//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk : 22. Ádventi életek: 3. Mária. Lukács 1, 26 - 56.

22. Ádventi életek: 3. Mária. Lukács 1, 26 - 56.5. Ádventi életek:

3. Mária.

/Lukács 1, 26 - 56./

Mária kultusz nélkül.

Jézus anyjáról, szűz Máriáról van szó, az olvasott ádventi Igében. Neve a Mirjám héber névnek a görög és latin bibliafordítások-ban módosult alakja. Jelentése felmagasztalt. A Bibliából semmi-képen nem igazolható a Mária-kultusz. Mi is valljuk az Apostoli Hitvallásban: “fogantatott, Szent Lélektől, született Szűz Máriá-tól...”, de Máriával kapcsolatosan számunkra a Biblia a zsinórmérték. Jó nekünk ismerni nagy tanítónknak, biblikus, veretesen szép hitvalló tanítását, Máriáról. Őt idézem: ” vannak itt asszonyok és leányok, akiknek néha fáj a szíve, azért a drága szép Mária-kultuszért, akiknek hiányzik, az a női Isten. Az ő számukra jó, ha a Bibliánkból elénk áll az igazi Mária, akit nem ködösít el a képzelet. Fontos az a valóság, hogy nagyon kevés szó van róla a Bibliában. Először egy angyali köszöntést hall. A római katolikus “üdvözlégy”nek az eleje, az a bibliai szöveg:” Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között” A folytatása aztán nem bibliai. És nem is lehet vallani. Mert az egész Újszövetségben, még ötször van szó Máriáról. Az egyik a 12 éves Jézussal a templomban lejátszódó jelenet, ahol tudjuk, hogy Jézus mit mondott anyjának, mikor az, szemrehányást tesz neki, hogy “Fiam miért cselekedted ezt velünk? Íme, atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.” A gyermek azt feleli:” Mi dolog, hogy engem kerestetek? Nem tudjátok-e, hogy nekem az én Mennyei Atyám dolgaival kell foglalkoznom?” Az első benyomása annak, hogy, aki még nem tudja, hogy ki ez a fiú, az, hogy goromba. A második találkozásunk Máriával, a kánai menyegzőben történik, ahol Jézus, azt mondja anyjának, aki az ő cselekvését irányítani akarja: “Mi közöm nekem, tehozzád ó asszony”! A harmadik esetem, ami három evangéliumban is le van írva, Márknál legreálisabb. Anyja és testvérei utánamentek, ennek a kóborlónak, és haza akarták vinni, ” mert azt mondják, hogy magán kívül van”, vagyis megbolondult. A negyedik eset, ahol találkozunk vele, a Golgotán, a kereszt alatt, ahol a megfeszített Isten Fia gyöngéd szeretettel gondoskodik anyjáról s a legkedvesebb tanítványának szívébe, ajánlja: Íme, a te anyád. Ötödik a cselekedetek könyvében, ahol fölsorolásban előfordul a hívő gyülekezet tagjai között a Mária neve. Az ember fölsóhajt, és azt kérdezi, hogy lett ebből női Isten? Ebből, az emberből, aki bizony az ő fiát nem értette. Most nem az a témánk, csak arra hadd emlékeztesselek, hogy az első Mária-imádó, a maiaknak az őse, megjelent már a Lukács evangéliumában, ahol egy rajongó asszony fölkiált: ” Boldog méh, amely téged hordozott és az emlők, melyeket szoptál! ” és erre Jézus keményen azt mondja: “Sőt inkább boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják azt. / Református Igehirdető 28. évf. 11. sz. 210./ ádventi csendességünkben Máriára emlékezve kérjük Isten lelkét, hogy ebben az utóbbi boldogságban, az Isten beszéde hallgatásában és megtartásában legyen részünk. !

Az ádventi Mária, a kiválasztott.

“Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerje a fiúságot.” /Galata 4 4,-5/ S erre a gyönyörűséges szolgálatra választotta ki Isten, Máriát. Gábriel angyalt, nem palotába, nem világvárosba, küldte, hanem egy szegényes kis falúba, Názáretbe, Máriához, egy szűzhöz, aki a Dávid házából való Józsefnek volt a jegyese. Isten nem ott keresi az ő eszközeit, ahol a világ. Később is így cselekedett és cselekszik, mert Ő a világ bolondjait választotta ki magának, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ nemteleneit, és megvetettjeit, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. /1 Korinthus 1, 26-29/

Jézus Krisztus testet öltésében Isten félre teszi a férfi teremtő erejét: “ a Szent Lélek száll tereád és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged.” Íme, asszony által jött be a világba a bűn, asszony által adatik a Megváltó. “Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.” Két dolgot lehet itt tenni: megdöbbenni vagy megbotránkozni. Mária, az előbbit tette, megdöbbent. Ez volt az első hatás. “És az igazi kiválasztásnak mindig az a bizonyossága, hogy az nem tűnik fel előttünk, magától értetődőnek, hanem érthetetlen csodaként ér és meg is zavara bennünket.” /Dr. Victor János/ - Adventben, magasztaljuk, ami Istenünket, az ő kiválasztó kegyelméért, és fogadjuk szívünkbe az apostoli intést: “ atyámfiai igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat, és kiválasztásotokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.” /2 Péter 1, 10/

Az ádventi Mária, az engedelmes.

A megdöbbenés és az elgondolkodás után Mária ezt mondja: ” Ímhol, az Úrnak szolgálója; legyen nekem a te beszéded szerint.” Bizony Mária kevés szóval sokat mond. “Ímhol, az Úrnak, szolgáló-ja.” Vállalja Mária az Úrnak való szolgálatát, a szolgai munkát és állapotot, s azt a szót mondja/doulé/, mely később az Apostolok ajkán a Krisztusnak való engedelmesség kulcsszava lett. ”legyen nekem, a te beszéded szerint.” Azaz, legyen Uram a te beszéded valóság, történés az életemben. Van egy szép énekünk, mely talán kezdő szaváról jut eszembe, de amelynek tartalma a Mária engedelmességéhez hasonló:

“Ímhol vagyok édes Uram, Istenem,
Kész vagyok mindenben néked engednem.
Szent nevedért szörnyű halált szenvednem,
Csak az igaz hitben ne hagyj tőled elesnem.” /399./

Méltán mondja, erről az énekről, Énekeskönyvünk szerkesztő tudós professzora, (Csomasz Tóth Kálmán) “hogy mind szövegét, mind, dallamát tekintve, egyik legértékesebb, legmagyarabb és hitvalló eleink lelkületét legszebben ábrázoló énekünk.” Ádvent idején, Mária engedelmességére is emlékezve csendüljön fel szívünkben és gyülekezeteikben ez a 399. Énekünk, mely csak úgy tele van alázattal, hittel, készséggel és reménységgel, mint Mária engedelmességre kész alázata: ”Ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te beszéded szerint.”

Az ádventi Mária, közösséget kereső.

Mária szíve tele van boldog reménységgel. Áldott titkot hordoz a szívében, boldog terhet szíve alatt. Ezt nem lehet egyedül bírni. Nem is bírja sokáig: “Mária azokban a napokban nagy sietséggel ment a hegységbe.” Kihez is menjen? Kivel ossza meg boldog titkát? Ki érti meg őt? Ki hisz neki? Kinél keressen oltalmat, menedéket? És felragyog szívében Zakariás háza, s benne az ő öreg rokona, Erzsébet. Volt ő már náluk máskor is, hiszen rokonok, vérségi kapcsolat van köztük. Emlékezik, az Erzsébettel való meghitt csendes beszélgetésekre. Mintha csak anyjához menne, mintha, a nővéréhez! S mennyire egyetértenek, egy az örömük, a reménységük. Igen, most is Erzsébethez megy, és ott is marad csaknem három hónapig!

Ádventet Ünneplő Testvérem: Örömöd van, boldog titkot hordozol a szívedben? Vagy boldogtalanságban maradtál egyedül? S te csakugyan tudod, éled, hogy “ nem jó az embernek egyedül”? Ne is maradj egyedül! Keress közösséget! Közösséget egy másik szívvel, egy másik élettel, sok másik szívvel és másik élettel. Olyanokkal, akik nem nevetnek ki, nem kételkednek benned, akik kitárják szívüket, házukat előtted; akik nem az “előszobában” akarnak intézkedni ügyedben, hanem akiknek ideje van számodra. Bizony mennyire igaz: “Ez a két nő, az öregedő Erzsébet és a fiatal Mária, ott állnak az Újszövetség kapujában és békességet intenek felénk.” /Bereczky Albert/

Az ádventi Mária, az Urat magasztaló

Amikor Erzsébet bizonyságot tesz a Magasságos Fiáról, a Mária Fiáról, Mária szíve az Úr magasztalásába kezd. Ez a magasztaló ének / Magnificat/ mutatja, hogy Mária mennyire benne élt az Írásokban, hogy egyszerre oly sok Ige jut eszébe, melyekkel magasztalj az Urat. Őszintén mondom, régóta ismerem Máriának ezt az énekét. Talán azok közé a bibliai helyek, közé tartozik, melyeket kívülről eltudok, mondani. De valójában csak most döbbentem csak meg, hogy mennyi ószövetségi ige van ebben az énekben. Szinte számba sem tudjuk venni őket. Kicsit utána néztem A biblia tudósai ezeket vélik felismerni: 1 Mózes 17, 7 ; 1 Sámuel 2, 1 10 ; 2 Sámuel 22,28 ; Ézsaiás 17,10 ; 41, 8-10 ; 54, 5 ; 61, 10 ; Jerémiás 31, 3-20 ; Habakuk 3, 18. És a Zsoltárokból mennyi idézet e rövid énekben! Milyen mélyen éltek Dávid zsoltárai Mária szívében: Zsoltárok 35, 9; 89, 11; 98, 2 v 3 ; 103, 13 v 17 ; 107, 9; 111, 9; 113, 5 ; 147, 6. Mert bizony Mária énekét, a kezdődő újszövetség imádata kezdetének lehet nevezni.

S még valamit. Bizony nem árt, ha tudjuk, hogy B. Shaw ez a Mária éneke a “a világ legforradalmibb költeménye.” S ütközzünk meg azon, ha valaki ezt látja benne. Sőt tanuljuk meg mi is, túl a megszokott egyszintű szemléletünkön túl meghallani ennek az éneknek forradalmi üzenetét is:

“Hatalmasakat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.”

Bizony olyan Istenünk van, Aki “ hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által; elszéleszté az ő szívük gondolatában felfuvalkodottakat.” S mert ilyen Isten Ő, a Jézus Krisztus Atyja, az én Uramnak Atyja, ezért alázatos szívvel ajkamra vehetem én is ez ádventben Mária szavait: ”Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” Ámen

Adásztevel.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj