//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk : 21. Ádventi életek 2. Erzsébet. Lukács 1, 5-60.

21. Ádventi életek 2. Erzsébet. Lukács 1, 5-60.5. Ádventi életek

2. Erzsébet.

Lukács 1, 5-60

Erzsébet azt jelenti, hogy hű az Isten.

Egyetlen Erzsébet az Újszövetségben. S milyen kedves, hogy asszonyaink és leányaink között oly sok kedves Erzsébetet köszönthettünk az elmúlt hetekben is. Milyen felemelő, hogy nevükben hordozzák, Isten hűségének bizonyosságát! Szívből sajnálom, hogy két lányuk közül az egyik se kapta az Erzsébet nevet. Akkor tudatosan nem gondoltunk még erre. De imádkozni tudunk értük naponként, hogy életükben legyenek Erzsébetek, akiknek “aranymondássá” válik életükben, hogy Hű az Isten!/1 Kor. 10, 13/ Bizonyos vagyok benne, hogy szeretett, református egyházunkban, sokan vagyunk e magyar földön, akiknek életében “aranymondássá” tette Isten, az Erzsébet névben rejlő üzenetet. Ha egy mondatban kellene hitvallásomat, elmondani, bizonyosan a 2 Timótheus 2, 13-at idézném ”Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja.” Egész ádvent egyetlen nagy örömkiáltás ez: Hű az Isten! Ragadja meg szíved ezt az adventi örömhírt, és mondjad tovább: Hű az Isten!

Ároni családból való

Bizonyos, hogy nevét is tudatosan kapta. Édesapja, vagy édesanyja gondolta úgy, hogy az ő gyermekük nevében hordozza Jahve hűségét. És ebben a hitben is nevelték. Ebben a hitben készítették elő, jövendő életére, anyai hivatására. Adventi csendességünkben adjunk hálát Istenünknek a minket elsőként átölelő, melengető, dédelgető, nevelgető szülői hajlékért. Emlékezzünk az imádságra, amelyre jó anyánk tanított, az életbölcsességre, mit apánktól tanultunk. Emlékezzünk a családra, melyből származtunk, s melynek “levegője” kísér bennünket egész életünkben. A keresztyén család, soha fel nem adható kötelessége, hogy nevelje a Zakariásokat, az Erzsébeteket, az Isten hűségét hordozó életeket, a jövendő nagy küldöttjeinek hordozóit, a Keresztelő Jánosok, az újnak, az átalakulásnak az útkészítői! “De irgalmasságot cselekszem ezer ízigelen, azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.”

Hozzá illő házastársa lesz.

Erzsébet, Zakariásnak, az Abia rendjéből való papnak lett a felesége. Igazi papné lett. Igaz volt az Isten előtt, aki az Úr parancsolatait és rendeléseit komolyan vette. Zakariás benne valóban Istentől való segítőtársat kapott. Néhány szót hadd idézzek, Sajtóosztályunk egyik építő hasznos kiadványából:”A házasságról írt magyar nyelven megjelent könyvek, kivétel nélkül, hangsúlyozzák, hogy a jó házasság egyik fontos feltétele, hogy a házastársak között ne legyen éles világnézeti, illetve életfelfogásbeli ellentét. A különböző életfelfogású emberek házassága a mai újfajta “vegyesházasság”. Ez is lehelet olyan “felemás iga” /2 Korinthus 6, 14 /, mely mindkét fél számára terhes.”(Nem jó az embernek egyedül. Második átdolgozott kiadás 72. lap) Ádventben Isten iránti hálával gondoljunk a “papnékra”, a parókiák asszonyaira, akik csendben sokszor észre sem véve hordozzák hűséggel, férjük és gyülekezetük életét, sorsát. De gondoljunk azokra is, akik a jövendő lelkészek feleségeik lesznek. Leányok, akiket Isten arra készítget, hogy egy Zakariásnak a felesége legyen!

Gyalázatot hordoz az emberek között.

Amíg Izraelben a gyermekáldást, nagyra becsülték, Isten megáldó kegyelmét látták benne, addig az asszony meddőségét gyalázatnak tekintették. Ez nyilván azt jelentette, hogy “lenézték” kicsit megvetették az ilyen asszonyt. Erzsébetnek, hosszú évtizedeken át kellett hordoznia ezt a gyalázatot. Azokhoz kerül különösen közel Erzsébet, akik olyan terhet, keresztet hordoznak, aminek nem ők a szerzőik, és amin nem is tudnak segíteni. Mennyi Erzsébet van közöttünk! Feleségek, akiknek talán már meg is mondta nem is egy orvos: “Asszonyom, magának nem lesz, nem is lehet gyermeke.” Erzsébetek, akik soha nem lesznek édesanyák. Sánták és bénák, akik olyan közlekedési balesetben szenvedtek bénaságot, melyben ők vétlenek, ártatlanok voltak. Legyünk gyöngédek irántuk! Ne siessünk az ítélő szóval! Ne azt kérdezzük, amit a tanítványok is kérdeztek: “ Mester, ki vétkezett, ez e, vagy ennek szülei? ” inkább halljuk meg végérvényesen Megváltónk szavát: “Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei: hanem, hogy nyilvánvalóvá legyek benne az Isten dolgai.” /János 9, 2-3/

Elrejtőzik öt hónapig.

Amikor megbizonyosodott, hogy reá tekintett az Úr, hogy elvette gyalázatát az emberek között, nem fut el a szomszédba, nem kiabálja szét az utcán a boldog hírt: édesanya leszel, hanem elrejtőzik. Van ebben valami hallatlan nagy tanítás! Isten mindig csak azokat tudja igazán használni, akik vállalják ezt az elrejtőzést: öt napig, öt hónapi, ha kell öt esztendőig. Mennyit vétettem én is az Úr ellen, és nem tudtam vállalni az elrejtőzést, Vele való csendet! Ugye tudod testvér, hogy vannak beszédek” amelyeket, nem szabad embernek kibeszélnie”. /2 Korinthus 12, 4/ Vannak drága terhet, amiket, úgy kell hónapokon át szívünkben hordozni, ahogyan hordozta édes teherként ez az Erzsébet, elrejtőzve, csendben, egyedül az Istennel! Micsoda termékeny csend honolt ott Zakariás házában, Erzsébet szívében! A zaj, a lárma, hogy tönkre teszi életünket, kikezdi idegzetünket, és mennyire fel tud tölteni bennünket“ az Istennel való elrejtőzés”. Ádvent napjaiban tudatosan törekedj arra, hogy több legyen életedben, napjaidban a csend, az Úrral való közösség. Nekem naponkénti imádságommá lett Áprily Lajos szép verse. Néhány sorát idézem:

Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.

A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella csendben.

Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.”

/Kérés az öregséghez./

Három hónapig Máriával.

Isten lelke felindítja Máriát, Jézus anyját, “ aki nagy sietséggel ment a hegységbe, Júda városába, Zakariás házába.” A hagyomány szerint Ain Karimba, mely Jeruzsálemtől nyugatra két óra járásra feküdt. Mária egyedül nem bírta hordozni a reá mért szolgálat áldott terhét. Isten közösséget adott Máriának. Mily szépen vall erről, Bereczky Albert: “ Isten mindig ad annyi erőt az Ő választottainak, hogy elbírják hordozni, amit rájuk mért. Így adta Máriának, is az Ő rokonát, Erzsébetet. Erzsébet, a Mária sorsához hasonló sorsot hordozott. Mikor öreg az asszony és akkor születik gyermeke azt szégyellni szokták. Erzsébet, leélte az életének leg-javát gyermektelenül és akkor azt mondta neki az angyal: Fiad lesz. A Keresztelő János anyjáról beszélek. És amikor elment Mária, hogy meglátogassa Erzsébetet, ez a látogatás, ez az együttlét csodálatos vigasztalást és erőt jelentett neki. Úgy egészen egyedül nem jó ebben a hideg világban, amelyik úgy tud rágalmazni, úgy tud köpni az arcodba, nem jó egyedül. De néha elég, ha ketten vannak. Ez a két nő, az öregedő Erzsébet és a fiatal Mária. Ott állnak az újszövetség kapujában és békességet intenek feléd. (1947. Igehirdető 11. szám) Vannak életek, akiket szinte messziről elkerülnek még a családtagok is, mert csak úgy taszít a belőlük áradó gőg, önzés, vagy keménység és keserűség. És vannak életek talán nem is gazdagok, nem is előkelőek, hanem megterheltek és kereszthordozók, akikkel olyan jó együtt lenni, akikhez úgy vonzódnak öntudatlanul is az emberek. Ádvent csendjében testvérem, vizsgáld meg szívedet, életedet, hogy te melyik vagy ezek közül?

Erzsébet, az újszövetség első hitvallója.

A róla szóló tudósítás sejtetni engedi, hogy nem tántorodott meg, hitében. Nyilván “a szívnek rejtett embere” volt mindig, a “szelíd és csendes lélek romlatlanságában”. Olyan amilyennek Péter apostol később a keresztyén asszonyokat szeretné látni/ 1 Péter 3, 1-6/ Mária látogatásakor kilép ebből, a rejtőzöttségből és gyönyörű hitvallást tesz. Elmondja a római katolikus “Üdvözlégy”nek az elejét, amit mi is boldogan hiszünk és vallunk: “Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse”. A folytatás már nem tartozik Erzsébet hitvallásához, a miénkhez sem.

Elmondja azt is, hogy boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Tehát vall a hívő élek boldogságáról! Milyen szégyen is az, amikor a hívők sem boldogok, amikor kesernyés, fanyar boldogtalanságban élik napjaikat. Nem sugárzik a szemük, az arcuk. Szótlanul is nem kiáltja egész életük: az Erzsébet hitvallását: “Boldog az, aki hitt! ” És felérkezünk a csúcsra. Figyelj csak, Erzsébet első az újszövetségben, aki Úrnak nevezik Jézust. “Az én Uramnak anyja jön énhozzám?” Az én Uram, ... Ismerjük a feltámadás történetéből is, hogy a legmegindítóbb hitvallás Tamás, amikor ajkára fagy a hitetlenség, amikor szíve megtelik az élő Jézus bizonyosságával: “ Én Uram, és én Istenem! ”

Ádvent van, és a keresztyén Anyaszentegyház közösségével Jézus Krisztus eljövetelének ünnepére készülünk, de vigyázz, nehogy “kisjézuskát” várjál, angyalhajjal és csillagszóróval! Mert akkor teneked a Karácsony, csak múló hangulat lesz, sok kiadással teli családi ünnep, de akkor semmit sem értesz meg abból, ami történt, amiért megnyílt az ég, ami az Isten nagy örömhíre, minden embernek! Csak akkor igazi az advent és a Karácsony, az ünnepes és a hétköznapi keresztyén élet, ha Erzsébet hitvallása él a szívünkben és szól ajkunkon: A Mária Fia, az Embernek Fia, az Ember Jézus Krisztus az én Uram! Áldott legyen érte az Isten.

Ámen

/Adásztevel/

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj