//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk : 20. Ádventi életek. 1. ZAKARIÁS. Lukács 1,5-24; 57-79.

20. Ádventi életek. 1. ZAKARIÁS. Lukács 1,5-24; 57-79.


 

5. ÁDVENTI ÉLETEK.

1. ZAKARIÁS

Lukács 1, 5 - 24 és 57 - 79

Pap az abia rendjéből.

Izráel 24 papai rendje közül Abia a nyolcadik. Ebben a rendben szolgálta Zakariás. Felesége Erzsébet, Áron leányai közül való volt. Igazi papi házaspár volt. A Biblia azt mondja róluk, hogy mind a ketten igazak voltak az Isten előtt. Igaz voltuk, abban nyilvánult meg, hogy az Úr minden parancsolatában, és rendelésében fedhetetlenül jártak. Tehát nemcsak foglalkozás volt számukra a papi szolgálat, hanem hivatás, szolgálat, amit nyilván örvendezve és teljes szívvel végeztek. Boldog házaspár, ahol a férj és feleség egyetértenek, együtt éreznek és szó legnemesebb értelmében segítségére, vannak egymásnak. Egyik sem visszahúzója a másiknak, sőt segítője, támogatója az Úr parancsainak és rendeléseinek a magatartásban.

Nincsenek próbatétel nélkül.

Zakariás is megtapasztalja, hogy Úrnak való engedelmes élet útján keresztet kell hordoznunk. Bizony, akit szeret az Úr, megdorgálja. Nagy keresztet hordoz ez a Zakariás. Meddő, gyermektelen a felesége. Házasságából nem születik gyermek. Egyre csendesebb lesz az otthonuk. Nem veri fel gyermekkacagás. Éveken át ,reménykedik, majd évtizedeken át, imádkozik. Nyilván a templomban is, meg otthon is, egyedül is, meg Erzsébettel együtt is hangzik a buzgó, forró könyörgés: Uram, adjál nekem gyermeket! - A legboldogabbnak vélt házasságban is megtaláljuk a letett keresztet. Sokszor a gyermekben jelentkezik a próbatétel, sokszor meg abban, hogy nem adatik gyermek. A kereszt miatt, a próbatétel miatt, el ne csüggedj: ez az Úr szeretetének, életedben való munkálkodásának a jele! Ne engedd el, az elbizakodottság, a kevélység útján. Megaláz, hogy majd felmagasztaltasson.

Hitében megfáradt.

Elmúlt Zakariás ifjúsága, elmúltak a delelő esztendei. Ősz jön már felé, az öregség hideg ősze, tele. Ajka mondja még most is az évtizedek óta mondott imádságot, könyörgést: Uram, áldj meg gyermekkel! De már elfáradt. Egyre terhesebb neki a papi szolgálat is, az áldozatok bemutatása, a jó illatozás a templomban. Egyre halkabban és bátortalanabbul hangzik szívében a könyörgés. Már inkább csak “vágyálom” az: ó, ha gyermekünk lenne! De már minden hiába: “vén vagyok és a feleségem is idős” Itt, már nem változik semmi, így halok meg gyermek nélkül.

Hitben is idős, imádságban is megfáradt Zakariások, ne rejtsük magunkba hitünknek megfáradását: ajkunk hibátlanul mondja még a szent szöveget, de a szív nem tud már lobogón, igazán hinni. Bizony ez a mi énekünk: “A tűz kihunyt, a hit tüze, csak pernye hull. Az éjszaka hideg sötétje rám borul.” Alkonyodik, esteledik, őszülünk, vénülünk, kéréseink és könyörgéseink felelet nélkül maradtak.

Megjelenik az Úrnak angyala.

Zakariás úgy ment el otthonról, mint máskor. ”Rajta a sor”, végezni kell a jó illat gerjesztését a templomban. Számára nincs, már ebben, semmi új, semmi különös, semmi meglepő, ... minden olyan megszokott. Ha sorshúzás, kockavetés útján őt jelölik ki, akkor is gépiesen gerjeszti a füstölőt, az oltáron. De íme: az a füstölő oltár jobbja felől áll valaki. Odatekint Zakariás és megretten, hiszen az Úrnak angyala az, mégpedig Gábriel! De nincs ideje Zakariásnak, mert már szól is az angyal: “Ne félj, Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed és a te feleséged Erzsébet, szül neked fiút.” A megszokott a gépiessé lett, a szokásból való alkalmat is meg tudja gazdagon áldani az Úr! Ádvent van: Közel az Úr! Elküldi az Ő angyalát. Hozzád is elküldi. Te is hallhatsz drága biztatást: “ Ne félj, mert meghallgattatott a te könyörgésed! Nem lehet, hogy most e sorokban szól hozzád az ádventi biztatás? Hidd el, meglehet. Gondolj most arra, amiért éveken, évtizedeken át, imádkoztál, könyörögtél, s halljad az Igét: “Ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed!” És ha gerjedez a te szíved, néked szóló mennyei üzenet ez! Hogy nem tudsz benne hinni? Hát Zakariás sem tudott? Nem, neki sem volt elég már csak az üzenet, csak az angyali szó. Valami kézzelfogható jelet szeretett volna: “Miről tudhatom én ezt meg? ” Most nyilvánvaló, hogy már nem hisz, megfáradt, belenyugodott a változhatatlanba! Vigyázz, ne kérj jelet, mert megnémulsz!

A kételkedés ítélet.

Gábriel angyal, aki azért küldetett, hogy ezeket az igen örvendetes dolgokat jelentse meg Zakariásnak, már mondja is a kemény ítéletet”. Mivel, hogy nem hittél az én beszédemnek, melyek beteljesednek az ő idejükben. Ímé, megnémulsz, és nem szólhatsz mind ama napig, amelyen ezek meglesznek.” És Zakariás megnémult abban a pillanatban. Letelt a szolgálat, de ő csak állt a füstölő oltár mellett, próbált kiáltani, de nem jött hang a száján. Félelmetes és ijesztő. Mi ez? Agyvérzés vagy idegbénulás? S amikor kitántorog a templom ajtón, a nép várja ott, de ő csak kezével integet, szólni nem tud. Valami szörnyű lelkiállapot ez: a szíve tele van örömmel; biztatást kapott évtizedek könyörgésére. Angyali áment mondott az isten. Az öröm majd szétfeszíti keblét, és nem tudja elmondani! “Nem teljes öröm az, melyről nem beszélhet az ember, és nem oszthatja meg másokkal! S ha az Isten elszenvedi is a mi hitetlenkedésünket és állja az ő ígéreteit ennek ellenére is, ebben teljes boldogságot csak a teljesen bízó lélek találhat. /Victor János/

Az ítéletben is hű marad az Úrhoz.

Elmúlt egy nap, elmúlt két nap, de nem múlt el Zakariás némasága. A szolgálat napjai után így indult hazafelé. Eddig is egyre kevesebbet beszélt Erzsébettel, most pedig semmit sem tudott mondani, köszönni sem tudott, kérni sem tudott, buzdítani és vigasztalni sem tudott: nyelvének kerekei lekötöztettek! Sokan tudják, hogy a vaknak éles belső látása van, a süketnek kiváló belső hallása, nyilván a néma is beszél odabent a szívében, szívével, meg az ő Istenével. Így volt ez Zakariásnál is. A némaság hónapjaiban fogalmazódék szívében a szépséges himnusz, az Úr magasztalására. Mert Zakariás nem zúgolódott a reá mért, csapás miatt. Alázatos szívvel elfogadta azt. Ezerszer megbánta már szíve hirtelen feltörő kételkedését. Ezerszer hallotta újra, az angyali szót, s most vár csendben, némán, szívével beszélve, és szívében az Urat áldva. Ádventi Zakariás testvérem! Szíved kételkedéséért, vagy keménységéért megbüntetett az Úr? Néma lettél, vagy süket, vagy vak, vagy súlyos fekvőbeteg? Vagy elvesztetted bálványozásig szeretetett kedvesedet? Magadra maradtál? Nincs, akihez szólj, nincs aki, hozzád szóljon? Halljad csak Dávid szavával, mire tanít az Úr: “Haragudjatok, de ne vétkezzetek; beszéljetek szívetekkel a ti ágyas-házatokban, és csillapodjatok!” /Zsoltárok 4, 5/ Vigyázz! Ne, hogy megkeményedjék szíved, és soknak tartsd az ítélet súlyát, vagy idejét! Beszélgess a te szíveddel, beszélgess a te Uraddal! Ismételgesd a neked küldött angyali szót! Maradj hűséges az Úr-hoz és az Ő ígéreteihez!

Az Újszövetség első énekese lesz.

Zakariás életében is beteljesedett Jeremiás Siralmainak vigasztaló szava: “Mert nem zár ki örökre az Úr! ” Eljött a megígért nap: megszületett a megígért fiú. S amikor a körülmetélés napján Zaka-riás hitvallást tesz az angyali üzenet mellett: “János a neve, ” “feloldódék az ő szájának nyelve azonnal” És elmondja az Új-szövetség első himnuszát, amit az egyház latin nyelvű időszakából annak első szava után Benedictusnak neveznek. “Áldott az Úr Izrael Istene ...” /Lukács 1, 68-75/

Vagy tizenöt esztendővel ezelőtt a 40 zsoltár dallamára így kaptam ezt az éneket, s az óta, sokszor énekeltem már szívemben. Énekeld velem:

“Áldott az Úr Izráel Istene,

mert rátekintett népére,

és váltságot szerzett néki.

Felemelte az üdvösség szarvát

Dávid Fia nevében.

Amint szólt rég' időben

eleitől fogva.

És megszabadított

minden gyűlölőnktől.

Azért, hogy irgalmat cselekedjék

Atyáinkkal, s emlékezzék

az ő szent szövetségéről.

Az esküről, amit tett Ábrahámnak:

Hogy Jézust adja nekünk,

ki eleget tett értünk;

hogy megszabadulva

igazságban járjunk,

szentségben szolgáljunk

Előtte mindenkor. /Énekelhető a 40. zsoltár dallamára./

Keresztelő János atyja lesz.

Zakariás egy gyermekért könyörgött. Azt sem bánta volna, hogy ha egy átlag embert kap, vagy egy lányt, vagy ha hibás, vagy beteg. Csak gyermek legyen, mely az övé. Isten másként határozott:

Zakariás nem csak egy gyermeket kapott, hanem ebben a gyermekben, az Úr útkészítőjét, Keresztelő Jánost kapta meg. Azt, aki Jézus előtt járt, Illés lelkével és erejével, aki az atyák szívét a fiakhoz térítette, s az engedetleneket, az igazak bölcsességére oktatta, aki az úrnak tökéletes népet készítet. Ugye szívbéli nagy öröm a gyermek, akit, akiket az Isten adott nekünk? S ugye akkor is nagy öröm, ha nem “tehetséges” ha nem “zseni”, ha nem “őstehetség.” Ugye, nem is akarunk mindenáron azt “tenni” belőlük?

Nem keresztyén, szokás, a gyermekével dicsekedő, s a gyermekét minden-áron szerepeltetni akaró szülő! Hidd el, más gyermeke is van olyan okos, olyan ügyes, olyan szép és olyan jó, mint a tiéd, mint az enyém. De, ha isten felmagasztalja a mi házunkat, házasságunkat, családi otthonunkat arra, hogy ott “Keresztelő Jánosok”, vagy hadd mondjam azt, hogy Szenczi Molnár Albertek szülessenek, ugye alázattal és szívbeli hálával hordozzuk őket és az ellen, sem tiltakozunk, hogy amikor ideje eljön, kimenjen a “pusztába”, ahol igazán felkészíti őket az Úr! Így lesz Zakariásnak, advent papjának élete tele tanítással a mi hétköznapi, ádventi életünk számára. Figyeljünk reá! Ámen

/Adásztevel/

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj