//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Árokháty Béla: Tiszteld atyádat és anyádat!
V. parancsolat. 2 Mózes 20,12 Prédikáció


Tiszteld atyádat  és anyádat  

— Az ötödik parancsolat. —

     2 Móz. 20, 12.

     Isten törvényadása egyetemes.  Ez  azt jelenti, hogy  kijelentett  törvényei  nem korlátozódnak sem térben,  sem időben. Minden törvénye örök. Változhatnak a korok és a népek, de Isten törvényei változatlanul  örök érvényűek.

     Ha ezt tudjuk,  feltehetnénk-e ilyen kérdést, hogy mi köze a 20. század emberének az  ótestamentumi törvényadáshoz, ezek foglalatához, a  Tízparancsolathoz?  Kérdezhetjük-é,  hogy  általában mi közünk  van nekünk, az Újtestamentum evangéliumi hívő népének az Ótestamentumhoz s az Ótestamentum választott  népéhez, Izraelhez?

      Ma az a veszedelem fenyeget, hogy bizonyos politikai, fajelméleti  áramlatok megtévesztő hatására  az: Ótestamentumban, tehát Bibliánk  első részében  sokan  hajlandók  a zsidóság törvénykönyvét, a  zsidó  fajiság alapokmányát látni.  Kétségtelen, hogy a ma élő zsidóság magát tartja a Tóra, a törvény népének, az  ótestamentumi isteni kijelentés  őrizőjének. De nem szabad elfelejtenünk, hogy  a mai zsidóság  nem  a lelki Izrael népe: nála a törvény ma nem a lelki Izrael lelki törvényrendszere, szertartásai és hagyományai  nem  az  Ótestamentum  kijelentés-világát tükrözik, hanem az Isten  ígéreteit a Krisztusban megcsúfoló  nép világi erőlködését a faji,  testi  judaizmus  fenntartásáért.  Az Ótestamentum nem  a  mai  zsidóság szentkönyve, hanem  azoké,  akik az Ótestamentum prófétáiban megértették  és elfogadták Isten üzenetét, megváltó ígéretét és odaborultak Krisztus keresztje elé boldog vallomással: Te vagy a Krisztus, az  élő Istennek Fia!

      Még egy másik nagy tanításról is meg szoktunk feledkezni. Az evangéliumi  keresztyén:  theológiának a Krisztus praeexistentiájáról  szóló nagy igazságáról, amely azt tanítja, hogy kezdetben vala az  Ige (Ján.1,1.)  és mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek  (Kol.1,16).  Istennek  minden kijelentése, tehát az egész ótestamentumi kijelentés is Őáltala és Őreá nézve adatott. Vallnunk kell, hogy Krisztus  nélkül nincsen is isteni kijelentés,  Általa  adatott Isten minden  törvénye, míglen benne Isten kegyelme tökéletesén megjelent, mikor láttuk az Ő  dicsőségét... a kegyelem  és igazság teljességével (Ján. 1,14.)

      Mindezeken felül ott van az  írás bizonyságtevése önmagáról:  A  teljes írás Istentől ihletett és hasznos a  tanításira, a feddésre, a megjobbításra: az igazságban - tehát a Krisztusban - való nevelésre  (2  Tim. 3, 16.)

      A Tízparancsolat is  hasznos  a Krisztusban való  tanításra.  feddésre, az igazságban való nevelésre. Alapigénk abból a  törvényből hangzik felénk, amelyiknek bármelyik pontját sértjük is meg, lehetetlen nem éreznünk, hogy Isten egyetemes törvényébe ütközünk. Szinte a  legközvetlenebbül  s   a legmélyebben érint minket épen az ötödik parancsolat. Figyelmeztetést és ígéretei tartalmaz: Tiszteld atyádat és  anyádat, - így szól a figyelmeztetés; hogy hosszú ideig élj e földön, - ez az ígéret.

                               1.

      a)  Tiszteld atyádat és anyádat!... Ezt a parancsolatot mindenki megérti, mert Isten beleírta a szívek tábláira, még mielőtt rávéste volna a Tízparancsolat kőtábláira. Ott él ez  a  parancsolat mindenkinek a szívében, aki csak anyától született.  Boldogok azok a gyermekek,  akik engedelmes és hálás lélekkel tehetnek eleget ennek az  isteni parancsolatnak, de  boldog és  felemelő  az a  hála és kegyelet is,  amellyel  szüleinknek már  csak emlékét ápolhatjuk a szívünkben.

      Lehettünk  tékozló fiak.   Lehet, hogy könnyelmű lelkünk megsokallta az édesapai figyelmeztetéseket, feddéseket és az édesanyai könnyeket, - és duzzogó ifjúi önteltséggel talán túlságosan hamar kikértük az atyai örökséget.  Lehet, hogy nagy elbizakodással nekivágva a  világnak, messze  elhagytuk a drága  otthont  és ismeretlen tájak csábítottak messze a szülői szívektől.  De van-é boldogabb  érzés, mint az, amikor  a megtévedt  gyermek újra hazatalál  az otthon ölelő karjaiba!  Nem áldjuk-é  azt a  tövist,  amellyel a világ megsebzett, a  vihart,  amellyel az  élet megtépázott,  hogy  az elhagyott tiszta hajlékot, az otthont újra megkívántassa  s  hazatéréshez  kényszerítsen.  Nincsen nagyobb öröm annál, mint amikor  a megtérő,  hazataláló gyermek  nem  csalódik a szülői  szív régi  szeretetében; az otthon elfelejthetetlen melegségében.   Elsodorhatnak minkét nagy messzeségekre a szülői háztól az élet keserves nagy próbái, váratlan harcai. Lehet, hogy olyan messzire  szakadunk el az otthontól, hogy hazatérésünkkor már csak egy elárvult hajlék és a temető behorpadt sírhantjai várnak reánk.  Lehet,  hogy  idegenné  válik távollétünk  alatt  számunkra minden a szülőfalunkban, de  nincsen az a térbeli  és időbeli távolság, amelynek a  ködfátylán  keresztül bármilyen: messzeségből is a szívünkbe ne érne a szülői hajlék hívogató ablakának a meleg fénye.

     Nincs mélyebb és általánosabb  érzése az emberi  léleknek a szülői szeretetnél. Ezért a Tízparancsolat legközvetlenebb szavú törvénye ez: Tiszteld atyádat és anyádat!

     b)  A szülei hajlék egy hazának a földjén épül fel, szüleink pedig egy nemzetnek a gyermekei. Ebből az következik, hogy az ötödik parancsolat magában foglalja a nemzetem és Hazám iránt való szeretetem  kötelezettségét is.

     A magyar embert jellemzi a szülők iránt való komoly tisztelet. A magyar nem becézi apját, anyját, nem  hívja őket „Apucinak", „Mamminak", de ebben a komoly megszólításban: „Édesapám!" - „Édesanyám!" -  benne van a magyarnak teljes, komoly szeretete és  megbecsülése a szülei iránt.  Aligha  tévedünk, ha azt állítjuk,  hogy ezzel a  nagy születisztelettel  van összefüggésben a magyarnak nagy,  önzetlen, áldozatos  haza- és nemzetszeretete is, amelynek annyi ragyogó, megindító példájától fényesedik át egész nemzeti történetünk.

      Vigyáznunk  kell azonban,  hogy ez a hazaszeretetünk  ne sekélyesedjék bele  a puffogó hazafias szólamokba.  Lelkesedő, könnyen lángralobbantható  nép  vagyunk,  a  szép szavak és  a  görögtüzes, zászlós  felvonulások még nem bizonyítékai az igazi hazaszeretetnek és nemzeti érzésnek.  Áldozatokra  kész, a közösség érdekeiért lemondásokra is elszánt magyar  lelkiségre van szükségünk. Épen ma kell meglátnunk más nemzetek példájából is, hogy mire képes az a nép, amelynek a gyermekei egyénileg érzik és hordják a  felelősséget az egész nemzetért.

      Ennek azonban két feltétele van. Az egyik az, hogy tudatos részesei legyünk a nemzeti  múltunk közösségének, a másik  pedig az, hogy lássuk tisztán a jövő nagy,  közös nemzeti feladatait  Ez viszont  feltételezi azt is, hogy  számoljunk erőinkkel és fogyatkozásainkkal:  lássuk meg népünk hibáit, bűneit és igyekezzünk azokat  magunkban  is leküzdeni,  egyúttal pedig lássuk meg  nemzeti jellemünk értékes  vonásait és igyekezzünk  azokat magunkban is  megsokszorozni  s  nemzetünk javára kamatoztatni. Ez azt jelenti, hogy  nemzetünk  életében fedezzük fel az isteni kegyelem jeleit és a bűn nemzetrontó veszedelmét. Lássuk meg  Isten céljait, ismerjük fel Istentől  megszabott hivatásunkat s  küzdjük le az  isteni  kegyelem megragadásával,  Krisztussal isteni küldetésünk akadályait, a bennünk tomboló bűnt.

      Tiszteld atyádat és anyádat! tudj imádkozni és dolgozni, élni és áldozatot hozni azért  a földért, amelyen születtél s azért a  népért, amelynek fia lettél. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy felismerem Isten tervét a magyar néppel tulajdon egyéni életemben és odaáldozom egész valómat az isteni  terv megvalósítására, Isten dicsőségére.

      c)  Tagjai vagyunk ezenkívül a Krisztusban való közösségnek;  az Anyaszentegyháznak.  Az egyház  ugyan  bennünk épül meg  a Krisztusban való  hit  kősziklájára,  de  ez  a Szentegyház anyánkká  válik,  hogy mint Anyaszentegyház neveljen és  tápláljon minket, mint a Szentlélek által újjászületett gyermekeit.

      Tiszteld atyádat és anyádat! - ez  a parancsolat  Anyaszentegyházunk iránt is tiszteletre és szeretetre kötelez minket. Drága örökségünk  nékünk  az Anyaszentegyház minden ajándékával és kegyelmi  eszközével, az Igével, a  sakramentummal és az imádságainkkal  együtt. Isten  ezeket  mind  kegyelmének csodálatos jeleiként  bízta őseinkre, akik hűséges, bizonyságtevő életükkel őrizték meg mindezt a mi számunkra  is.  Mennyi  tiszteletet  és hálát kell irántuk éreznünk  Bibliánk magyar szaváért, templomainkért,  iskoláinkért! Milyen felemelő érzés zengeni  ősi hitvalló énekeinket,  amelyekben velünk  buzog messze századokból az ő lelkük is és  amelyekbe belekapcsolódik a jövő századok nemzedékeinek hívő  lelke is. Templomaink, iskoláink, szeretetházaink, intézményeink falaiba az ő krisztusi szeretetük épült kőbe. Mennyi hűség, mennyi  megszentelt áldozat,  könny  és  vér bizonyságtevése mindaz, ami ebben az Anyaszentegyházban épült ősapáink hitéből  anyagiakban és szellemiekben egyaránt!

      Arra  kell itt is  vigyázni, hogy egyházszeretetünk ne legyen külső egyháziasság, merő tradicionálizmus.  Ez is valami ugyan, amit  nem szabad lebecsülnünk, de igazi csak  akkor lehet Egyházunk  Iráni való szeretetünk, ha az  tiszta  evangéliumi kegyességből, teljes krisztusi hitünkből táplálkozik.

     Tiszteld atyádat és anyádat! —  ez a parancsolat az Anyaszentegyházra  vonatkoztatva  azt jelenti, hogy  életed  minden megmozdulása  legyen bizonyságtevés református Egyházad iránti tiszteletedről és háládról.  Egy emberrel  találkoztam a fővárosban, aki azt mondta, hogy óriási vagyonának háromnegyed részéi  örömmel adná  oda,   ha  befogadnák a keresztyén magyar közösségbe. A  Szentlelket, az abban való közösséget  aranyon és ezüstön megvásárolni nem lehet, — te ingyen kaptad, az Isten kegyelmes jóvoltából: — tudnál-e áldozni, áldoztál-é valaha ezért a kiváltságért  valamit oda életedből  és abból, amid van? Tudnád-é odaáldozni akár egész életedet is evangéliumi hitedért úgy, ahogyan  megcselekedték  őseid,  Egyházunk, múltunk  hősi  hitvallói?  Ma nagy a  kísértés: tudsz-e lemondani anyagi előnyökről,  hivatali előmenetelről, csakhogy hű lehess református Anyaszentegyházadhoz? Hányan szegik meg konfirmációi hűségesküjüket és hagyják cserben egy házasságért könnyen  odadobott reverzálissal Egyházukat! Mi lett volna  Egyházunkkal,  ha nem lettek volna a mi atyáink, anyáink hősök, akik nem törődtek csábítással  és  fenyegetéssel,  ajándékokkal  és hatalommal, hanem  vállalták  a  gályarabságot,  a börtönt,  a  vérpadot, a  szenvedést és nyomorúságot, de hitüket meg nem tagadták!

      Tiszteld  atyádat és anyádat! - ez  a parancsolat azt követeli tőled, hogy őseid emlékét is tartsd tiszteletben  és példájukat fogadd el magadra  nézve is kötelezőnek.

                              2.

      Isten ígéretet is kapcsol az ötödik parancsolathoz: - hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te  Istened ád tenéked.

      A  Tízparancsolatot  a választott nép  a  pusztai  vándorlás ideje alatt kapta. Az a föld, amelyet  az Úr  az ötödik parancsolat megtartóinak ígér hosszú időre: az ígéret földje. Nem lenne méltó  a hosszú  életre, az  ígéret földjének tartós birtoklására az a  nép, amelyik  tiszteletlen az  őseivel szemben. Életképes nép  csak az lehet, amelyik a családi  élet tisztaságában,  a szülők szeretetében  nemzet  életének  nélkülözhetetlen feltételeit felismeri.  Lehetne tehát itt beszélnünk a családnak a nemzet életét  biztosító szent szerepéről. Ez mindannyiunk előtt általánosan; elismert és állandóan hangoztatott igazság. Hadd mutassunk  még rá, hogy  Isten mennyire felmagasztosította  a szülők hivatását, amikor a maga hozzánk való szerelmét az atya és a fiak közötti való viszonyban példázza. Íme a Krisztusban  Ő lett a mi Atyánkká és mi  az Ő gyermekeivé lettünk. A Krisztusban valósággá  lett  a számunkra minden ígérete. Az  ígéret földje is a Krisztus  által nyílott meg abban az idvességben, amelynek kapuja Krisztus keresztje.

      Tiszteld atyádat és anyádat, hogy  hosszú  ideig élj e földön, amelyet az  Úr, a te  Istened ád tenéked ... Mi a földi szülők szeretete a mennyei Atya szerelméhez képest!? Tékozló fiak vagyunk mindannyian. A  Krisztusban az Atya vár minket  haza  a  nagy messzeségből bűnbocsátó  ölelésre,  irgalomra,   örvendezésre.  A mulandó földi Haza után a  hazatérők  előtt  feltárul a Krisztusban lett ígéretek valóságai, az ígéret igazi földje, ahol a választottak seregében a mennyei polgárság boldog örökkévalóságában örvendezhetünk  A látható Anyaszentegyház igazi mivoltában,  a színről-színre való látás áldott világában vesszük a szentek közösségének  drága ajándékát,  idvezítő valóságát.

      ...  Hogy hosszú ideig  élj ezen  a földön, —  vagyis ebben az örökkévaló égi hazában, — amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked — a  Jézus Krisztus által: ezt az; örökkévalóságot hosszabbá csak egyféleképen teheted, — a végén  nem toldhatod  meg, de kezdd meg  mielőbb, most azonnal úgy,  hogy még ma  borulj oda annak a Krisztusnak a keresztje elé, aki által betölt Isten  minden törvénye és  valósággá lett az Atya minden ígérete. Ámen.

                                           Árokháty Béla

                                                budapesti  lelkész

 

Tied a dicséret

Ötvenhét magyar református lelkész

Incze Gábor Dr

Budapest 1942

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK