//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
: 10. HIT ÉS JÉZUS KRISZTUS

10. HIT ÉS JÉZUS KRISZTUS


HIT ÉS JÉZUS KRISZTUS

Bizonyára többekben felvetődött már a kérdés, hogy vajon mindaz, amit a fentiekben elmondtunk a hitről, visszavezethető-e Jézus Krisztusra, s vajon Ő olyan hitet akart-e, amilyet mi itt most leírunk, vagy visszajövetelekor nekünk is valamilyen magas pódiumról kell leszállnunk, mint a pápának Zichy M. híres festményén? E kérdés jogos, a kritika par excellence: a válaszadás rá kötelező érvényű, sőt ezt a választ föltétlenül be is kell építenünk további gondolkodásunkba a hit felől. Magam kissé szkeptikus vagyok a választ illetőleg: attól tartok, hogy az elmondottaknak nem túl sok közük van Jézus Krisztushoz, legalábbis nem kötelező érvénnyel. Végső soron munkánk „Bevezetés a keresztyén hitbe” és nem a „krisztológiába”. Szigorú értelemben véve, kötelező érvénnyel csupán egy dologról tudom lemondani, hogy Jézus Krisztustól származik: a felszólításról: „kövess engem”, amellyel párhuzamos a feltétlen engedelmesség a legfőbb instanciának, az elhívó Úrnak. Ezzel persze nem az elhangzottak relevanciáját akarom kétségbevonni elsőként, mint szerző, csupán tudatosítani kívánom: jelen kísérletünk a követés hihetetlen sok következményéből kíván néhányat kiemelni; s eközben nem árt félútról visszatekinteni, hogy van-e még közünk az eredethez, Jézus Krisztushoz. Ne ijedjünk meg e nyers kérdésföltevéstől; aki nem kérdez állandóan vissza ilyen módon, az van inkább exisztenciális veszélyben. Találóan mondja G. Ebeling: nem a kétség, hanem a kétség elől való megfutamodás veszélyezteti a hitet! Mihelyt azonban visszapillantunk, s magát Jézus Krisztust akarjuk megragadni, hogy hitünkkel összehasonlítsuk, abban a pillanatban elrettentő fölfedezést kell tennünk: Ez a Jézus Krisztus csak a mi hitünkben stabil, meghatározott kép; mihelyt ettől elvonatkoztatunk (márpedig ha a hitet össze akarjuk hasonlítani Jézus Krisztus személyével, ezt kell tennünk), abban a pillanatban egy imbolygó árnyék áll előttünk, amelyre az ún. „kegyes” keresztyének nem merik magukat bízni, s inkább eltakarják a szemüket. Jézus Krisztus a történelem folyamán soha nem volt biztos pont, mindig vitatott volt, mindig akadtak ellenkezők, akiknek néha történetileg igazat is kell adnunk. Jézus Krisztust először még életében vitatták: vita volt tanítvány és hithű zsidó között, éspedig abban, hogy vajon Messiás-e Jézus Krisztus, vagy sem? Egy olyan kérdés ez, amelyre a történeti-kritikai kutatás sem tud választ adni, mert nincs egyetlen olyan tette, kijelentése Jézus Krisztusnak, amely bizonyítaná messiási öntudatát — de olyan sem, amely cáfolná azt. A vita tovább folyt Jézus Krisztus halála után: az őskeresztyén gyülekezet és a zsinagóga között abban állt a vita, hogy föltámadt-e Jézus Krisztus? A keresztyén hit alapja ez (vö. Pál apostol szavát, 1Kor 15,17: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a ti hitetek”), s ez az alap kezdettől fogva vitás, nem olyan természetes, mint a hitünkben. S itt is azt kell mondjuk: a történeti-kritikai kutatás tehetetlenül áll, mert bizonyítani nem tudja, cáfolni pedig nincs oka; a feltámadás maga ui. megfoghatatlan, a feltámadást viszont Krisztus szemtanúi történetileg bizonyítják: a tény ugyan nem, de a róla szóló bizonyságtétel történeti. Mindez azonban nem elég; még csak az elején járunk a bizonytalanságoknak. Mihelyt a misszió megkezdődik, rögtön vita tárgya most az inkarnáció, Jézus Krisztus isten-volta. A pogányok hevesen támadják azt, ami a keresztyénség conditio sine qua nonja. S ha a kérdés a reformáció idején visszatér az antitrinitarizmus formájában, akkor igazat kell adnunk Révész Imrének, aki szerint a szentháromságtagadók még protestánsok, de már nem keresztyének. Itt is azt kell mondjuk, hogy a történeti-kritikai kutatás számára a Szentlélektől fogantatás éppúgy megfoghatatlan, mint a szűztől születés. (Itt talán még igazat is kell adnunk a görög Kelsosnak, aki azt állítja, hogy az Újszövetség rosszul idézi az Ószövetséget, az calmá fordítható parthenos-nak.) S ne gondoljuk, hogy az Újkor betörése Európában változtatott azon a tényen, hogy Jézus Krisztus bizonytalan, sőt, megbotránkoztató személy. 40 évvel ezelőtt Oscar Cullmann-nak komoly csatákat kellett vívnia azért, hogy elfogadtassa Európa keresztyénségével: az Újszövetség nem a lélek halhatatlanságát, hanem a holtak föltámadását hiszi (ma úgy tűnik, Magyarországon elölről kezdhetné munkáját, jóllehet könyve megjelent magyarul is). A régi visszakísért: a görög felfogás jutott érvényre az Újszövetség értelmezésében, s a keserű pirulát kellett lenyelnünk ahhoz, hogy ez megváltozzék. A legnagyobb viták azonban mégsem itt vannak: arról van inkább szó, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint képes-e szabadulást, abszolút szabadságot adni az embernek, vagy nem? A reformáció már elindította ezt a kérdést, nagy lökést adott neki a francia Felvilágosodás — igaz, a jogi szabadság kérdésére szűkítette le — ma pedig már minden filozófia, minden társadalom foglalkozik e kérdéssel; a marxizmus pedig speciális éllel fogalmazza meg azt. Ismét elmondhatjuk: történeti-kritikai módszerünk számára megfoghatatlan téma, hogy a keresztre feszített Jézus Krisztus hogyan tud szabadságot adni a mai embernek. Sem bizonyítani, sem cáfolni nem tudja ezt. A vita elvi síkon sem dönthető el; jöjjön a gyakorlat, amely majd bebizonyítja, kinek van igaza. — Mindezek a kérdések okozhattak kétséget, de egyben kihívást is a keresztyén hit felé; már a kísérlet maga is, hogy választ adjunk ezekre a kihívásokra, pozitív, gyümölcsöző lehet — bizonyítja ezt az egyháztörténelem is. Ezért szabad és kell ezeket a kritikákat komolyan vennünk, s hitünkben konstitutív helyet biztosítanunk nekik.

A perspektívák tehát nem éppen kecsegtetők, ha a hit talaját elhagyjuk; a válaszadást egyrészt provokálja az Újkor, de ugyanakkor hitünk önreflexiója is, amikor föltesszük a kérdést: mi hitünk és Jézus Krisztus kapcsolata? Vajon nem álmok után futunk? Vajon ténylegesen Jézus Krisztushoz kapcsolódik hitünk? A történeti tény előtt persze nem mi vagyunk az elsők, akik megrettennek. E helyzetet mérte föl már Tertullianus is, amikor a kérdések provokálására így válaszolt: „Dominus noster Christus veritam se, non consuetudinem cognominavit”. Az igazság tehát provokálja a megszokást! Így keressünk választ mostmár a hit és Jézus Krisztus kapcsolatára!

Eközben persze még mindig szolgálhatunk meglepetésekkel. Ha ui. azt nézzük, hogy a keresztyének önmaguk között hogyan tekintettek Jézus Krisztusra, úgy azt kell mondjuk, hogy ez minden egyéb, csak nem lehetséges. Itt gondolhatunk persze a különböző felekezetek Krisztus-képére, hiszen mindegyik másnak tekinti a Megváltót. Az ökumenikus párbeszédek azonban kimutatták, hogy ezek az eltérések korántsem olyan nagyok, s inkább Jézus Krisztus megváltó munkájának különböző értelmezéséből fakadnak, mely különbségek azonban a felekezetek helyzetükből fakadó sajátosságoknak tekintenek, kölcsönösen elismernek, s a Szentlélek ajándékai gazdagságának tartanak. Igazi nagy problémát azonban a XX. században az a vita jelentett, amely Jézus történetiségét tárgyalja, s a Megváltót földarabolja a történeti Jézusra és a kérygmatikus Krisztusra. Ez a bizonytalanság pedig igen komolyan veendő. Nemcsak azért, mert theologusok ezreit foglalkoztatja, hanem azért is, mert ez a kérdés ősrégi: tk. már az Újszövetségben megvolt ez az ellentét. Fontos továbbá azért, mert e kérdésben speciálisan a történeti és a hit csap össze, s az exisztenciának döntenie kell, hogy melyiket követi? De mehetünk tovább is; aki ui. kimondja e nevet: Jézus Krisztus, már benne ül a kettősségben, hiszen a Jézussal a történeti személy mellett szavazott, a Krisztussal pedig együtt vallja az Újszövetség minden kérygmatikus kijelentését erről a személyről. — Hogy a kettő nem fedi egymást, az már maga az Újszövetség számára is bizonyos. Hiszen Jézus Krisztus soha nem mondta önmagát Isten fiának, ha az evangéliumokat tekintjük. Vitás továbbá, hogy Emberfiának nevezte-e magát; hogy Messiásnak nevezte volna, az kizárt, s a többi méltóságjelzőt is az ősgyülekezet hite tulajdonította Neki. Lehet ezekben hinni? Hiszen bármennyire is legitim volt az ősgyülekezet magyarázata, Jézus Krisztus Messiás-volta pl. már nem magára a történeti Jézusra megy vissza. Nos, csak hinni lehet ezekben. Éppúgy, mint a föltámadásban, amelyről sokszor hibásan halljuk, hogy R. Bultmann „tagadja”. Bultmann kijelentése ui. mindössze ennyi: Történetileg csak annyit mondhatunk, hogy a tanítványok hitébe támadt föl Jézus (nem pedig: a tanítványok hitében támadt föl Jézus). A föltámadás tehát már a kérygmatikus Krisztus képhez tartozik — ki vitatná ezt? Mindez nagyon helyes, csakhogy: a hit jellegzetessége, hogy a történetiséghez ragaszkodik. Hivatkozik a történetiségre, a történeti személyre; a Krisztus önmagában éppúgy kevés, mint a Jézus! Ha a két nevet szétválasztom, szétesik a keresztyén hit is. Vajon lehet redukálni a hit számára történetileg fontos tények számát? Hogy ezt mondhassuk: ez és ez történeti tényként status confessionis? Nem, persze; ez rövidzárlat lenne. Viszont ha nem ezt az utat követem, akkor vészesen lecsökken azoknak a tényeknek a száma, amelyek igényt tarthatnak a történetiségre és a hit tárgyai is. Vészesen lecsökken, bár lehet így is mondani: lényegre törően csökken le. Mi marad a történeti Jézusból? Csak annyi, hogy élt (ezt ma már Josephus Flavius idézete alapján senki nem vonhatja kétségbe), s hogy tanítványokat hívott (el ezt sem lehet kétségbe vonni, mert az egyház kezdettől fogva történeti tényező). Ebben a kijelentésben viszont fel kell tűnjön valami. Kezdetkor azt mondottuk, hogy biztos alapnak, Jézus Krisztusra visszavezethetőnek csak a „kövess engem!” felszólítás tekinthető — ezzel válaszoltunk arra a kérdésre, hogy Jézus Krisztus az általunk leírt hitet akarta-e. E fölszólítás azonban történeti tény, s erre joggal hivatkozik a hit. Ha pedig az őskeresztyén kérygmát tekintem, akkor a fentiekkel egybevágó kijelentést olvasok a legősibb kérygmatikus kijelentésben: Jézus Krisztus Úr (Fil 2,11). Itt már, látjuk, megtörtént a történeti Jézus és a kérygmatikus Krisztus azonosítása. Mi azonban ennek a tartalma? Egy kapcsolat-fogalom: Jézus Krisztus Úr, én pedig tanítvány vagyok. Az első kérygmatikus kijelentés fedi a történeti Jézus képét, amennyiben ezt a kapcsolatot fogalmazza meg. Itt viszont abba is hagyja a történeti tények fölsorolását, s ehelyett hitbeli kijelentések sora következik, A theologus szinte bosszankodva keresi a választ erre az abrupt elhalgatásra. Miért elégszik meg a kérygma annyival, hogy biztos történeti tényként kizárólag azt állapítsa meg, hogy e valakivel való kapcsolatunk nem a semmiben végződik, hanem a kapcsolat partnere történeti személy? Miért nem mond ennél a bizonnyal fontos megállapításnál többet? A válasz egyszerű: az Újszövetség hitet akar; a hithez pedig az említett történeti tény szükséges, ám további történeti adalékok nem vezetnek a hithez (gondoljunk az elmúlt századok theologiatörténetére; történeti tények halmozása inkább kiürítette, mint megtöltötte a templomokat...) Így tehát az Újszövetség további részletkérdésekre nem tér ki, hanem ehelyett kérygmatikus, hitbeli kijelentéseket tesz, amelyek hitet ébresztenek, s amelyek teret nyitnak a hermeneutikának: hogyan tudok a hiten keresztül Jézus Krisztushoz eljutni? Ugyanakkor pedig változatlanul inzisztál azon, hogy hite történeti, s mindezt (mint láttuk) joggal teszi. A hangsúlyt mindenesetre áthelyezi a történeti tényekről a történeti kapcsolatra: ez, ti. a tanítványok és a történeti Jézus kapcsolata álljon a középpontban, ne a történeti részletkérdések! Ha tehát valaki megijed a történeti adatok bizonytalanságától, ill. csekély voltától, Jézus személyének kérdéses voltától (bár ezt joggal teszi), akkor magától ijed meg, hogy egy ilyen kapcsolatra hagyatkozzék. Márpedig a hagyatkozás erre a kapcsolatra maga a hit.

De álljunk meg egy szóra: A biztos történeti kijelentés Jézus életet felől és az első kérygmatikus kijelentés az Úr Krisztus felől egybeesik; a további kijelentések már e kapcsolat leírásához tartoznak, amely hitből fakad és hitet ébreszt. Ennek magyarázása a hermeneutika föladata: Vizsgáljuk meg a hívőt és hitét, s akkor mindkettőt megértve magát Jézus Krisztust is megragadhatjuk. De tekintsünk csak erre a „történeti-kérygmatikus minimumra”! Mi ez? Az élő Jézus Krisztus elhívása elő kapcsolatra, amelyben Ő az Úr. Vajon nem ez a hit maga? Ez a mi jelen hitünknek is lehet pontos definíciója. S ez azt jelenti, hogy a történeti kritikával nem egyszerűen a kérygma minimumának igazolásához jutok el (ez módszertanilag is kérdéses vállalkozás lenne), de mégcsak nem is arról van szó, hogy a történeti minimum és a kérygmatikus minimum azonosítható lenne, mint egy tárgy önmaga tükörképével, hanem radikálisan ezt jelenti: a történeti és kérygmatikus alapkijelentés egy és ugyanaz: az elhívó Jézus Krisztus szava és az ember engedelmes igenje az elhívásra, tehát a hit kapcsolata. Egy ilyen hit pedig nemcsak legitimnek tarthatja, de meg is követelheti mind a hitbeli, mind a történeti megközelítést.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj