//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk : 10. Járj mindennek szorgalmasan a végére
Textus: Lukács 1, 1 - 4.

10. Járj mindennek szorgalmasan a végére
Textus: Lukács 1, 1 - 4.


17. Járj mindennek szorgalmasan a végére

Lekció: 2. Péter 1, 1-11
Textus: Lukács 1, 1 v-4

Néhány exegetikai megjegyzés: Lukács példamutató abban is, hogy az evangélium örök tartalmának kifejezésére modern formát használ, így találja meg az utat a kor művelt emberéhez is. Lukács evangéliumát szokták az irgalmasság evangéliumának is nevezni, mert az Üdvözítő könyörgő és gyógyító emberszeretetén keresztül Isten végtelen irgalmát sugározza. Az első négy vers az ajánlás.

Feltárja benne: a./ tárgyát; b./ módszerét; c./ célját. epikheireó: kezét rávetni, valamilyen /nagyméretű! / vállalkozásba fogni, megpróbálni, paradidómi: átadni, hagyományként tovább adni. Az Újszövetségben rendszerint a megtérésre hívó szóbeli közlések, tények, tanítások, életszabályok.

hüpéretés: szolga, akin keresztül a Gazda cselekszik. / evezős szolga!/ Ilyen értelemben fordítja Békés -Dallos: “szemtanúi és hirdetői”, kratistos: legkiválóbb, legerősebb, leghatalmasabb, “kegyelmes”. A legfőbb állami funkcionáriusokat megillető cím. sfalló megvédeni a megtántorodástól, nem engedni, hogy megbotoljon. Czeglédy: ”azon történetek megbízhatóságáról”. Békés Dallos: ”a tanítás megbízhatóságáról”; Ravasz: ” Azoknak a tanításoknak feltétlen hitelességét”; Károli: “azoknak a dolgoknak valóságos igazságokat”.

Egyházunk rendjében e mai vasárnap a lelkésztovábbképzés vasárnapja. Méltó, hogy a gyülekezet hálaadással, könyörgéssel és felelősséggel gondoljon e napon a lelkészekre. Mert a lélek sem jó tudomány nélkül./ Példabeszédek 19, 2/ S ha Isten népe tudomány nélkül való, akkor elvész, aki pedig megveti a tudományt, azt Isten is megveti, hogy “papja” ne legyen./ Hóseás 4, 6/ Alapigénk ezekre tekintettel ad tanítást számunkra ezen az Istentiszteleten. Négy nagy üzenetére figyelünk:

1. A Jézus Krisztusról szóló evangélium nem elmélet, nem mese, nem mítosz, hanem történés, esemény, amely végbement.

Tagadhatatlan, hogy “mesébe illő” történések, csodaszép események vannak a Jézus Krisztus evangéliumában. Némelyeket ez meg is téveszt. Úgy gondolják, hogy az egész, jó fantáziájú egyének elbeszélése, kitalálása. Lukács mindjárt az evangéliuma első mondatánál nem hagy kétséget bennünk aziránt, hogy itt “azoknak az eseményeknek” a “helyes rendben” való elbeszéléséről van szó, “amely köztünk végbementek.” Minden keresztyén tudomány alapja az, hogy a mi hitünk történelmi tényeken nyugszik. E nélkül levegőben lógna az egész.

Jó, ha magunkba mélyedünk. Nem az-e a baja a mi református keresztyén életünknek is, hogy egy kicsit ”szerelmeskedő ének-ként” kezeljük Jézus Krisztus evangéliumát? Gyönyörködünk benne és közben mi is átutaljuk a mesék, a mítoszok világába. Meg kell értenünk, sürgősen meg kell tanulnunk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma mindig esemény, történés: az egyszeri nagy irgalmas esemény továbbtörténése bennünk és közöttünk. Ahol a Jézus Krisztus evangéliuma jelen van, ott mindig történik valami. A bizonytalankodó szívek mindig ezt kapják feleletül.” A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig, az evangélium hirdettetik.” /Máté 11, 5/ Azért könyörögjünk, magányosan és együtt, hogy a lelkészi továbbképző tanfolyamokon, ilyen történésekben, eseményekben haladjon előbbre, mélyebbre lelkészeink szívében, életében az evangélium.

2.Az evangélium drága örökségként maradt ránk.”Amint ránk hagyták, ” nekünk is úgy kell tovább hagyományoznunk. Lukács a legmélyebb tisztelettel beszél azokról, “akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Igének.” Ő nem tartozott már ehhez a nemzedékhez. Ő a hagyományozás harmadik rétegéhez tartozott. Lehet, hogy Ő is azok között a pogányok között volt, akik 40 körül tértek meg, s csatlakoztak az Antióochiai gyülekezethez. /Acta 11, 19-26/ E helyen Lukács olyan szót használ, mely azt jelenti, “átadni, hagyományként tovább adni.”

Isten Igéje megkérdez most minket, a felől, hogy van-e bennünk őszinte hagyománytisztelet? Nem lettünk-e gyökértelenek? Becsüljük-e, ismerjük-e, kutatjuk-e múltunkat, történelmünket, gyülekezetünk, egyházunk történelmét: azt, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk? S méltó módon tiszteljük-e mindazokat, akik “ránk hagyták” a Jézus Krisztus evangéliumát, a zsoltárokat, az Istenfélelemben egyszerű, szolgáló életet; az “közjóért” való fáradozás nemesen egyszerű, és magasztos példákat, felmutató magatartást? Tudjuk-e, hogy “az a tanítás nem volt gazdátlanul vagy megbízhatatlan tanúktól terjesztett híresztelés, hanem komoly szerzői vannak.” /Kálvin/ Istennek legyen hála, voltak “mindennek szorgalmasan végére járó,” hűséges krónikások, akiknek az írásaiból még késő évszázadok szeme előtt is megelevenedhetik az Ő alakja.

De ugyan akkor azt sem szabad felednünk, hogy nekünk is tovább kell hagyományoznunk az evangéliumot. , mit szoktam mondani:” Amelyik nem méltó arra, hogy tovább adják, arra sem méltó, hogy megtartsák.” Örökölnek-e tőlünk gyermekink olyan kedves Bibliákat, Énekeskönyveket, keresztyén Tanításokat, istenhez vezető tárgyi és személyes emlékeket, amilyeneket mi örököltünk apánktól, nagyapáinktól? Jaj nekünk, ha a mi nemzedékünkben megszakadna ez az áthagyományozás. Ebben a dologban is vezesse Isten Lelke mélyebbre ezen a nyáron lelkészeinket, hogy rajtuk keresztül mélyebbre jussanak gyülekezeteink is a hagyománytiszteletben és a református keresztyén hitünk továbbadásában.

3. Az egyes ember iránti nagy felelősségre és szeretetre nyerünk mélységes tanítást az alapigéből.
Bár Lukács evangéliuma az egyház könyve lett, eredetileg egy embernek szóló baráti levél volt. Lukács nem hagy kétséget e tekintetben: “Jónak láttam, hogy azokat neked helyes rendben leírjam, nemes Theofilius. ” Legyen ez számunkra egészen világos. Van az Újszövetségben, néhány rövid levél, amely egy-egy személyhez szól. De egy egész evangélium? ez egészen csodálatos. Igen az, de így van.

S van ennek valami hallatlan nagy figyelmeztetése mindnyájunk, és elsőrenden a lelkészek számára. Milyen buzgóság volt Lukácsban egy ember iránt. Nem egy prédikációt írt számára, hanem egy egész evangéliumot, amelynek írásánál “mindennek gondosan végére” járt. Nyilván Attól tanulta ezt a nagy szeretetet az egy, az egyetlen iránt, Aki olyan csodálatos példázatot mondott az elveszett egyről, s Arról, Aki hűségesen keresi, mert szereti ezt az egyet /15. fejezetben/ Valami nagy jó dolog kezdődik el gyülekezeteinkben, egyházunkban, ha nem a tömegek elvesztésén panaszkodunk, hanem így tudjuk szeretni azt az egyes embert, Akihez küld minket az Anyaszentegyház Ura. Könyörögjünk azért, hogy lelkészeink Igéből nyert indításokat nyerjenek az egyes emberek gondozására nézve.

4. Az evangélium alaposabb, mélyebb ismeretére kell törekednünk, mert ez oltalmaz meg a megtántorodástól.

Theofilius már “oktatást nyert” a Krisztusban való élet felől. Az alapelemekre már megtanították. De hitének önálló bizonyossággá kellett válnia. Ezért adja elő Lukács azoknak a tanításoknak, történeteknek megbízhatóságát, hitelességét, vagy ahogyan az öreg Károli fordította ”valóságos igazságokat” amelyekre tanították, hogy általuk Theofilius megerősödjön a hitben. Ezért jár Lukács mindennek szorgalmasan a végére!

Ez a mindennek szorgalmasan végére-járás egyszerűen azt is jelenti, hogy naponként tudakozzuk az Írásokat. Úgy tartozunk bele a magyar református egyházba, hogy a magyar reformátusok bibliaolvasó közösségébe is beletartozzunk. Nem akarunk régi tapasztalatainkból, a régi mannából élni. “Régi olaj nem adhatja neked a Lélek igazi kenetét; fejednek friss olaj kell, mely a szentséges hely aranyszarujából öntetik alá. Az Úr szándékosan akarja, hogy Tőle való állandó függésünket érezzük.” / Spurgeon/

De természetesen jelenti azt is, hogy mélyebbre evezzünk, nem maradunk meg a sekélyesben. Ki nem tudja, hogy valaminek gondosan utána járni, az, fáradságot jelent. Nos, ezt a fáradságot, ezt az Isteni fáradozást, ahogyan eddig tanultuk, “teológiai fáradozást” várja tőlünk Urunk. E nélkül a fáradozás nélkül nem tudunk megállni a hitben. “Nem a mienk az, az állítás, amit nem szenvedés árán teszünk a magunkévá. Nem az, az író jelenti a legtöbb áldást, aki olyat mond, amit eddig nem tudtál, hanem az, aki szavakba formálja azt az igazságot, ami bensődben ott vajúdott kifejeződésre várva.” /Chambers/

Nyitott szívvel könyörögjünk e vasárnapon magunkért és lelkészeinkért, hogy ebben a fáradozásban újítson meg bennünket Isten Lelke, mert ez által újul meg a mi keresztyén életünk is olyan gyümölcsök termésére, melyek dicsőséget hoznak Isten nagy nevére. Ámen

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj