//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Komjáthy Miklós A magyarországi írásbeliség
kialakulása

 


Komjáthy Miklós

A magyarországi írásbeliség kialakulása

Írástudó réteg, kancellária, oklevelek - Az ügyek intézése során keletkezett iratok

A modern ember, aki nyugtalanná válik, ha nincsen a zsebében a személyazonosságát igazoló írás, nehezen tudja elképzelni azokat az időket, amikor ügyek intézésére, emberek egymáshoz való viszonyának rendbentartására még ritka kivételképpen is alig jöhetett szóba az írásbeliség.

A magyar királyság életének első két századában a dolgokat túlnyomórészt szóban intézték. Adás-vétel, pereskedés, büntetőügyek, igazgatási kérdések elintézése, kormányzás jobbára az érdekelt felek, illetve az állam hivatalos embereinek közvetlen érintkezése útján történt.

A magyar állam és társadalom az évezredfordulón lépett az európai népek és államok közösségébe. Oly időpontban, amikor az írás szerepe az ügyek intézésében, a társadalom életének szabályozottabbá tételében, a korábbi és későbbi századokhoz képest viszonylag szűk körre korlátozódott. Ezt az időszakot az írásreakció korának szokták nevezni.

Annak azonban, hogy az emberi viszonylatok alakításában az írásbeliségnek alig volt szerepe, a magyar társadalmi és gazdasági élet akkori fejlettsége is magyarázatául szolgál. Az emberek túlnyomó része ügyes-bajos dolgát el tudta intézni, az élete fenntartásához szükséges dolgokat be tudta szerezni egynapi járóföldön belül. Az emberek ismerték egymást, a függőben levő ügyekre vonatkozó nézeteiket szóban cserélték ki. Szavuknak hitelt nem írás, nem pecsét, hanem az őket ismerő emberek tanúbizonysága adott.

Az igények növekedtével, amikor már a szomszéd megyébe, idegen országba, esetleg még távolabb is elmentek, ahol már senki sem ismerte őket, a természeti gazdálkodás apró társadalmi-gazdasági sejtjei falának áttörésével, az élőszó már nem bizonyult elégnek, az ügyek intézése, az emberi együttélésből származó ügyek maradandó rögzítése más segédeszközt kívánt, az írást. Az új technika, az ügyek intézésének új módja csak lassan, akadozva tört utat magának. Nem véletlen, hogy első királyunk kezdeménye, amellyel, sok egyéb nyugati intézmény mellett, a német császári kancellária példáján indulva, az ügyek intézésének szervezett, írásos formáit is igyekezett országában meghonosítani, csaknem áldozatul esett a XI. századközépi pogánylázadások reakciós rombolásainak. Szent Istvántól egyetlen eredeti, hiteles oklevelünk sem maradt. Subtilis oklevéltani és írástörténeti elemzéssel azonban sikerült állami és társadalmi életünk európai indulásának nagy jelentőségű eseményére fényt deríteni, sőt a német császári kancellária egy alkalmazottjának magyarországi működése emlékét az adatokban oly szegény kor homálya ellenére is tisztán magunk elé állítani. Szent Lászlónak Szent István reformjait restauráló törekvései, s Magyarországnak az európai kereskedelem áramába való egyre intenzívebb bekapcsolódása nyomán újjáéledt az ügyek írásos intézésének szokása is. Az írás szinte monopóliuma volt az egyháznak, s mivel írni és olvasni eleinte csupán az egyház emberei, közülük is csak a legképzettebbek tudtak, a dolgok írásbeli intézésére, ügyek írásba foglalására rajtuk kívül mások nem is igen tartottak igényt. Az írás ilyképpen az egyház hatalmának abban az időben jelentős fegyvere volt.

A XI. század végéről vannak már adataink arra is, hogy kereskedelmi ügyletek lebonyolítására, zsidók és keresztények között kötött megállapodásokról pecsétes feljegyzéseket készítettek.

Kik elégítették ki a magyar társadalom és állam növekvő írásigényét? Kezdetben külföldön iskolázott egyháziak, klerikusok, majd a magyar káptalani és konventi iskolákból kikerült egyházi emberek, s csak a java középkortól kezdve, amikor már a világi társadalom is felismerte az írás hatalmát, az egyházi iskolákban kiképzett világi értelmiségiek, a deákok. Az írásos ügyintézést lebonyolító klerikusok is inkább jellegüket tekintve voltak egyháziak, funkciójuk a világi értelmiség körébe sorolta őket.

Az írásbeliség szervezettebb formái kibontakozásának feltételeit III. Béla teremtette meg. Mégpedig, nem mint korábban feltételezték, francia (a király két ízben nősült, mindkét felesége francia volt), hanem bizánci hatások nyomán. Bizáncban, mint tudjuk, az írásbeliség nagy római hagyományai sosem haltak el. III. Béla, kezdetben, mint a bizánci trón várományosa ott nevelkedett Mánuel császár, Szent László királyunk unokájának udvarában. A társadalomnak nyilván már meglevő igényét fogalmazta meg híressé vált oklevele: "szükségesnek tartottam, hogy a jelenlétemben tárgyalt ügyek írásban erősíttessenek meg."

Az egyre szaporodó írásos teendőket a király udvarában élő világi papság, a klerikus nótáriusok, illetve az e papságot egybefogó testület, a királyi kápolna látta el. A királyi nótárius elnevezés az Árpád-kor végén már előkelő udvari állást jelentett.

Az írásos ügyintézés kancelláriai munkává szerveződése csak ekkorra, III. Béla kezdeménye után jó egy évszázadra, az Árpád-kor végére, sőt voltaképpen csak Károly Róbert idejére valósult meg.

Elsőnek a kancellári, majd a XIII. század közepétől az ügyintézés tényleges irányítását ellátó alkancellári állás alakult ki. Károly Róbertnek a magyar államot újjászervező tevékenysége során lett aztán a királyi kancellária igazában hivatallá. A társadalmi, gazdasági élet sokrétűbbé, bonyolultabbá válása tisztán tükröződött a kancellária további fejlődésében. Az utolsó évtizedek főképpen pecséttani kutatásainak sikerült megvilágítania e fejlődés részleteit, s a kancellária és a királyi kápolna elkülönülését.

Az iratok, oklevelek hitelének leglényegesebb eleme a pecsét volt. A kezdetben egységes kancelláriának az ügyintézéshez alkalmazkodását, hajlékonyabbá válását a királyi nagy pecsét mellett a gyűrűs és titkos pecsét feltűnése árulja el. Az Anjouk korában a kancellária e három pecsét használatából következtetve, három osztályra tagolódott. Nagy Lajos uralkodásának vége felé a gyűrűspecsétes és a titkos pecsétes kancelláriai osztály titkos kancellária néven egyesült. Körülbelül ez időtől találkozunk okleveleinkben a nagy, vagy nagyobb kancellária elnevezéssel. A fejlődés során pontosan elhatárolódott a két kancellária munkaköre. A nagyobbik mindig az ország területén működött, a titkos kancellária pedig követte a királyt külföldi útjain. Az előbbi általában a belső igazgatás, az utóbbi pedig a külügyekkel foglalkozott. Károly Róbert államszervezése során, 1317 táján alakult át a kápolnaispán kúriája önálló, udvari oklevél-kibocsátó szervvé. Ilyen jellegű működése a század hetvenes éveiben megszűnt, ettől kezdve állandó, udvari panaszfelvevő helyként működött.

E rövid összefoglalásban valamennyi oklevélkiadó szervvel, személlyel nem foglalkozhatunk, a nem királyi udvari, központi szervek közül azonban, mint okleveleket tömegesen kibocsátó szervekről, a hiteleshelyekről meg kell emlékeznünk. Szentpétery Imre meghatározása szerint: "hiteles helyeknek nevezik nálunk ... azokat az egyházi testületeket (káptalanokat és konventeket), amelyek a XIII. század első fele óta a felek kérésére, vagy hatósági megbízás alapján állítottak ki... közhitelű okleveleket."

A püspöki székhelyek káptalanjai mellett hiteleshelyekként működtek a nevezetesebb társaskáptalanok, mint a budai, csázmai, pozsonyi, székesfehérvári, stb. 1351 óta, amikor sok, kisebb jelentőségű konvent hiteleshelyi jellegét megszüntették, a bencés konventek közül nevezetesebbek voltak: a garamszentbenedeki, a kolozsmonostori, a pannonhalmi, a pécsváradi, a somogyi, a szekszárdi, a tihanyi, stb. A premontreiek közül a csornai, a jászói, a leleszi, a turóci, a váradelőfoki, stb. A johannita keresztes konventek közül a budafelhévízi, az esztergomi, a székesfehérvári, stb.

Az oklevelek fajtáiról (külső jegyek alapján való megkülönböztetésükről, valamint tartalmuk szerint való klasszifikálásukról: armales, donationales, protectionales, stb.; citatoriae, evocatoriae, inquisitoriae, statutoriae, stb.), részeiről (invocatio, inscriptio, salutatio, arenga, promulgatio, narratio, dispositio, stb.), megpecsételésükről, s más iratfajtákról az előadás fog röviden megemlékezni.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168