//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Papp Vilmos Ketten a XX. századi magyar -
gályarabok - közül Gulyás Lajos és Cseh Benő

 

 

Papp Vilmos

Ketten a XX. századi magyar „gályarab” prédikátorok közül

Confessio 2016/3

Gulyás Lajos

(1918–1957)

A hűséges barát és szolgatárs: Kövy Zsolt nemcsak emléket állít a hit és hazaszeretet mártírjának (Hazádnak rendületlenül, Kálvin Kiadó, 1999), de történészként lépésről lépésre nyomon követi azt az életutat, mely a győri börtön bitófáján ért fájdalmas véget. A győri börtönudvarról is látható a református templomtorony csillaga. Ez utat mutat! Meghátrálásra nemcsak a bitófa sejtelme, de a hízelgő forint és autómárka is késztethet… Halálosan komoly intelem a „Légy híve mindhalálig…” Csak az üdvözül, aki mindvégig állhatatos. 1957. december 31-én reggel Gulyás Lajos levéli lelkipásztor elindult a hűségesek útján. Előtte 30-án este néhány elbukott „klerikus” átvette a legmagasabb állami kitüntetéseket. A „hatalom” egyik kezében „alma,”, a másikban „korbács”.

Gulyás Lajos lelkipásztor és vádlott társai ügyében még megismerésre várnak Pataky László győri lelkész feljegyzései és szóbeli közlései is. Hiszen többször is volt alkalma találkozni a fogollyal. Tőle tudjuk, hogy a szovjet Viszinszkijt példaképének tartó véres szájú, szadista ügyész: Grátz Endre érvényesülése „nagy lehetőségének” tartotta a pert.

Ismernünk kell Levél, Mosonszentjános, Mosonmagyaróvár ötvenes évekbeli társadalmi légkörét. Mi, maiak, hajlamosak vagyunk arra, hogy a kései „pán-európai piknik” romantikus csengésű nevéből kiindulva nézzük e térséget. Akkoriban ez volt az első számú határsáv. Ez jelent szögesdrót akadályokat, spanyol lovasokat, bunkereket, aknamezőket, elektromos zárat, nyomozókat, kémelhárítókat, besúgók tömegét. Valamennyi az „emberarcú” szocializmus találmánya… Ez a szocialista világtábor a „béketábor” védő övezete. A besorozott határőrök folyamatos pánikban élnek. Ha agyonlőnek valakit, két hét szabadságra jogosultak. Ha áteresztenek valakit: hadbíróságra kerülnek. (Még saját tisztjeiket is agyon kellett lőniük, ha azok ügyetlenül provokáltak…) Naponkénti tesztkérdés volt: „Mit csinálsz, ha anyád jön?” – A válasz: agyonlövöm.

Ilyen körülmények között a református lelkipásztor állandó megfigyelés alatt állott. Napirenden provokálták őket. (Ezt e sorok írója személyesen és sokszorosan megtapasztalta.) (…)

Gulyás Lajos öntudatos gazdacsalád sarja. Otthon megtanulta, mi a munka, mi a becsület, miként és mikor kell helytállani. Losonc és Pápa neveltje. Így jól tudja, hogy mivel tartozik hazájának, nemzetének. Jézusát is jól ismerte, amikor elvállalta a 75 lelkes balatonszepezdi eklézsia gondozását.

1944-ben üldözött zsidókat mentett. Ezért a nyilas uralom kezdetével letartóztatták. A „felszabadulás” után szintén üldözötteket mentett. Félmillió ember kivégzését követelő stréber újságíró kijelentéseit ítéli el napilapban. Emiatt Népbíróság elé kerül. Ez azonban akkor még felmentette. Kisgazdapárti országgyűlési képviselőnek választották meg. Pártjával együtt őt is ellehetetlenítette a tankokra számító Magyar Kommunista Párt.

Amikor pedig konventi urak körlevelet adnak ki azért, hogy a templomokban tiltakozzanak az amerikai négerek és Makariosz ciprusi érsek sorsa miatt, 1956. május 23-án Pápán lelkészértekezleti beszédben vall hitet (állami és egyházi felsőbbség jelenlétében). „Milyen hit az, amely hangos tiltakozásra készteti a magyar református egyházat pl. Makariosz érsek deportálása miatt és ugyanakkor egy halk aggodalmaskodó sóhajt sem csal ajkunkra afölött, hogy évről évre szaporodik a megkereszteletlen magyar gyermekek száma… [Ui. durván megfenyegették a szülőket arra az esetre, ha gyermekeiket a szent keresztségben részeltetik.] Úgy gondolom, hogy az amerikai négerek és minden amerikai lelki pusztulásáért Isten az amerikai keresztyéneket, de minden magyar lélek kárhozatra jutásért elsősorban minket, magyar pásztorait von Ítéletre…” – Ettől fogva Gulyás Lajos célkeresztben volt.

A mosonmagyaróvári sortűz minden részletében ismert. Az agyonlőtt civilek száma több mint száz. A sebesülteké ennek többszöröse. Itt egy alvilági, ördögi tömeggyilkosság történt. (Ehhez hasonló esetekért a volt Jugoszláviából a hágai nemzetközi bíróság elé vitték az elkövetőket!) Ilyen „megtorlásokat” az őrült Hitler rendelt el a II. világháború során.

Gulyás Lajos a népirtást követő napon érkezett vissza szülőföldjéről, a Felvidékről, lelkipásztori tekintélyével próbálta csendesíteni a méltán felháborodott város bosszúvágyát. Az egyik határőrtisztet gépkocsival menekítette ki a lincselő tömeg kezéből. Ez a bizonyos Máté Lajos nevű tiszt – ismerve a „pacifikáció” menetrendjét – a szovjet megszállást követően személyesen kérte megmentőjét, hogy azonnal meneküljön nyugatra. A lelkipásztor jó cselekedete és ártatlansága tudatában a helyén maradt. Nem sok idő múltán elkezdődött a kommunista bosszúhadjárat. A megye minden értelmiségi csoportjából egy-egy személyt kiszemeltek és halálra ítéltek. Máté Lajos mentőtanúskodását elutasította a bíróság. A kilenc halálraítélt földi maradványait 1990-ben találták meg Sopronkőhidán. A „hatalmasok” még ekkor is akadályozták az exhumálást.

Kövy Zsolt írja: „Többen állítják, hogy halála pillanataiban a hazáját éltette. Ezzel testamentumot írt megkötözött kezekkel is, az Isten, az élet, az egyház, a haza szeretetének testamentumát.”

 

Cseh Benő

(1907–1985)

1985. március 30-án búcsúztatták el a sárközi templomok legnagyobbikából, a decsiből. A gótikus falak között hatalmas gyülekezet énekelte a „Tebenned bíztunk” hitvallását. A ravatalt lelkipásztorok nagy serege vette körül. Ritkán fordul elő, hogy három eklézsia együtt búcsúztatja lelkészét. Külön autóbusszal érkeztek a tengeliciek, meg a galambokiak.

Tengelicnek Cseh Benő volt az első lelkésze. Galamboknak viszont ő volt az utolsó lelkipásztora. (…) Miért búcsúztatják Cseh Benőt Decsen? Tengelic és Galambok közötti időben 14 éven át Decs feledhetetlen lelkipásztora volt!

Cegléden született. A budapesti Teológián szerezte lelkészi képesítést 1927–1931 között. A Tolna megyei Tengelicen – hatalmas sváb környezetben – kapott lehetőséget gyülekezet szervezésére, templom építésére, a szó szoros értelmében egyházalapításra. Temploma 1940-ben készült el, és 729 lélek gyűlt egybe Tengelicről és környékéről. Még 50 év után is egy autóbuszra való gyászoló híve jött el a végtisztességtételre.

1950-ben ment a közeli Decsre. Családi kötelékek is fűzték ide. Az ő idejében a decsi eklézsia 1548 lelket számlált. A falu nemcsak népművészetéről volt híres, hanem református szellemiségéről is. A Sárköz központi települése. Idejövetele után lángolt fel legerősebben a kommunizmus dühe az egyház ellen. Ez azonban itt nem tehetett sok kárt, mert a hívek nagy része tudta jól, Kiben hisz, s azt is, hogy Kinek hisz. (E sorok írója 1951-ben sárközi legátus volt Karácsony ünnepén, s bizony, elakadt a hangja a tömött templom és a szép népviselet láttán…) Ámde itt már viszonylag közeli a Jugoszláviával kapcsolatos határsáv. Ez pedig az ország peremvidékein tönkretette az emberek életét. Egyrészt folytonos feszültséget jelentett, másrészt irtózatos pénzeket vont el a köztől. Mindkettőt a közember sínylette meg. Megjátsszák a kémelhárítást… Senki nem tudja, hogy őt ki ellenőrzi. A bizalmatlanságtól felbomlanak az ősi közösségek. Előbb Tito a „láncos kutya”, a műellenség, majd a kapitalizmus és a NATO.

A fővárosban – de a vidéken is – ez idő tájt folynak a tömeges kivégzések. A forradalom még a saját fiait is felfalja. A kommunista igazságügyminisztert, Ries Istvánt is az ÁVO-n verik agyon. Terítékre kerül Pálfy altábornagy, a kegyetlen Katonapolitikai Osztály hírhedt vezetője is. Sor kerül a belügyminiszterre, Rajk Lászlóra. Rajk László pedig állítólag a Sárközben szokott találkozni titoista vezetőkkel.

Miután Cseh Benő 14 éven át Decs lelkipásztora, közismert és megbecsült ember. A Rajk-ügy perifériáján még őt is meggyanúsítják. Ha ismeri Sárközt, akkor nyilván tudomása lehet arról, hogy mit tesz a közelben – ha tesz – a magyar belügyminiszter meg a jugoszláv kollégái. Mindenesetre a gyanúsítgatást nem kerüli el.

Tolnát egyébként s nagyítóüveggel lesik. Mint utólag kiderült, volt egy tanácselnök, aki rádión hetenként tájékoztatta a Szabad Európa Rádiót, hol innen, hol onnan, gépkocsiról. Elfogni sohasem tudták. Mire bemérték, már eltűnt. Ámde a Tolna megyei ÁVO körül szorult a hurok, hogy eredménytelenek az ügy felderítésében. Nosza, produkáltak eredményt. Letartóztatták az összes bátaszéki lelkészt. Ezzel még a klerikális reakció ellen is eredményesen harcoltak. Nyilván ők a kémek. A perben Székely Dezső, Bátaszék nagy hatású református lelkészét (a Rákosi időben 75 százalékos volt a hittan beiratkozás!) 15 évre ítélték. Súlyosan esett a latba, hogy öt éven át tanult a genfi egyetemen.

Mivel pedig Decs Bátaszék közelében van, s a két szomszédos és ráadásul tanult lelkész kereste egymás társaságát, e kapcsolat is árnyékot vetett Cseh Benőre. Így esett meg, hogy sok évi decsi szolgálat után (magától sohasem hagyta volna ott!) letartóztatták, elhurcolták és elítélték. A csoportot összeesküvéssel és hazaárulással vádolta a szocialista ügyész. Cseh Benő ötöd rendű vádlott volt a csoportban. Négyévi börtönt, jogvesztést, vagyonelkobzást mért ki reá a bíróság. A márianosztrai börtönbe került. Erre mondták, hogy ott még a madár sem jár. Ámde ha elolvassuk egy volt rabtársa – Bán István lelkész – írásos visszaemlékezését, azt is megtudhatjuk, hogy Cseh Benő a szőnyegszövő műhelyben dolgozhatott. „Nagyon nyugodt szívvel, békésen töltötte napjait velünk együtt…” 1963-ban szabadult amnesztiával. Decsre azonban már nem térhetett vissza. (…)

A vas-zalai egyházmegye galamboki egyházközségébe helyezték, ahol akkoriban halt meg a lelkész. 1964. február 29-én foglalta el állását, és hamarosan, március 15-én volt a beiktatása. Ő akkor még nem sejthette, hogy ő lesz az utolsó lelkész Galambokon. Hamarosan közmegbecsülésnek örvendhetett. Igehirdetéseire lelkiismeretesen, alaposan felkészült. Mondják róla, hogy szenvedélyes igehirdető volt, aki nem papírról leste a mondanivalóját. Szívből és értelemmel szólt, megragadta még a más vallásúakat is.

Miután neki magának nem volt gyermeke, és nagyon szerette a gyermekeket, következésképpen mindent elkövetett annak érdekében, hogy a falu református gyermekei hívő és gyakorló keresztyének legyenek az ateista iskolai oktatás ellenére is. Bibliatanulmányaival sokszor szolgált a vas-zalai egyházmegye lelkészértekezletein. A szomszédos nagykanizsai egyházközség, amely a Dunántúl egyik legelevenebb eklézsiája, gyakran meghívta evangelizációs vagy úrvacsorai előkészítő alkalmakra.

Ámde ő nemcsak a szavak embere volt. (Noha a legnagyobb tett az evangélium hirdetése még a legnehezebb időkben is!) Akkor is helytállt, amikor természeti katasztrófa fenyegette híveit. Temetésekor a decsi kurátor – mint legmaradandóbb emléket – azokat a napokat idézte fel, amikor a Duna elöntéssel fenyegette a települést. A lelkipásztor „velünk együtt állt a gáton”!

1980-ban ment nyugalomba – főleg egyre súlyosbodó betegsége okán. 16 év és 10 hónap galamboki szolgálat után. Budapesten a Schweitzer Albertről elnevezett Otthonban lehelte ki lelkét.

Annak idején Decsen, elhurcolása előtti utolsó szolgálata egy temetés volt. Igehirdetésének alapigéje a 33. zsoltár 16-18. versei voltak. Ugyanez az Ige hangzott el az ő temetésén is. (Így megjegyezte a gyülekezet!) 25 év után elmondták utódának, aki sohasem találkozott vele személyesen. „Ámde az Úr szemmel tartja az Őt félőket, az Ő kegyelmében bízókat.” Tengelicen, Decsen, Márianosztrán, Galambokon és mindenütt.                                                                      Papp Vilmos

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168