//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN Szerk: 1559. Franciaország Református Egyházáinak Hitvallása.
- KÁLVIN Szerk: 1559. Franciaország Református Egyházáinak Hitvallása. : 01 - 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN

01 - 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN


FRANCIAORSZÁG REFORMÁTUS EGYHÁZAINAK HITVALLÁSA

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÁLVIN JÁNOS 1559

FORDÍTOTTA CZEGLÉDY SÁNDOR 1912

Az olvasókhoz

Mivel a Franciaországban lefolyt háború zavarai alatt, nagy bánatára a derék főuraknak, kik maguk is kényszerítve voltak fegyvert ragadni, sok hamis rágalom terjedt el ellenük, hogy ezek Isten igazságát az ő személyükben gyűlöletessé tegyék, kénytelenek voltak akkor nyilvánosságra hozni néhány nyilatkozatot, hogy becsületüket megvédjék. Most, hogy Istennek tetszett irgalommal tekinteni Franciaországra és neki békességet adni, s hogy a megrágalmazottak cselekedetét Őfelsége és a tanácsa helyeselte, úgyhogy többé semmi szükség sincs a mentegetőzésre, könnyen tűrhető, ha az a baj, mely ugyancsak sokáig tartott, mintegy eltemetve marad, éspedig azok szerencsétlenségére, kik valamiképpen meg akarnák a közbékességet zavarni. Mindamellett, mivel több tudatlan ember, rosszul lévén értesülve arról a tudományról, amely ellen harcolt, még mindig oly megátalkodott, hogy borzalommal és utálattal viseltetik iránta, nagyon is hasznosnak látszott közrebocsátani ezt a hitvallást, mely a fent jelzett alkalommal küldetett el a birodalom császárának és rendeinek, kik a frankfurti birodalmi gyűlésre gyülekeztek össze; de mivel minden közlekedés el volt zárva, nem juthatott el odáig. Igaz, hogy ez a hitvallás már idejét múlt dolognak tűnhetik fel; mégis, ha mindent jól megfontolunk, ma éppúgy, mint egykor, alkalomszerű, s Isten kegyelméből ilyennek fogja mutatni az eredménye is. De bármint áll is a dolog, kár volna, ha ily jó dolog úgy maradna, mintha elveszett volna, mivel sokféleképpen használható.

Hitvallás

1. A franciaországi egyházak jogos védekezése

Sire,* mi nem kétkedünk, hogy mióta a mi nagy szomorúságunkra ezek a zavarok támadtak Franciaországban, némelyek arra törekedtek, hogy ügyünket Felséged előtt gyűlöletessé tegyék; és hogy ti is, Fenséges Fejedelmek, sok kedvezőtlen hírt hallottatok, ami titeket haragra ingerelhetett ellenünk. Ámde mindig reméltük és most jobban reméljük, mint bármikor, hogy ha meghallgattatást találunk nálatok védekezésünk előadására, azt elfogadjátok, mihelyt egyszerűen megismeritek a valódi tényállást.

2. Az egyházak különböző nyilatkozatai

Ám az igazság az, hogy mi már előző alkalmakkor sok nyilatkozatot tettünk közzé, melyek által az egész keresztyén világnak értesülnie kellett ártatlanságunkról és becsületességünkről, és hogy az, mintha mi lázadásokat akartunk volna támasztani a király, az Isten után egyedüli legfőbb fejedelmünk és urunk ellen. Oly távol állott tőlünk, hogy ellenkezőleg: életünket és javainkat tettük kockára ebben a háborúban, hogy fenntartsuk a felsőbbséget, amely neki jogos tulajdona, és rendeleteinek tekintélyét, aminthogy őfelségének valósággal nincsenek is ragaszkodóbb, engedelmesebb és békésebb alattvalói, mint amilyenek mi vagyunk, és amilyenek mindvégig maradni is akarunk. Ezért anélkül, hogy azoknál a dolgoknál időznénk, amelyek már előbb eléggé kifejtettek, jelenleg elégséges lesz felmutatni, hogy minő az a vallás, amelynek gyakorlatáért – amit pedig a királynak, a mi legfőbb urunknak rendeletei elismertek – kénytelenek voltunk magunkat fegyverrel védelmezni. Halljuk ugyanis, hogy rosszakaróink, kik-nek nincs okuk, amiért minket rágalmazhatnának, hamisan és fonákul rágalmazzák Szent Felséged előtt, Sire, és előttetek, Fenséges Fejedelmek, a vallást, amelyet követünk, és több dolgot elhitetnek veletek, hogy titeket attól megundorítsanak, úgy, hogy ha nem nyílik alkalom védekezésre, ügyünket az ily rágalmak teljesen elnyomják.

3. Hitvallásaik

Igaz, hogy a franciaországi egyházak hitvallása, amelyhez ragaszkodunk, némileg segíthetne ezen a bajon; mivel ugyanis két alkalommal ünnepélyesen átnyújtották azt a királynak, legfőbb urunknak, s ebből világosan látható, mi a mi hitünknek összege. Enélkül bizonyára nem vártunk volna annyi ideig, hogy megtisztítsuk magunkat azoktól a hamis ócsárlásoktól, melyeket ellenünk forgalomba hoztak. Nem azért, hogy a rágalmazók szája valahára bezárassék, hanem amennyiben kötelességünk minden fáradsággal és buzgalommal azon lenni, hogy becsületességünk ismeretes legyen és, hogy személyünk ne legyen botránkozás alatt. Tehát abból a sokkal fontosabb okból, hogy hitünk tiszta egyszerűsége legyen ismeretes, s ekként a gonoszoknak ne legyen nyitva a szájuk arra, hogy káromlást szóljanak az evangélium igazsága ellen. Ennélfogva, Sire, tanácsosnak gondoltuk ezt a rövid összefoglalást Felségedhez irányítani, és hozzátok, Fenséges Fejedelmek, hogy azon hit mellett, amelyet mi követünk, saját kezünk aláírása tegyen bizonyságot. S mivel mi azt óhajtjuk, hogy Felséged előtt, Sire, becsületben álljunk, azon tisztelet folytán, amellyel Felséged iránt viseltetünk, s ti irántatok is, Fenséges Fejedelmek, alázatosan esdeklünk előttetek, és kérünk, hogy ez a hitvallás találjon elfogadtatást, hogy meghallgattassék és jóindulatú figyelem tárgya legyen.

4. Istenről és a Szentháromság három személyéről

Először is ünnepélyesen kijelentjük, hogy mindazon cikkek közül, melyeket a régi zsinatok állapítottak meg Isten véghetetlen szellemi lényege, a három személy megkülönböztetése, a két természetnek a mi Urunk Jézus Krisztusban való egyesülése tekintetében, mindazt elfogadjuk, amit ott akképpen határoztak, mint amit a Szentírásból vettek ki, mert egyedül ezen kell alapulnia hitünknek, minthogy csakis Isten illetékes és alkalmas tanú annak eldöntésére, hogy minő az ő fensége.

5. A Szentírásról s Krisztus két természetéről

Ámde, amint az Ó - és Újszövetséget tartjuk hitünk egyedüli szabályozójának, úgy elfogadjuk mindazt, ami vele megegyező, aminthogy hisszük, hogy Isten egyedüli lényegében három külön-személy van, és hogy a mi Urunk Jézus valóságos Isten és valóságos ember lévén, a két természetet akként egyesítette magában, hogy azok azért mégsem zavarodnak össze. Ezért kárhoztatjuk mindazon eretnekségeket, melyeket hajdan kárhoztattak, úgy az ariánusok, szabellianusok, eunomiánusok és a hozzájuk hasonlók eretnekségét, mint a nestoriánusokét és eutychiánusokét. És Isten ne adja, hogy meg legyünk fertőztetve ezekkel az ábrándozásokkal, amelyek megzavarták az egyetemes egyházat abban az időben, amikor még tiszta állapotában volt.

6. Az eltérések összegezése

Ennélfogva mindazok a különbségek, melyek közöttünk vannak, a következő pontokra irányulnak: mire kell támaszkodni az üdvösségünkbe vetett bizodalmunknak, hogyan kell Istent segítségül hívnunk, és mi a módja annak, hogy Őt jól és kötelességünk szerint szolgáljuk? Azután vannak oly pontok is, amelyek ezeknek függelékei, ti. minő az egyháznak igazi állapota, mi a prelátusoknak és a pásztoroknak kötelessége, s milyen a sákramentumok természete, ereje és használata.

7. Ádám bukásáról

Hogy jól tudhassuk, miben áll az emberek igazi üdvössége, tudnunk kell, milyen az állapotuk. Mármost mi azt tartjuk, amit a Szentírás tanít, hogy ti. Ádám bukása által az egész emberi nemzet úgy megromlott, hogy természettől fogva mindnyájan kárhozottak és elveszettek vagyunk, éspedig nemcsak más bűne által, hanem mivel anyánk méhétől fogva bűnösök vagyunk, és mivel Isten minket joggal kárhoztat-hat, még ha nincs is semmi külső esemény, amely által a kárhozatot megérdemelnénk.

8. Az eredendő bűnről.

Sőt azt tartjuk, hogy az eredendő bűn olyan megromlás, amely érzékeinkre és érzületeinkre oly módon terjedt ki, hogy a helyes értelem és ész megromlott bennünk, és mi sötétségben tévelygő szegény vakok vagyunk, s akaratunk mindenféle gonosz kívánságoknak alá van vetve, telve van lázadással, s magát egészen a rossznak adta. Egyszóval, hogy mi szegény foglyok vagyunk, kiket rabul ejtett a bűn zsarnoksága. Nem mintha a rossz cselekedetre nem hajtana a saját akaratunk úgy, hogy ne tudnók minden bűnünk vétségét egyebüvé visszavetni, hanem mivel Ádám gonosz törzséből származván nincs bennünk egy csepp erő sem arra, hogy jót cselekedjünk, és mivel minden tehetségünk bűnös.

9. Üdvösségünk forrása.

Ebből azt következtetjük, hogy üdvösségünk forrása és eredete tisztára Isten irgalma, mivel ő nem találhat bennünk semmi méltóságot, ami arra vezetné, hogy minket szeressen. Rossz fák is lévén, nem teremhetünk semmi jó gyümölcsöt, s ennek következtében nem előzhetjük meg Istent, hogy magunknak előtte kegyelmet szerezhessünk, vagy érdemelhessünk. Ámde ő szánalommal tekint ránk, s hogy hozzánk kegyelmes legyen, és bennünk irgalmasságát gyakorolja, nincs más oka, mint a mi nyomorúságunk. Mi hasonlóképpen azt tartjuk, hogy az a jóság, melyet velünk szemben kifejt, abból származik, hogy ő minket a világ teremtése előtt elválasztott, e cselekedetre nem keresve sehol okot önmagán és jó tetszésén kívül. És íme, ez a mi első alapelvünk, hogy ti. mi annyiban vagyunk kedvesek Isten előtt, amennyiben neki úgy tetszett, hogy minket még születésünknek előtte gyermekeivé fogadjon, és ily módon különös előjog alapján kivont minket abból az általános átokból, amelybe minden ember elmerült.

10. A Jézus Krisztusban való hit.

Ámde mivel Isten tanácsa, terve megfoghatatlan, megvalljuk, hogy az üdvösség elnyerése végett ahhoz az eszközhöz kell fordulnunk, melyet Isten rendelt. Mi ugyanis nem vagyunk azon eszelősök közül valók, akik Isten örök eleveelrendelésének ürügye alatt nem tartanak számot arra, hogy egyenes úton jussanak el az életre, amely nekünk megígértetett, hanem inkább azt tartjuk, miszerint abból a célból, hogy Isten minket gyermekeinek valljon, s mi erről teljesen bizonyosak legyünk, a Jézus Krisztusban kell hinnünk, mivel egyedül benne kell keresnünk üdvösségünk teljes összegét.

11. Istennel való megbékélés.

És elsősorban hisszük, hogy Krisztus halála volt az egyetlen és örökkévaló áldozat az Istennel való megbékéltetésünkre, és hogy ebben minden bűnünkért teljes elégtételünk van, vére által meg vagyunk mosva minden szennyünktől, s ennek következtében teljes bizodalmunkat bűneink megbocsátásába vetjük, amelyet ő szerzett nekünk, éspedig nem csupán egy esetre, hanem életünk minden idejére. Ezért is neveztetett ő igazságunknak (1Korintus 1, 30). S annyira távol áll, hogy érdemeinket túlbecsüljük, miszerint teljes alázattal valljuk meg, hogy ha Isten arra tekint, ami bennünk van, nem talál másra okot, mint hogy kárhoztasson minket. Így nincs más menedékünk arra nézve, hogy kegyelméről bizonyosak legyünk, mint pusztán az irgalma, amennyiben ő elfogad minket szeretett fiának nevében.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...