//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 2. MÁSODIK FEJEZET. Mit tesz Istent megismerni s mi célra szolgál az ő megismerése?

2. MÁSODIK FEJEZET. Mit tesz Istent megismerni s mi célra szolgál az ő megismerése?


MÁSODIK FEJEZET

Mit tesz Istent megismerni s mi célra szolgál az ő megismerése?

1. Isten ismerete alatt azonban azt értem, hogy nemcsak azt látjuk be, hogy van Isten, hanem meg is tartjuk azt, amit felőle tudnunk szükséges, ami neki dicsőségére, nekünk pedig hasznunkra van. Mert nem mondhatjuk a szó sajátságos értelmében szólva, hogy Istent megismerjük, ha nincs bennünk vallás és kegyesség. S itt Isten ismeretének nem azt a fajtáját értem, amellyel a magukban elveszett és megátkozott emberek az Istent a közbenjáró Jézus Krisztusban, mint megváltót, fogják fel, hanem csak arról az első és egyszerü ismeretről szólok, melyre minket a természetnek velünk született rendje elvezérelne, ha Ádám bűn nélkül maradt volna. Mert noha az emberi nemzetnek mai romlottságában senki sem érezheti Istent akár atyjának, akár üdvössége szerzőjének, akár bármiként kegyelmes Istenének, míg meg nem jelenik közbenjáróul a Krisztus, hogy őt irántunk kiengesztelje: mégis más dolog azt érezni, hogy a mi teremtő Istenünk támogat bennünket hatalmával, vezérel gondviselésével, ellát jóságával, eláraszt jótéteményeinek minden fajtájával s megint más dolog a megengeszteltetésnek Krisztusban számunkra készített kegyelmét magunkhoz ölelni. Mivel tehát az Úr először egyszerüen, mint Teremtő, jelenté ki magát úgy a világ teremtésében, mint a Szentirás közönséges tudományában – s Krisztus képében csak azután jelenik meg, mint Megváltó: – ennélfogva kettős ismerete áll elő, melyek közül most csak az első jön szóba, a második a maga rendjén csak aztán következik.

Bár Istent eszünk nem képes anélkül megfogni, hogy valami tiszteletet ne tulajdonítson neki, mégsem volna kielégítő egyszerüen csak annyit tudnunk felőle, hogy ő egy, akit mindenkinek tisztelnie s imádnia kell, ha meg nem volnánk győződve arról, hogy ő minden jónak forrása és hogy sehol egyebütt jót nem kereshetünk, csak nála. Ezt így értem: nemcsak, hogy ezt a világot, amint egyszer megteremtette, végtelen hatalmával fenntartja, bölcseségével kormányozza, jóságával őrzi, különösen pedig az emberiséget igazságos itéletével vezérli, könyörületességével tűri, oltalmával megvédi, de mivel seholsem találjuk a bölcseségnek és világosságnak, az igazságosságnak, hatalomnak, hibátlanságnak és tiszta igazságnak egyetlen cseppjét sem, mely nem tőle ered s melynek nem ő maga az oka: mindezt tanuljuk meg tőle várni és kérni, s amit vettünk, azt neki hálásan megköszönni. Mert Isten e kiválóságainak megismerése alkalmas tanítónk leszen a kegyességre, melyből a vallás származik. Kegyességnek nevezem az Isten iránt való szeretettel egybekötött tiszteletet, mely Isten jótéteményeinek ismeretéből ered. Mert míg az emberek nem érzik azt, hogy mindenért Istennek tartoznak, hogy az ő atyai gondja által tápláltatnak, hogy minden javaiknak Isten a szerzője, úgyannyira, hogy rajtuk kívűl semmit sem kell keresni, addig magukat önkéntes készségből sohasem vetik Isten hatalma alá. Sőt, ha teljes boldogságukat nem ő benne helyezik, soha igazán és teljes szivből nem adják magukat által Istennek.

2. Ezért haszontalan eszmékkel űznek játékot azok, akik azt a kérdést tüzik maguk elé, hogy mi az Isten; mivel sokkal inkább érdekünkben van azt tudni, hogy milyen ő s mi illik természetéhez. Mert mi haszna van annak, ha Epikurussal együtt olyan Istenben hiszünk, aki a világra való gondviselést félretévén csak tétlenségben tölti kedvét? Végre is mit használ megismernünk egy oly Istent, akivel semmi dolgunk? Sőt inkább kell, hogy Isten ismerete ránk nézve arra szolgáljon először, hogy minket az Isten iránt való félelemre és tiszteletre tanítson, aztán, hogy annak vezérlete és tanítása mellett megtanuljunk minden jót Istentől kérni, s amit nyertünk, neki tulajdonítani. Mert miképen emlékezhetnél meg elmédben Istenről anélkül, hogy egyszersmind tüstént arra ne gondolj, hogy mivel teremtménye vagy, a teremtés jogánál fogva hatalmában vagy, s az ő uralmának vagy alávetve, hogy életeddel neki tartozol, hogy bármit cselekszel, az ő dicsőségére kell szolgálnia? Ha így áll a dolog, menten arra a következtetésre kell jutnod, hogy életed veszedelmesen megromlott, ha az Isten szolgálatára nem használod, mivel életünk törvénye szükségképen az ő akarata. Viszont nem ismerheted meg világosan, ha minden jó forrásának és kútfejének nem őt tartod. Innen származnék mind a hozzá való ragaszkodásnak vágya, mind a benne való hit, ha az ember eszét a romlottság a helyes ösvényről el nem vonná. Mert először a kegyes elme nem álmodik mindjárt akárminő istent magának, hanem egyedül az egy igaz istent nézi, nem költ arra olyat, ami neki jónak látszik, hanem megelégszik azzal, hogy olyannak hiszi, aminőnek ő kijelentette magát és a legnagyobb gonddal óvakodik mindig attól, hogy vakmerő bátorsággal az ő akaratát áthágva céltalanul bolyogjon. mikor így megismeri Istent, mivel tudja, hogy mindeneket ő igazgat, úgy tekinti, mint aki őt is védi és oltalmazza s ezért teljes hitét benne helyezi, mivel belátja, hogy Isten szerzője minden jónak; ha valami baj éri, ha valamiben szükölködik, mindjárt az ő oltalmába menekül, segítséget tőle várván. Mivel bizonyos abban, hogy Isten jó és irgalmas, szilárd hittel pihen meg benne és nem kételkedik abban, hogy minden bajai között oltalomra lel Isten kegyességében. Mivel Úrnak és Atyának ismeri őt, méltónak tartja arra is, hogy országát tekintse mindenben, felségére nézzen, dicsőségét terjessze, parancsainak engedelmeskedjék. Mivel igaz birónak látja, aki szigoruságával kész minden bűnt megbüntetni, itélőszékét mindig szeme előtt tartja, iránta való félelemből türtőzteti magát s tartózkodik haragjának kihivásától. mindazáltal Isten itéletének érzetétől nem retten annyira meg, hogy előle minden áron menekülni kivánjon, még ha menekvés nyilik is; sőt nem kevésbé szereti benne a bűnösök büntetőjét, mint a kegyesek jóltevőjét, mivel átérti, hogy Isten dicsőségéhez ép úgy hozzátartozik az istentelenek és bűnösök büntetése, mint az igazaknak örök élettel való jutalmazása. Ezenkivül az istenfélő ember nemcsak a büntetéstől való rettegés miatt tartózkodik a bűn elkövetésétől, hanem azért is, mivel Istent atyja gyanánt szereti és tiszteli, ura gyanánt szolgálja és imádja és ha egyáltalán nem volna is pokol, puszta megbántásától is visszarettenne. Ez hát a tiszta és igaz vallás! T. i. hit, egybekapcsolva az Isten iránt való igaz félelemmel; úgy, hogy ez a félelem magában foglalja egyrészt az önkéntes kegyességet, másrészt maga után vonja azt a törvényes tiszteletet, mely a törvényben meg van irva. S ezt annál inkább meg kell jegyeznünk, mert az emberek általában tisztelik istent, de kevesen félik őt, s míg ceremóniáikat mindenütt nagyban fitogtatják, az igazi szivbeli tisztaság nagyon ritka.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...