//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : 1. ELSŐ KÖNYV - ELSŐ FEJEZET. A termető Isten megismerése

1. ELSŐ KÖNYV - ELSŐ FEJEZET. A termető Isten megismerése


ELSŐ KÖNYV.

A TEREMTŐ ISTEN MEGISMERÉSE.

ELSŐ FEJEZET

Felmutatása annak, hogy Isten s önmagunk ismerete kapcsolatosak és hogy mi módon függenek össze.

1. Egész bölcseségünk, már t. i. amelyet igaz, valóságos bölcseségnek kell tartanunk, két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből. Egyébként, bár egymással sok kapocs fűzi őket össze, nem könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szűli magából a másikat. Mert elsőben is senki sem tekinthet aként magára, hogy egyuttal Isten belső szemléletére is ne fordítsa érzéseit, kiben él és mozog (Csel. 17:28), mivel világos, hogy azok az ajándékok, melyekben bővölködünk, semmi esetre sincsenek mi magunktól, sőt még az is, hogy vagyunk nem más, mint az egy Istenben való létezésünk. Aztán eme jók, melyek cseppenként hullanak alá reánk az égből mint megannyi patakocska, elvezetnek minket a kútfőhöz. Saját gyarlóságunkból pedig még jobban kitünik azoknak a javaknak végtelensége, melyek Istenben lakoznak. Különösen az a romlás, melybe az első ember esete döntött, kényszerít, hogy szemünket felemeljük és pedig ne csak azért, hogy éhségünkben és szomjuságunkban onnan felül kérjük azt, amire szükségünk van, hanem hogy a félelem ösztönzésére alázatosságot is tanuljunk. Mert, amint az emberben a sokféle nyomoruságnak mintegy egész világa van s ennek folytán meg vagyunk fosztva isteni ékességünktől, szégyenletes mezitelenségünk a vétkek roppant tömegét tárja fel: saját boldogtalanságának tudata mindenkit szükségképpen ösztönöz arra, hogy Istennek legalább valamelyes ismeretére eljusson. Igy saját tudatlanságunknak, hiúságunknak, szükségünknek, erőtlenségünknek, gonoszságunknak s végre romlottságunknak érzetéből megtudjuk, hogy egyedül az Urban van az igaz bölcseség fénye, a valódi jóság, minden javak tökéletes bősége s a tiszta igazság. Igy tehát saját bajaink serkentenek bennünket Isten javainak megvizsgálására. Nem is kivánunk addig komolyan hozzá térni, míg önmagunkkal nem kezdünk elégedetlenkedni. Mert az emberek közt ki nem nyugszik meg szivesen önmagában, ki nincs békén mindaddig, míg magát nem ismeri; azaz: míg javaival elégedett, míg saját nyomoruságáról nem tud és nem is gondol arra? Ennélfogva az önismeret nemcsak mindenkit Isten megkeresésére, hanem kezén fogva is vezet mindenkit az ő megtalálására.

2. Viszont bizonyos, hogy az ember tiszta önismerete csak akkor jut el, ha előbb Isten ábrázatát vizsgálja s Isten belső szemléletéből tér az önvizsgálatra. Mert magunk előtt mindig igazaknak, becsületeseknek, bölcseknek és szenteknek látszunk (ez a kevélység mindannyiunkkal velünk született), ha kézzelfogható bizonyítékok meg nem győznek afelől, hogy igazságtalanok, fertelmesek, esztelenek s tisztátalanok vagyunk. Még ezek sem győznek azonban meg, ha csak magunkra tekintünk s nem az Istenre is, ki az egyedüli mérték, melyhez emez ítéletet kell szabni. Mert minthogy természet szerint üres látszata is bőven elég nekünk maga helyett az igazság helyett. S mivel körülöttünk s bennünk mindent betölt az ocsmányság, azért ami kevésbbé rút, mindaddig igen tiszta gyanánt mosolyog ránk, míg elménket az emberi tisztátalanság határai között tartjuk. Épen mint az a szem is, amely előtt nincs más, csak fekete szin, tiszta fehérnek látja azt a tárgyat, amely mégis egy kissé szürke, vagy csak hellyel-közzel barnás. Sőt a mi testi érzésünkből még világosabban megállapíthatjuk, hogy mennyire tévedhetünk a lélek erőinek megitélésében. Mert ha délben a földre, vagy azokra a dolgokra nézünk, melyek körörkörül szemeink előtt vannak, azt hiszük, hogy a legeslegélesebb látással vagyunk megáldva; amint azonban a napba tekintünk s nyitott szemmel azt vizsgáljuk, ime azt az erőt, mely a földön oly derekasan helyt állott, ekkora tündöklés úgy legyőzi és megzavarja, hogy kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a földi tárgyak vizsgálásában éles látásunk merő vakság, ha azzal a paphoz fordulunk. Igy vagyunk lelki javaink szemlélésével is. Mert míg a földre tekintünk, megelégedve igazságunkkal, bölcseségünkkel, erényünkkel, magunk előtt a legkellemesebb szinten tündöklünk s majd hogy félisteneknek nem látszunk a magunk szemében. De amint gondolkodásunkat Istenre irányítjuk s azt mérlegeljük, hogy milyen ő, hogy az igazságnak, bölcseségnek, erénynek mily tökéletes teljessége ő, kinek képére kellene nekünk formáltatnunk, mindazt, ami azelőtt tetszetősnek látszott bennünk az igazság álarca alatt, menten úgy utáljuk, mint a legnagyobb bűnt; ami azelőtt a bölcseség címe alatt oly csodamódra nagynak tetszett előttünk, határtalan ostobaság gyanánt undorit bennünket, s ami előbb az erő látszatát mutatta, nyomorult tehetetlenségnek bizonyul. Ily kevéssé felel meg az isteni tisztaságnak még az is, ami bennünk a legtökéletesebbnek látszik.

3. Innét ered az a borzadály és zsibbadás, melyről a Szentirás lépten-nyomon említést tesz, azt állítván, hogy szentek megrendülve földre estek, valahányszor Isten közelségét érezték. Mert midőn látjuk, hogy azok, akik Isten távollétében erejük teljességében álltak, midőn Isten kijelenti dicsőségét, úgy megrendülnek és megzavarodnak, hogy halálos félelmökben összeroskadnak, sőt szinte megemésztődnek és semmivé lesznek: ebből azt tanulhatjuk meg, hogy alacsonyságának tudata csak akkor hat eléggé az emberre, ha magát Isten felségével hasonlítja össze. Ennek az Isten előtt való ijedelemnek gyakori példájával találkozunk úgy birák könyvében, mint a próféták irataiban (Bir. 13:12, Ézs. 6:5, Ez. 1:28, 3:14). Annyira, hogy szokásban volt Isten népénél ez a kifejezés: Meghalunk, mert megjelent nekünk az Úr! Ezért Jób történetének célja az, hogy az embereket saját oktalanságuk, erőtlenségük és fertelmük megismerésével sujtsa le s e céljához a bizonyítékokat főleg mindig Isten bölcseségének, hatalmának és tisztaságának leirásából veszi. S nem ok nélkül. Látjuk ugyanis, hogy Ábrahám annál jobban érzi, hogy csak por és hamú, minél közelebb járul Isten dicsőségének szemléletéhez (I. Móz. 18:27). Látjuk, hogy Illés sem várhatta Isten jövetelét anélkül, hogy arcát be ne fedte volna (I. Kir. 19:13). Ily rettenetes Isten szinének látása. Mit tegyen az ember, aki rothadás és féreg, ha előtte még a kerubimoknak is el kell takarniok féltükben arcukat? (Ézs. 6:2) T. i. ez az, amit Ézsaiás próféta mond (24:23): „Megszégyenül a hold, elpirúl a nap, midőn uralkodik a Seregeknek Ura”, azaz mikor fényességét kimutatja s közelebbről láttatja, előtte a legfénylőbb dolog is setétséggé homályosul. Ezért bármi szorosan egybe tartozik is Isten s a magunk ismerete, a helyes tárgyalási rend úgy hozza magával, hogy először szóljunk külön az Isten, aztán a magunk ismeretéről.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...