//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KOCSI CSERGŐ BÁLINT: Kősziklán épült ház
ostroma. 1676. Magyarra ford. 1738.
- KOCSI CSERGŐ BÁLINT: Kősziklán épült ház
ostroma. 1676. Magyarra ford. 1738.
: NYOLCADIK RÉSZ
A papoknak a gályákról való megszabadulásokról

NYOLCADIK RÉSZ
A papoknak a gályákról való megszabadulásokról


NYOLCADIK RÉSZ

A papoknak a gályákról való megszabadulásokról

A nagy irgalmasságú Isten, aki állhatatos a maga ígéreteiben, meghallá a sok szegényeknek kiáltásokat, és nem engedé, hogy az hamisságnak pálcája mindörökké megnyugodjék az ő ártatlan szolgáinak sorsokon, hanem az Antichristus zsoldosinak dühösségei ellen megszabadítá.

Evégre támasztá fel amaz örök emlékezetre méltó Abdiást, Welcz Györgyöt, ki minden rendes utat és módot elkövetve megszabadulásokban: mindjárt fogságok kezdetében minden országokba Zaffiussal együtt megírá ezeknek állapotjokat, és siralmas sorsokon való könyörületességre felindítá. És minthogy a német főtisztek azzal dicsekednek vala, hogy teljes hatalmok vagyon a foglyokon, őket mindenképpen engesztelni kívánja vala ajándékkal, a sancnak megígérésivel és a tiszteknek sokszor megvendéglésekkel. Generalis Staremberget sokszor hívatá ebédjére, ki által már meg is nyerte vala elbocsáttatásokat, de vévén ezt észre a mellette lévő confessarius jésuita, elijeszté, hogy ne cselekedné, mert a jésuiták szabadulásokat semmiképpen nem akarják, hanemha vallásokat elhagynák. Elmenvén a német tisztek Neapolisból, megtudák a foglyok, hogy ők eladattak Don Antonius Petrus Alvarez a neapolisi vicekirálynak, fejenként ötven aranyon harmincnyolc személyek, noha annyin nem volnának. Írnak azért instantját a vicekirálynak, amelyben mutogatják ártatlanságukat; nevezetesen hogy őket nem a rebellióért, hanem a religióért kínozzák, hogy pedig idehozták, csak azt akarják, hogy ártatlan vérnek büntetését mások nyakába fordítsák, mert ha ők valami büntetésre méltó dolgot cselekedtenek volna, találtak volna Magyarországban kardot, akasztófát stb., amivel megbüntessék. Nem is lehet azt gondolni, hogy a magyar király a spanyolokra s olaszokra szorult volna az ő igazságának kiszolgáltatásában. Ez instantiát, midőn egy juris doctor által beadnák, az ígére a foglyokért nagy summa pénzt; de egyebet nem felele: hanem hogy úgy adták el, hogy soha sem cserélés, sem sanc által meg ne szabadulhassanak. Azután mindazáltal, midőn letevé tisztségét, a soha meg nem szabadulható rabokat, ha azt a summát letette volna az istenfélő Welcz György, amelyet ő kívánt, megszabadította volna; de minthogy a következendő vicekirály Don Ferdinand Gioachimus Marchesius de los Welez kegyelmesebb voltának, és a Ruyter Mihály elérkezésének híre elterjedett vala, nem adá meg.

Az új vicekirály succedálván, nagyobb reménységgel kezdi szabadulásokat munkálodni Welcz György, mert Alvarez nemcsak mint feslettségben élő rossz ember, hanem a jésuitáknak is rabja vala. Melléje veszi azért a Neapolisban lévő angliai Littleton tanácsurat, és a vicekirálynak a rabokért közönségesen nagy summa pénzt ígér; azután csak az öregekért, minden személyért száz aranyat; de azokat sem bocsátá el, mert mindenféle szerzetesek, kivált a jésuiták ijesztik vala Marchesiust. Midőn így fáradozna a rabok szabadításokban az istenfélő Abdias, azonban elérkezék Neapolisba a hatalmas belgáktól segítségre küldött viceadmirál, Johannes de Haan, tizenkettődik napján decembernek 1675-ben. Ki mindjárt Vireth Egyed nevű papja által meglátogatta a praedicatorokat, szép levelével is vigasztalván, és hogy jobb móddal szabadulásokat munkálkodhatná, tíz kérdéseket tőn eléjökbe; a levelet a reá való felelettel és sok más ide tartozó kegyelmes emberek s a foglyok leveleikkel elhagyom, minthogy sokak és hosszak; a kérdések ezek: 1. Fogságtok előtt miért hívattattatok egybe Posonyba? 2. Egybegyűjtetéstek a császár parancsolatjából volt-e, vagy máséból? Ha máséból, kiéből? 3. Mikor lött ez? 4. Mivel vádoltattatok; vagy miért vettettetek a tönlöcbe? 5. Onnan hogy jöttetek e nyomorúságba a gályákra? 6. Vajon a császár kárhoztatott-e titeket a gályákra, vagy másképpen esett az? 7. Pénzen adattattatok-e ide, s ha úgy, egyitek-egyitek mennyin adatott? Mi a neve mindeniteknek, micsoda városban vagy faluban volt pap? 9. A ti atyátokfiai munkálódják-e a ti szabadulástokat? 10. Micsoda eszközt gondoltok legjobbat szabadulástokra és elébbi tisztességteknek visszanyerésére? Ezekre írásban minekutána megfeltenek volna a szegény rabok, mindjárt megyen az admiral egynéhány tisztekkel és Vireth Egyeddel a vicekirályhoz a foglyok szabadulások iránt: aki mindenre ígéri magát (mert talán nem is merte megtagadni) az admirálnak, onnan egyenesen megyen tisztelendő Vireth Egyed a rabokhoz, és megmondá, hogy a vicekirály ígérte, hogy harmadnap alatt kiszabadítja. Azonközbe Siciliába mene az admirál, minthogy a franciákkal való harc már szintén elkövetkezék. Don Ferdinand sem szabadítá el a rabokat.

Írának ez időben a Foederatum-Belgiumi ordók a főadmirál, Ruyter Adorján Mihály, dicsőségre és örök emlékezetre méltó úriembernek, hogy a rabok szabadítására szorgalmatos gondja lenne, kinek máris nagy vala. Írának a szegény foglyok is, hogy őket a vicekirály nemhogy megszabadítaná, sőt ismét kegyetlenül vexálják, mert már ekkor a belgák elmenvén Neapolisból, Siciliában valának. Ez okáért íra mindjárt Ruyter Mihály a vicekirálynak igen hathatós levelet, elküldi emellett az Hammel Bruininxtól Bécsből küldött, papok ártatlanságának megmutogatását is, melyet recommendál Welcz Györgynek, hogy olasz nyelvre fordítván, adnák be a vicekirálynak, fordítja maga és az ott mulató hollandiai tanácsurak, beadják a vicekirálynak; az adja a neapoli tanácsnak, azholott examinálják, és ártatlanoknak találtatván törvény szerint a papok 22. napján januariusnak elvégezik, hogy el kell bocsátani szabadon. Mihelyen kimondták a sententiát, hogy elbocsátják, örömében a hollandiai tanácsúr Vandel Cornelius a gályákra megyen, és hirdeti nekik, hogy kész a szabadság; odamegyen az olasz juris doctor is, kit Welcz fogadott volt meg az ő ügyeknek folytatására, ezeket követi Welcz György az öccsével Filippel, örvend rajta, hogy az Isten készített szabadulásnak útját. Írt vala Neapolisba a siciliai vicekirály is, Marchesius de villa Francha, olyan hathatós és fontos levelet az Ruyter kérésére, mintha mind testvér atyafiai löttenek volna a raboskodó papok.

Mikor így várnák meg kiszabadulásokat, nagy szomorúságra jutának ismét: mert elméne az híre, hogy az hollandiai hajóstábor hazakészül, őket is nem bocsátják ki, hanem egy más szín alatt tartóztatják elsőben; azután a szakállokat, hajokat, melyet már egy időtől fogva nem bántottanak vala, elberetválák, az elébbi terhes munkára, csúfolásokra, vereségekre visszataszíták. Mikor már szabadulások iránt semmi reménységek nem volna, 11. napján februarnak vevék észre a neapolisi tisztek, hogy közelítene a hollandiai classis Neapolishoz, tíz órakor félbehagyaták velek a munkát, a vasból kioldozák, és egy tisztességesebb gályára küldék; későn estve a gályánál lévő főtisztek kényszerítik, hogy sietve menjenek ki, ki is menének, nemkülönben mint az izraeliták Egyiptomból sietve; a parton nagy örömmel elejekbe állának az hollandiai hajóstábornak papjai, Westhowius Todor és Vireth Egyed, sok belga hadi tisztekkel, kiket a viceadmiral küldött vala, hogy az hollandusok hajójokba vinnék. Így az Istentől szabadulásra rendelt határt semmi úton és módon az Isten dicsősége ellenségei el nem fordíthaták.

A belga tisztek által hajókra ültetének, és mentenek mintegy álomban, beszélik, éneklik az Istennek nagyságos dolgait. Míg az hollandiai hajókhoz jutának örömökben, addig éneklik a XLVI-, CXXIV-, CXXV-dik soltárt. Bevitetvén viceadmiral Haan János hajójába kimondhatatlan szeretettel és örömmel, oly nagy ember örömében könnyeket hullat, mint mikor az elmúlt nagy szenvedéseket az jelen való jóval egybenvetjük; hol csókolja ezeket az elromlott szolgáit az Istennek, hol ölelgeti, nem tudván örömének nagyságát, hogy adja elő. „A Jehova felemeli a szegényt a porból, és a szűkölködőt előveszi a ganajból, hogy ültesse a fejedelmek közé, az ő népének fejedelmi közé.” Minekutána vacsoráltanak volna teljes szívekből, nagy örömmel az Istennek velek cselekedett kegyelmességéért és véghetetlen irgalmasságáért közönségesen hálákat adnak. Imádságok előtt éneklék el a CXVI. zsoltárt, és azon az éjszakán abban a hajóban maradának. Másnap 12. február a főadmirál Ruyter Mihály őexcellentiájához vitetnek, aki mely nagy örömmel örvendezett ezen a szabaduláson, mely nagy szeretetét, ritka kegyességét és emberségét mutató hozzájok, kimondani nem lehet: mindeneknek jelenlétekben mondja vala azt: hogy életének minden rendiben sok győzedelmei voltanak ellenségei ellen, de minden victoriáinál nagyobbra becsüli ezt, amellyel a Krisztusnak ártatlan szolgáit az elviselhetetlen tereh alól kiszabadította; örvendeztenek mások is ezen a szabadításon, mindenek kimondhatatlanképpen. A következendő napokban csúfabb öltözetek helyett új tisztességes köntösöket készített Ruyter Mihály őexcellenciája Welcz György fáradsága által.

Számok a dicsősségesen megszabadultaknak volt huszonhat, azokkal együtt, kiket Teátéban hagytanak vala; már a negyvenegyből több nem maradt vala.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!