//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- BIBLIOGRÁFIA

BUCSAY- BIBLIOGRÁFIA

 

Összeállította: Dr. Ladányi Sándor

 

Vastagon szedett, zöld színű tanulmány, olvasható a honlapon, a vékony zöld szinű, feltöltés alatt

 

Dr.Dr. Bucsay Mihály irodalmi működésének jelentősebb tétele az alábbiak:

1. A realitáskérdés a kriticizmuson belül és a kriticizmuson tul. Debrecen, 1935.

2. Die Pfarrerausbildung im reformierten Ungarn. Leipzig, Die evangelische Diaspora, 1936. 21-47.

3. Die Lehre vom Heiligen Abendmahl in der ungarischen Reformat helvetischer Richtung. Stuttgart. Deutsche Theologie 6/1939/ 261-281.

4. Der Einfluss der völkischen Eigenart und des völkischen Kul­turstandes auf die Konfessionsbildung in der Reformations­geschichte Ungars. Leipzig. Leipziger Vierteljahrsschrift für Südeuropa /Südeuropa-Institut an der Universität Leipzig. 4/1940/, 63-77. 5. Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban.
/A Középduna Protestantizmus Könyvtára I. köt./ Budapest, 1941.

6. Jelentés a hallei egyetem Délkeleteurópaí és elsősorban ma­gyar egyházi kutatóállomás működésének első szakaszáról, 1938 május 15. - 1940. március 31.
/A Középdunai Protestantizmus Könyvtára II. köt./ Budapest, 1941.

7. A jénai magyar könyvtár, Magyar Könyvszemle 1941.

8. Szemian Mihály tanulmányutja 1770-1774-ben Halléban, Jénában és más hét német egyetemen, uti emlékkönyve alapján.
/A Kö­zépdunai Protestantizmus Könyvtára III. köt,/ Budapest, 1942

9. A kantianizmus válsága, Athenaeum 1942, 25-36. Külön is Bp. 1942.

10. A reformátorok urvacsoravitái. /A Sárospataki Főiskola Kiadványai IV/1./ Sárospatak-Budapest, 1942.

11. Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa. Egyháztörténet 11/1944. Bővebben ugyanezen cím alatt
/A Középdunai Protestantizmus Könyvtára VII, köteteként/ Budapest, 1944.

12. Szegedi Gergely debreceni reformátor, a kálvini irány uttörője hazánkban.
/A Középdunai Protestantizmus könyvtára VIII köt./ Budapest, 1945.

13. A magyar református egyház története /Biró Sándorral, Tóth Endrével és Varga Zoltánnal/, Budapest, 1949.

14. A Budapesti Református Teológiai Akadémia története. 1855 - 1955. /A Protestánsegylet kora, 1870-1896. című fejezetét irta, az egész kötetet Pap Lászlóval együtt szerkesztette/ Budapest, 1955

15. A magyar reformátusok és Wittenberg. A wittenbergi magyar Coetus alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából. Református Egyház VII/1955/, 182-183.

16. History of The Hungariae Reformed Church /By Révész Imre, Bíró Sándor, Tóth Endre, Varga Zoltán/ Washington, 1956. Hungarica Americana 5.

17. Varga Zsigmond, 1886-1956. Református Egyház VIII. /1956/, 225-226

18. Baksay, az egyház embere. Református Egyház IX. /1957/, 310-314.

19. Emlékezés Zoványi Jenőről. Theologiai Szemle UF I/1958/, 363-365.

20. ,,Münzer Tamás theologiája és a német parasztháború. - Megjegyzések M.M. Szmirin: Münzer Tamás népi reformáció a és a nagy parasztháború c. művéhez. Egyháztörténet UF I/IV/1958, 97 - 137.

21./a.Egyházunk kálvini öröksége. (A Kálvin-jubileumok éve elé) 1959.

21./b Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Stuttgart, 1959

22. Horváth János emlékezete 1878-1961. Theologiai Szemle UF IV /1961/ 115-116.

23. Oroszország és Róma történeti kapcsolatai a felvilágosodástól 1917-ig. Theologiai Szemle UF V /1962/, 362-367.

24. Néhány emlékezésre méltó évforduló az 1962. évben. Református Egyház XIV /1962/, 55-55

25. Emlékezés Szilády Áronra. Református Egyház XV /1963/, 80-84.

26. Az egyházalkotmány kialakulása és mai helyzete a reformáció egyházaiban. Református Egyház XVI /1964/, 196-201.

27. A tarcali zsinatok és a Tarcal -Tordai Hitvallás jelentősége. Református Egyház XVI /1964/, 149-152.

28. Egy XVIII, századi kísérlet a római egyház megreformálására. Theologiai Szemle UF VII /1964/, 288-294.

29. Lelkészképzésünk uj vonásai. Református egyház XVII. /1965/, 114-118.

30. A Heidelbergi Káté magyarázatának története 1791-től napjainkig. A Heidelbergi Káté története Magyarországon /Szerk: Dr. Bartha Tibor/ c, tanulmánykötetben /Studia et acta ecclesiastica I./ Budapest, 1965. 205-260.

31. Bibliographie de la reformé 1450-1648 ouvragés paris de 1940-1955 Pologne, Hongrie, Tchecoslovaqui, Finlande. Leiden, 1965.

32. Teológiatörténeti áttekintés az 1870-től kezdődő félszázadról egyházunkban. Református Egyház XVII /1965/, 208-211.

33. Az egzisztencializmus előzményei és jelesebb képviselői. Református Egyház, XVII /1965/, 7-l0.

34. A magyarországi reformáció történetéről megjelent fonto­sabb könyvek és cikkek az utolsó negyedszázadban. Theologiai Szemle, UF VIII /1965/, 160-166.

35. Rotterdami Erasmus 1466-1536 Theologiai Szemle, UF IX /1966/, 13-16.

36. Révész Imre, 1889-1967. Theologiai Szemle, UF X /1967/, 83-86.

37. Méliusz theologiája kátéja tükrében. - A Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve /Szerk.: Dr. Bartha Tibor. - Studia et acta ecclesiastica II. cimü kötetben/ Budaest, 1967. 303-351.

38. Der Heidelberger Katechismus in Ungarn. Budapest, 1967.

39. R. Bultmann és az "Entmythologisierung". Református Egyház XX /1968/, 10-13 40. Reformierte Kirche und reformierte Frömmigkeit im heutigen Ungarn. Kirche im Osten, Göttingen-Münster, 1968. 75-79.

41. Egyházunk története a kiegyezéstől napjainkig, mint kutatási feladat. Református Egyház, XX /1968/, 164 -168.

42. A keresztyén egység ügye a magyar ökumené történetében. Theologiai Szemle, UF XI /1968/, 35-43.

43. Comenius Ámos János és sárospataki működése. Református Egy­ház XXI /1969/, 221-223.

44. Schulek Tibor és Varjas Béla nagyjelentőségű reformációtörté­neti leletei. Református Egyház, XXIII /1971/, 5-7

44+ A legtudósabb magyar reformátor Szegedi Kis István 1505-1572 Th 1972

­ 45. Új út a Tragédia megértéséhez. Református Egyház XXV. /1973/, 138-144.

46. Szegedi Kis István Speculuma. - Az egyháztörténeti anyag felhasználása a reformátori polemiában. Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből. /Szerk.: Dr. Bartha Tibor. - Studia et acta ecclesiastica. III. cimü kötetben/ Budapest, 1973, 107-174.

47. Méliusz katekizmusa. Bevezetés s szövegközlés.U.o. 217- 277.

48. Eszéki Imre levele Flaciushoz. Bevezetés és fordításban közlés. U.o. 903-910.

49. Das Speculum des István Szegedi ind die Helfer seiner Ausgaben Basel. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, in 1973, 71-97.

50. Istentiszteleti megújhodás a magyar reformációban. Theologiai Szemle UF XVII /1974/, 322-331.

51. A magyarországi református egyház és a nacionalizmus. Theologiai Szemle UF XVI /1973/, 261-268.

52. Az abonyi példa. - A lelkipásztor segítsége a közösségi tudat fejlesztéséhez a helyi társadalom múltjának feltárásával. - Református Egyház XXV /1973/, 152-153.

53. Protestáns gyüjtés Genf javára Kelet-Európában, Magyar- és Erdélyországban 1592-93-ban. Theologiai Szemle, UF XVII /1974/, 200-207.

54. Eine. Hilfsaktion für Genf in Ost- und Südeuropa im 16. Jahr­hundert. Kirche im Osten, Mönster, 1974.

55. Das Nebeneinander der Konfessionen und das Streben nach christlicher Einheit in Ungarn von der Reformationszeit bis zur gegegnwart. Jahrbuch der Gesellschaft für den Protestantismus in Österreich, Wien, 1957, 77-91.

56. Kirche und Gesellschaft in Ungarn 1848 - 1945, unter besoderer Berücksichtigung des Problems des Nationalismus, Kirche im Osten, Göttingen-Münster, 1975, 90-108.

57. Thuri Farkas Pál körlevele. Bevezetés és forditásban közlés. Studia et acta ecclesiastica III.köt. Budapest, 1973. 911-920.

58. Leitgedanken der Theologie Bullingers bei Petrus Melius. Ein Beitrag zur Ausstrahlung des Zürcher Reformators nach Ungarn. Heinrich Bullinger. Gesammelte Aufsätze zum 4oo. Todestag. Zürich, 1975. 197-214.

59. Bullinger Henrik gondolatainak kisugárzása Magyarországon, különösen Méliusz Juhász Péter teológiájában. Theologiai Szemle UF XVIII /1975/, 284-291.

60. Megkezdték Bolzano kéziratainak kiadását. Theologiai Szemle UF XVIII /1975/, 354.

61. Humanismus und Reformation in Ost- und Südosteuropa. A "Brücke zwischen Kirchen und Kulturen" cimü kötetben, Wien-Köln-Graz, 1976. 42-51.

62. A gyászévtized drámája és a részvevők külföldi kapcsolatai. Theologiai Szemle UF XIX /1976/, 179-183.

63. A nemzetközi Kálvin-kutatás a legutóbbi kongresszusok tükrében. Theologiai Szemle UF XIX 1976/, 285-292.

64. Das Drama der Trauerdekade und die Auslandsbeziehun-gen der Antagonisten. A "Rebellion oder Religion" cimű kötetben, Bu­dapest, 1977. 47-59.

65. Der Protestantismus in Ungarn 1521.-1978. Ungarns Reformationskirche in Geschichte und Gegenwart. I. Wien-Köln-Graz, 1977. 11.1979.

66. Budai Gergely emlékezete. Református Egyház, XXX. /1978/, 176 - 178.

67. A magyarországi református egyház a két háború közti korban. Református Egyház, XXX /1978, 222-226.

68. Seit 12o Jahren Deutschsprachige Reformierte Gemeinde in Budapest. Ein Blick in ihre Geschichte. Budapest, 1979.

69. A budapesti németajkú református gyülekezet százhúszéve. Theologiai Szemle UF XXII /1979/, 345-348.

70. Calvins Präsenz in Ungarn. Kampen, 1979

71. Kálvin jelenléte Magyarországon 1544 - 1944. Theologiai Szemle UF XXII /1979/ 275-281.

72. Méliusz Juhász Péter gondolatvilága Confessio IV /1980/,2/ 40-46.

73. A Türelmi Rendelet. Theologiai Szemle UF XI /1980/, 325-330.

74. Martonfalvi Tóth György emlékezete, halálának 300. évfordulójára. Képes Kálvin Kalendárium az 1981. évre. Budapest, 1980. 145-148.

75. Das Toleranzpatent in der reformierten Kirche Altungarns. Im Lichte der Toleranz cimü kötetben, Wien, 1981. 59-104.

76. Örök reformáció - reformátori örökség. Confessio V /1981/ 3./, 23-29.

76+  A kálvinizmus ma Confessio 1986/4 34-40

76+  Előre Kálvinnal RE 1987  265-267

77. Die Bedeutung der Augsburger Konfession für die evangelische Kirche in Ungarn. Monatschefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes 30/1987, 91-109.

78. Az Ágostai Hitvallás és a magyar reformátusok. Az Ágostai Hitvallás jelentősége Magyarországon, különös tekintettel a helvét irányuakra. Theologiai Szemle UF XXIV /1981/, 269 - 277.

79. Debreceni Ember Pál coccejanizmusa. Szószék és katedra Bp 1987 Dr Tóth Kálmán 70. születésnapjára 31-38 oldalak

80. A Római katholkus reuniós törekvek 1818 utáni évek Cobfessio 1988/3 67-73

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK