//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- BELÉNYESI levele Kálvinhoz 1545.
- BELÉNYESI levele Kálvinhoz 1545. : Kálvint meglátogató magyar személy

Kálvint meglátogató magyar személy

Kálvint meglátogató magyar személy … hanem egy eddig ismeretlen magyar reformátor, vagy legalább reformátori pályára készülő férfiú, aki után ezideig hiába kutattam.

Nem leltem sehol. Hazai működéséről említést nem találok. Talán mások tudnak róla valamit. Kívánatos, hogy amennyire képesek vagyunk, oszlassuk el ennek a nevezetes egyénnek a személyére nehezedő homályt.

A neve Belényesi Gergely. A Belényesi család kétségen kívül a Biharmegyében fekvő Belényesről vette eredetét. Belényesi Márton fia, István 1597-ben nyert címeres levelet Báthori Zsigmond fejedelemtől.
A család Szatmárban és Zemplénben is elterjedt. A XVII. és XVIII. században is találunk még említést néhány Belényesiről, többek közt három Belényesi Jánosról s egy Belényesi Józsefről, akik Debrecenben tanultak (Series Stud.).
A szóbanforgó s Kálvint meglátogató Belényesi Gergely, mint alább közölt leveléből kitűnik, 1542-ben ment ki a külföldre, ahonnan 1545 tavaszán indult haza. Genfben 1544 őszén, szeptember hóban tartózkodott. Mettől meddig, nem tudhatjuk. Október hó 9-én már Strassburgban volt, ahogy Valérand Poullain írta Kálvinnak. (1) A többiekre nézve tájékoztat bennünket az a levél, melyet Belényesi Strassburgból 1545 március 26-án írt Kálvinnak. Érdekes és jellemző levél Kálvinra is, az író személyére is, meg a haza akkori állapotára is.
Magyar embertől Kálvinhoz intézett más levél aligha maradt fenn. Érdemes, hogy egész terjedelmében ismerjük. Magyar fordítása ez:


 

"Az Úr Jézus Krisztus kiváló szolgájának, Kálvin Jánosnak, a genfi egyház fejének, az én legkedvesebb uramnak Genfben.

Kegyelem a Jézus Krisztus által! Én uram Kálvin!

köszönetet mondok neked, hogy engem, mikor ott voltam, a legnagyobb szeretettel öleltél. Az Úr áldjon meg tégedet!
Kevéssel azután, hogy Strassburgba megérkeztem, többféle betegségbe estem, melyekkel nekem a múlt egész télen át vesződnöm kellett; végre, amint eljött a tavasz, az Úr, az orvosok segítségével, egészségemet helyreállította. Ez volt az oka kiváltképpen, hogy hozzád eddig levelet nem írhattam. Ezentúl már minden levélhordóra vigyázok, hogy tőlük levelet küldjek, főként a saját hazámhól jövőre, mert ezt a hazát most a török rettenetesen szorongatja. Egy pár szóval előadom neked szerencsétlen állapotát.

A legközelebbi napokban kaptam hazulrol levelet, amelyben megírták Magyarország szörnyű csapását. Emiatt nem csekély az én fájdalmam. Mert attól az időtől kezdve, amióta eltávoztam hazámból, ti. 3 év óta, kilenc várost pusztítottak el a törökök sok kastéllyal, várral s a körülöttük eső összes falvakkal együtt a lakosoknak nagy rémületére.

Magyaroszágnak Dalmácia felé eső részén elfoglaltak két várost, úgymint Pécset és Siklóst, az Ausztria felé eső részén négyet: Esztergontot, Vácot, Veszprémet és Székesfehérvárt, amelyek közül kettőt teljesen szétromboltak, kettőt pedig csak bevettek, de a nép nagy veszedelmével.
Lengyelország felé hasonlóképpen feldúltak két várost: Miskolcot és Szikszót; a népet részint fogságba hurcolták, részint legyilkolták.
A Tisza mellett fekszik egy város, melynek neve Szeged. Ezt 9 vagy 10 évvel ezelőtt szintén feldúlták a törökök, de a nép összegyűlt megint, és újra kezdte építeni. Midőn a török ezt látta, békét és szabadságot hirdet[ett] azoknak, akik odasereglettek és az építésbe fogtak. Ennélfogva a város annyira megnőtt, hogy nagyobb lett, mint azelőtt volt. Mikor már meggazdagodott és a töröknek adót fizetett, maga elé citálta a bég a város tanácsát két főtisztviseljével együtt. S mihelyt megérkeztek, tüstént lenyakaztatta őket, városukat hagy sereggel elfoglalta, a lakosokat pedig pénzért Törökországban eladta. Most már abból a városból kiütéseket tesznek a törökök Magyarország többi részeibe, s naponként tömérdek lelket hurcolnak fogságba és hallatlanul kegyetlenkednek azokkal. (3)

Ezekhez a bajokhoz más is járul. Az elhalt királynak, ti. a vajdának (János királyt érti a levélíró) idejében némely város Magyarország megmaradt részében az Isten igéjét befogadta, most pedig a király halála után néhány zsarnok nemes jött be, akik a törökök minden kegyetlenségét és Magyarország szerencsétlenségét az evangéliumra hárítják, azt állítván, hogy a sok rossznak ez az oka. Ezért csudálatos módon dühösködnek a keresztyének (azaz az evangélikusok) ellen.

Néhány nappal előbb egy keresztyént megégettek, más polgároknak javait és birtokait ragadták el; némelyeket tömlöcbe vetettek, ami ezelőtt sohasem történt. S azok a szerencsétlen keresztyének, jóllehet oly nagy csapásokat szenvedtek, még sem állottak el attól, hogy az Isten igéjét hallgassák és prédikálják életüknek és összes javaiknak a veszedelmével. Midőn én ezt hallom és meggondolom, nem tartóztathatom magamat a legnagyobb gyásztól. Bár testileg távol vagyok azoktól, de lelkemmel ott vagyok náluk és velük együtt szenvedek. Ezenfelül a legutóbbi két év alatt folytonosan és irtózatos módon pusztít egész Magyarországon a pestis, annyira, hogy akik tanultabbak voltak úgy az egyházban, mint az államban, mindannyian a pestisnek estek áldozatul.

Ehhez még újabb baj társult. A mult év július havában a sáskáknak óriás tömege szállta meg Magyarországot, és egy nap alatt megemésztette a mezőnek minden termését. Ez aztán nagy éhséget idézett elő.

Midőn hazámnak ennyi csapását látom, hozzámtartozóinak levele által intetve, azután a szegénységtől is szorongattatva, elhatároztam, hogy a legközelebbi vasárnap visszaindulok hazámba, hogy az elnyomott egyháznak szolgálhassak. Hogy az életemet vagy halálomat kívánja-e, azzal nem gondolok, csak Isten dicsőségére legyen szolgálatom. Bár tisztán látom a veszedelmet, mely egyfelől a töröktől, másfelől a zsarnokoktól és az igazság üldözőitől fenyeget, azzal mégsem törődöm, és az elhatározott utazással föl nem hagyok.

Kérlek téged, én uram, Kálvin, a Krisztus szerelméért, kegyeskedjél az Atyaistenhez könyörögni az egész gyülekezettel együtt a mi szerencsétlen anyaszentegyházunkért, hogy a kegyelmes Atya a mi nyomorult egyházunkról fordítsa el a büntetést. Azután ne sajnálj engem a te leveleddel felüdíteni és megvigasztalni; Wendelin útján könnyen küldhetsz nekem levelet. Hisz tudod: mennyire jól esik az embereknek a nagy férfiak vigasztalása!

Mindezen fájdalmamhoz és gyászomhoz váratlanul egyéb baj is járul. Mikor ugyanis nálatok voltam János könyvárusnál, (4) a ti Vilmostok (5) társánál hagytam a poggyászomat, mivel őt jóravaló embernek és barátomnak ismertem, s akiben, mint keresztyén emberben és felebarátomban megbíztam, hogy ti. tehetsége szerint gondját viseli holmimnak, míg azt utánam nem küldheti. Ő fogadta is, hogy gondja lesz reá és elküldi, s ha esetleg neki el kell menni valahová, vagy feleségére, vagy társára bízza, hogy alkalomadtán hozzám juttassak. Már azóla hat hónap múlt el, és még mindig nem kaptam meg holmimat, noha nagyon sok alkalom lett volna az elküldésére s ha ért most már a hazautazás előtt állok. Megjött az ő társa, Vilmos, és csak a mi Gelasius-unknak (6) a levelét adta át. Azt mondta, hogy ő nem hozhatta az én holmimat magával, annyival inkább, mivel a poggyász nem elég jól volt csomagolva. És így annak a derék férfiúnak a hanyagsága miatt az én holmijaim elvesznek, és sohasem juthatnak többé hozzám olyan nagy távolságra. Őszintén megvallom, inkább veszett volna el 16 koronám, minthogy így semmivé lett poggyászom. Nem sokat érnek ugyan, amik benne vannak, de nekem felette hasznosak. Ez a mi Jánosunk az ő hanyagsága folytán, idegen létemre, ennyire megkárosított. Azt hiszem, hogy holmimat mindaddig nem kapom meg, míg te Wendleinnel [!] levél útján nem szorgalmazod; ő sokat tehet arra nézve, hogy poggyászom végképpen el ne vesszen.

Visszatérek tárgyamhoz. Kérlek téged, én uram, Kálvin! könyörögjetek az Atyaistenhez a mi szegény egyházunkért, hogy az Úr a büntetését vegye el róla. Isten veled!

Strassburg, 1545. március 26.

Belényesi Gergely,
magyar nemzetbeli."

Hol és miként váltotta be Belényesi magasztos fogadását?
Eljutott-e megint hazájába, vagy talán idegen földön pusztult el?
Szólnak-e és hogyan a régi avatag írások?

Ezek a kérdések várnak e levél után feleletre. …. meg kell még említenem azt. hogy a reformáció századában Genfben megfordult magyarok közé Laskói Csókás Pétert is oda kell sorolnunk. (7) Tudvalevőleg ő adta ki először az ő idejéig a wittenbergi tanulók névsorát, amelyet szóról-szóra közöl Bod Péter Historia Hung. Eccl.-ában. Laskói Csókás 1584-ben egy egész félévet töltött Genfben.

A wittenbergi magyar bursa anyakönyvében ezt a följegyzést olvassuk róla: "Laskói Péter, galliai és itáliai utazásából, másodízben jött Wittenbergbe 1584 szeptember végén, de a mi nemzetünk gyakorlataiban részt venni nem akart, míg föl nem szólítottuk." (8) A három legtöbb földet bejárt magyar református vándordiák és prédikátor, névszerint Skaricza Máté (1570), Laskói Csókás Péter (1584) és Szenczi Molnár Albert (1590) kereste tehát föl, átmenetileg, a XVI. században Genfet.

(1) Valérand Poullain-ról meg kll még említenünk azt, hogy ő kis ideig a Kálvintól alapított strassburgi francia egyháznak, majd a londoni francia később a frankfurti francia egyháznak a lelkésze volt, s mindenütt törhetetlen hűséget tanúsított Kálvinhoz (Vö. Doumergue: Jean Calvin. II. k. 362. o. Corpus Reformatorum. Brunsvigae XLII. k. 300. o. és XLIII. k. 217. o.

(2) A latinul írt levél olvasható: Corpus Ref. Brunsvigae. XXX. k. 52. sköv. o.

(3) A magyarországi török hódítások általában az egész európai kontinenst foglalkoztatták. Kálvin is élénken érdeklődött a törökök előnyomulása iránt, mint levelezéseiből kitűnik. Hihetőleg beszélgetett már erről Belényesivel, azért tudósítja most ez a török viselt dolgairól ily részletesen. Érdekesen ír Kálvin Fárelnek az 1541-es regensburgi birodalmi gyűlésen megjelent s a török ellen segélyt kérő magyar követekről is.

(4) Girard János genfi könyvkiadót és kereskedőt érti, aki Kálvinnak is több munkáját adta ki; többek közt kátéjának leginkább elterjedt 1545-ös kiadása is nála jelent meg.

(5) Talán egy másik genfi könyvkiadót, du Bois Vilmost kell itt értenünk.

(6) Gelasius helyesebben Gallasius (Gallars) Miklós genfi lelkész, aki oda 1544 aug. 4-én köszöntött [!] be.

(7) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. VII. k. 798 o.

(8) Iskolatörténcti Adattár. Szerk. Thury Etele. Pápa, 1908. 24. o.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?    *****    Párkapcsolat, karrier, pénzügyek - elakadtál valahol? Szeretnéd tudni a válaszokat? Akciós Tarot kártya elemzés!