbálom hitemet úgy igazítani, hogy léte megmaradjon. Az aggódás a hit felől az énességet jelentené, önmagunk elbarikádozását a valóságtól, holott a hitnek magával a valósággal van dolga. Az aggódás a hitért azért hitetlenség, mert éppen ellentétes irányú cselekvés, mint a hit. Ha fentebb azt mondtuk, hogy a hit elvonatkoztatása a kritikától, ha új létünk explikálása megfutamodik a kétségek elől, s ez magát a hitet sodorja veszélybe, úgy ezt most 100 %-ig meg kell erősítsük: a hit óvása a kétségektől, amely a hit és adott esetben a valóság megtapasztalásának a feszültségéből adódik, az magát a hitet fenyegeti. Újra említjük G. Ebeling nevét: Nem a hit kétségei, hanem a kétségektől való megfutamodás jelent igazi veszélyt a hitre nézve! A hit ui. nemcsak a bizonyosságot hordozza magában, hanem a kockázatot is. Nem kell e tételt különösebben bizonygatnom: elég, ha Jeremiás konfesszióira gondolunk, ahol a „rászedtél engem” vádja speciálisan azt tartalmazza, hogy az Ige hatása a tapasztalatban — amit vár a próféta — elmaradt. S e kétség nem gyengíti a hitet: maga a vádlott, Isten az, akihez fordul Jeremiás — ezt pedig csak egy hívő tudja megtenni. Hogy mindez pedig nem állt messze a valóságtól, hanem maga a valóság volt, azt a későbbi tragikus eredmények igazolták.

Mit jelent hát a hit jövőjére kérdezni? Pontosan ezt: tudni a kétségekről, tisztában lenni azzal, hogy a jövőben is feszültségeket fog a hit jelenteni, hogy kétségeknek a jövőben is ki lesz téve a hit, s hogy e kétségekben meg kell állnia. A hit jövője ezt jelenti: bennem is megvan a hit-lét aggodalma, kívánsága, hogy bebiztosítsam magam a kétségek ellen, a félelem a hit létéért. Mégis, a hitnek tudni kell lemondani tulajdon exisztenciájáról (azaz: számolnia kell a hitetlenséggel mint lehetőséggel jelenben és jövőben). Sőt, még többet is ennél: a hit jövője azt jelenti, hogy tisztában vagyok a hit történetiségével, s merem azt ad absurdum vezetni; ez pedig a hit időiségét, sőt ideiglenességét, véges voltát jelenti. Tudni kell lemondani a hitről (a halál rettenete csak ekkor veszíti el fullánkját), sőt bizonyosnak kell lenni afelől, hogy a hit eltűnik, mint a történelem is. A történelem végét így hívják: eschaton. A hit végét is. A hit jövője a hit végére (telosára) utal: Krisztus visszajövetelére, az eschatológikus eseményre, amikor minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ebben a pillanatban eltűnik minden kétség — ám megszűnik a hit is! Színről-színre látás van; Isten városának éppúgy nincs szüksége templomra, mint az Istennel együtt lévőknek a hitre. Erre a jövőre nézve tudja magát teljesen leleplezni a hit, s ki meri magát tenni minden támadásnak, meri vállalni a kétségeket és feszültségeket: mert nem önmagát félti, mert tudja, hogy neki meg kell semmisülnie; ez a megsemmisülés beteljesedésnek is nevezhető.

Heidegger szerint a lét ontológiai konstitúciója az aggodalom, a jövő felől. A vizsgált környezet, a husserli tudatos reflexió erre irányul: az időiség tudatára, léte végességére rádöbbent ember biztosítani kívánja létét a jövőben. Ha így van, akkor elmondhatjuk: a hit jövője egy új ontológiai konstitúció, amelyből teljesen hiányzik a gond és az aggodalom a lét jövője felől. A hit engedi, sőt várja, hogy a jövő eljöjjön, hagyja, hogy ez a jövő felülmúlja őt. Honnan ez a páratlan bátorság, mi jogosítja fel a hitet erre a hallatlan merészségre, miért nem szűnik meg az eschaton előtt ez a szuicid hit? A válasz egyszerű: a saját fennmaradásért aggódó exisztencia mindig valami ellen akarja biztosítani magát, mindig valami miatt aggódik; a hit pedig valakit vár: Jézus Krisztust, amint visszatér. E mondat egyszerre hangsúlyozza, hogy személyről van szó, és nem dologról. De azt is mondja, hogy ez a személy maga is mozgásban van: felénk jön. Nem a bizonytalan, soha nem ismert fátum, hanem a hit által újra felismert Krisztus jön felénk. Még mielőtt egyetlen lépést tehettünk volna felé, már Ő eljött hozzánk, még mielőtt valamit is tehettünk volna, Ő már meghalt értünk, még mielőtt ez életet megkóstoltuk volna, Ő már megszerezte feltámadásával az örök életet. Mi felé megyünk, Ő felénk jön — s találkozásunk pillanatában Ő lesz minden mindenekben.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj