//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN Szerk: 1559. Franciaország Református Egyházáinak Hitvallása.
- KÁLVIN Szerk: 1559. Franciaország Református Egyházáinak Hitvallása. : 23 - 32. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN

23 - 32. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN


23. A pásztorok és a nyáj kötelessége az egyházban

Ami már most a hivatásuknak híven megfelelő pásztorokat illeti, azt tartjuk, hogy őket úgy kell fogadni, mint akik annak személyét képviselik, ki őket rendelte, és hogy minden keresztyénnek alá kell magát rendelnie a hívők közrendjének, hogy hallgassa az üdvösség tudományát, vallást tegyen hitéről, megtartsa magát az egyház egységében, békésen fogadja a vizsgálatokat és feddéseket, és segélyt nyújtson annak megakadályozására hogy valami szekta vagy zavargás üsse fel a fejét. Ezért szakadároknak tartjuk mindazokat, kik zavart és háborgást támasztanak, arra törekedvén, hogy szétbomlasszák az egyházat, mely jó állapotában csakis úgy maradhat meg, ha pásztorai kormányozzák, mivel Istennek így tetszett, s mivel a legnagyobbtól a legkisebbig mindenkinek azt parancsolta, hogy az ily alázatossághoz alkalmazkodjanak (Mát 18,18; Ján 20,23), úgyhogy mindazok, kik saját jótetszésükből elkülönülnek és elszakadnak a hívek társaságától, egyúttal a mennyek országából is száműzik magukat, Ámde viszont azoknak, kik a Jézus Krisztus nevében akarnak meghallgattatásra találni, figyelemmel kell lenniük arra, hogy azt a tudományt szolgáltassák, amely reájuk bízatott.

24. A sákramentumokról

Még azt kell megmagyaráznunk, hogy minő a mi hitünk a sákramentumokat illetőleg. Mi ezeket egyfelől Isten kegyelme tanúbizonyságainak tartjuk, melyek e kegyelmet bennünk megerősítik, másfelől külső jeleknek, melyekkel az emberek előtt bizonyságot teszünk keresztyénségünkről. Igaz, hogy Isten igéjének elégnek kellene lenni számunkra, hogy minket üdvösségünkről bizonyossá tegyen, ámde mivel Isten tudatlanságunk és gyöngeségünk miatt ilyen támaszokat akart csatolni az igéhez, mindenesetre helyes dolog, ha elfogadjuk és hasznunkra fordítjuk őket. A sákramentumok tehát, mintegy pecsétek arra, hogy Isten kegyelmét szívünkben megpecsételjék és azt hitelesebbé tegyék, s ez oknál fogva látható tanításnak lehet őket nevezni. Most már mi azt hisszük, hogy mindaz, amit ábrázolnak és mutatnak, megtörténik bennünk. Mert a sákramentumok nem üres, vagy csalóka alakzatok, mivel Isten, aki csalhatatlan igazság, adja őket hitünk megerősítésére. Sőt azt hisszük, hogy a lelkészben bárminő méltatlanság van is, azért a sákramentum nem szűnik meg jó és hathatós lenni, mert az Isten igazsága nem változik meg az emberek gonoszsága folytán, mivel nem rajtuk áll, hogy az Isten rendelésének ők adjanak erőt, vagy hathatósságot.
Ekként hisszük, hogy a sákramentumok, jóllehet gonosz és méltatlan emberek szolgáltatják is ki őket, természetüket mindig megtartják, úgyhogy azt, ami bennük jelezve van, valósággal nyújtják és közlik azokkal, kik azokat veszik. Mindamellett azt mondjuk, hogy a sákramentumok csak akkor hasznosak, ha az Isten teszi őket hatásosakká és fejti ki bennük, mintegy segédeszközeiben Lelkének erejét. Ekként kell, hogy bennük Isten lelke munkáljon, hogy éreztesse velünk hathatós voltukat az üdvösségünkre. Hisszük és valljuk azt is, hogy a velük való élés szükséges és hogy mindazok, kik azokra nem tartanak számot, azt jelentik ki magukról, hogy Isten kegyelmét megvetik és ördögi gőgtől vannak elvakulva, mivel nem ismerik el gyengeségüket, melyet Isten ilyen eszköz és gyógyszer által akart megsegíteni. Sőt mivel Isten a sákramentumokat, mintegy szent letétet helyezte el egyházában, hisszük, hogy senkinek sem szabad azokkal magánosan élni, hanem hogy az azokkal való élésnek közösnek kell lennie a hívek gyülekezetében s hogy azokat a lelkészeknek. kell kiszolgáltatniuk, kikre azok szolgálata és osztogatása bízva van.

25. Kire tartozik a sákramentumok rendelést. A sákramentumok száma.

Ebből mi azt következtetjük, hogy a sákramentumok rendelése egyedül csak Istenre tartozik, mivel akaratának csak ő maga lehet a tanúja, ő pecsételheti meg az ígéreteket, ő jelentheti meg lelki ajándékait, ő művelheti, hogy a földi elemek előttünk mintegy üdvösségünknek zálogai legyenek. És így azokat a szertartásokat, melyeket az emberek vezettek be, nem lehet és nem is szabad sákramentumoknak tartani, s ha nekik ezt a címet és minőséget tulajdonítjuk, az csak megtévesztés lehet. Ennélfogva kijelentjük, hogy a sákramentumok hetes számát, melyet közönségesen helyeselnek, mi nem fogadjuk el, mivel ennek az Isten igéjéből semmi bizonyítéka nincsen. Emellett, ámbár mi a házasságot nem ismerjük is el sákramentumnak, ez nem jelenti, hogy azt megvetnők, valamint arra sem törekszünk, hogy kisebbítsük az ideiglenes sákramentumok méltóságát, melyeket a csudák korában használtak, mint pl. a betegek megkenése, jóllehet azt mondjuk, hogy ezek használata többé nem szokásos. Bármint legyen is, mindenesetre igen helyes dolog, hogy ha azokat a sákramentumokat, amelyek Istentől származtak, megkülönböztetjük azoktól, melyeket az emberek vezettek be.

26. A keresztségről

Mivel az egész egyház közös használatára két rendes sákramentum van, ti. a keresztség és az úrvacsora, elő fogjuk adni úgy az egyikre, mint a másikra vonatkozó rövid hitvallásunkat. Mi azt tartjuk, hogy a keresztség, miután számunkra lelki fürdő és újjászületésünknek jegye, bizonyságot szolgáltat nekünk arra nézve, hogy Isten minket bevezet az egyházába, hogy minket úgy tartson, mint gyermekeit és örököseit; s ennélfogva nekünk azt egész életünk ideje alatt alkalmaznunk kell, hogy megerősítsük magunkat azokban az ígéretekben, amelyek nekünk úgy bűneink megbocsátására, mint a Szentlélek vezetésére és támogatására nézve adattak. És mivel ez a két kegyelem, amely előttünk ott jelezve van, nekünk a Jézus Krisztusban adatott és egyebütt fel nem található, azt hisszük, hogy ha keresztségünk gyümölcsének örülni akarunk, szükség azt a saját céljára irányítani, azaz azt kell tartanunk, hogy meg vagyunk mosva a Jézus Krisztus vérének kiöntése által s az ő halálának és feltámadásának ereje által mi meghalunk magunkban és feltámadunk az életnek újságában, s mivel a keresztségnek lényege a Jézus Krisztus, a Szentírás azt mondja, hogy mi tulajdonképpen az ő nevében vagyunk megkeresztelve (Csel 2,38 és 10,48; 19,5).
Sőt azt hisszük, hogy mivel a keresztség mintegy kincstár, amelyet Isten helyezett el egyházába, azért abban minden tagnak részesülnie kell. Nem kétkedünk abban sem, hogy azok a kis gyermekek, kik keresztyénektől születtek, ebből a számból valók, mivel Isten azokat magáéivá fogadta, mégpedig, amint mondja, úgy, hogy ha kizárnók őket abból a jegyből, mely csupán arra való, hogy az ígéret tartalmát szilárdítsa meg, ez annyit jelentene, mintha jogaiktól fosztanók meg őket. Hozzátesszük még azt is, hogy a kis gyermekeket ma éppen úgy nem szabad megfosztani üdvösségüknek sákramentumától, mint a zsidóknak gyermekei nem voltak hajdanában, mivel szükséges, hogy annak kinyilatkoztatása bőségesebb és világosabb legyen, mint a törvény alatt. Ennek következtében kárhoztatjuk mindazokat a képzelgőket, akik nem akarják tűrni, hogy a kis gyermekek megkereszteltessenek.

27. Az úrvacsoráról és a miséről

Hogy világosan megmagyarázhassuk, mit hiszünk az úrvacsoráról, kénytelenek vagyunk felmutatni, hogy mi különbség van közte és a mise között. Mert nem leplezhetjük, hogy a kettő között nincs semmi közös, vagy hasonló vonás, sőt olyan sem, ami csak közelítene is a hasonlósághoz. Jól tudjuk, hogy ez a vallomás sok ember előtt gyűlöletes, tekintve, hogy a mise nagy tiszteletben és becsülésben áll, és valóban mi sem mutattunk azzal szemben kisebb buzgóságot, mint mások, mindaddig, míg a vele való visszaéléseket előttünk ki nem mutatták. De reméljük, hogy ha az emberek minket türelmesen meghallgatnak s megértenek, nem találnak semmi különöset a mi felfogásunkban. Igaz ugyan, hogy az úrvacsorára már régen ráadták az áldozat nevet, de a régi tudósok ezt éppen nem abban az értelemben vették, mint ahogyan azóta teszik, hogy ti. az úrvacsora érdemszerző áldozat, melynek célja a bocsánat és kegyelemszerzés úgy az élőknek, mint a halottaknak. Már most ámbár manapság vannak oly közvetítő egyének, kik hogy az általános tévedést, amely világszerte uralomra jutott, leplezzék, úgy tesznek, mintha elfogadnák a régi tudósok tanítását, mindamellett a szokás és a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek teljesen ellentétes dolgok, vagy legalább is oly messze vannak egymástól, mint az ég a földtől. Eléggé ismeretes dolog, hogy a régi egyházban nem voltak magánmisék, sem alapítványok, hanem a sákramentumot arra használták, hogy abban részesüljenek. Ma meg, úgy vásárolják a miséket mint elégtételeket, hogy Istennel szemben eleget tegyenek, és mindenkinek akaratához képest, külön rendelkezésre állanak. Ez a kereskedés nem leplezhető a régi egyház gyakorlatával. Van még egy másik meggyalázás is, hogy míg az úrvacsora egyedül a Jézus Krisztus nevét tartozik hordozni, az emberek kényük-kedvükre gyártják a miséket szent Kristófról, szent Borbáláról s mint mondják, a kalendárium akármelyik szentjéről, s ez a divat éppoly kevéssé egyezik meg a sákramentum természetével, mint a tűz a vízzel.

28. Az úrvacsora szerzője

Továbbá, ámbár tiszteljük a régi kort, és nem vetjük vissza önkényesen, amit a szent atyák helyeseltek, mindamellett helyes dolognak tartjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus rendelése elébe legyen helyezve mindannak, mit az emberek gondoltak ki. És valóban minden emberi tekintélynek meg kell szűnnie akkor, mikor arról van szó, hogy engedelmeskedni kell annak, akinek magának adatott minden hatalom. A mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szerzője és nem más. Ezért amit ő rendelt, azt sérthetetlen szabálynak kell tartani, és ezt ellenmondás nélkül kell megőrizni. Márpedig ő a kenyeret és a bort szétosztotta, ezt mondván: "Vegyétek, egyétek, igyátok, ez az én testem és az én vérem" (Mát 26,26; Márk 14,22; 1Kor 11,24): ekképpen, ha az ember áldozza azt, amit elfogadnia kellene, ez nem más, mint az Isten Fia rendelésének való ellenszegülés. Bárminő mentséget hoznak is fel az emberek, mikor az áldozatnak egy fajtáját vezetik be, átalakították a sákramentumot és egészen eltérő formára változtatták át. Íme, ezért nem fogadhatjuk el, hogy az áldozásnak bárminő fajtáját használják az úrvacsora helyett. Mert nekünk nem szabad elfordulnunk az Úr Jézus Krisztus rendelésétől, mivel a mennyei Atya kinyilvánította akaratát: Őt hallgassátok (Mát 17,5). És valóban: szent Pál, helyre akarván hozni némely visszaélést, mely már a korinthusi egyházban felmerült, arra vezérli vissza a híveket, hogy tartsák meg, amit a mi Urunk Jézus Krisztustól vettek (1Kor 11,23). Ebből láthatjuk, hogy sehol egyebütt nincsen semmi erősség.

29. A mise-áldozatról

Mi tehát azt tartjuk, hogy mivel a Szentírás tanítása szerint a mi Urunk Jézus egyszer való áldozatával örökké való váltságot szerzett nekünk (Zsid 10,14) és hogy csupán egyszer történt, hogy testét bűneink váltságául és elégtételéül feláldozta, azért ezt az áldozatot nem szabad megismételni, és mivel az Atya, mikor őt rendelte egyedüli és örökkévaló papul a Melkhisédek rendje szerint, akkor ezt ünnepélyes esküvel erősítette meg. Azt is tartjuk, hogy méltóságát megkisebbítő istenkáromlás az, ha mások eléggé önhittek arra, hogy őt megáldozzák. Sőt azt hisszük, hogy visszaélés és tűrhetetlen megromlás az, hogy vannak olyan misék, melyeknél az emberek semmiben sem részesülnek, mivel a mise nem más, mint oly sákramentum, mely által minden keresztyén együttesen részesül a Jézus Krisztus testében és vérében.

30. Más megromlások a misében

Helytelenítjük azt a másik, az egész világon elterjedt visszaélést is, hogy a nép csak egyik felében részesül az úrvacsorának, és csupán maga a pap az, aki a sákramentumot egészen veszi. Krisztus ugyanis világosan mondja: "Igyatok mindnyájan e pohárból" (Mát 26,27). És amit az Isten egybekötött, azt az embernek nem szabad szétválasztania. Sőt a régi egyház szokása hasonló volt a mi Urunk Jézus Krisztus rendeléséhez, és ezt az elkülönítést, hogy ti. a poharat a néptől elvonták, újabban találták ki.
Nem tudunk egyetérteni azzal a másik visszaéléssel sem, hogy a sákramentumot ismeretlen nyelven viszik végbe, mert a mi Urunk Jézus azt akarta, hogy tanítványai megértsék, mikor ezt mondotta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem" stb., és szavai a gyülekezethez vannak intézve. Ennélfogva a sákramentum kigúnyolása, mikor a pap a kenyér és a bor felett mormog, és senki sem érti, hogy mi történik ottan.

31.Mely célra rendeltetett az úrvacsora?

Ami Urunk vacsoráját illeti, elsősorban azt kell megmondanunk, hogy mely célra rendeltetett az számunkra. Mert ez által világossá lesz, hogy minő a használata, s hogy minő gyümölcs származik abból. A cél, amelyre irányulnia kell, az, hogy folytatódjék bennünk az a kegyelem, melyet mi a keresztség által vettünk. Mert valamint Isten a keresztség által minket újjá szül, hogy gyermekeivé legyünk, és az ily lelki születés által bevezet minket egyházába, hogy úgy tartson minket, mint szolgáit, úgy az úrvacsorában is kijelenti, hogy nem akarja engedni, hogy szükséget lássunk, sőt inkább meg akar minket tartani a mennyei életben mindaddig, míg annak tökéletességére el nem jutunk. Most már mivel lelkünknek nincs más tápláléka, mint a Jézus Krisztus, azért nekünk az életet egyedül őbenne kell keresnünk. Gyengeségünk és tudatlanságunk miatt azonban az úrvacsora számunkra látható és külső jegy, melynek célja előttünk azt tanúsítani, hogy mikor a Jézus Krisztus testében és vérében részesülünk, lelkileg őbenne élünk. Mert amint ő nem ajánlja üresen magát nekünk, úgy mi is minden jótéteményeivel és ajándékaival fogadjuk őt, úgy hogy mikor őt birtokunkba vesszük, benne mindaz a mienk, ami üdvösségünkre tartozik.
Mikor azt mondjuk, hogy az úrvacsora számunkra jegy, ezt mi nem úgy értjük, mintha az egyszerű ábrázolás, vagy megemlékezés volna, hanem megvalljuk, hogy az a dolog, mely abban előttünk jelezve van, valósággal és tényleg megtörténik bennünk. Mivel ugyanis az Isten csalhatatlan igazság, bizonyos, hogy ő nem akar minket valami haszontalan látszattal mulattatni, hanem annak, amit a sákramentumok jeleznek, a valósága van velük összekötve.

32.Az Úr testének és vérének valóságos vételéről.

Ennélfogva azt tartjuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak ez a tanítása, hogy ti. teste valósággal étel és vére ital (Ján 6,55), nemcsak ki van jelentve és meg van erősítve az úrvacsorában, hanem valósággal végbe is megy. Mert az úrvacsorában a kenyér és bor jegyei által a mi Urunk Jézus nekünk ajánlja testét és vérét, és mi ezek által lelkileg tápláltatunk, feltéve, hogy nem zárjuk el kegyelme előtt az utat hitetlenségünk által. Mert amint az edény nem fogadhat magába semmi folyadékot, míg be van zárva, vagy be van dugva, úgy a hitnek kell a bejáratot képeznie, s minket képessé tennie ama jók elfogadására, melyeket nekünk az Isten ajánl, amint a zsoltár is mondja (81,11): "Nyisd meg szádat és én megtöltöm azt". Nem mintha a mi hitetlenségünk megszüntetné az Isten igazságát, vagy a mi rosszakaratunk megakadályozná, hogy a sákramentumok megtartsák erejüket, mert mi bárminők vagyunk is, Isten mindig hasonló marad önmagához, és a sákramentumok ereje nem függ a mi bitünktől, úgy hogy hálátlanságunk által mit sem vonhatunk le azok természetéből, vagy minőségéből.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...