//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 10. TIZEDIK FEJEZET. A Szentirás, hogy minden babonát megszüntessen, ... ...

10. TIZEDIK FEJEZET. A Szentirás, hogy minden babonát megszüntessen, ... ...


TIZEDIK FEJEZET.

A Szentirás, hogy minden babonát megszüntessen, az igaz Istent kizárólagosan állítja szembe a pogány népek isteneivel.

1. Mivel azonban azt állítottuk, hogy Isten ismeretét, melyet egyébként a világ alkotmánya és az összes teremtmények világosan előnkbe adnak, mégis hathatósabban és felfoghatóbban a Szentirás magyarázza meg, érdemes most már vizsgálat alá vennünk, vajjon az Úr a Szentirásban olyannak mutatja-e magát előttünk, mint aminő ábrázolását előbb már láttuk műveiben. A tárgy mindenesetre hosszadalmas volna, ha valaki annak alapos előadásánál hosszasabban akarna időzni. De én megelégszem azzal, ha mintegy utbaigazítást nyújthatok, melynek figyelmeztetésére a kegyes elmék megtudják, hogy Isten felől a Szentirásban mit kell kutatniok leginkább s amely egyuttal a kutatás biztos céljához is elvezérli őket. Nem említem itt még azt a rendkivüli szerződést, mellyel Ábrahám sarjadékát a többi pogány népektől elválasztá. Mert Isten már akkor, mint megváltó, jelent meg, mikor önként gyermekeivé fogadta azokat, akik ellenségei voltak; mi pedig itt még Istennek csak arról az ismeretéről szólunk, mely vele, mint a világ teremtőjével foglalkozik s még nem emelkedik a közbenjáró Krisztushoz. Bár nemsokára szükséges lesz néhány új-szövetségi helyet is idéznem, aminthogy a teremtő Isennek mind hatalma, mind pedig a teremtett dolgok megtartásában nyilvánuló gondviselése ebből is igazolható, mindamellett figyelmeztetni akarom az olvasókat arra, hogy mit szándékozom most tárgyalni, nehogy a kijelölt határokon túlcsapongjanak. Mert ezuttal elég azt tudnunk, hogy Isten, az ég és föld teremtője, miként igazgatja a világot, melyet teremtett. Lépten-nyomon magasztaltatik mind atyai jósága, mind jó cselekvésre hajlandó akarata, s egyuttal példák vannak felhozva szigoruságáról, melyek őt a bűnök igazságos megtorlójául tüntetik fel, kivált mikor türelme mit sem használ a megátalkodottakkal szemben.

2. Némely helyen azonban még világosabb leirások tárulnak elénk, melyek mintegy képben mutatják fel nekünk az ő valóságos ábrázatát. Mert midőn Mózes őt leirja, úgy tetszik, mintha valóban röviden mindent egybe akart volna foglalni, ami róla embernek tudni szükség. „Jehova – ugymond (II. Móz. 34:6) – Jehova irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer iziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban harmad- és negyediziglen.” Itt figyelembe kell vennünk, hogy ez a hely örökkévalóságát és önmagától való létét hirdeti azzal, hogy felséges nevét kétszer ismétli, aztán pedig, hogy azokat az erőit említi fel, melyek őt előttünk nem úgy rajzolják le, hogy milyen önmagában, hanem, hogy minő velünk szemben –: hogy az ő ismerése bennünk inkább élő érzésen, mint üres és magasan szárnyaló elmélkedésen alapuljon. Továbbá azoknak az erőknek felsorolását halljuk itt, melyekről megjegyeztük, hogy égen és földön előnkbe ragyognak. Ezek az erők: kegyessége, jósága, irgalma, igazsága, itélete, igazmondó volta. Mert ereje és mindenható hatalma ez alatt a név alatt elohim foglaltatik össze. A próféták is ugyanezekkel a jelzőkkel tisztelik őt meg, mikor szent nevét teljes dicsőségben akarják feltüntetni. S hogy sok példát ne kelljen felsorolnunk, elégedjünk meg most egy zsoltárral (145), melyben összes erői oly pontosan fel vannak sorolva, hogy szinte úgy látszik, hogy semmi sem maradt ki. És még sincs e helyen semmi olyas említve, amit a teremtett világban ne szemlélhetnénk. Annyira olyannak érezzük Istent a tapasztalat útmutatása mellett, amilyennek magát igéjében kijelenti. Jerémiásnál (9:24), midőn kijelenti, hogy milyennek kivánja, hogy ismerjük, nem használ oly teljes leirást, de az értelme ennek is ugyanaz. „Aki dicsekszik, úgymond, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engemet, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, itételet és igazságot gyakorlok e földön.” S e három dolgot bizonyára kiválólag szükséges ismernünk: irgalmát, amelyen egyedül nyugszik üdvösségünk; itéletét, melyet naponként gyakorol az istentelenek felett s amely egyre súlyosabban függ felettük örök veszedelmükre; igazságát, mely megtartja s kegyesen gyámolítja a hiveket. Ezeket összefoglalva, a próféta tanusága szerint elégséged vagyon, amivel Istenben dicsekedhetel. De azért nem merül feledésbe igazmondó volta, hatalma, szentsége, vagy jósága sem. Mert hogyan állhatna meg irgalmasságának, igazságának s itéletének ismerete, melyet itt keresünk, ha nem támaszkodnék az változhatatlan igazmondó voltára? S mint hinnők, hogy ő a földet itélettel és igazsággal igazgatja, ha erejét nem ismernők? S honnan ered irgalmassága, ha nem jóvoltából? Végtére, ha minden útja irgalom, ítélet és igazság, ezekben szentsége is látható. Továbbá a Szentirásban elénk adott istenismeret ugyanazon célra van rendelve, mint ama másik, mely a teremtett világba bevésve tündöklik. Első sorban tudniillik istenfélelemre, aztán bizodalomra hivogat minket, azaz, hogy megtanuljuk, hogy életünk tökéletes, ártatlan voltával s képmutatás nélküli engedelmességgel tiszteljük őt és teljesen csak jóságától függjünk.

3. De e helyen csak az a szándékom, hogy az Isten ismeretéről szóló általános tan tartalmát egybefoglaljam. S az olvasók első sorban azt jegyezzék meg, hogy a Szentirás azért, hogy minket az igaz Istenhez vezéreljen, határozottan kizárja és elveti a pogányok összes isteneit, amivel a vallás majdnem minden időben megfertőztetett. Igaz ugyan, hogy az egy Istennek neve mindenütt ismert és tisztelt volt. Mert még azok is, akik az isteneknek roppant tömegét imádták, valahányszor velükszületett természetes józan ésszel szólottak, egyszerűen Isten nevet használtak, mintha egy Istennel is megelégedtek volna. Okosan jegyzé ezt meg Justinus mártir, aki e célból könyvet irt Isten egyedül uralkodásáról s ebben sok bizonyítékkal mutatá ki, hogy Istennek egysége minden ember szivébe be van vésve. Ezt igazolja Tertullianus a közönséges beszédből is. De mivel hiábavalóságuk következtében egytől-egyig valamennyien a hamis hazugságok karjaiba vagy belesodortattak, vagy beleestek s így értelmük elhomályosodott, mindaz, amit természetszerüleg éreztek az egy Istenről, nem volt egyébre jó, csak arra, hogy megfossza őket minden mentségüktől. Mert közülük még a legbölcsebbek is szemlátomást kimutatják elméjük balga tévelygését, midőn azt kivánják, hogy valamely Isten legyen segítségükre s így könyörgéseikkel bizonytalan istenekhez fordulnak. Vegyük figyelembe azt is, hogy midőn ők Isten természetét sokszorosnak képzelték, bár nem gondolkodtak oly képtelenűl, mint a durva tömeg Jupiterről, Merkurról, Vénuszról, Minerváról s a többiekről, maguk sem voltak mentek a Sátán csalásaitól. És már másutt is megmondottuk, hogy a bölcsészek is éles ésszel bárminő menedékeket gondoltak is ki a maguk számára, az Istentől való elszakadás vádját el nem háríthatták magukról, mivel Isten igazságát mindnyájan megrontották. Ezért parancsolá Habakuk (2:20), midőn minden bálványt kárhoztatott, hogy Istent az ő templomában kell keresni, hogy a hivek más Istent be ne fogadjanak, mint aki magát igéjében kijelenté.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...