//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Árokháty Béla: Psalterium Előszó Bp 1941

 

 Kálvin strassburgi száműzetése idején szerkesztette és adta közre az első református gyülekezeti énekeskönyvet: „Aulcuns pseaulmes et cantiques mys en chant" (Strassbourg, 1539.). Ez a nyomdatechnikai szempontból is figyelemreméltó könyvecske, melynek egyetlen példányát a müncheni Városi Könyvtár őrzi, mindössze tizenkilenc zsoltárt tartalmaz tizennyolc dallammal és három canticumot: Simeon énekét („Cantique de Symeon"), a Tízparancsolatot („Les dix commendemens") és a Hiszekegy-et („Credo"), mindhármat saját dallamával. Ezzel a kis gyülekezeti énekeskönyvvel indult meg az a lelkes és áldott munka, mely a reformált evangéliumi hívő közösségeknek lendületes gyülekezeti énekekben adta ajkára „Szent Dávid királynak és prófétának Százötven Soltári "-t. Huszonhárom esztendőre volt szükség, míg Kálvin és kiváló munkatársai hűséges fáradozásainak érett gyümölcseként a zsoltárok egyre bővülő, próbaszerű kiadásai után végül megjelenhetett az első teljes gyülekezeti zsoltár-énekgyüjtemény: „Les pseaumes en rime francoise par Clement Marot et Theódore de Beze" (Genf, 1562.), hogy a „genfi zsoltárok", „hugenotta-énekek" néven ismert pompás zsoltároskönyv — Psalterium — a világ református evangéliumi gyülekezeteinek drága kincsévé, a keresztyén hymnologiai irodalomnak örök büszkeségévé váljék.

Négyszáz esztendő óta szolgálják ezek a zsoltárok az evangéliumi református hívő gyülekezeteket. Naponként zendülnek fel millió és millió kegyes lélek mélyéről és lettek eképpen az egyéni életeken át a nemzeti kultúrák, megszentelő erőivé.

A mindennapos használatban azonban ősi szépségük sok tekintetben megkopott: ritmusuknak eredeti lüktető ereje elveszett, dallamuknak sajátos egyházi íze megfakult, - és pedig nemcsak az idegen nemzeti kultúrák körében, hanem az otthoni francia gyülekezetek ajkán is. Nem arról van itt szó, mintha a genfi zsoltárok eredeti zenei képe az idegen szövegek prozódiai követelményei folytán kényszerült volna megváltozni, - ez kétségtelenül idézhetett volna elő a különböző prozódiai igényekhez alakuló ritmusmódosulásokat, - hanem elvilágiasodott itt-ott az ősi dallam egyházi jellege és elkallódott az eredeti ritmus. A holland, a német, vagy a magyar egyházakban mindenütt egyformán a gregorián korálok cantus-planus-ára emlékeztető kiegyenlített formába ernyedt az eredeti népi-lendületű, tehát igazi „protestáns korál" (helyesen: „protestáns népének") anélkül, hogy bárhol is akármilyen külön nemzeti jelleget kapott volna. A genfi zsoltárénekeknek tehát olyan megromlásáról beszélhetünk, amely a protestáns gyülekezeti népéneknek lényegével ellentmondó zenei képét eredményezte.

Erre azért kell rámutatnunk, mert meggyőződésünk szerint a genfi zsoltárok ősi szépségének megfogyatkozása, eltékozlása eredményezte azt, hogy közülük sok máris elhallgatott, feledésbe ment. A reformáció lelkéhez való hűség elismerésreméltó jelét kell Iátnunk abban, hogy egyes gyülekezetek s ezek között a magyarországiak is csaknem a teljes szöveg- és dallamanyagot őrzik még énekeskönyveikben, - bár sok zsoltárt már alig használnak istentiszteleteiken, - de szinte sajnálatraméltó tékozlással hagyják veszendőben éppen a francia (svájci és franciaországi) énekeskönyvek ennek a páratlan egyházzenei kincsnek túlnyomó részét: nemcsak gyülekezeteik felejtették el ősi zsoltáraikat, hanem énekeskönyveikben is ma már csak szegényes szemelvényeket őriznek a gazdag kálvini örökségből.

Téves volna az a feltevés, hogy a genfi zsoltárok azért vesztették el jelentőségüket, mert az eltelt négyszáz esztendő alatt zenei kultúránk nagyot fejlődött s az ezzel együtt fejlődött zenei igényeinket ma már nem elégítheti ki a régi idők bármily kegyes, de mégis csak elavult termése. Ezzel az esetleges feltevéssel szemben rá kell mutatnunk arra, hogy a 16-17. század élő evangéliumi kegyessége olyan hymnologiai örökséget hagyott hátra, amelyhez a későbbi századok termése sem mennyiségben, sem zenei értékben nem hasonlítható. Világszerte ismert tény, hogy a német evangéliumi kegyesség hymnologiai megnyilatkozása annyi költői ihletet adott a zeneirodalom legkiválóbb mestereinek, hogy szinte el sem képzelhető nélküle az, újkori zeneművészet történeti képe. A genfi zsoltárok meglepően gazdag zenei anyaga is éppily örökértékű a zeneesztétika mai értékelése szerint is: egyházi biblikus fenség, nemkülönben metodikai, valamint ritmikai gazdagság tekintetében szinte egyedülállóan páratlan kincsei ezek az evangéliumi énekirodalomnak. Meg kell tehát vallanunk őszintén, hogy nem ősi zsoltáraink avultak el, hanem sok tekintetben a mi zenei igényeink szegényedtek meg: - az atyák eledele lett kemény a fiaknak . . .

Ezért láttam jónak, hogy a hugenotta-zsoltárok teljes zenei anyagát eredeti szépségükhöz híven újra odaállítsam a gyülekezetek elé. Hadd legyenek ezek is bizonyítékai annak, hogy Kálvin mennyi felelősségtudattal munkálkodott ezen a területen is Isten országáért. Énekeskönyve esztétikai szempontból is felbecsülhetetlen érték, de ezenfelül azokat az evangéliumi és elvi követelményeket is kielégíti, amelyeket Kálvin az evangéliumi hívő gyülekezeteknek lelki épülésére és bizonyságtevésre szánt énekeitől világos határozottsággal megkíván. (l. Kálvin előszavát az Énekeskönyvhöz: Genf, 1543. június 10.)

* * *

Ez a Psalterium Kálvin genfi zsoltároskönyvének az eredeti dallamanyagát orgonakísérettel közli. Alig néhány - itt felsorolandó kivételtől eltekintve, szorosan tartottam magam a genfi kiadásban véglegesen kialakult eredeti lejegyzéshez. Nem azért,mintha valami dogmatikus merevség álláspontját óhajtanám ezzel mindenáron hangsúlyozni, hanem azért, mert az éneket - mint minden más zeneművet is - a forma, a dallam, a ritmus együttszületéséből eredő megbonthatatlan egység teszi műalkotássá, az esztétikai szép hordozójává.

Kétségtelen, hogy ezek az énekek, ha eredeti szépségükben óhajtjuk őket művelni, bizony fegyelmezettséget kívánnak az éneklő gyülekezettől, - de Kálvin bátran mert ilyen igényeket támasztani a hívek közösségével szemben, hogy „megfelelő súllyal és méltósággal" Zenghessen Isten dicsősége. A kálvini példaadás tehát arra figyelmeztet, hogy énekeskönyveinkben ne a gyülekezetek elszegényedett és meglankadt énekléséhez szállítsuk le az igényeket, hanem a gyülekezeteket a megújuló énekeskönyvek útján is igyekezzünk felemelni a kálvini reformátori követelményekhez méltó színvonalra.

Ha a genfi zsoltároknak az eredeti zenei alkatát figyelmesen vizsgáljuk, a XVI. század egyházi népénekének a jellemző sajátságai egyszerre szembetűnnek. Ezeknek a részletes esztétikai taglalásával ezen a helyen nem foglalkozhatunk. Szükségét látjuk azonban annak, hogy rámutassunk ezeknek az énekeknek olyan sajátságaira, amelyek a mai gyülekezeti éneklés szempontjából külön is figyelmet érdemelnek.

1. A hugenotta-zsoltárok zenei alkatukat tekintve, népénekek a gyülekezeti közösség számára, szemben a római psalmodia korális (recitativ)-jellegével. Éppen ezért zenei formájának a népi énekek mintájára kell alakulnia: a közös éneklésre alkalmas dallam és ritmus a legváltozatosabb strófás-szerkezetekhez idomuló egyházi népies dal-formában él. Mintaszerű példáit látjuk itt a közös éneklésre termett unisono-énekeknek. Ezek a zsoltárok egyenesen az éneklő gyülekezeteknek képességeihez igazodnak diatonikus hanglépéseik természetességével, tonalitásuk tisztaságával, tematikájuknak a melódiát egységbe fogó biztosságával, hangterjedelmüknek (ambitus) a rendeltetésüktől megszabott korlátaival, valamint méltóságteljes, komoly ritmusukkal.

Több zsoltárdallam Da capo-szerű formát kapott szövegük csonka-versszakára való tekintettel (II., VII., XI., XIII., XX., XXII., XXIX., XXXII. stb.).

2. A genfi zsoltárdallamok általában az úgynevezett egyházi hangsorokban születtek s ezért az élő hit erejét a gyülekezet méltóságának megfelelő férfias komolysággal zengik. Az egyházi hangnemek nem csupán bizonyos archaikus szánt adnak, a zsoltárdallamoknak, hanem a modern dur és moll melódiatípusokon felül a különböző módusok (I-VIII.) nagy változatosságot biztosítanak a dallamképzésben. A módusoknak. ezt a dallamképző gazdagságát hanyagolta el az újkori századok zenei gyakorlata, míg a legújabb zeneesztétika ismét megbecsüli bennük azt a sugárzó őserőt, melynek a "letűnt századok melódiái nemes színpompájukat köszönhetik.

A Psalterium hűségesen figyelmeztet azokra a módusokra, ramelyekben a zsoltárdallamok születtek:

 Modus I. = dór,

Modus II. = hypodór,

Modus III. = frig,

Modus IV. = hypofrig,

Modus V. = lyd,

Modus VI. = hypolyd,

Modus VII. = mixolyd,

Modus VIII. = hypomixolyd.

3. Ritmus tekintetében jellemzi a zsoltárokat, hogy:

a) polymetrikusak, mint általában a 16-17. század énekei. Ez a vonásuk a strófikus szöveghez való alkalmazkodásukat is megkönnyíti, mivel a hangsúlyok elrendezésében bizonyos szabadságot enged a, szövegnek sokszor strófánként változó követelményei szerint. Isometrikus, szabályos ütemekbe szedésük eredeti lényegük-, kel ellenkeznék: megtörnék a dallamok szabad szárnyalását, gépiessé, élettelenné tennék a ritmust. A Psalterium metrumai itt elsősorban a zenei értelmezés eszközei;


 A synkopás sorkezdés kiegyenlítésére pedig a Függelék-ben közlöm a XLVII. zsoltár módosított ritmusformáját.

A felütésszerű sorkezdések sem olyan természetűek ezekben a genfi dallamokban, mint a zeneirodalom sajátos ütemelőzői (Auftaktjai). Ezek itt szövegük igényei szerint akár hangsúlyos csonka-ütemtaggá is megnyújthatok (pl. a IX. zsoltár 4. sorában). Ugyanilyen adottságuknál fogva a synkopás-sorkezdések és a velük kapcsolatos sorvégződések is egyszerűsíthetők a könnyebb megoldás kedvéért (1. a Függelék XLVII. zsoltárát).

A Psalterium az eredeti dallamokat instrumentálisán, négyszólamú orgona-átiratban közli: magát az ének-dallamot (cantus firmus) a vokális szólamként külön megszólaltatandó ismétlődő hangjaival, a többi szólamokat pedig orgonakíséretként úgy lejegyezve, ahogyan a gyülekezeti éneket orgonán helyesen játszani kell.

A vonalrendszerek közé írt számok az ütemek változására figyelmeztetnek. A tempót mindig az éneklő gyülekezet nagysága és az értelemmel váló éneklés (Kálvin) követelménye határozza meg.

Az orgonaátiratban általában a 16-17. század zenei stílusát igyekszem visszaadni, - így tükröződik leghívebben a genfi reformáció történeti lelke a harmóniáknak a puritán dallamokhoz méltó keresetlen, tiszta egyszerűségében is.

A legtöbbnyire pontosan meg nem állapítható dallamszerző neve helyett azt a forrást jelölöm meg, ahol a dallamok végleges formája legelőször megjelent (Strassburg 1539., Genf 1551. stb.)

Egész munkámban a „non clamore, sed amore" elvet tartottam szem előtt: a gyülekezet énekében nem a külső hatásokat keressük, hanem az Isten szeretetéből fakadó belső megindulás zengi bennük az Ur dicsőségét. Nem azért énekelünk, hogy énekünk művészi szépségével magunkat vagy másokat gyönyörködtessünk, hanem Isten kegyelme szépségében való gyönyörködésünknek az eredménye, a kifejezése az éneklésünk.

Több évi tanulmányaim eredménye ez a Psalterium. Midőn felajánlom Református Szentegyházamnak okulásra, épülésre, hálát adok Istennek a sok örömért, mellyel munkámban megajándékozott.

Nagy köszönettel tartozom szeretett barátomnak, Zalánfy Aladárnak, a Zeneművészeti Főiskola tudós tanárának, aki biztos zenei ítéleten, művészi ízlésen alapuló bölcs tanácsaival önzetlenül támogatott s az egész zenei anyagot hűségesen átnézte.

Gyönyörűséges volt a munkám, mert egyre újabb és újabb meglátásokkal és tanulságokkal lepett meg. Ha többre segít az Úr, további szolgálataimban ezeknek eredményeit is boldogan áldozom oda egyedül az Ő dicsőségére.

Budapest, 1940.                                                           Árokháty Béla.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK