//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KOCSI CSERGŐ BÁLINT: Kősziklán épült ház
ostroma. 1676. Magyarra ford. 1738.
- KOCSI CSERGŐ BÁLINT: Kősziklán épült ház
ostroma. 1676. Magyarra ford. 1738.
: HARMADIK RÉSZ
A Komáromban szenvedő három, végig állhatatos atyafiakról...

HARMADIK RÉSZ
A Komáromban szenvedő három, végig állhatatos atyafiakról...


HARMADIK RÉSZ

A Komáromban szenvedő három, végig állhatatos atyafiakról, úgymint: Köpeczi Balázsról és Szedéni István, Bugányi Miklósról. És ugyanott az hittöl elszakadó tizenhét augustanus papokról

Huszonkilencedik napján májusnak 1674. ezek is az Istennek szolgái huszan, kik közül csak egy vala református, hajóra ültettetvén a Dunán, Komáromba levitetnek; útjokban zsoltárokat énekelnek és könyörögnek, minden nemzeteknek törvények ellen a katonáktól mindenekből kifosztatnak, köntöseiket pénzen kellett azután kiváltani.

A komáromi révhez jutván Drahosoczi András ott a várban lakó magyar kapitány kimegyen elejekbe, és minekutána elolvasta volna a Kollonics levelét, mondá nekik: Miért nem akarnak kegyelmetek engedni a nagyoknak, hogy elkerülnék ezt az unalmas fogságot? Kinek mondának: Sokszor megmondottuk Posonyban az érseknek, miért nem akarunk. Onnan a várba kísértetvén egy setétes, igen büdös tömlöcbe, a keresztyénségnek regulája ellen a törökökkel egy tömlöcbe rekesztetnek; kilenc krajcárt rendelnek tartására minden személynek, de csakhamar háromra szoríták. Harmadnappal azután egybegyűlnek a Drahosóczi szállására mind a várbeli tisztek, kik magokhoz hívatván a papokat, vexálják őket: miért keményítik meg magokat, mit akarnának már? Felelének a lutheranusok nekik: „Ez akaratjok, hogy instántiájokkal megkeressék a commendánsot Hoffkirker Lajost, hogy vegye fel az ő ügyöket az érsek és Kollonics előtt; mert ha ez akaratja a királynak, hogy minden reformatus és lutheranus papok lemondjanak az ő hivataljokról, ők is készek lesznek, míg a király újabb kegyelmes dispositióját veszik, lemondani hivataljokról.” Köpeczi Balázs reformatus inkább akarván Istennek engedni, mint az embereknek, ellenek monda, és protestála az egész gyülekezet előtt, és azt mondja vala: Nem kell a szabadulást tilalmas úton és módon keresni, hanem inkább békességes tűrést és állhatatosságot kell Istentől kérni. Ezért mindjárt nagy török vasba verék, és a lutheranus papoktól elszakasztván, egyedül tarták egy tömlöcben öt hónapok alatt. A lutheranusok is vasba veretnek, és munkára hajtatnak mindennap.
Azonközben az instans papok ellen Hoffkirker ír Kollonicsnak és az érseknek, Szelepcséni Györgynek, kik azt felelik: Eltölt már a kegyelemnek ideje, ha Posonyban nem subscribáltak, már különben meg nem szabadulnak, hanem ha a római hitre általállanak; négy hónapoknak elfolyása alatt, ganajhordással, -hányással s hasonló alávaló dolgokkal terheltetnek, azután veszik ezt a feleletet; melyre megrémülnek a boldogtalanok, kételkednek mitévők legyenek, végre elvégezik tizenheten, hogy az hittől elszakadjanak, de nem jelenték meg Köpeczi Balázsnak, aki külön tömlöcben tartatik vala, hanem megírák Hoffkirker Lajosnak, hogy ők tizenheten (kik mindegyik tótok valának), elhagyják vallásokat. Kiknek leveleket vévén, örömében megcsókolá, és mindjárt vivé a pap uraknak, kik megírák Komáromba, hogy a római vallásra megeskütvén azokat bocsássák el.
Azért az ott való barát, mint a pók az hálójába esett légynek nedvességét kiszívja, úgy ez az igaz hitnek üdvességes nedvességét eltagadtatá, a római hitre erős hittel fejek és mindeneknek elvesztése alatt, hogy azt soha el nem hagyják, lekötelezé, azután hitek tagadásának jutalmául némelyeknek ötven, némelyiknek harminc, némelyiknek huszonnégy forintokat ada, megtoldván ezzel vallásának fogyatkozását, ezenfelül egy-egy olvasót és keresztet, melyen való imádkozásra tanítván, egynehány nap elbocsátá őket, kik Leopoldvárába menének, és ott a több raboskodó Krisztus szolgáinak mutogattatának, hogy ezeknek példájokon tanulván, ők is a pápa tudománya után hajlanának; de különböző kimenetele lőn a dolognak, mert a hiteket boldogtalan megtagadók látván amazoknak állhatatosságokat, megindulának szívekben, és siratni kezdék cselekedeteket; amely csak innen is kitetszik: kérdette vala Nikleczi Sámuel: Mint van dolgok? Kinek így feleltek vala keserves szívvel: Adta volna Isten, hogy rodhattunk volna el inkább a tömlöcben, mintsem erre adtuk volna magunkat, átkozott az óra is, amelyben születtünk, ti tanuljatok a mi esetünken, és a lelkiismeretnek ez nagy kísértetibe ne ejtsétek magatokat, legyetek állhatatosak, így nemhogy a többit megtántorították volna, sőt igen hathatósan megerősíték.
A más hármat ezeknek elszakadása után nagyobb-nagyobb nyomorúságokkal terhelik vala naponkint, sáncot ásattak, követ, földet hordattak, utcákat seprettek, pervátákat tisztítattak velek, mely alávaló szolgálatra eddig a törököket, cigányokat kárhozhatták volna, most a Krisztusnak hív szolgái viszik véghez; míg az hittől boldogtalan szakadók is velek voltak, azalatt délután mindenkor nyugodtak; de már reggeltől fogva napnyugotig melegben, hidegben, esőben, hóban, fagyban hóhéroltatnak, nyugodalmok soha nincsen; megtiltatott, hogy senkivel ne szóljanak: egy tenyérnyi ruhát is mezítelenségeknek elfedezésére, egy kis fillért is egyéb szükségekre senkitől el ne végyenek, amelyet nem is mertek cselekedni különben, hanem mikor vitték ki a földet, szemetet és egyebet a targoncákban a szánakozásra hajlott asszonyok lopva vetettek valami pénzecskét olykor, elmenvén mellettek, hogy észre ne vegyék. Sokszor küldöttek a Komáromban lakó istenfélő emberek a foglyok számára eledelt: de azt még a várkapuban megették a katonák, csak egy falatot is kezekbe soha nem szolgáltattak.

A kegyetlen Drahosóczi András sokszor hívatja őket magához. Esküszik a boldogságos Szűz Máriára s minden szentekre, hogy mind Komáromban rothadnak el, ha nem állnak a római hitre; mert a király (amint ő mondja vala) örömestebb elveszti koronáját, mintsem az országban más vallást elszenvedjen. Az ilyen szívet rágó mérges szavaira azt szokta vala felelni Köpeczi Balázs: Mi magunkat ajánljuk az Isten kegyelmes gondviselésébe! mert Magyarországot is megtekinti Isten; de akármint légyen is a dolog, mi Istenhez való kegyességünket, hűségünket és a jó lelkiisméretet megtartjuk, és ebben a mi ártatlanságunkban a királyra appellálunk, akinek oltalma alatt eddig hűségünket megtartottuk, halálunkig is megtartjuk. Ezek utána, az hallatlan vexák után martiusnak 10. napján 1675. Leopoldvárába vitetnek a több raboskodó szentekhez, és azokkal együtt azután a gályákra.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Adventi készülõdés a Mesetárban! Hamarosan meglepetések várnak! Gyere te is!    *****    AMWAY termékek elérhetõ áron! 5.333 Ft egyszeri ajándék kupon! Munkalehetõség! Regisztrálj még ma! AMWAY December. AKCIÓ    *****    AMWAY AKCIÓ! Csatlakozz hozzám és egyszeri 5.333 Ft os kuponban részesülsz! Munkalehetõség! AMWAY termékek elérhetõ áron    *****    Anime, manga, videojátékok, könyvek, japán és holland kultúra. Ha ezek mind érdekelnek, látogass el az oldalamra.    *****    35 éves a világ egyik legnagyszerûbb játéka, a Super Mario Bros. 3! Ennek alkalmából írtam egy retrospektív cikket.    *****    Megújultunk! Új köntösben a Mesetár! Gyere, és nézz be hozzánk!    *****    A legfrissebb információk a frissen megjelent Super Mario Bros. Wonder-rõl, de szinte mindegyik Mario játék jelen van.    *****    A legfrissebb információk a két kiváló japán énekesnõrõl Hayashibara Megumi-ról, Okui Masami-ról és saját projektjeikrõl    *****    Kritika a 13 év után visszatért Nox legújabb albumáról, a Fõnixrõl.    *****    farkasmetal--Lakatos munka- Haidekker kerítés- Haidekker kapu-farkasmetal- Lakatosmunka- Kerítés-Épületlakatos-    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell nézni.Nézz bele Te is ebbe a csodás tükörbe! Szeretettel várlak.    *****    A legfrissebb információk az új Haikyuu!! movie-ról itt olvasható! Anime Odyssey!    *****    Ha neked is bejött az F-Zero 99, de túl sok nehézséget okoz, itt olvashatsz néhány tippet és trükköt, hogy jobban menjen    *****    A manga alapján a Migi to Dali ígérkezik a 2023 õszi szezon legrejtélyesebb animéjének. Érdemes lesz megnézni.    *****    Közel 20 év után visszatért az F-Zero sorozat. És micsoda visszatérés volt! Olvass róla itt.    *****    Mindenkinek kedvezõ árakkal, születési horoszkóp, párkapcsolati elemzés, gyermek és gyermektervezési horoszkóp! Kattints    *****    A Super Mario Bros. Movie az idei év egyik legjövedelmezõbb animációja. De vajon annyira jó is? Olvass róla itt.    *****    A Gran Turismo azon filmadaptációk közé tartozik, amit érdemes megnézni. Olvass róla a Gaming Haven-en!    *****    A most õsszel érkezõ Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai. ígéretes animének tûnik. A négy testvérrõl bemutatót itt olvashatsz.    *****    RITA-ORA.NET / Megnyílt Magyarország egyetlen Rita Ora rajongói oldala! Látogass el hozzánk és olvasd el a friss híreket