//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KOCSI CSERGŐ BÁLINT: Kősziklán épült ház
ostroma. 1676. Magyarra ford. 1738.
- KOCSI CSERGŐ BÁLINT: Kősziklán épült ház
ostroma. 1676. Magyarra ford. 1738.
: HETEDIK RÉSZ
Harminc férfiaknak a gályákra való adattatásokról, és ott való nyomorúságokról.

HETEDIK RÉSZ
Harminc férfiaknak a gályákra való adattatásokról, és ott való nyomorúságokról.


HETEDIK RÉSZ

Harminc férfiaknak a gályákra való adattatásokról, és ott való nyomorúságokról.

Negyvenegy személyeket indítottanak vala el, de csak harmincat vihetének el bennek Neapolisba; mert hatot Teátéban hagytanak vala betegen, három elszökött vala, kettő ismét meghalt vala.

Nyolcadik napján májusnak lerakatják ezekkel az ő vasokat, és a gályákra viszik, holott nagy vasláncokkal kötözik meg, hajokat is elnyírik. Adták vala pedig minden személyt ötven aranyért a gályákra harmincnyolc személyt, noha annyin nem valának. Májusnak kilencedik napján 1675 a rabok laistromába írák (melyet méltán hívnak halál laistromának is), felírák atyjokat, anyjokat, hazájokat; de eladattatásoknak okát, idejét, amint szokás vala, fel nem írák; és minekutána megbélyegezték volna őket, eloszták a gályákra elegy az hadban fogott szerecsenekkel, törökökkel, maurusokkal; jóllehet pedig Neápolisban a nemesembert a gályákra adni szabad nem vala, mindazáltal ezeket, kik többire születésekre is, de hivataljokra nézve mind nemesemberek valának, bevevék. Mikor laistromba írják vala, mondák a tisztek: Mit csinálunk ezekkel? Hiszen csak a bőrök s a csontjok! Júliusnak huszadik napján, jóllehet minden nyomorúságoknak mélységében hevernének, mindazáltal álmékodva hallák a németeknek tanácsokat Welcz György által, kik hogy mindjárt meg nem adták vala a kétezer-hatszáz hátramaradott tallérokat, úgy akarák, hogy egyenként kihívassák a gályákról, és általlövöldözzék; de a neapolisi vicekirály, Alvárez Péter által megtartatának; nagy ínségben valának az éhség, a mezítelenség miatt a gályákon, mert ott rendszerint egyebet nem adnak vala valami kétszersült kenyérnél és víznél; mások salavárikat kötnek vala, és abból szükségeket pótolják vala, de ezek ahhoz nem tudtanak. Támasztá az Isten egy kevés idő múlva Neapolisban Welcz Györgyöt (n.b. vallására nézve nem tudom, micsoda volt, kitetszik cselekedetiből nem volt igaz pápista), ki szükségekben felsegítené; e volt egy kiváltképpen való Abdiások az öccsével, Welcz Filippel, aki a láncon levő foglyokat majd minden harmadnap meglátogatta, s hatalmasan vigasztalja vala őket; ez ártatlan ügyeket bátran beszéli vala mindeneknek, ez szegény, eladott foglyoknak; ez minden héten egyszer eledelt küld vala a maga asztaláról a foglyoknak, pénzt ád vala nékik, nehogy elvesznének a szükségben; mezítelenségekben holmi ruhával befedezi vala; a gályákon való tiszteket ajándékkal engeszteli vala, hogy igen keményen velek ne bánnának; a betegeket meglátogatja vala, és vigasztalja vala őket, ottan-ottan erre intvén: Csendes elmével legyetek, és meggondoljátok, mely csudálatos az Isten az ő munkáiban; ez ti dolgotokban is az erőtlenség által nagy és csudálatos dolgot viszen véghez, várjátok, és meglátjátok az Úrnak szabadítását. És jóllehet, oly nagy ember volna, hogy az egész Neapolis csudálná és tisztelné őtet, mindazáltal ez alávaló és elvetett emberekkel nem szégyenli vala társalkodni, őket vigasztalni, sőt ezt dicsőségének tartotta, minthogy arany betűkkel írt symboluma is azt tartja vala: Vita vere viva Dei et proximi dilectio. Qui non diligit proximum, manet in morte; omnis qui odit fratrem, homicida est. Azaz: valóságos élet Istennek és felebarátunknak szeretete. Aki nem szereti atyjafiát, az halálban vagyon, és aki gyűlöli atyjafiát, gyilkos az. A pápát ellenem mondhatatlan erősségekkel Antichristusnak lenni, és hogy ő veszedelemnek ama fia, a bűnnek amaz embere, 2 Thess. 2:3*, mutogatja vala. Minden szerzetesek rendének torkát amaz szavaival idvezítőnknek metszi vala meg: Hogy hihettek ti, kik egymás dicsőségét keresitek, és a dicsőséget, mely Istentől vagyon, nem keresitek. Mit? A kapucinusok? keresik az ő Ferencek dicsőségét. A dominicusok? A Domonkost Istennek teszik. A jésuiták? Az ő Ignác Lojolájokra ruháznak minden dicséretet. Vajon vagyon-e ezeknek igaz hitek, midőn minden munkájoknak vége ez, hogy az emberektől dicsértessenek. Egykor a foglyok előtte dicsekedtek vala Istenben ezért, hogy még eddig Isten nem engedte az ő üldözőiknek, hogy gonosz szándékjokat véghezvigyék, hanem többire füstbe ment, semmivé lött tanácsok. Leopoldvárában is sokszor megeskütt vala a jésuita, hogy hitszegés nélkül egy sem szabadul ki kezekből, de az Isten onnan kiszabadított; reményljük, hogy innen is kiszabadít. Monda erre Welcz György, lévén a Szentírásban jártas: Jézabel is megeskütt vala, hogy elveszti Illyést, de véghez nem viheté. Le nem lehet annak az embernek írni állhatatosságát, ritka szeretetét, ritka alázatosságát, ritka nyájas engedelmességét, jeles tudományát; ezt az egyet mondom csak: valami jó a keresztyén emberben találtathatik, ebben az egy emberben minden feltaláltatott: akivel az Isten az ítéletnek utolsó napján cselekedjék irgalmasságot.

Ezen kívül eljöttenek más úriemberek s nemesek is e rabok látogatásokra, mutatták jóakaratjokat is. Volt nevezetesen Velencében egy Zaffius Miklós ott practicus medicus doctor, aki az egész Európában lakó reformatus potentátoroknak levelében siralmasan előadta a Krisztus szenvedő szolgáinak ezt a szenvedő, siralmas állapotjokat, serényen munkálódta szabadulásokat, gyűjtötte mindenfelől váltságokra az alamizsnapénzt; ugyanis írt ez Angliába, Genevába, Tigurumba, Hollandiába, Bécsbe a követeknek. Erdélybe a fejedelemnek, s másuvá is; de írt sokszor vigasztalással teljes leveleket a gályákon nyomorgó papoknak, s addig nem is szűnt meg mellettek munkálódni, míglen Isten őket megszabadította.

Hetet a franciák ellen Siciliába menő gályákon elvisznek a papok közül, úgymint: Köpeczi Balázst, Bátorkeszi Istvánt, Krasznai Mihályt, Jamblonczi Jánost, Masari Dánielt, Tinkovitz Jánost, Sedeni Istvánt, júliusnak második napján. Kik közül négyen visszajövének 14-ik napján octóbernek egy Klára nevű hajón. Masari Dániel pedig meghala Siracusánál, ketteje ismét visszajöve 4. napján febr. 1676, de visszajövetele után nem sokkal Tinkovitz János elromolván a gályákon, testének romlandó sátorát letevé.

Valamiképpen, hogy a gályákon elviselhetetlenül terheltetnek vala, úgyszintén a szárazon annyi terhes munkával nyomorgattattak, hogy azt leírni mind, aki az ott való dolgoknak rendít, tudná is, nagy mesterség volna; a tenger partján vannak szüntelen a mesteremberek, akik faragják az hajókhoz való nagy gerendákat, ezek mellett kellett a nagy fákat egy helyből a másikba emelgetni, hordozni az erőtlen embereknek, mely dolog a legerősebbnek is kitekerte volna az izzadságot az homlokából. Itt voltak a mesteremberek, kik szüntelen tekerik vala a gályákra tartozó köteleket, kik mellett mennyi fáradságos munka volt, a tudja kimondani csak, aki próbálta. Láncolva kellett törökkel, szerecsennel, pogánnyal estig dolgozni; estve pedig nagy láncokkal a gályákra köttetnek vala.

Minthogy éppen a gályák mellett való tisztek arra rendeltettek, hogy hóhérságot gyakoroljanak, úgy legkisebb dolgot is verés nélkül véghez nem vihettenek. Séllyei Istvánt sokszor kegyetlenül megverék. Turóczi Andrásnak, midőn egy igen-igen nagy gerendát emelnének fel, elejték, és úgy elrontá a lábait, hogy másoknak kelle a fogházba is bevinniek. Így Körmöndi Györgynek is a lábát kegyetlenül megrontá, Ujvári Jánosnak a kötéljáró eszköz a fejét erősen megsebzette vala. Szomodi János, minthogy szüntelen dolgozik, úgy szüntelen is verettetik vala. Szodai Andrást egy napon négyszer verék meg, mégpedig oly kegyetlenül, hogy az ábrázatja is egybehasadna, és a vére bőven kifolyna. Ezen mind csudálkoznak, akik látják; sőt maga a főgondviselő a király dolgán ezt látván, inti az hóhérló pallérokat, ne kegyetlenkedjenek így, de ezt felelék: nekik ezt meghagyták a jésuiták, hogy mindenekfelett a magyar praedicatorokat vexálnák. Ezt el is lehet hinni, mert mikor vernék, ezt mondják vala: Miért nem hisztek a pápába? A sok elviselhetetlen munka miatt meghalnak a gályákon Paulovitz Mihály, Szilvási István, Füleki István, Borhidai Miklós. Valamiképpen az evezők mellett félmezítelen valának, úgy szintén az ácsok mellett éppen csak lábravalójokat hagyták rajtok, hogy mezítelen testeket inkább verhetnék, és úgy dolgoztatták. Öregbítette nyomorúságokat az ott velek együtt való embereknek Isten ellen való sok káromkodások, csúfolódások is, kik miatt még isteni szolgálatjokat sem vihetik vala véghez. De sok volna azt mind előszámlálni, mit szenvedtek ott ez ártatlan emberek.

A sok nyomorúságok között is érzették nemcsak az Isten bennek munkálódó lelkének vigasztalásit, mely által mind egymást intették a végig való állhatatosságra, mind az elhagyott ecclésiáikat, mind szenvedő társaikat, amint ezeket bizonyíták a gályákról írott leveleik; hanem sok szép vigasztaló leveleket, istenes intésekkel teljeseket vettenek sokaktól, nevezetesen Zaffius Miklóstól mintegy Néhémiástól: kiről emlékezzél meg, Úristen, az ő javára.

Ez nem kevés terhekre volt a fáradságok mellett, hogy szüntelen megyen vala reájok, mint valami ártalmas bogaraknak serege, a barátok és jésuiták szerzetesserege, gyülekezete, kik haszontalan kérdésekkel terhelik vala. Hisztek-e a pápába? Hiszitek-e a purgatoriumot? És sok káromlások után szokták vala elhagyni őket. Ment vala hozzájok egy Ferenc nevű jésuita, ez felírá a praedicatorok nevét, és sokat átkozá Kollonicsnak ezt a gályák által való térítését; de az ilyen krokodilusi szánakozáson nem sokat örvendezének ők, mert már igen megkostálták vala a jésuiták irgalmasságát. Ment vala egy öreg jésuita is hozzájok, ki magát a gályákon nyomorgók irgalmas atyjoknak nevezi vala, és sokszor mondja vala a papoknak, hogyha őtőlek szép jeles titulust nyerne, azt cselekedné, hogy a főembereket reávenné kiszabadításokra. Kérdi Kocsi Bálint, hogy: hogy adhatnának ők oly jeles titulust? Monda a jésuita: Álljatok a római hitre. Kocsi Bálint: Miért állanánk mi arra? Jésuita: Mert én hatvanesztendősnél nagyobb vagyok, minden vallásokat megexamináltam, s ezt találtam igazabbnak. Kocsi Bálint: Úgyde így csak a te szódon fundálnók hitünket, de hozz erősséget reá. Jésuita: Ott vagynak a jó cselekedetek. Kocsi Bálint: Hogy volnának ott jó cselekedetek, azhol semmi véteknek büntetése nincsen, lopás, gyilkosság, paráznaság, sodomia, bestialitas szabad. Jésuita: Nálunk vagyon a jobb hit; noha megvallom, nálatok vagyon a szentebb élet. Felele: Nem teremhet a jó fa rossz gyümölcsöt. Sokszor kéri vala, hogy írnák meg a pápának ártatlan ügyeket; de nem akarák. Az ilyen látogatókat félteni kezdék, hogyha sokszor a papokkal conversálódnak, felnyílnék a szemek, azért keményen megtiltá az ott való kardinál, hogy senki hozzájok ne menjen, amint ezt nemzetes Welcz György megjelentette. Azt is nem lehet itt elhagyni, hogy egy a német főtisztek közül meglátogatá őket feleségével együtt, ki ada is nékik tizenkét aranyakat, kéré, hogy csak álljanak a római hitre, azon nap kiszabadítja, s magával Magyarországba viszi; de nem cselekedék; azután ijesztgetni kezdé hogy még újonnan sok papokat hoznának a gályákra, ha nem gondolkodának; de mind az ilyekre már fülek bedugult vala. Novemberben aztán, midőn naponként az hollandiai hajós hadi sereget várnák, engedelmesebbek kezdének lenni, noha akkor is kegyetlenségeket nem éppen titkolhatják vala el.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Blogolgatok tovàbb mindenféle témàban, elcseszett sztorik néhàny rìmpàrban:)    *****    30 éves az elsõ Mario játék válogatás, a Super Mario All-Stars! A játékról írt retrospektív blogpostot itt olvashatod.    *****    Decemberi akciók! AMWAY termékek elérhetõ áron! Regisztráljon még ma vásárlónak és kap egy 5.333 Ft értékû kupont! AMWAY    *****    Várod már a karácsonyt? Szeretnél karácsonyi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Adventi készülõdés a Mesetárban! Hamarosan meglepetések várnak! Gyere te is!    *****    AMWAY termékek elérhetõ áron! 5.333 Ft egyszeri ajándék kupon! Munkalehetõség! Regisztrálj még ma! AMWAY December. AKCIÓ    *****    AMWAY AKCIÓ! Csatlakozz hozzám és egyszeri 5.333 Ft os kuponban részesülsz! Munkalehetõség! AMWAY termékek elérhetõ áron    *****    Anime, manga, videojátékok, könyvek, japán és holland kultúra. Ha ezek mind érdekelnek, látogass el az oldalamra.    *****    35 éves a világ egyik legnagyszerûbb játéka, a Super Mario Bros. 3! Ennek alkalmából írtam egy retrospektív cikket.    *****    Megújultunk! Új köntösben a Mesetár! Gyere, és nézz be hozzánk!    *****    A legfrissebb információk a frissen megjelent Super Mario Bros. Wonder-rõl, de szinte mindegyik Mario játék jelen van.    *****    A legfrissebb információk a két kiváló japán énekesnõrõl Hayashibara Megumi-ról, Okui Masami-ról és saját projektjeikrõl    *****    Kritika a 13 év után visszatért Nox legújabb albumáról, a Fõnixrõl.    *****    farkasmetal--Lakatos munka- Haidekker kerítés- Haidekker kapu-farkasmetal- Lakatosmunka- Kerítés-Épületlakatos-    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell nézni.Nézz bele Te is ebbe a csodás tükörbe! Szeretettel várlak.    *****    A legfrissebb információk az új Haikyuu!! movie-ról itt olvasható! Anime Odyssey!    *****    Ha neked is bejött az F-Zero 99, de túl sok nehézséget okoz, itt olvashatsz néhány tippet és trükköt, hogy jobban menjen    *****    A manga alapján a Migi to Dali ígérkezik a 2023 õszi szezon legrejtélyesebb animéjének. Érdemes lesz megnézni.    *****    Közel 20 év után visszatért az F-Zero sorozat. És micsoda visszatérés volt! Olvass róla itt.    *****    Mindenkinek kedvezõ árakkal, születési horoszkóp, párkapcsolati elemzés, gyermek és gyermektervezési horoszkóp! Kattints