//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
: 12. HIT ÉS HAZUGSÁG

12. HIT ÉS HAZUGSÁG


HIT ÉS HAZUGSÁG

A fentiekben azt állítottuk, hogy a hit exisztenciánk végső érdekeltsége (ultimate concern), egy olyan kapcsolat, amely radikálisan megváltoztatja egész exisztenciánkat. Nem új információk halmazát jelenti — bár ezt is maga után vonhatja — hanem elsősorban a már meglévő és a jövőben szerzendő tapasztalatok integrálása és megemésztése a célja. Láttuk, hogy ez az exisztencia tevékenysége, amelyben maga az exisztencia van érdekelve annak az új kapcsolatnak a tükrében, amely a hitrejutással született. Arról is szóltunk, hogy mennyire összeforrt exisztenciánknak ez az alapjában véve individuális tette a környezettel és a történelemmel egyaránt; mindez azt jelenti, hogy a hit valóban — mint említettük — egy zárt rendszer, de nem önmagáért való rendszer. Éppezért kissé furcsa, ha ennek keretében a hazugság mint olyan feltűnik, s ha a hit és hazugság alternatívájáról beszélünk. A hit, mint láttuk, az exisztencia önértelmezése. Lehet ebben hazudni? A hazugság azt jelenti, hogy valakinek olyat állítok (vagy esetleg szükségszerű dolgot nem állítok), ami éppenséggel nem egyezik meg exisztenciámmal, s magam tudatában is vagyok ennek. Ám meg kell lássuk: bizonyos kijelentések, de akár ismeretek integrálásának is verifikálása vagy falsifikálása nem úgy történik, hogy egyszerűen bebizonyítjuk róla, hogy igazak vagy nem igazak. Sokszor nyilvánvalóan hamis kijelentés is verifikálódhat utóhatásában (vö. pl. az ilyen mondásokat: „nagy emberek tévedései hasznosabbak, mint helyes állításaik” — persze, mert jobban foglalkoztatják az utókort), vagy fordítva: helyes kijelentések is falsifikálódhatnak azáltal pl., hogy elmarad utóhatásuk, vagy éppen negatív az utóhatás (ennek volt pl. sok ideig áldozata Nietzsche, de Wagner is; ők ui. mit sem tehetnek arról, hogy a nemzeti szocializmus visszaélt műveikkel). Nos, kb. így vagyunk a hazugsággal is. Aki hazugságról beszél, annak a jelenség maximáját kell figyelembe venni. Lehet ugyan arra a gyakorlati álláspontra helyezkedni, hogy ezt mondjuk: aki helyes információt közöl, az igaz, aki helytelent, az hazug. Ám már itt rögtön feltűnik, hogy igen fontos szerepet játszik a tudatosság. Ez választja el ugyanis a tévedést a hazugságtól. Ha pl. valaki hamis bankjeggyel fizet, ez önmagában még nem büntetendő cselekmény, csak akkor, ha ennek bizonyíthatóan tudatában volt. Nos, ha tudatosan helytelen információ közlésről van szó, akkor beszélhetünk informatív hazugságról. Persze ezen túlmenően vannak olyan igaztalan állítások is, amelyek talán nem mondanak ellent a tényeknek, de válogatásuk, interpretálásuk, esetleg elhallgatásuk, a kommunikációs partnert rossz irányba tereli, manipulálja, félrevezeti. Ebben az esetben beszélhetünk erkölcsi hazugságról. Van olyan, amikor az informatív hazugság egybeesik az erkölcsivel; van olyan is, hogy független tőle. Sőt, tudunk olyanról is, amikor az informatív hazugság célja éppen az, hogy ne essünk erkölcsi hazugságba — ez esetben beszélünk pia frausról, kegyes hazugságról. (Leggyakrabban ez az eset az orvosi gyakorlatban: súlyos betegséget gyakran hallgatnak el, hogy a páciens életkedvét ne veszítse. ami végzetes lenne. Ám a kérdés erkölcsi jellege is itt domborodik ki a legjobban, a gyakori hallgatás a pácienst sokszor éppen fantáziálásra indítja, s előfordulhat, hogy depresszióba kergeti.) Nos, az alábbiakban sem informatív hazugságról, sem erkölcsiről nem kívánok beszélni; a hit horizontján akarok beszélni a hazugságról, amelyet exisztenciálisnak nevezünk. E fogalom, melyet S. Kierkegaard vezetett be a múlt században, meglehetősen nehezen érthető. Szándékos, az exisztenciánkkal mégis összefüggő igaztalan kijelentést kell rajta értenünk — ám hogyan? Hiszen ez nem lehetséges anélkül, hogy az exisztencia önmagán követne el erőszakot. S ez így is van: hazugságon az exisztencia és az exisztencia explikálásának tudatos feszültségét értjük; mi van, ha e kettő összhangban van egymással? A válasz logikai úton is megadható: elképzelhető, hogy az exisztencia feszültségben áll annak explikálásával, s ez utóbbi e feszültséget nem bírván elviselni, erőszakkal magát az exisztenciát változtatja meg. Lehet ezt öncsalásnak nevezni? Igen! S az alábbiakban éppen azt kell kifejtenünk, hogy miben különbözik az egyszerű öncsalás az exisztenciális hazugságtól.

Theoretikusan a válasz ismét egyszerű: a hit olyan értelmezése tulajdon létünknek, amelyben az értelem éppenséggel egy másik léttel: az értünk meghalt Krisztus létével való találkozásban nyilvánul meg. „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” — idéztük; ám a legsúlyosabb hazugságnak számít, ha ezt a létet kívánom megváltoztatni az öncsalás erőszak tétele által. Az exisztenciális hazugság Isten felé, mégis speciálisan az emberekhez intézett kijelentésekben. Az eredmény mindig a hitet kijelentő tudathasadása lesz. Legszebb példákat erre maga a Biblia adja. A próféták ui. rendkívül érzékenyen reagáltak az exisztenciális hazugságra. Illés történetében e kérdést informatív úton dönti el a Biblia: a Baal-papok áldozatát nem emészti meg a tűz, csak Illését, aki Jahwét és Izraelt felrázta Karmel-hegyi kihívásával a szunnyadásból. Nehéz lenne azt mondani, hogy a Baal-papok nem azt tették és hirdették, amit maguk is hittek; ellenkezőleg, ők maguk is hitték exisztenciájukkal, amit mondtak, ők is belementek abba a kockázatba, amit oly sokra becsültünk a Karmel-hegyi géniusz esetében. E kockázat fényében azonban kitűnik exisztenciális hazugságuk. — Ugyanezt lehet elmondani, jóval bővebben illusztrálva, Jeremiás és a hamis próféták esetében is. Rendkívül árulkodó jelenség, hogy amikor Jeremiás érvel, idézi a hamis próféták szavait: az, hogy álmot láttál, az jó, de hogy ez Isten kijelentése volt, és nem az „éhes disznó makkal álmodik” pszichológiája, arra semmi garancia nincs. A hamis próféták is feltették exisztenciájukat az általuk explikált én konzekvenciája mellett. Ám nemcsak a magukét: azokét is, akik hallgattak rájuk, egész Izraelét. S itt válik nyilvánvalóvá, hogy hitük több mint öncsalás: mivel a hithez hozzátartozik a hittársakkal való kapcsolat éppúgy, mint az Istennel való kapcsolat, ezért bűnük egyrészt lázadás Isten ellen, másrészt veszélybe sodorja a hittársakat. Az exisztenciális hazugság megsemmisül az Isten által elhozott valóság fényében. Ezt ijesztően demonstrálja Jeremiás esete. Amikor a próféta börtönben ül, Júda rongybábu-királya Cidkijjá titokban lemegy hozzá, hogy megtudja Isten akaratát; az Isten Igéjétől átitatott próféta cinikusan felel: Nézz ki a városon kívülre, s akkor meglátod Isten valóságát. Az exisztenciális hazugság megsemmisül az Isten realitásával való összevetés során.

Persze, amikor egy-egy esemény, a hit egy-egy megnyilvánulása előtt állunk, akkor az a problémánk, hogy hogyan lehet pontosan meghatározni, hogy exisztenciális hazugságot. Minek alapján dönthetett Izraelben az a hívő, aki hallotta Jeremiás igehirdetését és a nacionalista-soviniszta hamis próféták hordószónoklatát? Mi a kritérium? Van egyáltalán ilyen, vagy teljesen magunkra vagyunk hagyva a döntésben? Úgy hiszem, van. Az exisztenciális hazugság legnagyobb hibája, hogy Isten cselekedetei vonatkozásában barriere-t állít föl, s minden azon túl levő dolgot tagad. Egy bizonyos információt hangsúlyoz (amely lehet, hogy nem is létezik), s azt minden fölé akarja helyezni. Persze: éppen az a szellemi erőszak, hogy egy ilyen barriere megjelenik. Éppen az a lázadás Isten ellen, hogy valaki ehhez ragaszkodik, s nem az Istennel való kapcsolathoz. Jeremiás Istennel együtt akar lenni — Izraelben, Babilonban vagy (saját maga akarata ellenére) Egyiptomban is. A hamis próféták pedig minden áron Siont akarják megtartani. Valami „stabil”, „látható” dologhoz ragaszkodnak, nem fogadják el a hit kockázatát (mint ahogy Cidkijjá is fél a megszégyenüléstől), s ez kergeti igazi veszedelembe őket. Nem igaz, hogy ezt ne láthatták volna az akkori izraeliek! Nem igaz, hogy ne lehetett volna észrevenni, kit űz Isten Igéje, s kit a saját politikai érdek! Hogy mennyire világos volt ez, arra példa maga az összeomlás utáni helyzet: a hazugok nem elégszenek meg azzal, hogy önmagukon és a hozzájuk csatlakozottakon tegyenek erőszakot, arról pedig szó sincs, hogy hazugságukat belátnák. Az erőszak testi formát ölt immár; ezért hal meg Gedaljá, s ezért kell a prófétának is pusztulnia.

Világos, hogy az elmondottak fényében elsősorban tulajdon keresztyén hitünket kell féltenünk az exisztenciális hazugság veszélyétől. Itt először csupán annyit említsünk meg, hogy sokszor az is elég, ha látjuk mindezt, ügyelünk rá, s mindig Istent magát, nem pedig tulajdon érdekünket tartjuk szem előtt. Elég, ha — mint fentebb mondtuk — nem „ugródeszkának” tekintjük a hitet. Föltétlenül fontos azonban, hogy tisztázzuk: mi váltja ki az exisztenciális hazugságot, mi az oka annak, hogy a hit (fenomenológiailag) olyan közel áll a vele teljesen ellentétes hazugsággal. A válasz tk. már az elhangzottakból következik: azt mondtuk ui., hogy a Biblia úgy leplezi le az exisztenciális hazugságot, hogy összeveti azt az Isten által elhozott valósággal. Ezt mutatja Jeremiás esete is. S ez a keresztyén reflexió útja is: a körülöttünk levő valóság (amelyre nézve hallatszik Isten Igéje) megsemmisít sok ilyen hazugságot. Jól értsük: nem kritérium, ám a reflexió útja ez. Mert éppen egy ilyen reflexió óv meg attól, hogy széthulljon a hit és a tudás, a hit és a tapasztalat, hogy Istent mindig elválasszuk a történelemben végbemenő dolgoktól, hogy ész és érzelem szétváljon az emberben — hiszen mindezek egy exisztencia működései, s ha szétválasztjuk őket, akkor széthull az exisztencia maga is. S e széthullás sajnos igen jellemző a ma keresztyénségére (emberére?), legalábbis arra a módra, ahogy a keresztyénséget megéljük: legtöbbször ui. szétválasztjuk a hit alapjául szolgáló kijelentés megélésének esztétikumát annak következményeitől, ti. a jelen valóság földolgozásától, ill. a jelen valóságában végzendő cselekedeteink etikájától. S ennek pusztító hatása két irányban is érvényesül: egyrészt az esztétikum (ami nem más, mint a totaliter aliter megszólítása, a találkozás élménye, amelynek döntő jelentősége kellene, hogy legyen, nem reproduktíve, hanem novumként) képtelen immár arra, hogy meghatározója legyen az exisztenciának; divatos szóval élve: elidegenül attól. Másodszor pedig az etika, amelynek mindezt reprodukálnia kellene, megvalósítva a valóságban megélt esztétikumot, még így, torz és elidegenedett formában is visszahat az esztétikumra. Arról van ui. szó, hogy a hívő — befolyásolva cselekedetével a világot — maga is készíti azt a színteret, ahol Istennel találkozni fog, s ez a cselekvése döntő módon befolyásolhatja azt, hogy hogyan fogadja a Kijelentést. Az elidegenedett módon értett esztétikum helytelen irányba befolyásolhatja az etikumot, ami a világ formálása által az újabb esztétikai élményt válaszút elé állítja: vagy szakít vele, vagy erőszakkal billenti helyre ezt a rossz irányban haladó körforgást. Hol érezhetők a rángások? Hol „billen” a kör? Hol segít magán az exisztenciális hazugság az exisztencia önszuggesztiójával? Hol akarja magát Münchhausen báró módjára saját hajánál fogva kihúzni a bajból? Itt csak ismételni kell magunkat: ott, ahol a realitás leleplezi az exisztenciális hazugságot.

Hozhatunk erre egy theologiai példát is: a kálvinizmus legtöbbet vitatott (ám korántsem legjellegzetesebb) tana a kettős predestináció. E tan persze nem tudományos leírása az üdv-ökonómia végbemenetelének, hanem a hit rácsodálkozása tulajdon kiválasztottságára, s a hívő önértelmezésének legszebb megnyilvánulása: miért engem választott ki Isten, aki nem vagyok jobb sok társamnál — s ezek nem kapták meg a hit ajándékát. Tény: mindenki rossz oldalról közelíti meg e témát, aki „objektív” akar lenni, s figyelmen kívül hagyja a hit önértelmezését. Ám fölösleges azon lamentálnunk, hogy sokan igazságtalanok Kálvinnal szemben; kiértékelendő még a félreértés is! A hit születéséhez föltétlenül szükség van az Istennel való találkozás esztétikumára. Ez az esztétikum az, ami meghatározza az etikumot, s ez hozza létre az egészséges körforgást: az így kialakult értékítélet-rendszer várja és értelmezi Isten újabb kijelentéseit. Ám el is lehet menni Isten Kijelentése mellett. Nem minden építő számára lesz Jézus Krisztus szegeletkő. Ez esetben az esztétikai élmény elmarad, s a valóság más részei alakítják ki az értékítélet-rendszert; ez okozza, hogy még új kijelentések ellenére is (azok félreértése, félremagyarázása miatt) az ember egyre messzebb kerül Istentől. — Kérdés: ez esetben Isten a „kegyetlen”, aki pedig a találkozás alkalmait megadta a fáraónak és Ézsaunak is?!

A praedestinatio gemina két ellentétes irányú körről beszél; az exisztenciális hazugság e kettő között helyezkedik el a hívő lét horizontján: akkor beszélhetünk róla, ha a hívő lét önkényesen akarja befolyásolni az esztétikumot, s ezért akadályozza a kör helyes kialakulását.

Az exisztenciális hazugság az embert elzárja a világtól, a hit pedig megnyitja. Az exisztenciális hazugságtól úgy menekedhet meg a hívő, ha nem bizonyosságait szajkózza, hanem meglévő kétségeire keres választ; ha nem fölé helyezi magát a világban megtapasztalható realitásoknak, hanem hagyja magát kontrollálni általuk; ha nem kizárja őket, hanem beépíti a hit magyarázó, integráló rendszerébe! Az exisztenciális hazugságtól való elzárkózás tehát gyakorlatilag a hit-lét komolyan vételét jelenti, annak abszolút radikalitásában: a lét csak más léttel való találkozása során maradhat meg és épülhet, pontosan úgy, hogy ennek az élményét — teljes tiszteletadás mellett — önmagába beolvasztja, s tulajdon részévé teszi.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj