//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
1. A keresztény filozófia újjászületés

A keresztény filozófia újjászületése!

RENCSÉNYI DÁVID | 2008. július 27.

Az út a természetes teológiához vezet

http://kontext.hu

A Christianity Today egyik legutóbbi számában William Lane Craig, amerikai filozófus az angolszász keresztény filozófia reneszánszáról közölt terjedelmes tanulmányt.

Bizonyára sokan érzik úgy a közelmúltban megjelent ateista sikerkönyvek miatt, hogy a gondolkodó, művelt ember számára az istenhit jó esetben kínossá kezd válni. A mai legismertebb új ateista szerzők - Richard Dawkins, Sam Harris, vagy Christopher Hitchens - azonban mintha nem akarnának tudomást venni a modern filozófiában végbement forradalmi változásokról. Továbbra is olyan filozófiai nézeteket képviselnek, amelyeket még az előző nemzedékek ateista filozófusai hirdettek meg.

A múlt század 40-es, 50-es éveitől kezdve az ateista filozófia egyik melegágyának tekintett logikai pozitivizmus (amelynek képviselői azt állították, hogy az Istenről szóló vita értelmetlen, mert létezése nem igazolható) gyakorlatilag összeomlott, mert a gondolkodók ráébredtek, hogy maga az igazolhatósági elmélet sem igazolható. A filozófia fokozatosan kezdett visszatérni azokhoz a kérdésekhez és módszerekhez, amelyeket a logikai pozitivizmus háttérbe szorított. Ennek a fordulópontnak lett az eredménye a keresztény filozófia reneszánsza.

A fordulópontot 1967-re tehetjük, mikor Alvin Plantinga kiadtaGod and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God” (Isten és más elmék: Tanulmány az Istenbe vetett hit racionális igazolásáról) című értekezését.

A következő évtizedekben Plantingát egy sereg keresztény filozófus követte, akik új dinamizmust leheltek az angolszász filozófiába. Az ateizmusnak, bár még mindig domináns nézet az egyetemeken, szembe kell néznie a keresztények által megfogalmazott új elméletekkel.

 A keresztény filozófia újjáéledésének hatására megnőtt az érdeklődés a természetes teológia iránt, amely nem a kinyilatkoztatásból kiindulva kívánja Isten létét bizonyítani, hanem a racionális gondolkodásra támaszkodik. Képviselői szerint Isten léte a természetes ész fényénél belátható és bizonyítható.A mai természetes teológiában a kozmológiai érv, a kalám típusú kozmológiai érv, a teleológiai érv, a moralitásból vett érv és az ontológiai érv számítanak legfontosabbnak.

 Kozmológiai érv

A kozmológiai istenérv védelmezői szerint az univerzum túl van tér és idő határain, így létének oka is túl kell legyen ezeken a korlátokon, azaz nem lehet materiális. Az érv, melynek legismertebb védelmezői Alexander Pruss, Timothy O’Connor, Stephen Davis, Robert Koons, és Richard Swinburne így hangzik:

 1. Minden, ami létezik, rendelkezik valamilyen magyarázattal, vagy okkal a létezésére vonatkozóan, ez lehet külső és belső ok egyaránt.

 2. Ha az univerzum létére van egy ilyen magyarázat, akkor az Isten kell legyen.

 3. Tudjuk, hogy az univerzum létezik.

 4. Konklúzió: Az univerzum létére a magyarázat Isten.

Az érv arra támaszkodik az első premisszában, hogy mindennek van oka. Ez vagy végtelen regresszushoz vezet, amit a filozófia igyekszik elkerülni, vagy pedig valamiféle Első Okhoz, ahogy Szent Tamás nevezte Istent.

A második premisszával adódhatnak gondok, ugyanis könnyen ráhúzható, hogy egyszerűen önkényes kijelentés. De ha jobban megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy mégsem cáfolható könnyen. Az univerzum túl van tér és idő határain, emiatt magyarázata is túl kell legyen ezeken a határokon, vagyis nem lehet materiális. Az anyagi létezőkön túli létezők például a számok, vagy a halmazok, de lehet akár egy értelmes elme is. Mivel az absztrakt objektumok nem szerepelhetnek semminek az okaként, ezért az univerzum oka egy természetfeletti elme kell legyen, melyet Istennek nevezünk.

 A kalám típusú kozmológiai érv

Gyökerei a 9. századi iszlám filozófiai, teológiai gondolkodásba nyúlnak vissza, megfordítja a hagyományos kozmológiai érv bizonyítási sorrendjét. Ismertebb mai védelmezői: Stuart Hackett, David Oderberg, Mark Nowacki és William Lane Craig. A tétel így szól:

 1. Mindennek ami létezik, oka van.

 2. Az univerzum létezik.

 3. Ezért az univerzumnak is kell legyen oka.

Az első premissza értelmét már megvizsgáltuk a kozmológiai érvnél, ezt senki nem vonja késégbe. A második premisszát azonban az ateisták elutasítják, azt állítva, hogy a világegyetem öröktől fogva létezik.

Csakhogy nyomós filozófiai és tudományos érvek szólnak amellett, hogy a világegyetem nem lehet örök. Filozófiailag nézve a végtelen múlt tétele abszurd. Ha a világegyetem időben örökkévaló, akkor az elmúlt idő végtelen mennyiségű. Ez súlyos filozófiai problémákat vet fel: ha a mögöttünk levő idő végtelen, akkor hogyan érkezhetett el a jelen pillanata? Hisz ha végtelen mennyiségű esemény előzi meg a jelen időpillanatot, akkor végtelen időnek kellene elmúlnia ahhoz, hogy elérkezzünk a jelenbe. A végtelen idő sohasem vezethet el a jelen pillanatához.

 A kalám érvbe az elmúlt évszázadban új életet lehelt a rohamosan fejlődő asztronómia és asztrofizika. Meggyőző bizonyítékok szólnak amellett, hogy az univerzum időben nem végtelen, pontosan meghatározható a kezdete, mely 13,7 milliárd évvel ezelőtt történt és Nagy Bumm néven ismerjük (az apró pontba sűrűsödött világegyetem hatalmas robbanás következtében a másodperc tört része alatt kitágult).

A Nagy Bumm elmélet azért érdekes, mert tulajdonképpen a semmiből eredezteti az univerzumot. Az összes anyag, energia, az idő, de még az űr, vagyis a semmi is a Nagy Bummal vette kezdetét. 2003-ban olyan kozmológusok, mint Arvind Borde, Alan Guth, és Alexander Vilenkin bebizonyították, hogy az olyan univerzum, mely folyamatosan tágul, mindenképp kell rendelkezzen egy kezdeti ponttal. Ahogy Vilkien mondta: „A kozmológusok többé nem bújhatnak a végten idejű univerzum lehetősége mögé. Nincs menekvés, szembe kell nézzenek a kozmikus kezdet lehetőségével.”

 Teleológiai érv

Jóllehet a teleológiai, vagy tervezési érv, az egyik legrégebbi és legvitatottabb istenérv, ma is sokan elfogadhatónak tartják. Legismertebb mai védelmezői: Robin Collins, John Leslie, Paul Davies, William Dembski, Michael Denton.

Az intelligens tervezés képviselői manapság azokra az újonnan felfedezett mozzanatokra fókuszálnak, amelyek az univerzum finomra hangoltságát mutatják. Ha csak egy kicsit is eltérnének az adott matematikai állandók, a fizikai törvények, melyek univerzumunkat alkotják, akkor az életet biztosító egyensúly nem létezne, és a világegyetemben nem jöhetett volna létre semmilyen élő szervezet.Ezeket szem előtt tartva így érvelhetünk:

 1. Az univerzum finomra hangoltsága vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezés miatt van.

 2. A fimomra hangoltság nem lehetséges sem fizikai szükségszerűség, sem véletlen miatt.

 3. Ezért az univerzumot valaki tervezte.

A 2. premissza magyarázatra szorul. A véletlent a mai filozófia eleve kizárja, valószínűsége ugyanis annyira alacsony, hogy védelmezői kénytelenek elfogadni a végtelen számú, rendszer nélkül elosztott és hangolt univerzum (multiverzum) hipotézisét.

Nyilvánvaló, mutatnak rá az ateista filozófusok, hogy az univerzumok végtelen sorozatában csak abban az egyben figyelhetjük meg a finomra hangoltságot, amelyben ez lehetővé tette az élet kialakulását. És mivel csak ezt az egy univerzumot figyelhetjük meg, úgy tűnik számunkra, mintha az egyensúly értelmes tervezés eredménye lenne.

Erről folynak ma a leghevesebb viták a teleológiai érvvel kapcsolatban. A keresztény filozófusok kizárják a multiverzum elméletet.

A moralitásból vett érv

Az érv védelmezői: Robert Adams, William Alston, Mark Linville, Paul Copan, John Hare és Stephen Evans megvédte az erkölcs létéből vett érvet Isten mellett.

 1. Ha Isten nem létezik, akkor nem létezhetnek objektív morális értékek sem.

 2. Objektív morális érték létezik.

 3. Isten tehát létezik.

Az érv arra támaszkodik, hogy mivel az ember képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, kell létezzen egy felső hatalom, amely létrehozta ezeket az értékeket, mert ha nem létezne, akkor az ember az állathoz hasonlóan nem tudna különbséget tenni erkölcsi dolgokban.

Ontológiai érv

 Szent Anzelm híres istenérvét sokan védelmezték és újrafogalmazták már: Alvin Plantinga, Robert Maydole, Brian Leftow és mások. Anzelm szerint Isten a leghatalmasabb elképzelhető valami. Ha el tudnánk valamit képzelni, mely nagyobb, mint Isten, akkor az lenne Isten. Ezért Isten a legnagyobb, mindentudó, mindenható, tökéletesen jó és létezik minden logikailag lehetséges világban.

 1. Lehetséges, hogy létezik egy maximáisan hatalmas lény (Isten).

 2. Ha ez lehetséges, akkor az is lehet, hogy ez a lény létezik néhány lehetséges világban.

 3. Ha létezik néhányban, akkor léteznie kell mindben.

 4. Ha egy ilyen lény minden világban létezik, akkor a miénkben is kell létezzen.

 5. Isten tehát, a maximálisan hatalmas lény létezik a világunkban.

A második premissza után az érvelés kétségbevonhatatlan. A filozófusok megegyeznek abban, hogy ha Isten léte lehetséges, akkor Istennek léteznie is kell. A kérdést tehát így kellene feltenni: Lehetséges Isten létezése?

Ezek után az ateistának fenn kell tartania az álláspontot, hogy Isten létezése nem lehetséges. Bizonyítania kell, hogy Isten léte inkoherens, mint pl. a házas agglegény, kerek kocka, stb. Isten létezésének hipotézise azonban nem tűnik inkoherensnek. És ha Isten léte lehetséges, akkor léteznie kell.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK