//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 12. TIZENKETTEDIK FEJEZET. Istennek nem szabad látható ábrázatot tulajdonítani.

12. TIZENKETTEDIK FEJEZET. Istennek nem szabad látható ábrázatot tulajdonítani.


TIZENKETTEDIK FEJEZET.

Istennek nem szabad látható ábrázatot tulajdonítani.

1. Megmondottuk kezdetben, hogy Isten ismerete nem hideg szemlélődésben áll, hanem magával vonja az ő tiszteletét is. Röviden érintettük, hogyan kell helyesen tisztelni őt, amit egyebütt bővebben ki fogunk fejteni. Most röviden csak azt ismétlem meg, hogy valahányszor a Szentirás azt állítja, hogy Isten egy, nem pusztán a név miatt kel harcra, hanem azt is parancsolja, hogy azt, ami az istenséget illeti, másra átruházni nem szabad. S ebből az is kiderül, hogy az igazi vallás miben különbözik a babonától. Az eusebia szó görögül bizonyára annyit jelent, mint helyes tisztelet, mivel maguk a setétben tapogatózó vakok is mindig érezték, hogy valami szabályt kell tartaniuk maguk előtt, hogy Istent helytelenül ne tiszteljék. Bár Cicero helyesen és bölcsen vezeti le a religio szót a relegere (újra elolvasni) igéből, mégis erőltetett s nagyon is keresett az a magyarázat, melyet felhoz, hogy t. i. akik helyes tiszteletet mutatnak, gyakrabban olvassák és alaposabban meghányják-vetik, hogy mi az igaz. Én inkább azt gondolom, hogy e név a tévelygő szabadossággal áll szemben, mivel a világ nagy része mindent vallás gyanánt vesz, amit útjában talál, sőt folyton ide s tova hajladoz. Az igazi kegyesség pedig, hogy szilárd alapon nyugodjék, a maga határai közé vonúl vissza (sese relegit = magát elkülöníti). Ép úgy szerintem a babona is onnan veszi nevét (superstitio), hogy az eléje irt móddal és mértékkel meg nem elégedve, haszontalan dolgok felesleges tömegét halmozza össze. Egyébként, hogy a szavakat mellőzzük, örök időktől fogva általános nézet volt az, hogy a vallást a hamis tévelygések megrontják és felforgatják. S ebből azt következtethetjük, hogy mindaz, amit a vallás dolgában megfontolatlan hévvel megengedünk magunknak, csak oly léhaság, mint az az ürügy, melyet a babonások hoznak fel. Mert bár ez a hitvallás mindnyájuk szájából hangzik is, mégis aközben napfényre jön rút tudatlanságuk, hogy sem az ez igaz Istenhez nem ragaszkodnak, sem az ő tiszteletében részt nem vesznek, mint fentebb már kimutattuk. De Isten, hogy igazságát megvédje, kijelenti, hogy ő szigoru és erős bosszúálló leszen, ha valamely bálvánnyal összeelegyíttetik. Aztán meghatározza törvényes tiszteletét, hogy az emberi nemet az iránta való engedelmességben megtartsa. Mindkettőt felöleli törvényében, mikor elsősorban a hiveket jelzi övéinek, hogy azoknak egyedüli törvényhozója legyen, aztán azt a szabályt irja eléjük, amellyel őt az ő akarata szerint helyesen lehet imádni. A törvényről, mivel annak haszna és célja sokféle, a maga helyén fogok szólani; most csak azt említem, hogy abban mintegy fék van vetve az emberekre, hogy azok azok vétkes istenitiszteletre ne hajoljanak. S jól meg kell jegyeznünk azt, amit első pont gyanánt jeleztem, hogy t. i. Istent fosztjuk meg dicsőségétől, őt sértjük meg tiszteletében, ha nem magában az egy Istenben van meg mindaz, ami isteni tulajdonság. S itt figyelmes megfontolás tárgyává illik tennünk, hogy a babona minő fondorlatokat használ. Mert a babona nem aként pártol idegen istenekhez, hogy úgy látszanék, mintha a felséges Istent elhagyná, vagy a többiek sorába állítaná be, de míg a legfőbb helyet számára meghagyja, körülveszi őt apróbb istenek csapatával, s ezek között osztja szét azt a munkát, melyet az egy Isten maga végez. Így (noha álnok és ravasz módon) az istenség dicsőségét szétdarabolja, hogy ne maradhasson egészen az övé. Így adtak a régiek, úgy a zsidók, mint a pogányok, az istenek atyjának és birájának hatalma alá egy egész sereg Istent, hogy ezek a legfőbb Istennel, mindegyik az ő rendje szerint, kormányozzák a mennyet és földet. Így néhány évszázad óta a meghalt szenteket Isten társaságába emelték, hogy Isten gyanánt imádják, segítségül hivják és magasztalják őket. Nem hisszük ugyan, hogy e gyalázatosság Isten fenségét elhomályosítja, bár dicsőségét nagyrészben elnyomja és kioltja, úgy, hogy legfeljebb halvány sejtelmünk marad az ő legfőbb hatalmáról. E közben pedig hálóba kerűlve különféle istenek tisztelésére csábíttatunk.

2. Sőt e célból találták ki a latria és dulia közötti különbséget, hogy ennek oltalma alatt látszólag bűn nélkül ruházzák át Isten dicsőségét az angyalokra és holtakra. Mert nyilvánvaló, hogy az a tisztelet, amellyel a pápisták a szenteket illetik, valósággal semmiben sem különbözik Isten tisztelésétől. Felváltva imádják ugyanis Istent és amazokat, csakhogy ha szorongatják őket, akkor azzal a kifogással élnek, hogy ők mindazt hiánytalanúl megadják Istennek, ami azövé,mert a latriát neki hagyják. De midőn nem szavakról, hanem a dolog lényegéről foly a vita, fajjon ki engedi meg nekik, hogy azzal a dologgal, amely mindenek között a legszentebb, játékot üzzenek? Mindazáltal, (hogy ezt is figyelmen kívül hagyjuk), megkülönböztetésükkel nem érnek el egyebet, csak azt, hogy az Istennek tiszteletet, a többieknek pedig szolgálatot mutatnak be. Mert lanreia görög szó annyit tesz, mint a latin cultus, a donleia pedig tulajdonképen szolgálatot jelent. De még az Irásban is néha össze van cserélve e két különböző fogalom.Továbbá, ha megengednők is, hogy ez a különbség mindenkor fennáll, bizonyára kutatnunk kell, hogy a két szó mit jelent. Dulia = annyit tesz mint szolgálat, latria = pedig annyit, mint tisztelet. Az pedig senki előtt se kétséges, hogy többet tesz szolgálni, mint tisztelni. Mert nem egyszer esnék nehezedre, hogy szolgálj annak, akit tisztelni nem vonakodol. Így aztán méltánytalan volna az oly osztozás, melynél a szenteknek jutna a nagyobb, viszont istennek maradna a kisebb. De hát a régiek közül is többen használták ezt a megkülönböztetést. De mit ér ez, ha mindenki belátja, hogy az ily megkülönböztetés nemcsak helytelen, hanem valósággal istentelen is?

3. Hagyjuk az elménckedést és gondolkodjunk a lényeg felől. Mikor Pál a galatiabelieknek eszükbe juttatja, minők voltak, mielőtt Isten ismerete megvilágítá őket, azt mondja, hogy duliát mutattak be azoknak, akik természet szerint nem valának istenek (Gal. 4:8). Vagy talán mert a latriát nem említi, azért menthető az ő babonájuk? Ő azonban azt a gonosz babonát, melyet duliának nevez, éppenúgy elitéli, mintha latria névvel fejezné ki. S midőn krisztus a Sátán támadását ezzel a paizzsal veri vissza: Meg vagyon irva: „A te Uradat Istenedet imádjad” (Mát. 4:10), ott névszerint nem jött szóba a latria. Mert a Sátán csak proskunhsis-t (leborulva tisztelés) kiván. Hasonlóképpen, mikor az angyal Jánost azért feddi (Jel. 19:10), mivel előtte térdre hullott, ezt nem szabad úgy értenünk, mintha János oly oktalan lett volna, hogy az egyedül Istennek tartozó tiszteletet az angyalra akarta volna átvinni. De mivel abban a tiszteletadásban, mely a vallással össze van köve, szükségképen van valami isteni, azért nem borulhatott le anélkül az angyal előtt, hogy egyuttal Isten dicsőségét ne kisebbítette volna. Gyakran olvassuk ugyan, hogy embereket is imádtak, de ez, hogy úgy szóljak, polgári tiszteletadás volt. A vallással azonban másként vagyunk. Mihelyt ez valamely ember tiszteletével összeköttetésbe lép, feltétlenűl Isten dicsőségének meggyalázását vonja maga után. Ugyanezt szemlélhetjük Kornéliuszban (Csel. 10:25). Ő bizonyára jobban előre volt haladva a kegyességben, mintsem, hogy a legfőbb tiszteletet ne az egy Istennek tulajdonította volna. Ha hát ő Péter előtt leborult, bizonyára nem azzal a szándékkal tette, hogy azt Isten gyanánt imádja s Péter mégis szigoruan eltiltja attól, hogy azt tegye. Miért? Csak azért, mivel az emberek Isten és a teremtmények tisztelése között soha oly pontos megkülönböztetést nem tesznek, hogy azt, ami Istent illeti, a teremtményekre váltogatva át ne vigyék. Ezért ha azt akarjuk, hogy egy Istenünk legyen, ne kivánjunk soha egy fikarcnyit se elvonni az ő dicsőségéből, úgy, hogy ami az övé, egyedül az ő számára tartassék meg. Zakariás tehát, midőn az egyház helyreállításáról beszél (Zak. 14:9), világosan kifejezi, hogy egy úr lészen s annak neve is egy lészen, hogy t. i. annak a bálványokhoz semmi köze ne legyen. Hogy pedig Isten minő tiszteletet kiván, majd elmondjuk egyebütt, a maga helyén. Mert törvényével akarta az emberek elé adni, hogy mi szabad és mi helyes s azért őket bizonyos zsinórmértékhez akarta kötni, hogy senki se vegyen magában szabadságot arra, hogy saját esze szerint valami istenitisztelet gondoljon ki. De mivel nem volna célszerü, hogy sok teljesen eltérő dolog összehalmozásával terheljem az olvasót, ezt a részt még nem érintem. Legyen elég most azt megjegyeznünk, hogy a kegyesség bármely nyilvánítása ha másra vitetik s nem az egy Istenre, valóságos szentségtörés. A babonaság ugyan először vagy a napnak s egyéb csillagoknak, vagy bálványoknak tulajdonított istenitiszteletet ; erre következett a bűnös becsvágy, amely a halandókat azzal diszítve fel, amit Istentől elvont, mindazt megmerészelte gyalázni, ami szent volt. S bár fennállott az az elv, hogy a felséges Istent kell imádni, mindamellett elfogadott szokás volt közbe-közbe a géniuszoknak, a kisebb istenségeknek s az elhalt hősöknek is áldozatot mutatni be. S e bünre oly nagy a vétkes hajlandóság az emberekben, hogy sokak közt osztják meg azt, amit Isten szigorúan egyedül ő magának kiván fenntartani.


 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...