//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN Szerk: 1559. Franciaország Református Egyházáinak Hitvallása.
- KÁLVIN Szerk: 1559. Franciaország Református Egyházáinak Hitvallása. : 33 - 39. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN

33 - 39. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN


33. A méltatlanok csupán a jegyekben részesülnek

Ennélfogva bár az úrvacsora bizonyos tanúság, mely úgy a jókhoz, mint a rosszakhoz van intézve, s amelynek célja a Jézus Krisztust különbség nélkül mindenkinek felajánlani, mégsem mondhatjuk, hogy azt mindenki veszi, mikor neki felajánltatik. S valóban felettébb durva képtelenség volna azt mondani, hogy Jézus Krisztust veszik azok, akik teljességgel idegenek hozzá, és hogy a gonoszok is eszik a testét és isszák a vérét, mialatt az ő lelkének híjával vannak. Mert ő ily módon halott volna, ki volna fosztva erejéből, üres volna minden jótól és semmit sem hozna magával.

34. Ennek oka

Az, amit hozzá csatolnak, hogy ti. a gonoszok bűnösök a Jézus Krisztus teste és vére ellen, mikor méltatlanul részesülnek az úrvacsorában, nem bizonyítja, hogy más dolgot is vennének, mint a jegyet. Mert szent Pál nem azt mondja (1Kor 11,29), hogy ők azért kárhoztattatnak, mivel a testet és a vért vették, hanem mivel nem tettek különbséget azok között és a profán dolgok között. Az ő bűnük tehát az, hogy a Jézus Krisztust, mikor nekik felajánltatott, visszavetették. Az ily megvetés Ugyanis felettébb utálatos szentségtörést hoz magával. Mi azt valljuk, ámbár – mint nevezik – sákramentumi szólásforma szerint, hogy a gonoszok veszik a Jézus Krisztusnak testét és vérét és bizonyára a régi tudósok is használták néhány alkalommal ezt a kifejezést, ámde Ők megmagyarázták nézetüket, szavaikhoz azt csatolva, hogy ez nem valósággal és tényleg történt, hanem amennyiben a sákramentum magával hozza. Aminthogy mi sem vehetünk semmi részt a Krisztusban, ha csak hit által nem és neki nincs semmi összeköttetése velünk, ha csak az ő tagjai nem vagyunk.

35.Az átlényegülésről (transsubstantiatio)

Hátra van még, hogy lássuk azt az utat és módot, mely által a mi Urunk Jézus Krisztus magát velünk az úrvacsorában közli, amelyre vonatkozólag több kérdés és vita merült fel körünkben. Már most visszavetjük nem csupán a közönséges álmodozást, amennyiben az – amint nevezik – az átlényegülésre vonatkozik, hanem azt is, amit a tours-i zsinaton határoztak, hogy ti. mi fogunkkal rágjuk és nyeljük a Jézus Krisztusnak testét. Mert azt mondani, hogy a kenyér átváltozott és hogy többé nem más, mint alak állag nélkül, ez ellent mond a sákramentum természetének, amelyben az van előttünk felmutatva, hogy valamint a kenyér és a bor táplálnak minket, úgy táplálja lelkünket a Jézus Krisztusnak teste és vére. Márpedig a lelki igazság és a külső jegy között hasonlóságnak kell lennie. Ha tehát csupán a kenyér alakja (figura) volna ott, az akkor sem volna alak (figura), hacsak a Jézus Krisztus testére és vérére vonatkozólag nem. Mi tehát kétségtelenül arra következtetünk, hogy a kenyér és a bor mintegy jelül és zálogul maradnak, mint bizonyságai annak, hogy a Jézus Krisztus teste mennyei kenyerünk és az ő vére igazi italunk. Másodszor azt képzelni, hogy mi a Krisztus testét lenyeljük, és hogy ez úgy jut belénk, mint anyagi kenyér, ez oly dolog, amelyet nem fogadhatnak el a keresztyének, s amely teljességgel ellenkezik azzal a tisztelettel, melyet az iránt a megszentelt egyesülés iránt tartozunk mutatni, amiben az Isten fiával állunk.

36.Az összelényegülésről (consubstantiatio)

Emellett mi azt valljuk, hogy valósággal egyesülünk Urunkkal akként, hogy ő minket az ő testének sajátos állagából elevenít meg, nem mintha leszállna ide a földre, de nem is úgy, mintha végtelen teste volna, mely betölti az eget és a földet, hanem amennyiben ez a kegyelem, hogy vele egyesülhetünk és az ő állagából élünk, mindenüvé kiterjed az ő Lelkének ereje által. Bizonyára jól tudjuk, hogy némelyek azt mondják, egy ilyen magas és mély misztériumban nem szabad a végbemenetel módja felől tudakozódni, de – úgy szólván – menten meghatározzák, hogy a Jézus Krisztus teste a kenyérben van, mint ahogyan a bort a pohárban tartjuk. Ennek következtében a józanság ürügye alatt szabadságot vesznek arra, hogy azt mondják, ami nekik jólesik. Mármost a magunk részéről azt valljuk, hogy a Jézus Krisztussal való közösségre lépés módja csodálatos, felülmúlja érzékeinket, és nem szégyelljük kimondani Szent Pállal (Ef 5,22), hogy ez nagy titok, amelynek minket csudálatra kell ragadnia; ámde ez nem akadályoz minket abban, hogy mindazokat a képtelenségeket el ne vessük, amelyek ellentétben állanak a Szentírással és hitünk cikkelyeivel.

37. Jézus testének mindenütt való jelenlételéről

Mármost bizonyosnak és csalatkozhatatlannak tartjuk, hogy ámbár a mi Urunk Jézus Krisztus emberi természete össze van kötve istenségével, hogy benne a személy igazi egységét szilárdítsa meg, emberi természete mégis megtartja minőségét és állapotát és mindazt, ami neki sajátja. Egészen úgy tehát, amint Urunk Jézus szenvedő testet öltött magára, neki is megvolt a maga nagysága és mértéke, és nem volt végtelen. Bizonyára valljuk, hogy mikor megdicsőíttetett, megváltoztatta állapotát, hogy többé ne legyen alávetve semmi gyengeségnek. Mindamellett így is megtartotta állagát, mert másként az az ígéret, mely nekünk szent Pál szája által adatott, megsemmisülne, hogy ti. a test, amelyet most romlandó és mulandó állapotban bírunk, hasonlóvá lesz a Jézus Krisztus dicsőséges testéhez. Bármint legyen is a dolog, minket nem lehet gáncsolni, ha a Jézus Krisztust a magasságban keressük aszerint, amint arra nézve figyelmeztetést vettünk (Kol 3,1), s ha egyenesen ama szavaknak engedelmeskedünk, amelyeket mindenkor használtak, amikor ezt a sákramentumot végrehajtották, hogy ti. az ember emelje magasba a szívét.

38. Isten hatalmáról

Azok, kik minket azzal vádolnak, hogy mi Isten hatalmát akarjuk megcsorbítani, nagy igaztalanságot követnek el ellenünk. Mert itt nem arról van szó, hogy Isten mit művelhet, hanem arról, hogy mit hoz magával az igéje, amelyen kívül nekünk nem szabad kutatnunk, hogy ezt, vagy azt kitaláljuk. És valóban mi nem bocsátkozunk vitába afelől, hogy Isten művelheti-é, hogy a Jézus Krisztus teste mindenütt legyen, vagy nem, hanem teljes szerénységgel megmaradunk, mintegy határaink között, a Szentírás tanításában, amely arra oktat, hogy a mi Urunk Jézus oly testet öltött magára, mely a mienkhez minden tekintetben hasonló volt (Fil 2,7), hogy ő itt alant a földön járt és felment a mennyekbe, hogy leszálljon és megjelenjék onnét az utolsó napon, amint, hogy világosan meg van mondva, hogy őt az egeknek kell mindaddig befogadniuk, amíg csak onnét meg nem jelenik (Csel 3,21). S azt, amit az angyal mondott a tanítványoknak, jól meg kell jegyezni: "Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe" (Csel 1,11). Eközben mi inkább magasztaljuk Isten hatalmát, mint azok, kik minket az ily gáncsokkal rossz hírbe akarnak keverni, mert mi azt valljuk, hogy bármekkora térbeli távolság van is Jézus Krisztus és mi közöttünk, azért ő nem szűnik meg minket önmagában éltetni, bennünk lakni, rólunk gondot viselni s minket testének és vérének állagában részesíteni, Lelkének megfoghatatlan ereje által. S ebből világos, hogy csupán rágalom az a gáncs, melyet ránk némelyek szórnak: hogy ti. mi Isten hatalmát a magunk képességéhez képest mérjük a bölcselők módjára. Mert a mi egész bölcselkedésünk az, hogy a maga egyszerűségében elfogadjuk, amit nekünk a Szentírás mutat.

39. Isten hűsége

Azoknak is, kik azt hitetik el, hogy mi nem csatolunk hitet a mi Urunk Jézus Krisztusnak amaz igéjéhez: Ez az én testem, ez az én vérem, szégyenleniük kellene magukat, hogy velünk ily álnok igaztalanságot követnek el. Isten ne adja, hogy csak eszünkbe is jusson bármit is mondani őellene, aki a változhatatlan igazság, nemhogy mi oly elvetemültek volnánk, hogy ilyen istenkáromlást akarnánk árasztani. Mi tehát elfogadjuk, amit Urunk Jézus Krisztus kijelentett, csupán azt kívánjuk, hogy a szavak természetes jelentését az emberek jól értsék. Mármost e szavak magyarázatát nem a mi agyunkban keressük, hanem a Szentírás állandó szokásából vonjuk el, valamint a Szentlélek közönséges kifejezésmódjából. Ha valami újságot hoznánk elő, az gyűlöletes vagy gyanús lehetne. De mikor azt kívánjuk, hogy az emberek maradjanak meg annál a szabálynál, amely minden sákramentumnak sajátsága, úgy tűnik fel előttünk, hogy ennek mindenesetre elfogadhatónak kell lennie. Hogy rövidebbek legyünk, ünnepélyesen kijelentjük, hogy mi sem nem gondolkodunk, sem nem beszélünk másképpen, mint ahogyan Augustinus (1) szóról-szóra kifejezi, hogy ti. ha a sákramentumoknak semmi hasonlóságuk nem volna azokhoz a dolgokhoz, amelyeket jelentenek, akkor egyáltalában nem volnának sákramentumok, és hogy azok ebből veszik maguknak a dolgoknak neveit, és ekként sajátképpen szólva a Jézus Krisztus testének sákramentuma a Jézus Krisztusnak teste, és az ő vérének sákramentuma az ő vére. Eközben mi a valóságot a jeggyel mindig úgy összekötjük, hogy ez a sákramentum nem téveszti meg az embert.

* * *

Most már, Sire, Császári Felségteknek és Fenséges Fejedelmek, kegyelmességteknek kezében van egy nyilatkozat hitünkről, amelyben mi semmit nem lepleztünk, semmit nem titkoltunk, s óhajtjuk, hogy a mi ügyünket eszerint bíráljátok és ítéljétek meg. Emellett a legalázatosabban kérjük, Sire, Felségedet s Fenséges Fejedelmek, kegyelmességteket, hogy amint mi a legnagyobb tisztelettel jártunk el, mikor bizonyságot tettünk hitünkről, úgy ti is méltóztassatok figyelmesen megvizsgálni ennek az értekezésnek tartalmát, s fogadjátok azt olyan jóakarattal, hogy egyedül az értelem és a méltányosság uralkodjék, figyelmen kívül hagyva minden emberi vélekedést, hogy azok az igazsággal szemben semmi előítéletet ne támasszanak.

(1) Epist. 23. ad Bonif.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...