//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 6. HATODIK FEJEZET. Hogy a teremtő Isten megismerésére eljuthassunk, szükségünk van a Szentírásra, mint tanítónkra ...

6. HATODIK FEJEZET. Hogy a teremtő Isten megismerésére eljuthassunk, szükségünk van a Szentírásra, mint tanítónkra ...


HATODIK FEJEZET.

Hogy a teremtő Isten megismerésére eljuthassunk, szükségünk van a Szentirásra, mint tanítónkra és vezérlőnkre.

1. Bár tehát az emberi hálátlanságot teljesen megfosztja minden mentségtől az a fény, mely égen és földön mindenkinek szemébe árad, aminthogy Isten a maga istenségét az összes teremtményekben kivétel nélkül kiábrázolta, hogy így az emberi nemzetségre a hálátlanság vétkét rábizonyítsa, mégis kell, hogy egy más és jobb támasztékunk legyen, mely minket helyesen a világ teremtőjének megismerésére vezessen. Ezért nem hiába adta igéjének világosságát, hogy azzal ismeretessé legyen előttünk a mi idvességüngre. Erre a különös kegyelemre méltatta azokat, akiket önmagához közelebb és meghitt körébe akart gyűjteni. Mert mivel látta, hogy az egész világ balga, állhatatlan tévelygésbe süllyedt, miután külön nyájáúl kiválasztá a zsidókat, korlátokkal vevé körül őket, hogy a többiek módjára ők is haszontalanokká ne legyenek. S nem hiába tart minket sem ez orvosság által az ő igaz ismeretében, mivel egyébként rövid idő alatt azok is elpusztulnának, akik mások felett erősen látszanak állani. T. i. valamint az öregek, csepegős szemüek s más szembajosok, akármilyen szép könyvet adsz is nekik; ámbár megismerik, hogy az valami irás, nem tudnak két szót sem elolvasni, de ha felteszik a szemüvegüket, annak segélyével mindjárt tisztán kezdenek olvasni: így a Szentírás Istennek egyébként zavaros ismeretét elméinkben összegyűjtvén, a homályt elűzvén, tisztán mutatja nekünk az igaz Istent. Igen kiváló ajándéka tehát Istennek, midőn egyházát nemcsak néma tanítómesterekkel oktattatja, hanem szentséges ajakát is megnyitja, s nemcsak azt hirdeti, hogy valamely Istent imádni kell, hanem azt is kijelenti, hogy ő az, akit imádni kell; a kiválasztottakat nemcsak arra tanítja, hogy Istenre nézzenek, hanem önmagát fel is mutatja, hogy reá tekintsenek. Ez egyházával szemben eleitől fogva úgy járt el, hogy ama közönséges bizonyítékok mellé még igéjét is kijelenté, ami egyenesebb, biztosabb jegy az ő megismerésére. Kétség sem fér ahoz, hogy Ádám, Nóé, Ábrahám és a többi atyák az ige segítségével jutottak Istennek arra a benső ismeretére, mely őket a hitetlenektől valami módon megkülönbözetné. Nem szólok még a hit tulajdonképeni tanáról, mely az örökéletre megvilágosítá őket. Mert, hogy a halálból az örök életre átmenjenek, Istent nemcsak mint teremtőt, de mint megváltót is kell ismerni, aminthogy bizonyára mindkettőt megnyerték az Isten igéjéből. Mert rend szerint első volt az istenismeretnek az a faja, mely kezdetben adatott a célból, hogy megtudják, ki amaz Isten, aki a világot teremtette és igazgatja. Aztán ehhez kapcsolódott Istennek ama másik benső ismerete, mely egyedül eleveníti meg a holt lelkeket, mely nemcsak úgy ismerteti meg Istent, mint a világ teremtőjét és minden lett dolgok egyedüli szerzőjét és biráját hanem a Közbenjáró személyében mint megváltót is. Egyébként, mivel a világ elestéig és a természet megromlásáig nem jutottam el, nem beszélek ezeknek orvosságáról sem. Vegyék hát figyelembe az olvasók, hogy még nem beszélek arról a szövetségről, melyben Isten Ábrahám fiait felvevé, sem a tannak ama részéről, melynek értelmében a hivek mindig el voltak választva a hitetlen népektől, mivel e tan Krisztusra van alapítva, hanem csak azt tárgyalom, hogy az irásból mint lehet azt megtanúlni, hogy Istent, ki a világ teremtője, biztos jelekkel mg lehet különböztetni a koholt istenek egész seregétől. maga a sorrend vezet el helyesen minket a megváltásra. Bár az új-szövetségből sok bizonyítékot hozunk fel, másokat ismét a törvényből és prófétákból, ahol nyilt említés tétetik Krisztusról, mégis mindezt csak amaz ez állítás szolgálatában tesszük, hogy a világot teremtő Isten a Szentirásban nyilatkoztatja ki nékünk önmagát s a Szentirásban van megmagyarázva, hogy mit kell Istenről gondolnunk, hogy téveteg utakon valami bizonytalan istenséget ne keressünk.

2. Akár jóslat és látomány által adta hát Isten tudtára az atyáknak, akár emberek munkájával és szolgálatával juttatta hozzájuk azt, aminek később maradékról-maradékra kellett szállnia, az az egy bizonyos, hogy szivük mélyébe be volt vésve a biztos és szilárd tudomány, úgy hogy meg voltak győződve és belátták, hogy Istentől származott, amit tanítottak. Mert Isten a hitet igéjével mindig oly kétségtelenné tette, hogy az minden emberi vélekedésen felül állott. Végre azt akarta Isten, hogy tudományának igazsága folytonos előrehaladással örökre megmaradjon a világon s hogy azok a kijelentések, melyeket az atyákPátriárkhák.* előtt tett, mintegy nyilvános táblákra följegyeztessenek. Ez okból hirdette ki törvényét, melynek magyarázóiul adta aztán a prófétákat. Mert ámbár a törvénynek sokféle haszna volt, amint később a maga helyén látni fogjuk, különösen pedig Mózes és minden próféta előtt az a cél lebegett, hogy az Isten és ember között való megbékülés módját adják elő, amiért Pál is Krisztust a törvény végének nevezi (Róm. 10:4): mégis ismételten mondom, hogy a hit és bűnbánat tulajdonképeni tanán kivül, mely tan Krisztust közbenjáróul állítja, a Szentirás az egy igaz Istent, mint a világ teremtőjét és igazgatóját, biztos és dicső jegyekkel ruházza föl, hogy össze ne tévesztessék a hamis Istenek sokaságával. Azért, bár illik, hogy az ember Isten műveit komoly buzgósággal szemlélje, mivel a fényes és tündöklő világba azért helyeztetett, hogy szemlélője is legyen annak, figyelmét mégis főleg az igére kell irányoznia, hogy jobban előre haladhasson. Ezért nincs mit csodálkozni azon, hogy azok, kik sötét vakságban születtek, e betegségükben napról-napra megrögzöttebbek lesznek. Mert igen kevesen vannak, kik a célból, hogy a helyes határokon beül maradhassanak, Isten igéjével szemben tanulékonyak kivánnak lenni, hanem inkább tombolnak hiábavalóságukban. Azt kell tartanunk, hogy az égi tudománynak kell kezdetűl szolgálnia, ha azt akarjuk, hogy az igaz vallás reánk ragyogjon s hogy senki sem képes az igaz és józan tudománynak legkisebb parányát sem felfogni, ha nem volt a Szentirás tanítványa. Innen származik az igazi értelem kezdete is, midőn nagy tisztelettel öleljük magunkhoz, amit Isten az Irásban önmaga felől bizonyítani akart. Mert nemcsak a tökéletes és teljes hit, hanem Isten minden helyes ismerete is az engedelmességből származik. S e tekintetben Isten páratlan gondviselésével a halandókról valóban örök időkre gondoskodott.

3. Mert ha meggondoljuk, hogy mily könnyen hajlik az emberi ész Isten elfeledésére s mekkora hajlandóság van benne mindenféle tévelygésre, minő szenvedély arra, hogy ismételve új és hamis vallásokat koholjon, könnyen átláthatjuk, hogy mily szükséges volt az égi tudománynak ilyen irásba foglalása, hogy feledésbe ne jusson, vagy a tévelygés miatt meg ne semmisüljön, vagy az emberi vakmerőség által meg ne rontassék. Mivel tehát nyilvánvaló, hogy Isten mindazokkal szemben, akiket valaha eredménnyel óhajtott nevelni, az ige segítségét használta, mivel előre látta, hogy a világ gyönyörü alakjába rajzolt képe e célra kevés, ezért legcélszerübb ránk nézve ezen a helyes úton haladni, ha Isten tiszta vizsgálására komolyan vágyódunk. Az igéhez kell, mondom, fordúlnunk, melyben helyesen s élénken van Isten leirva a saját munkáiból s melyben tettei nem megromlott itéletünk szerint, hanem az örök igazság szabályai szerint itéltetnek meg. Ha ettől elhajlunk, mint fentebb mondtam, bármi kitartó gyorsasággal iparkodunk is, mivel futásunk az úton kivül esik, soha el nem érjük a célt. mert úgy kell gondolnunk, hogy Isten orcájának fényessége, melyet az apostol is (I. Tim. 6:16) megközelíthetetlennek nevez, ránk nézve olyan, mint valami kitalálhatatlan útvesztő, ha Isten igéjének fonala egyenest ő hozzá nem vezet. S így jobb ezúton sántikálni, mint bármily gyorsan futni ezen az úton kivül. Ezért Dávid gyakorta (Zsolt. 93., 96., 97., 99. stb.), midőn arra tanít, hogy a világról a babonának el kell töröltetnie, hogy az igaz vallás felvirágozhassék, Istent uralkodóul tünteti föl, s az uralkodás szóval nem azt a hatalmat jelzi, amellyel rendelkezik s amelyet a természet egyetemes igazgatásában fejt ki, hanem azt a tudományt, mellyel magának a törvényes fensőséget biztosítja. mert sohasem lehet kiirtani az emberek szivéből a tévelygéseket, míg Isten igaz ismerete beléjük nem oltatott.

4. Ezért ugyanaz a próféta, miután megemlítette (Zsolt. 19:1), hogy az Isten dicsőségét az egek beszélik, kezének munkáját hirdeti a kiterjesztett erősség, az egymás után következő napok és éjszakák prédikálják méltóságát, áttér az ige emlegetésére (Zsolt. 19:8), s így szól: „Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak tanubizonyságtétele biztos bölcseséget ád a kisdedeknek. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szivet. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.” Mert bár a próféta a törvény egyéb hasznait is összefoglalja, mégis általában jelzi, hogy mivel hiába hiv Isten minden népeket önmagához az ég és föld szemlélése által, a törvény az Isten fiainak különös rendelt iskolája. Erre célozza 29. Zsoltár is, melyben a próféta, miután Isten rettenetes hangjáról szólott, mely mennydörgésben, szélben, esőben, forgószélben s fergetegben megrázza a földet, megrengeti a hegyeket, széttöri a cédrusfákat, végül mégis hozzáteszi, hogy a szentélyben éneklik igazán az Úr dicsőségét, mivel Istennek a levegőégben megzendülő hangjaira a hitetlenek süketek. Egy másik zsoltárát, miután leirta a tenger rettenetes háborgásait, így fejezi be: (Zsolt. 93:5) „A te bizonyságtételeid igen bizonyosak, a Te házadnak kivánatos szentsége sok ideig megmarad.” Innen van az is, amit Krisztus a samáriabeli asszonynak mond, hogy annak nemzetsége és minden egyéb népek azt imádják, amit nem ismernek, egyedül a zsidók azok, akik Istent helyesen tisztelik (Ján. 4:22). Mert minthogy az emberi és a maga erőtlensége folytán Istenhez semmi módon el nem juthat, ha csak az ő szent igéje nem segíti és támogatja, azért a zsidók kivételével az összes akkori embereknek szükségképen a hiábavalóság és tévelygés utain kellett járniok, mert Istent az ő igéje nélkűl keresték.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...