//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 9. KILENCEDIK FEJEZET. A kegyesség minden alapját felforgatják azok a rajongók, ... ...

9. KILENCEDIK FEJEZET. A kegyesség minden alapját felforgatják azok a rajongók, ... ...


KILENCEDIK FEJEZET.

A kegyesség minden alapját felforgatják azok a rajongók, akik az Irás mellőzésével a mennyei jelenésekhez kapkodnak.

1. Azokról pedig, akik a Szentirást megvetve, nem tudom, minő utak felől álmodnak, melyeken Istenhez juthatnak, nem annyira azt kell gondolnunk, hogy tévelygés rabjai, mint inkább azt, hogy őrjöngő bolondok. Mert a minap bizonyos tévelygők léptek fel, akik dölyfösen emlegetik, hogy őket maga a Szentlélek tanítja s megvetik a Szentirás olvasását és kinevetik azoknak együgyüségét, akik – mint ők állítják – a holt és megölő betüt még követik. De szeretném tudni, hogy minő lélek az, amelynek ihletése oly magasra emeli őket, hogy a Szentirás tudományát, mint gyerekeset és értéktelent, megvetni merészelik. Mert ha azt mondják, hogy e lélek Krisztus lelke, igen nevetséges lesz vak önbizalmuk, ha ugyan, amint hiszem, elfogadják azt, hogy Krisztus apostolait és az első egyház egyéb hiveit is e lélek világosítá meg. Pedig azok közül egy sem tanulta tőle az Isten igéjének megvetését, hanem inkább valamennyien nagy tisztelettel voltak eltelve az Irás iránt, amint erről irataik a legvilágosabban tanuskodnak. S bizonyára így is jövendölte Ézsaiás ajaka (59:21). Mert mikor ezt mondja: „lelkem, amely rajtad nyugoszik és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból és magodnak szájából és magod magvának szájából soha örökké”, bizonyára nem úgy köti a régi népet a külső tudományhoz, mintha az elemi iskolás volna, hanem inkább azt tanítja, hogy az új egyháznak Krisztus uralma alatt igazi és teljes boldogsága épen az lesz, hogy ép úgy fogja kormányozni Isten igéje, mint az ő Szentlelke. Ebből azt következtetjük, hogy ezek a semmirekellők istentelen szentségtöréssel választják szét azt, amit a próféta elválhatatlanul összekötött. Vegyük figyelembe még, hogy Pál a harmadik égbe ragadtatva sem szünt meg a törvény és a próféták tanulmányozásában előbbre haladni, aminthogy Timotheust, a kiváló képességü tudóst is buzdítja (I. Tim. 4:13), hogy a Szentirás olvasásával foglalkozzék. Emlékezetre méltó ama magasztalás is, melyben a Szentirást részesíti, midőn így szól (II. Tim. 3:16): „Az Irás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, – hogy tökéletes legyen az Isten embere.” Minő ördögi őrjöngés tehát azt hazudni, hogy csak mulandó és időleges haszna van annak a Szentirásnak, mely Isten fiait a tökéletesség legvégső céljáig elvezérli! Aztán szeretném, ha arra is válaszolnának, hogy vajjon más lelket vevének-e, mint amelyet az Úr az ő tanítványainak igért? Bár a legynagyobbfoku őrjöngésben szenvednek, mégsem gondolom, hogy oly szédelgés rabjai volnának, hogy még ezzel is mernének kérkedni. Mert minőnek is mondá Krisztus a lelket, melyet tanítványainak igért? Olyannak, mely nem magától szól, hanem lelkükbe csepegteti és sugalja mindazt, amit ő igéjében már rájuk bizott (Ján. 16:13). A nekünk igért léleknek tehát nem tiszte az, hogy új és hallatlan kijelentéseket eszeljen ki, vagy valamely új tudományt koholjon, melynek hatása alatt az evangélium bevett tudományától elhajoljunk, hanem hogy épen azt a tudományt, melyet nekünk az evangélium ad, elméinkben megpecsételje.

2. Ebből könnyen megérthetjük, hogy a Szentirás olvasásának és tanulmányozásának teljes buzgalommal kell nekilátnunk, ha Isten lelkétől valamely hasznos gyümölcsöt óhajtunk nyerni. Aminthogy Péter is dicséri (II. Pét. 1:19) azoknak buzgalmát, akik figyelemmel vannak a prófétai tanításra, amelyről pedig már szinte azt hihette az ember, hogy az evangélium fényének kigyulta után jelentőségét elvesztette. Viszont pedig, ha valamely lélek Isten igéjének bölcseségét mellőzve, más tudományt erőszakol reánk, méltán esik a hiábavaló hazudozás gyanúja alá. Mert hogyan áll a dolog? Mikor a Sátán a világosság angyalává változtatja magát, minő tekintélye lehet nálunk a léleknek, ha csak meg nem különböztetik azt a legbiztosabb ismertető jelek? S valóban Isten szava egészen világosan megjelölte azt előttünk; csakhogy ezek a nyomorultak önként saját vesztükbe akarnak rohanni, midőn a Szentlelket inkább önmagukban, mint Istennél keresik. De itt azt állítják, hogy méltatlan az, hogy Isten lelke, melynek mindenek felett kell állnia, a Szentirásnak alája vettetik. Mintha bizony a Szentléleknek gyalázatára válnék az, hogy magával mindig egyező és azonos, magához mindenben következetes és sohasem változik. Ha talán emberi, angyali, vagy valami idegen szabály járma alá kényszerítenők, akkor kellene róla állítanunk, hogy a többi dolgok sorába, vagy – ha úgy tetszik – szolgaságba hajtatik. De midőn önmagával hasonlítjuk össze, midőn önmagában vizsgáljuk, ki mondja, hogy ezzel igaztalanságot követnénk el ellene? De hát ekként mégis vizsgálat tárgyává tesszük! Elismerem. Fenségét azonban épen ez által óhajtotta előttünk szentesíteni. Nekünk bőven elégnek kell tartanunk, ha pusztán megjelenti is magát előttünk. Hogy azonban az ő neve alatt az ördögnek lelke ne férkőzzék hozzánk, azt akarja, hogy a Szentirásban adott képéről ismerjünk rá. A Szentirásnak ő a szerzője. Önmagától különböző és eltérő nem lehet. Aminőnek tehát ott egyszer magát megmutatta, kell, hogy örökre olyan maradjon. S ez rá nézve nem megszégyenítő, ha csak talán azt nem tartanók tisztességesnek, ha önmagával meghasonlanék s elfajulna.

3. Hogy pedig minket azzal rágalmaznak, hogy mi a holt betünek engedelmeskedünk, ebben látjuk, hogy miként bünhödnek a Szentirás megvetéséért. Mert eléggé bizonyos, hogy Pál apostol e pontnál (II. Kor. 3:6) a hamis apostolok ellen küzd, kik a Krisztus nélkül való törvényt ajánlgatva, elvonták a népet az új-szövetség jótéteményétől, melyben Krisztus Urunk igéri, hogy törvényét a hivek lelkébe vési és szivükbe irja. Megholt tehát a betű és gyilkos az Úr törvénye, ha azt Krisztus kegyelmétől elválasztva olvassuk és ha szivünket érintetlenül hagyva, csak fülünkbe cseng. Hanem ha a Szentlélek segélyével hathatósan szivünkbe vésődik s Krisztust állítja elénk: akkor az élet igéje, mely megtéríti a lelkeket és bölcsekké teszi az együgyüeket stb. Sőt ugyancsak ezen a helyen igehirdetését az apostol a Szentlélek szolgálatának mondja (II. Kor. 3:8) s ezzel világosan jelzi, hogy a Szentlélek az ő igazságával, melyet a Szentirásban kifejezett, oly szoros összeköttetésben áll, hogy erejét akkor hozza napfényre és fejti ki valójában, mikor az Igének meg van az őt megillető tisztelete és méltósága. S ezzel egyáltalán nincs ellentétben amit fentebb mondottunk, hogy t. i. maga az ige sem bizonyos előttünk, ha a Szentlélek bizonysága nem támogatja. Mert az Úr bizonyos kölcsönös kötelékkel kapcsolta össze az Igének és Szentlelkének bizonyosságát, hogy az igében való szilárd hit foglaljon helyet sziveinkben, mikor felragyog azokban a Lélek, mely velünk ott az Isten képét láttatja, hogy viszont minden csalódástól való félelem nélkül fogadjuk el a Szentlelket, mihelyt azt igazi képében, azaz az igében felismerjük. Így van ez valóban. Isten nem rövid ideig tartó mutogatás céljából adta az embereknek az igét, hogy azt Szentlelkének jövetelkor tüstént eltörölje, hanem ugyanazt a lelket küldötte alá, melynek erejével az igét adta, hogy e Szentlélek az ő munkáját az ige hathatós támogatásával véghez vigye. Ily módon nyitotta meg Krisztus a két tanitvány értelmét (Luk. 24:27), nem azért, hogy a Szentirást elvetve, csak magukban bölcselkedjenek, hanem hogy a Szentirást megértsék. Hasonlóképen Pál (I. Thess. 5:19–20) mikor a thesszalónikabelieket inti, hogy a Szentlelket ki ne oltsák, nem ragadja őket ige nélkül való haszontalan magasan csapongó elmélkedésekre, hanem mindjárt megjegyzi, hogy a próféciákat meg ne vessék. S ezzel kétségtelenül azt adja tudtukra, hogy mihelyt a próféciák megvettetnek, a Szentlélek világa is kioltatik. Mit szólhatnának ehhez azok a pöffeszkedő rajongók, kik azt az egyet tartják kiváló megvilágosodásnak, hogy Isten igéjét nyugodtan sutba dobva, saját álmodozásukat állítják épp oly bizakodva, mint vakmerően annak helyébe. Isten fiaihoz bizonyára egészen más józanság illik. Mert ezek valamint látják, hogy Isten lelke nélkül az igazság minden fényétől meg vannak fosztva, úgy azt is tudják, hogy az ige az az eszköz, mellyel az Úr a Szentlélek világosságát hiveinek osztogatja. Mert nem ismernek más Szentlelket, mint amely az apostolokban lakott és szólt s melynek szava őket folyton hivogatja, hogy az igét hallgassák.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...