//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
- Dr. KARASSZON ISTVÁN Keresztyén hit és her-
menutika Kecskemét 1995
: 9. HIT ÉS MITOSZ

9. HIT ÉS MITOSZ


HIT ÉS MÍTOSZ

A hit és beszéd tárgyalásakor kitértünk a hit „kimondhatatlan” tartalmára, s mindezt párhuzamba állítottuk a beszédnek a „kommunikatív” részével, tehát azzal, amit nem „jelrendszernek”, nem „információnak” nevezünk. Pontosan ezt teszi a nyelvet az ember valóságábrázolásának kifejezőjévé, magába foglalva annak az embernek a valóságról alkotott képét, aki éppen beszél, vagy a beszédet hallgatja és megérti. Kézenfekvő, hogy ez a kommunikáció a beszédben gyorsan változik, hiszen befolyásolja minden újonnan megszerzett ismeret; bár meg kell jegyezni azt is, hogy néhány asszociáció mélyen benne ül az emberekben, s olyakor még több ezer éves is lehet. Ám a köznyelv gyors változása ma minden nyelvben természetes. Úgyhogy amikor Eugene Nida, amerikai kommunikáció-theoretikus és bibliafordító szaktudós Magyarországon járt, s megemlítették neki egy amerikai slang irodalmi mű magyar fordítását („Zabhegyezők”), akkor ezt válaszolta: Amerikában nemigen értik meg már ezt a könyvet, mert az akkori slang, a maga emócióival, szokásaival már a múlté. Néhány év leforgása alatt teljesen megváltozott az amerikai underground-literature képanyaga, úgyhogy a mai képek érthetetlennek tűnnek, s a régebbiek is elveszítették értelmüket. — Mit lehet ilyenkor tenni? Sajnos nem egyebet, mint hogy kerítenünk kell egy olyan embert, aki még érti ezt a képanyagot, az idiómákat, s lefordítja azokat mai kifejezésekre. Kb. olyan helyzet ez, mint Shakespeare színdarabjainak a megértése: a mai angol fiatalnak komoly tanulmányokra van szüksége ahhoz, hogy megértse a saját nyelvén írt színdarabokat. Tehát: a nyelvi egységen belül is föl kell fedeznünk egy fontos tolmácsoló funkciót, amelynek be nem töltése esetén a megértés károsodhat. A nyelvészetnek ez igen régi fölfedezése, amelyet a theologiában R. Bultmann aknázott ki; munkája azonban még ma is sokhelyütt vitatott, holott Bultmann maga már aligha nevezhető „modern” theologusnak (talán csak a szó filozófiai értelmében).

A „Hit és valóság” c. fejezetben idéztük U. Mannt, aki leszögezi, hogy a vallás valóságábrázolása olyan, amelyet semmilyen más valóságábrázolással nem lehet összehasonlítani. Világos, hogy ennek megvannak a nyelvi kivetítődései is. Olyan szófordulatok, olyan képek jelennek meg, amelyeket csak az illető vallásos hit megvallói értenek és írnak alá; kívül álló számára ezek csupán görögtűzként hathatnak. Mégis, a vallás nem fölöslegesen alkotja kifejezéseit, képeit; sajátos nyelvezete nem l’art pour l’art: a valóságábrázolás csatornája ez. Olyan igazságokat akar közvetíteni a vallás ilyen módon, amelyeket történelem, tér és kultúra fölöttieknek érez. Ha pl. a bibliai özönvíztörténetet vesszük és hozzátesszük babiloni párját is, akkor komplex kérdésekre kapunk választ: Izraelben a bűn és Isten kegyelme kettősségére, Babilonban pedig a világ létrejöttére, a theodiceára és az örökkévalóság kérdésére együtt. A kettősség félreérthetetlen: valami történelem fölötti kerül közel a történelem alá vetett emberhez. Ezt nevezhetjük mítosznak (jóllehet, kimerítő megfogalmazást még senki nem adott a fogalom vonatkozásában). A probléma azonban nem ebben rejlik; hiszen az ellen nemigen szoktak tiltakozni, hogy ilyen beszéd, az ehhez kapcsolódó kifejezésmód megtalálható a Bibliában is. A viták akkor kezdődnek, amikor fölfedezzük: igaz, hogy ezek a képek, ez a beszéd mint olyan, történelem fölötti igazságot jelöl, maga a kép, beszéd és kifejezésmód nem történet fölött álló, hanem igenis az adott az adott helyzethez kötött — különben nem lenne érthető az emberek számára. S itt történik meg a döntő lépés Bultmann theologiájában: a történet fölött állót, azaz: a minden történeti helyzetben érvényes mondanivalót kérygmának nevezi (ami persze egyáltalán nem zárja ki, hogy ez „történetileg immanens” mondanivaló legyen), s a közlés azon részét, amely függ a történeti konstellációtól, mítosznak nevezi. S bármennyire is elválaszthatatlan a két mozzanat egymástól, a theologusnak természetesen a kérygmára kell a bibliamagyarázat során koncentrálnia. E magyarázat során az a probléma adódik állandó jelleggel, hogy 2000 év telt el a Biblia által használt mitikus képek keletkezése óta, s némely képek eltűntek, némelyek megváltoztak jelentésükben, arról nem is beszélve, hogy újak is keletkeztek. Persze: vannak olyan képek, amelyek megmaradtak, s ugyanazt jelentik, mint Jézus idejében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy „a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma” — senki sem fogja azt érteni rajta, hogy csupán kenyeret kérünk Istentől, hanem általában testi szükségleteinkre gondolunk: A kenyér, mint a megélhetés szimbóluma, megmaradt. Bizarrnak tűnő, mégis helyes az összehasonlítás: ezzel az igénnyel lépnek fel a XIX. és XX. sz.-i munkásmozgalmak is, amikor ezt követelik: „Munkát, kenyeret”. A kép időtállónak bizonyult. Más kérdés, hogy mondhatom-e ezt az eszkimónak, aki még életében nem látott kenyeret. Úgy hiszem, ha a bibliamagyarázó ebben az esetben a „kenyér” helyébe a „fóka” képét illeszti be, akkor nem követ el nagy hamisítást, hanem hű marad a mondanivalóhoz. Vannak azután olyan képek is, amelyek teljesen eltűntek, a történeti magyarázat nélkül teljesen érthetetlen. Ha pl. azt olvassuk a Bibliában, hogy „övezzétek fel derekatokat”, akkor már exegetikai munkára van szükség ahhoz, hogy szemünk előtt megjelenjen a Jézus korabeli férfi, aki egy övvel fogja föl tóga-szerű öltözékét, hogy ne zavarja őt a munkában vagy a vándorlásban. Ha pl. angolra akarnánk fordítani ezt a képet, akkor valami olyasmit mondhatnánk: „Let us take the bull by the horns”, ami az indo-európai nyelvekben közös képnek tekinthető (saisir le taureau par les cornes, ill. den Stier bei den Hörnern packen — franciául ill. németül) — ugyanez a kép azonban a magyar nyelvben nem található meg.

Nos, eddig szándékosan beszéltünk olyan képekről, amelyek nyelvi vagy gondolati sajátosságot tükröznek, de nincs theologiai tartalmuk; most viszont ki kell térnünk a theologiai fogalmakra is, mert igen sok ilyen képpel találkozunk ezek során, aholis a helyzetet még tovább bonyolítja, hogy e képek gyakran érintkeznek a kor vallástörténeti adottságainak darabjaival. Mit jelent az, hogy „Isten fia” (hiszen már az „Isten” szó sem mindig érthető)? Mit jelent a „megváltás”? Mi az a „bűn”? Megannyi mitikus kép ez, s ha némelyeket még használnak is ma, az csak nehezebbé teszi a helyzetünket, mert egészen más módon történik ez a használat mint régen. S ezen a ponton lesz Bultmann egészen radikális: kimondja, hogy a mai ember beszéde, gondolkodása nem mitikus, tehát mítosz nélküli nyelvre kell lefordítani az evangéliumot, új nyelven kell tolmácsolni a kérygmát. Halljuk őt: „Mitológiátlanítás — e szó természetesen nem kielégítő. A cél nem a mitologikus kijelentések eltávolítása, hanem azok magyarázata.” E mondat remélhetőleg megnyugtatja azokat, akik félnek, hogy itt valami elvész a Bibliából. Klasszikus példának tarthatjuk e félreértésre Bo Reickét, aki egy előadásában az evangéliumot egy hagymához hasonlította: Ha eltávolítjuk a hagyma egyes leveleit, akkor végük nem marad semmi a hagymából. S hogy a félreértések mennyire gyakoriak voltak, annak illusztrálására említsük meg, hogy Bo Reicke személyes barátja volt Bultmann-nak, s teljesen követte is őt az evangéliumok formakritikai vizsgálatában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy „eltávolítani” semmit sem kell: magyarázatra viszont szükség van. Hasonló O. Cullmann érvelése is, amikor így ír: „Ha Bultmann le akarja hántani a mítoszt az Újszövetségről, akkor legelőször az Üdvtörténet hántja le, amely pedig az Újszövetség szubsztanciális része.” Világos: Cullmann félti az Újszövetség történetiségét a „mitológiátlanítás” során. Lehántani viszont semmit nem akarunk: magyarázni akarunk. Hogy pedig a magyarázatra szükség van, azt senki sem vitathatja. Meglepő, hogy mennyire hasonlít Bultmann programja D. Bonhoeffer fölfogására; s a sors iróniája, de mondhatjuk így is: a meg nem értés csődje, hogy Bultmannban sokan antikrisztust láttak, míg Bonhoeffert elfogadták. Pedig milyen hasonlóan beszél: A „felnőtt világ” („mündige Welt”) fogalma és a mítosz nélküli beszéd jelensége nem áll távol egymástól. Bonhoeffer is azt hangsúlyozza, hogy alapvető theologiai kifejezéseink nem érthetőek immár: „A megértésnek ismét egészen az elejére kerültünk vissza. Mit jelent ez: megbékélés és megbocsátás, Krisztusban való élet és Krisztus követése, újjászületés és Szentlélek, ellenség szeretet, kereszt és feltámadás — mindez oly távol áll és olyan nehéz számunkra, hogy alig merünk róluk beszélni.” (1944) Igaz: alapvető különbség, hogy Bultmann mindezt a dolgok természetes menetének tartja, Bonhoeffer pedig az egyház bűnének. Részigazsága föltétlenül van mindkettőnek, s abban egyek, hogy az érthetőséget követelik. Bonhoeffer úgy, hogy Krisztus szavát a „felnőtt világ” számára is tolmácsoljuk, Bultmann pedig úgy, hogy a mitikus képeket megmagyarázzuk — a kettő lehet egy és ugyanazon folyamat is!

De térjünk még egy percre vissza a Bultmann-Cullmann- vitára! A két óriás nemigen tudta megérteni egymást; miért? Cullmann magában az üdvtörténetben látja a kérygmát, s ez már maga mitikus, hiszen az üdv-dráma (Heilsdrama, drama du salut), amelyről Cullmann mindenütt beszél, mitikus kifejezés, kép. Ha ezt elhagyjuk, akkor valóban lényegétől fosztjuk meg az Újszövetséget. Miről van szó? Arról, hogy Cullmann 100 %-ig átérzi: maga a kérygmát közlő mítosz történeti entitás, s mint ilyen közöl történet fölötti igazságokat, ti. a megváltást és üdvöt. Bultmann azonban másként értékeli ezt a történetiséget: A heideggeri ontológia felől értelmezve ez a történetiség a mulandóságot jelenti (itt és csakis itt támaszkodik Bultmann Heidegger ontológiájára; az, hogy theologiája Heidegger filozófiájának theologiai párja, természetesen nem igaz). Tk. mindkét félnek igaza van: a mitikus képek, fogalmak múlandóságát mi is teljesen átérezzük. S a dialektika theologia is érti ezt a mulandóságot, önmagába örömmel be is építi (Barth éppúgy, mint Bonhoeffer), mert benne az emberi bűnt látja. Mégis úgy érzem, itt súlyos félreértés forog fenn. Nem kritika akar ez lenni, csupán az azóta eltelt idő következtetéseit kell magunkévá tennünk. A XX. sz. gyors változásai rövid távon valóban azt a látszatot keltették, hogy „felnőtt világ” felé haladunk, a régi mitikus képek elhagyása valóban arra utal, hogy a mítosz mint kifejezőeszköz háttérbe fog szorulni. S valóban: a „Zabhegyezők”-et már nem értik; az a slang, amelyben azt írták, többé nem létezik. De ez nem azt jelenti, hogy a slang mint olyan eltűnt volna! Ami eltűnt, az csupán a slang egyik formája volt, s az is csak azért, hogy egy másiknak átadhassa a helyét! Nem igaz, hogy vallásnélküli világ felé haladunk, s az sem igaz, hogy mítosz nélküli beszéd a XX. sz. anyanyelve. A régi vallások formák elhagyása, mitikus képek háttérbe szorulása csupán annyit jelent, hogy új vallásosság, új mitológia van kialakulóban. Bár a történeti egyházak szekularizációja továbbra is folyik, a vallásosság megmutatkozik a szekták és a keleti vallások elterjedésében. Sőt, ha ezektől eltekintünk, még akkor is meg kell állapítanunk: a szekularizált ember gondolkodásában ma is mélyen benne ül a vallásos notio, a hazaszeretetről, bűnről, tisztességről, stb. — csak sajnos sokkal felvilágosulatlanabb formában, mint a történeti vallásukhoz ragaszkodók esetében. S hasonló vitánk lehet Bultmann-nal is: Nem igaz,hogy a mítosz megszűnik kifejező eszköz lenni. Igaz, a régi keresztyén mítoszokat elhagyják, de jelennek meg újak, sokszor egészen hasonló tartalommal. Ma már senki nem tart otthon Istár-szobrot, de a szexualitás betöltheti sokak szemében az isten/nő szerepét. Nem borul le senki Mammon előtt, de az eredményesség az emberek tudatos vagy tudattalan mérővesszőjévé vált. (A kálvinizmusnak különösen is nagy bűne, hogy a régi kálvini munka-koncentrációból eredményesség-koncentráció lett!) Úgy hiszem, nem mitológiátlanítani kell. Át kell mitologizálni sok olyan dolgot, amit ma már másként fejezünk ki, mint 2000 évvel ezelőtt. Nem Entmythologisieren, hanem Ummythologisieren! Nem vészharangot kell kongatni (Bultmann), s nem hozsannázni kell (Bonhoeffer), hanem egyszerűen hozzá kell látnunk ahhoz a feladathoz, amely a keresztyén hit megvallásának lényegét alkotja!

Hol láthatjuk azt a kérdést, ami alapvető eltérésünket okozta a theologia fent említett óriásaitól? A modern nyelvészet segítségével ez könnyen kifejezhető: Mind Bultmann, mind Bonhoeffer a kérygmát (ill. az egyház mai igehirdetését) kifejező nyelvszimbólumot akarta eltörölni, azaz a beszéd kommunikatív oldalát — horribile dictu: a jobb megértése, a kommunikáció érdekében. Céljuk az, hogy a „mondanivalót” exakt, tudományos módon, mintegy jelrendszerrel tegyék érthetővé. Bár ez az oldal is hangsúlyos, mégis ennek túlhangsúlyozásával megszűnne a nyelv maga, az Istenről szóló beszéd. Erre pedig szükségünk van addig, amíg emberek vagyunk. A tolmács feladatát kell hát vállalnunk, aki nem új nyelvet teremt, hanem a meglévő kombinációja által teszi a „mondanivalót” érthetővé; jelszavunk pedig: linguistica biblica!

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj