//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr. BUCSAY Mihály: A magyar reformátusok
és Wittenberg. 1955 RE 182-183

A magyar reformátusok és Wittenberg

A wittenbergi magyar Coetus alapításának négyszázadik évfordulója alkalmából

A wittenbergi magyar Coetus • nemzetünk és egyházunk történetében két vonatkozásban vált jelentőssé. Elsőnek általános művelődési vonatkozásban azért, mert a XVI. század folyamán benne nevelkedett számszerűleg a legtöbb magyar egyetemi hallgató. Másodszor pedig azért, mert érdekes módon ez a Luther egyetemén működő magyar intézmény lett a magyar református egyház bölcsőjévé.

A mohácsi vész következtében a magyar főiskolai képzés fejlődési vonala is megtört és egy évszázadon át jelentősen aláhanyatlott. Érdemes a számok tükrében érzékelni a mostoha fordulatot. A XIV. és XV. században. hazánkban is működtek főiskolák, Pécsett 1367- Óbudán 1389-, és Pozsonyban 1470-től. A magyar diákok azonban nagy számban látogatták az olasz, francia és német egyetemeket is. Bolognában már 1265-től működött egy magyar egyetemi szervezet, a Natio Hungarica és öt ízben adott rektort az egyetemnek. Páduában 1526 előtt háromszáz magyar tanult. A bécsi Natio Hungarorum 1450-ig megszámolt adatok szerint a diáklétszám 21 százalékát adta és 1407 és 1472 között 13 tagja működött a bécsi egyetem tanáraként. Végül a közeli Krakkóban a mohácsi vész előtti kilenc évben 308 magyar tanult - egyike a legjellemzőbb adatoknak a nagy katasztrófa előtti külföldi tanulmányok elevenségére.

Mohács után a magyar nép megfogyott erőit a további török terjeszkedés feltartóztatása kötötte le. Bár meg-megjelennek ifjaink olasz, francia és más német egyetemeken is, a magyar főiskolai művelődés azon az egy német egyetemen összpontosul, ahol az anyagi és lelki válságban küzdő magyar nép sokáig á legnagyobb lelki erőforrást sejtette, Luther Márton wittenbergi egyetemén.

Persze, a wittenbergi magyar tanulólétszám, bár évtizedeken át a magyar főiskolai hallgatók összlétszámának nagyobbik felét tette ki, még mindig kisebb, mint 1526 előtt csak a magában Krakkóban tanuló magyaroké és 1526 és 1600 között nem igen tesz ki többet 1018-nál. A számszerű fogyást azonban minőségi úton igyekeznek ifjaink ellensúlyozni: a tanulmányi lehetőségek jobb kihasználásával, továbbá teológiai eligazítást, lelki támaszt, erkölcsi fegyelmezést és anyagi segítséget egyszerre nyújtó öntevékeny szervezkedéssel. A wittenbergi magyar Coetus a minőségi kiegyenlítésnek az eszköze volt és ez adja meg nagy jelentőségét.

A magyar diákok 1555. június 24-én a krakkói magyar burza mintájára, amely ekkorra teljesen elnéptelenedett, megalapították a Sanctissimus vagy Inclytus Nationis Ungaricae Coetust. Nevezték később még politia nostra sanctissima-nak és ecclesiola Hungarica-nak is, azaz . egyházi gyülekezetnek tekintették szervezetüket. A felvételt ünnepélyes vallástétel, a formula juramenti elmondása előzte meg. Gyakorolták az egyházfegyelmet a Szentírás útmutatásai alapján összeállított szigorú regulae vitae szerint. Szeniorúk az őskeresztyén gyülekezeti elöljáró .szerepét töltötte be. Előbb négyszemközt utastorta rendre rosszviseletű diáktársát, aztán a Coetus elé vitte az ügyet, végül, ha nem mutatkozott javulás, a legnagyobb büntetés, a kiközösítés következett. De ha a vétkes bűneit később töredelmesen megbánta, kérhette visszavételét

A Coetus gazdasági szempontból is teljesítőképes intézmény volt, mert rendes és olcsó szállást biztosított, amihez nem volt nehéz a menzán olcsó, vagy ingyenes élelmezést szerezni, amikor már elfogyott a hazulról hozott liszt, szalonna, és sajt. Igazán jelentőssé azonban az a segítség tette a Coetust, amelyet a tudományos képzés elmélyítése terén tudott, tagjainak nyújtani. Rendszeres disputációkat rendezett teológiai és bölcseleti kérdésekről és ezek vezetésére nem kisebb mestert sikerült megnyerni, mint magát Melanchthon Fülöpöt, a Preceptor Germaniae-t. Melanchthon halála után helyét nem is tölték be, hanem a Coetus szeniorra vezette a disputációkat. Ezeken a kötött menetű vitatkozásokon kívül rendezett még a Coetus előadásokat és ünnepi szónoklatokat is. A tanulmányok elmélyítése céljából saját könyvtárat gyűjtött; sőt saját kiadványosrozat indításának is nyoma van.

Az egyesületi munka költségeit csak részben fedezte a tagok járuléka, a nagyobbik rész a hazából érkező adományokból került ki. Nem lehet megindulás nélkül olvasni a kegyes adakozóknak azt hosszú listáját, amelyet a Coetus érdemes monográfusa, Szabó Géza budapesti lelkipásztor; teol. magántanár művének* 76-85. lapjain közöl. A Coetust nem tekintették az otthoniak magánügynek, hanem az ekkortájt túlnyomóan protestáns magyar nép közös tulajdonának és mint olyannak viselték gondját. Az adományozók között lehet találni egy' szerű tanulókat, nőket, polgárokat, nemeseket, tanítókat, lelkipásztorokat, gyülekezeteket és maga-sabb egyházi testületeket. Ekkortájt a zsinatok napirendjén éppúgy ott szerepelt a wittenbergi Coetus támogatása, mint ahogy megemlékezett róla Erdély magas kormányzótanácsa is, a tekintélyes adományt jelentő »centum talleri« juttatásával,. Szegedi Kis Istvánnak török fogságból kiváltása után ebben a második nagy közös diakoniai tettben, a Coetus támogatásában tűnt elő a szervezetileg még nem egységes magyar reformatusok lelki egysége.

Az otthoniak szeretetét a Coetus azzal hálálta meg, hogy olyan férfiakat formált és küldött haza a magyar reformáció szolgálatára, mint Melius Juhász Péter, Szegedi Gergely, Gönczi Kovács György, Károlyi Gáspár.

A wittenbergi professzorok közül magyar hallgatóira Melanchthon tudása és egyénisége tette a legnagyobb hatást. Melanchthon is kedvelté a magyarokat. Ismeretesek Dévai Bíró Mátyáshoz, Sylvester Jánoshoz, Torda Zsigmondhoz fűződő igen szívélyes kapcsolatai. Megunván néhány alacsony szellemű tanár- és lelkésztársa bosszantását és aknamunkáját, 1555-ben éppen Eperjesre, Torda Zsigmondhoz akart végleg áttelepedni. Ezidőtájt házában lakott Drugnetius János magyar diák. Melanchthonban tanítványai a kor szinte egész tudásanyagának a jól rendezett tárházát találták meg, de azt az istenáldotta nevelőegyéniséget is, aki haladottabb tanítványainak, ha a. lényeges vonatkozásokban helyes úton jártak, szabadságot adott a részletek egyéni átgondolására és kifejtésére. Ezért kerültek ki keze alól olyanok, akik itthon lutheri, és olyanok is, akik helvét irányban működve tartoztak a legelsők közé. Csakis ilyen értelemben lehet igazat adni egyik történészünknek abban, hogy Magyarországon mindkét reformátori irány, az ágostai és a helvét, egyaránt Melanchthon hatására vezethető vissza. A helvét irányúakra ugyanis éppen mint olyanokra Melanchthon nem saját teológiai álláspontjával hatott, hanem azzal, hogy azt nem minden részletében erőszakolta. Tehát helvét irányban csak az engedékenységével hatott, azzal, hogy nem önmagához akarta tanítványait elvezetni, hanem önmagán túl magukhoz a for­rásokhoz, elsősorban a Szentíráshoz, illetve az eleven tárgyi problémákhoz.

A Coetus alakuló gyűlésén szeniorrá Gregorius Gallus Gallipaganust választották meg, mint aki már Krakkóban is szeniori tisztet viselt és át tudta plántálni Wittenbergbe a krakkói magyar burza hagyományait. Jelen voltak még ezen az alakuló gyűlésen Balsaráti Vitus János, Csabai Mátyás, később kassai tanító, Thury Pál, az Institutiót értékelő híres epigramma szerzője, Molnár Gergely, a kolozsvári iskola későbbi tudós rektora, Ceglédi Ferenc és Debreceni Balázs későbbi szeniorok stb.., stb.., összesen tizenhét magyar ifjú. Egy-két évvel később érkeztek Wittenbergbe és léptek a Coetusba Károlyi Gáspár, Szegedi Gergely, Károlyi András, Melius Péter, mint a sorban hatodik sénior, továbbá Gönczi Kovács György, Kaprophontes Ferenc: a sok közül az ismertebbek a helvét irány hazai egyháztörténetének első évtizedéből. A nem magyar tanulótársak közül csak Thretius Kristóf lengyel reformátort említsük meg, akinek Meliushoz fűződő kapcsolata is valószínűleg innen ered.

Pusztán a nevek felsorolásából kitűnhetett már, hogy a Coetusból került ki a magyarországi helvét irányú reformáció legtöbb kimagasló munkása. Későbbi itthoni tevékenységükben is felismerhetők a régebbi keletű baráti és munkatársi kapcsolat jelei. Nem túlzás tehát azt mondani, hogy a magyar református egyház bölcsője Wittenbergben ringott. Persze nem úgy, hogy a helvét álláspontot is Melanchthon csepegtette volna beléjük, hanem, hogy széleskörű, nem személyi tekintélyhez tapadó, elfogulatlan tanulmányok eredményeként maguk küzdötték át magukat a magyar diákok ahhoz az állásponthoz, amelyet a Szentírás és a sok tanulsággal szolgáló magyar helyzet alapján a legbiblikusabbnak, szolgálatra leginkább felszabadítónak és ösztökélőnek és - éppen ezen okokból - ugyanakkor a leginkább nekünk magyaroknak valónak találtak.

Persze ez az elfogulatlan, szabadlelkű magatartás és ami nyomában járt, a Kálvinhoz való mind nyíltabb csatlakozás lett a wittenbergi magyar Coetus veszte is. A szász fejedelmek a. teológia kérdéseit egyre inkább fegyelmi kérdésként kezdték kezelni. Az autokrata II. Keresztély 1592-ben a Coetus tagjait lutheri hitvallási tételek aláírására akarta kényszeríteni. A magyar ifjak nem engedelmeskedtek, hanem 1592. december 12-én számszerit 25-en elhagyták Wittenberget. A fejedelem képviselője utolsó szavaiban »az Akadémia ékességének bizonyult nemzetnek« nevezte őket. (»gens quae fiit ornamento hius Academiae«, Szabó: I. m. 119..) A Coetus szolgálata véget ért.

Ettől kezdve Wittenberg csekélyebb befolyást gyakorolt a magyar szellemi életre, mégpedig a tovább is ott tanuló lutheránus diákokon keresztül. A magyar főiskolás ifjúság színe-javának formálásában holland, angol, olasz és református német egyetemek léptek Wittenberg helyére. Hála ennek a nyugati országokkal szorosabbá és sokoldalúbbá váló kapcsolatnak, hazánk a XVII, században elevenebb szellemi élet sodrába került, mint maguk a lutheránus német egyetemek. Gondoljunk például Apáczai Csere Jánosra! Református diákok külföldjárása következtében a magyar egyházi, iskolai és irodalmi élet megtermékenyült, a kálvinista orthodoxia, a puritanizmus, a presbiterianizmus, a coccejanizmus és a cartesianizmus. A magyar református protestantizmus német közvetítés nélkül maradt, kapcsolatban az európai koráramlatokkal. Tarka sokféleségben hoztak haza Nyugatról ifjaink teológiai, világnézeti, társadalmi és politikai hatásokat.

A német művelődéssel-- de most már kevésbé egyházi úton - a magyar szellemi élet csak a XVIII. században került Újra kapcsolatba, amikor a német szellemi élet újra haladó és így egyetemes érdekű eszmék, mint a pietista ébredés, a racionalizmus, az idealizmus melegágyává tudott lenni.

Bucsay Mihály

Lásd: Geschichte des ungarischen Coetus ab der Universität Wittenberg 1555--1613. Bihliothek des Protestantismus im mittleren Danauraum, herausgegeben von Michael Bucsay. Bd. 2. Halle an der Saale, Akademischer Verlag, 1941. Ugyanitt található a további irodalom is.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK