//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 4. NEGYEDIK FEJEZET. Az istenismeretet részint a tudatlanság, részint a rosszakarat vagy elfojtja, vagy megrontja.

4. NEGYEDIK FEJEZET. Az istenismeretet részint a tudatlanság, részint a rosszakarat vagy elfojtja, vagy megrontja.


NEGYEDIK FEJEZET

Az istenismeretet részint a tudatlanság, részint a rosszakarat vagy elfojtja, vagy megrontja. 1. Valamint pedig a tapasztalat bizonyságot tesz afelől, hogy a vallásnak magvát az istenség mindenkinek szivébe elvetette, azonképen száz ember közül alig akad egy, aki szivébe fogadván megőrizné azt; olyan meg épenséggel nincs, akiben megérne: annyira távol vagyunk attól, hogy az istenismeret gyümölcse a kellő időre megteremjen. Továbbá akár babonaságuk miatt lesznek némelyek hiábavalókká, akár céltudatos gonoszsággal szakadnak el mások Istentől, de mindnyájan elhajolnak Isten igaz ismeretétől. Innen van, hogy semmi igaz kegyesség nem marad a világon. Ha azt állítottam, hogy némelyek tévedésből esnek babonaságba, ezt nem úgy értem, mintha az ilyeneket együgyüségük megmenthetné a bűntől, mivel az a vakság, melyben szenvednek, majdnem mindig büszke hiusággal és makacssággal van egybekötve. A hiuság, még pedig az, mely fenhéjázással szokott együtt járni, abban ismerhető fel, hogy a nyomorult emberek Isten keresésekor nem emelkednek maguk fölé, amint illenék, hanem testies eltompultságukhoz képest magukhoz mérik Istent és elhagyván a helyes ösvényt, kiváncsian csaponganak hiábavaló okoskodásokra. Ennélfogva Istent nem úgy fogják fel, amint ő kijelenti magát, hanem olyannak képzelik, aminőnek vakmerőségükhöz képest kieszelték. S mikor ez az örvény megnyilt előttük, bármely irányban mozdulnak, szükségképen önvesztükbe rohannak. Mert bármennyire igyekezzenek is aztán Istennek szolgálni és engedelmeskedni, nem hozhatnak neki kedves áldozatot, mert nem Istent, hanem szivük koholt ábrándját tisztelik Isten helyett. E bűnre nyilván rámutat Pál (Róm. 1:22), ezt mondván: „Mikor magukat bölcseknek vallanák lenni, balgatagokká lettek.” Kevéssel előbb azt mondta ezek felől, hogy önnön gondolataik által hiábavalókká lettek, hogy méltán vakulnak meg, mivel a természetes értelemmel meg nem elégedve, hanem többet követelve magunknak, mint ami szabad, önként keresik a sötétséget, sőt oktalan s bolond dölyffel magukat teszik bolonddá. Ebből következik, hogy menthetetlen az ők oktalanságuk, melynek alapja nemcsak gonosz vágyakozás, hanem a hamis önhittséggel együtt ama kívánság is, hogy többet tudjanak mg, mint amennyit megtudniok szabad.

2. Dávidnak azt az állítását, hogy csak a balga beszél így az ő szivében: „nincs Isten!” (Zsolt. 14:53), először azokra kell értenünk, akik kioltva a természetnek világosságát, szánt-szándékkal kábítják magukat, amint ezt később ismét látni fogjuk. Valóban úgy látjuk, hogy sokan, miután a bűn vakmerő megszokása miatt megátalkodtak, dühöngve dobnak el maguktól mindent, ami istenre emlékezteti őket. Ez az emlékezés azonban a természetes érzés utján ismét felébred bensőjükben. Hogy gonoszságukat még gyülöletesebbé tegye, úgy beszél róluk Dávid, mint akik határozottan tagadják, hogy van Isten; noha tőle isteni voltát el nem vehetik, de mégis mivel itéletétől és gondviselő hatalmától megfosztják, az ég határai közé zárják be, mint olyat, aki semmit sem tesz. Minthogy pedig semmi sem illik kevésbbé Istenhez, mint, ha elveti a világ kormányzását, s a véletlenre bizza azt, ha nem tart számot az emberek bűneiről úgy, hogy büntetlenül féktelenkedhetnek, nyilvánvaló, hogy mindaz, aki a mennyei itélet félelmét magából kivetve biztonságban él, ezzel tagadja, hogy van Isten! És ez az Istennek méltó büntetése, hogy a hitetleneknek szivét megkövéríti, hogy azok, miután szemeiket bezárták, látván ne lássanak. Igy magyarázza ezt Dávid. Dávid másutt a saját felfogásának legjobb magyarázója, mikor azt állítja (Zsolt. 36:2, 21:22), hogy az istentelenek gaztetteiknek büszkén ujonganak, mivel elhitetik magukkal, hogy Isten nem látja. Bár tehát kénytelenek valami Istent ismerni, mégis semmivé teszik dicsőségét azzal, hogy megfosztják hatalmától. Mert amint (Pál tanusága szerint II. Tim. 2:13) Isten nem tagadhatja meg magát, mivel örökké ugyanaz marad, az ilyenekről helyesen állítjuk, hogy Istent tagadják meg, mikor helyébe haszontalan s holt bálványt koholnak. Megjegyzendő továbbá, hogy bár az istentagadók saját érzéseikkel állanak harcban s Istent nemcsak saját szivükből akarják kiverni, hanem mintegy az égből is kipusztítani, elvetemedettségük még sem vehet erőt annyira, hogy Isten néha-napján itélőszéke elé ne vonná őket. De mivel semmi félelem nem tartja vissza őket attól, hogy erőszakosan Isten ellen rontsanak, bizonyos, hogy az Istenről való baromi megfeledkezés uralkodik rajtuk mindaddig, míg vak dühük így ragadja őket idestova.

3. Így hiábavaló az a védelem, mellyel sokan szokták babonájukat leplezni. Mert azt hiszik, hogy a vallásnak bárminő, még fonák tanulmánya is elegendő; azt azonban nem veszik figyelembe, hogy az igaz vallásnak Isten parancsolatához, mint örök zsinórmértékhez kell formálódnia. Nem veszik figyelembe, hogy Isten örökre ugyanaz marad, hogy Ő nem valami látomány, vagy agyrém, hogy bárkinek kénye-kiedve szerint elváltozzék. S látni való, hogy mily haszontalan szinleléssel csufolja meg Istent a babona, míg kedvében próbál járni. Mert többnyire azokat a dolgokat ragadja meg, melyekről Isten bizonyságot tőn, hog azokkal nem gondol, viszont azokat a dolgokat, melyeket Isten előnkbe ir s melyekről azt tanítja, hogy neki tetszenek, megveti, vagy épen nyiltan semmibe sem veszi. Saját szivükben lázálmait imádják tehát azok, akik Istennek hazug tiszteletet mutatnak be, mivel semmiképen sem mernének igy tréfálódni Istennel, ha már előbb nem koholtak volna saját könnyelmű bolondságuknak megfelelő Istent. Ezért mondja az apostol, hogy az ily ingatag s tévelygő vélekedés az istenségről, egyenlő Isten nem ismerésével „Midőn – így szól (Gal. 4:8) – Istent nem tudtátok, szolgáltatok azoknak, akik nem természet szerint való Istenek.” Másutt (Ef. 2:12) azt mondja az efézusiakról, hogy azok Isten nélkül voltak, mikor eltévelyegtek az egy isten helyes ismeretétől. legalább e tekintetben nem sokat jelent, hogy egy vagy több Istent hiszel-e, mivel minden esetre eltávozol és eltévelyegsz az igaz Istentől, akit ha elhagysz, nem marad más számodra, csak kárhozatos bálvány. Lactantiussal együtt azt kell tehát állítanunk, hogy nincs igaz vallás azon kívül, mely az isteni igazsággal van egybekötve.

4. Ehez járul az a másik bűn, hogy Istennel nem gondolnak, legfeljebb akaratlanul, soha hozzá nem közelítenek, míg ellenszegülésük dacára is nem kényszerűlnek, nem fogja el őket soha semmi önkéntes istenfélelem, mely Isten fenségének tiszteletéből származnék, legfeljebb szolgai, kényszerített tiszteletadás, amit Isten itélete sajtol ki belőlük. Ez istenitélettől, mivel ki nem kerülhetik, borzadnak, sőt hallani se szeretnek róla. Mert bizonyára az Istentelenségre és pedig egyedül erre illik Statiusnak ama mondása, hogy „a félelem alkotta először az isteneket a világon.” Azoknak, kiknek lelke Isten igazságától idegen, az a legfőbb vágyuk, hogy Isten itélőszéke, melyről tudják, hogy az ő büneik megtorlására áll fenn, felforgattassék. Ezzel az érzéssel Isten ellen harcolnak, ki ítélet nélkül nem lehet. De miközben belátják, hogy Istennek kikerülhetetlen hatalma fenyegeti őket, mivel sem gyengíteni, sem kikerülni nem képesek, kénytelenek tőle rettegni. Ennélfogva nem akarván olyanoknak látszani, mint akik megvetik azt, akinek hatalma rájuk nehezedik, a vallásosság valamely álarcát használják. E közben azonban nem szünnek meg magukat mindenféle bűnnel bemocskolni, vétket vétekre halmozni, miközben az úrnak szent törvényét minden pontjában megsértik s az ő egyetemes igazságát semmivé teszik. Bizonyára nem fékezi őket annyira Istentől való eme szinlelt félelem, hogy büneikben szivesen meg ne nyugodjanak, önmaguk előtt ne tetszelegjenek s testi gyönyörüségekbe ne merüljenek, ahelyett, hogy fékeznék azt a Szentlélek segélyével. De mivel hiábavaló és hazug a vallásnak ez az árnyéka, aligha méltó még arra is, hogy árnyéknak nevezzük; ebből ismét nyilván kitetszik, hogy az a kegyesség, mely csak a hivők kebelébe van csepegtetve s melyből az igaz vallás származik, mennyire különbözik Istennek most említett zavaros ismeretétől. S lám a képmutatók mégis azt akarják elérni ily görbe úton, hogy noha futnak tőle, Istenhez közeledni láttassanak. Mert ahol egész életre kiterjedő, állandó engedelmesség szükséges, ott ők majdnem minden dologban felfuvalkodottan ellenszegülve valamelyes csekély áldozattal iparkodnak kiengesztelni Istent, s ahol az Urnak az élet szentségével s a sziv tisztaságával kell szolgálni, ott haszontalan fecsegéseket és hitvány szolgálatocskákat eszelnek ki, hogy Istent maguk iránt kibékítsék. Sőt mivel biznak abban, hogy e kiengesztelődést haszontalan emberi találmányokkal is megszerezhetik, annál bátrabban megmaradnak ocsmányságaikban. Azután ott, ahol szilárd hittel Istenben kellene bizniok, ott megfeledkezve róla, bizalmukat önmagukba, vagy teremtményekbe helyezik. Utoljára a tévedések oly roppant rengetegébe bonyolulnak, hogy azokat a szikrácskákat, melyek Isten dicsőségének megismerésére bennük fénylettek, elfojtja és végkép kioltja bennük a bűn köde. Csak az a magvacska marad fenn, melyet gyökerestül sohasem lehet kiirtani, t. i., hogy van Isten, de még e magvacska is annyira megromlik, hogy sohasem terem egyebet magából hitvány gyümölcsöknél. Ebből hát világos, amit bizonyítani akarok, hogy t. i. az emberi szivbe természet szerint bele van vésve az istenség érzete, mivel még az istentelenek is kénytelenek megvallani, hogy van Isten. ha jó dolguk van, gunyolják Istent, sőt az ő mindenhatóságának csökkentésére nyelvelnek és fecsegnek. Ha azonban a kétségbeesés karjai közé kerülnek, ez Isten keresésére ösztökéli őket s rövid könyörgéseket mondat velük, amikből kitünik, hogy az ilyen emberek előbb is ismerték Istent, de makacsságuk elfojtotta azt, aminek már előbb napfényre kellett volna jönnie.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...