//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet
- KÁLVIN: A keresztyén vallás rendszere.Első könyv 1-18 fejezet : Címlap, Előszó,

Címlap, Előszó,


KERESZTYÉN VALLÁS RENDSZERE

INSTITUTIO RELIGIONIS CHRISTIANAE.

ELŐSZÓ

I. kötet)

Kálvin főművének utolsó teljes kiadását Szenczi Molnár Albert fordította először magyarra s adta ki 1624-ben Hanauban. E tiszteletreméltó fordítás azonban nemcsak hogy alig pár példányban található, de nyelvezeténél fogva sem alkalmas arra, hogy Kálvin gondolatainak korunkban megfelelő tolmácsul szolgálhasson. Ez a körülmény indította a ref. egyházi könyvtár-bizottságot arra, hogy az Institutio teljes kiadásának új magyar fordítását felvegye kiadványai sorozatába. A fordítást Ceglédi Sándor nagysallói ref. lelkész, theológiai magántanár s Rábold Gusztáv hajduböszörményi ref. főgimnáziumi tanár végezték; amaz az I. és II. könyvet, ez a III. könyvet fordította, melyből jelen kötet csak 10 fejezetet hoz. A revizió munkáját dr. Antal Géza és Borsos István pápai főiskolai tanárok teljesítették. Úgy a fordítók, mint a revizorok szives elnézést kérnek, ha a munka magyar nyelvre átültetésének nagy nehézségeivel nem sikerült mindenütt megbirkózniok.
A III. könyv többi fejezetei s a IV. könyv a jövő évben egy külön, terjedelemre a jelenlegihez hasonló kötetben fognak megjelenni. Ez a kötet tartalmazza az egész műhöz szóló betürendes név- és tárgymutatót, mint szintén a magyarázó jegyzeteket. Úgy a név- és tárgymutató, mint a magyarázó jegyzetek arra szolgálnak, hogy e nagy mű gondolatkincsét könnyebben hozzáférhetővé s elsajátíthatóvá tegyék. Az lesz a legméltóbb megemlékezés Kálvinról, ha az isteni kegyelem evangéliumi gondolata, mely nagy művében oly meggyőző kifejezést nyer, e mű tanulmányozása folytán megerősödik lelkünkben s tettre sarkal, hogy az evangélium szellemében munkáljuk Isten országának építését.

ELŐSZÓ (II. kötet)

Jelen kötettel Kálvin főműve „A keresztyén vallás rendszere” új magyar fordításban a maga teljességében kerül az olvasó kezébe. A fordítás nehéz munkáján a fordítók úgy osztoztak meg, hogy a III-ik könyvet s a IV-ik könyv első 11 fejezetét Rábold Gusztáv hajduböszörményi tanár, a többi fejezeteket Ceglédi Sándor nagysallói lelkész ültették át nyelvünkre. A revizió munkáját e kötetben is dr. Antal Géza és Borsos István pápai főiskolai tanárok végezték.

A munkához részint a használhatóság, részint a megértés megkönnyítése céljából négy függelék van csatolva: I. a szövegben előforduló szentirási helyek jegyzéke; II. bő tárgymutató; III. a Kálvin János által idézett szerzők jegyzéke; IV. a szövegben előforduló és magyarázatot igénylő tulajdon- és helynevek betürendes jegyzéke. Az első három jegyzék Tholuck kiadása nyomán készült s összeállítását és fordítását Ceglédi Sándor végezte; az utolsó jegyzék elkészítésének munkáját Csizmadia Lajos pápai theol. tanár teljesítette. A négy jegyzék külön-külön s együttesen bizonyára lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy Kálvin fő művét, a reformáció korának legnagyobb dogmatikai alkotását, minél alaposabban megismerhessék a vele foglalkozni kivánók s a benne rejlő kincseket felhozhassák és felmutathassák a jelenkor fiainak.

KÁLVIN JÁNOS ELŐSZAVA AZ OLVASÓHOZ

E művem első kiadásánál, mivel egyáltalán nem remélhettem azt a nagy sikert, melyet az Isten a maga végtelen jóságával adott, a nagyobb résszel, (mint az jelentéktelen műveknél történni szokott) csak futólag foglalkoztam. De mikor láttam, hogy e munkát majdnem minden kegyes lélek oly nagy jóindulattal fogadta, aminőt soha kivánni, sőt remélni sem mertem: valamint lelkemben éreztem, hogy e kitüntetés érdememen felül való, úgy nagy hálátlanságnak tartottam volna, ha az irántam ily mérvben táplált s buzgalmamat csak serkentő jóindulatnak legalább gyenge erőmhöz képest megfelelni nem igyekeztem volna. S ezt nemcsak a második kiadásban kiséreltem meg, hanem valahányszor e mű megjelent, mindig bővült valamivel. Bár a ráfordított munkát nem sajnáltam, még sem elégített ki soha, amig jelen alakjában nem foglaltam. Most bizom abban, hogy oly könyvet adok, amelyet közös megegyezéstek jónak fog találni. Hogy mily buzgalommal iparkodtam művemet Isten egyháza hasznára elkészíteni, annak nyilvánvaló bizonyságául hadd említsem fel, hogy a múlt télen, mikor azt gondoltam, hogy a negyednapos láz halálomat jelenti, mennél jobban kínzott betegségem, annál kevésbé kiméltem magamat, hogy olyan művet hagyhassak magam után, mely a kegyes lelkek oly jóindulatú várakozásának némileg megfelel. Szerettem volna gyorsabban bevégezni munkámat, de elég gyorsan van így is, ha elég jó. Azt pedig, hogy alkalmas időben bocsátottam útjára, akkor hiszem, ha tapasztalom, hogy Isten egyházának bővebb gyümölcsöt hoz, mint azelőtt. Ez rám nézve egyedül döntő. És bizony nagyon rosszúl állna dolgom, ha egyedül Isten helyeslésével megelégedve, meg nem vetném akár a tudatlan emberek ostoba és fonák, akár az istentelenek igaztalan és rosszindulatú itételét. Mert bár Isten az Ő országa terjesztésére s a közérdek szolgálatára szólította el szivemet, lelkiismeretem is egészen nyugodt, és Ő maga és az angyalok tanúim, hogy mióta az egyházban a tanítói tisztet felvettem, semmi egyéb célom nem volt, mint hogy az egyháznak használjak a kegyesség tiszta tudományának biztosításában: mégis úgy gondolom, hogy nincsen senki, akit több rágalom támadna, mardosna, tépne, mint engem. Mikor már sajtó alatt volt e könyv, azt hallottam, hogy Ágostában, ahol a birodalmi rendek gyülést tartottak, felőlem az a hir terjedt el, hogy ismét a pápasághoz pártoltam; azt is hallottam, hogy e hirt kelleténél nagyobb örömmel fogadták a fejedelmek udvaraiban. Persze, ilyen azoknak a jó indulata, akik bizonyára jól ismerik állhatatosságom sok bizonyítékát s amiképen e bizonyítékok a rút rágalommal oly nyilvánvaló ellentétben állanak, úgy meg kellett volna oltalmazniok engem minden méltányos és emberséges bíró előtt. Csalódik az ördög minden seregeivel együtt, ha azt gondolja, hogy ily rothadt hazugsággal s méltatlansággal reám rohanva hajlékonyabbá, vagy lassúbbá tesz, mert hitem szerint Isten, az Ő végtelen jóságából megadja nekem, hogy azon a pályán, amelyre szent szava hivott, változatlan türelemmel megmaradhassak. Ennek új bizonyítékát nyújtom a kegyes olvasóknak művem ez új kiadásában. Munkám végzésében az volt továbbá végcélom, hogy a szent vallástudomány jelöltjeit az isteni ige olvasására úgy elkészítsem s megtanítsam, hogy az rájuk nézve könnyen hozzáférhető legyen s minden fönnakadás nélkül haladhassanak abban. Mert azt hiszem, hogy a vallás teljes egészét felölelem itt, minden részeivel egyetemben s oly sorrendben adom elő, hogyha valaki jól megtanúlja, nem lesz nehéz számára annak megállapítása, hogy mit kell keresnie a Szentirásban s annak tartalmát mily célra kell fordítania. Tehát mintegy megegyengetvén az utat, ha ezután a Szentiráshoz magyarázatokat adok ki, mivel nem lesz szükségem arra, hogy a hitcikkek felől hosszú előadást tartsak, s a bizonyító helyekre is kitérjek, mindig röviden végzek azokkal. Így a kegyes olvasó nagy nehézségektől s unalomtól menekűl meg, amennyiben e könyv ismeretével, mintegy szükséges eszközzel felszerelve, fog a munkához. De mivel ily eljárásom indító oka számos magyarázatomban, mintegy tükörben, nyilvánvalóan kitünik, inkább azt akarom, hogy maga a dolog mutasson rá eljárásomra, mintsem, hogy azt szavakkal előre hirdetgessem. Élj boldogúl, kegyes Olvasó, s ha munkámnak valami gyümölcsét veszed, segíts viszont rajtam könyörgéseddel a mi Atyánknál Istenünknél.

Genf, 1559. év augusztus hó 1. napján.

Kisded művet irtunk: igy akartunk mentegetőzni
És tanulás közben kötetünk, ime, nagyra növekvék.

Augustin 7. levele:
Megvallom, én is azok közül való vagyok, akik gyarapodva irnak és irva gyarapodnak.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...