//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Elek Szilvia "A cimbalom Liszt Ference"
Az egyik legnagyobb roma muzsikusról,
Rácz Aladárról

 

Elek Szilvia

A cimbalom Liszt Ference”

Az egyik legnagyobb roma muzsikusról, Rácz Aladárról

 

    Cimbalmosok – követői szerte a világban –, s mi, zenét szerető és művelő emberek, valamennyien az idén ünnepeltük 120-ik születésnapját. Egy hangszer született általa újjá, korszakot indított el, iskolát, technikát teremtett – emiatt méltán sorolhatjuk Rácz Aladárt az európai zenetörténet nagyjai közé. Sorsa, életútja különleges, egyedi, s mégis valamennyire jellemző, szinte párhuzamba állítható más, cigány származású, nemzetközi hírnévre törő pályatársaiéval. Amit elért, tehetségén, kitartásán kívül talán a gyökerekből magába szívott ősi képességnek köszönhette, s épp e gyökerekhez való tartozását kellett ezért cserébe feláldoznia. Hisz nem cigányzenészként állapodott meg a csúcson, hanem klasszikus képzettségű, tanult és tanító akadémikus muzsikusként. 
    A cigányság s muzsikustársai mégis büszkék lehetnek rá, hisz az egyetemes magyar kultúra részeként Rácz Aladár a roma művészet küldötte is volt. Élete eseményeinek, munkásságának felelevenítésével az ő emléke előtt tisztelgünk ezen írással.

„Zöld az erdő, zöld a hegy is, 
a szerencse jön is, megy is. 
Megátkoztál, meg is vertél, 
örök csavargóvá tettél.”

    Vándorlás. Szétszóratás. Kitaszítottság, küzdelem. Ha visszatekintünk a romák írott történelmére, mindebből bőven volt és van is osztályrészük. De, ahogy a csillagok feltűnnek a fekete égbolton, hogy áthatoló sugarukkal fényt varázsoljanak maguk köré, e hányattatott nép soraiból is fel-felbukkannak a soha el nem halványuló szikrájú üstökösök. A muzsikusok, igen, főleg ők azok, akik közül számos nagyság világhírűvé válhatott, s akiknek a „csavargás” a nemzetközi elismerés állomásait jelenthette.

    Azok a távoli, s talán soha meg nem fejthető, régmúlt ködébe vesző gyökerek! Ott kereshető az európai ember számára szokatlan társadalmi képződmény, miként a világban szétszóródott cigány csoportok különféle, leggyakrabban űzött foglalkozásaik szerint különülnek el egymástól. Ha az indiai kasztrendszerre gondolunk összehasonlításképp, lehet, hogy nem járunk messze az igazságtól. A családhoz, nemzetséghez való tartozás: „Ki fia vagy, mely foglalkozást űzöd?” – még ma is fontos ismerkedési kérdés két, egymást eddig nem ismerő cigány ember találkozásakor, s az indiai őshaza képe pedig több mint legenda, a cigányság többségének: valós történelem. 
    A cigány ember jó kézügyessége, fürgesége, kiváló ritmusérzéke, zenei adottságai s a művészetekhez való érzékeny vonzódása miatt szívesen vállalt olyan munkát, amelyben e képességeit kamatoztathatta. A választott szakma így megalapozta egy család jelenét, jövőjét, s generációkon keresztül meghatározta helyét a társadalmi ranglistán. A muzsikus cigány a régi időkben – éppúgy, mint ma – a cigányság krémjének számított.

    Kiváltságos uralkodók, arisztokraták, majd gazdag polgárok mulattatója, szórakoztatója. Az életet oly könnyűnek tartó cigány – noha az néha elviselhetetlenül nehéz – jókedvű. A tánc, vidám zene véréből csorduló öröm, amely – ki tudja, tán a túlélés öntudatlan magával hurcolt eszköze.

„Nincs országunk, sem hazánk, 
csak jókedvünk, zongoránk…”

    A vigadó roma zenész általában a „romungrók” (magyar romák) – a legrégebbi Magyarországon élő roma csoport – tagjai közül kerül ki, akiknek magyar honban történő jelenlétéről már a 15. századtól tudósítanak a korabeli krónikások. Életkörülményei (a pénzes rétegek közelében magasabb életszínvonalat érhettek el), a tanulás és az utazás lehetősége számukra elérhetőbbnek tűnt, mint a többi romának. Minden bizonnyal a kis falvak kocsmáiban játszó cigány muzsikusok, akik nappal kézművesként, vásárosként vagy más munkát végzőként dolgoztak, s csak esténként vették elő hangszerüket, ők is az átlagosnál jobb módban élhettek. 
    Muzsikus cigánynak lenni – rang, dicsőség. A gyermek a zenébe születik, piciny korában hangszert kap, s ha elég ügyes, tizenévesen beállhat a zenekarba, a felnőttek közé.

    Rácz Aladár életének kezdeti szakasza is e szabvány szerint alakult. 
    Zenészcsalád gyermekeként született, harmadikként a tizennégyből. A Jászapátiban élő család feje, a brácsás apa, fiának 3 és fél éves korában kis cimbalmot készített, hiszen arra a kérdésre, hogy milyen hangszeren játszana szívesen, a kisfiú az asztalon fekvő ócska cimbalomra mutatott. Az apa ekkor kezdte a fiút tanítgatni, nótákat mutogatva neki, amelyeket ő hallás után igyekezett utánozni.

    A cimbalom valószínűleg a legrégebbi hangszerek egyike. Ókori, egyiptomi, mezopotámiai s görög–római krónikákban hallhatunk róla, éppúgy, mint ősi s közeli rokonáról, a citeráról. Bar-Bahul 963-as szír iratában a citera 10 húros, trapéz alakú hangszer, Perzsiában már 18 húros, s „szantár” névre hallgat; Tibetben, Kínában ugyanez az instrumentum a „kín” nevet viseli. A citeraféléket, éppúgy, mint a cimbalmot, pengették, vagy valamilyen verő alkalmatossággal verték. 
    Az európai pszaltérium 10-12, fanyergen húzódó húrral felszerelt 15-20 cm vastag hangszertest, amelyet faverővel szólaltattak meg. E hangszer kerülhetett Magyarországra a XIV–XV. században Cythara néven, minden bizonnyal cigány zenészek közvetítésével, s hamarosan fel is válthatta az eddig egyeduralkodó lantot és kobozt. A cimbalom nevéből és alapvető technikai sajátosságaiból egyértelmű az a következtetés is, amely szerint a későbbi legismertebb világi billentyűs hangszer, a csembaló kialakulása is szoros összefüggésbe hozható a cimbalommal. 
    A Rácz família asztalán fekvő cimbalom akkoriban magyar nemzeti hangszernek számított. Ekkor még leggyakrabban vállon átvetve, csípőn megtámasztva játszottak rajta, vagy alacsony asztalra helyezték. Igaz, Schunda V. József, magyarországi hangszerkészítő mester már lábbal és pedállal is ellátta hangszereit, de valószínűleg a gyermek cimbalmos még nem ilyen cimbalommal találkozhatott tanulása kezdetén. 8-9 éves korára már felnőttek között zenélhetett, először apja zenekarában, majd a hírneves „Rácz Laci-féle” bandában. 16 évesen már valamennyi nótát ismerte, kívülről játszotta, a cigány muzsikusok szokása szerint. A fiú rendkívüli hallása, virtuozitása, remek szólista adottságai aztán sikert sikerre hoztak, s nemsokára Pesten, az Emke kávéházban játszhatott. 
    „Az volt akkor számomra a világ közepe. Nekem nagyon tetszettek itt a fényes lámpák. Valami szénféle égett bennük. Én petróleumlámpás kis házba születtem, így hát persze meg voltam illetődve a fénytől, a ragyogástól” – nyilatkozta egyik 50 évvel későbbi interjújában.

    Bizony, a pesti Emke kávéház a 20. század elején az egyik legfényesebb álma lehetett a cigány zenésznek. Olyan álom ez, ahonnét nem is vágyódhatna tovább az ember. De Rácz Aladárra még több várt. A „szerencse jött” is, méghozzá egy jó fülű impressszárió képében, aki a szinte még gyermek virtuózt külföldre szerződtette. Így jutott el aztán Párizsba, ahonnét az ottani cigányzenekarral utazgatott szerte Franciaországban, de bejárta Spanyolországot s Egyiptomot is. Egyik ilyen turnéja során hallhatta őt muzsikálni a tekintélyes francia zeneszerző, Saint-Saens, s el is nevezte Rácz Aladárt a „cimbalom Liszt Ferencének”.

„vállald bátran, hogy ki vagy, 
így lehetsz csak büszke önmagad, 
a világot, ha járod…”

    Igen, Rácz Aladárnak a világjárás – életforma, lételem lett. Az I. világháború idején Svájcban élt és zenélt magyar, majd francia cigányzenekarokban. Itt történt, hogy újabb neves muzsikusokkal ismerkedett meg, méghozzá olyanokkal, akik pályája további alakulásában jelentős szerepet játszottak. Egy alkalommal, amikor a genfi Maxim bárban szerepelt, Ernest Ansermet – az akkor már világszerte ismert karmester – magával vitte a fiatal Igor Sztravinszkijt, hogy meghallgattassa vele Rácz Aladár játékát. Ezt a különös találkozást Rácz Aladár így mesélte el: „magához intett Ansermet, és kérdezte: játszhatnék-e egy szólót cimbalomra? Mondom: ez szinte lehetetlen, olyan nagy a lárma. Ansermet az igazgató segítségével csendet teremtett. Én meg elkezdtem játszani egy szerb kólót. A cimbalom előtt ugrált egy fiatalember, Ansermet társa. Monoklit viselt, piros nyakkendőt, zöld mellényt, és igen szűk ruhában feszengett. Sztravinszkij volt. Azzal birkózott, hogy szűk kabátjából kihúzza a mandzsettát, és jegyzetet írjon rá. Én, mint afféle öntelt legény, tetőtől talpig lekicsinylően végigmértem, és azt gondoltam magamban: amit én játszom, azt ugyan nem fogod leírni! Csakugyan: rövidesen abbahagyta a jegyezgetést.” 
    A Maxim-béli esetből életre szóló barátság és munkakapcsolat jött létre a század legmeghatározóbb, legeredetibb s Bartók mellett legjelentősebb zeneszerzőjével: Sztravinszkijjal. Együttműködésük első gyümölcse Sztravinszkij Renard című kamaradarabja, amelyben a szerző az orosz „guzla”, vagyis egy balalajkaféle hangszer utánzására alkalmazta először a cimbalmot. A mű írása közben Sztravinszkij folyamatosan konzultált Rácz Aladárral, gyakran képeslapok hátoldalán küldve neki a legújabb cimbalomra készült sorokat, várva a játékos lejátszhatóságra vonatkozó jóváhagyását. A nagy komponista még egy cimbalmot is vásárolt magának Rácz Aladár segítségével, sőt, kicsit játszani is tanult rajta tőle, annyira elbűvölte a hangszer hangszíne, technikája, különleges effektusai. Ettől a korszakos jelentőségű műtől kezdve a zeneszerzők tömegesen láttak neki a cimbalom szóló-, kamarazenei és zenekari hangszerként való szerepeltetésének. Valóságos „cimbalom-reneszánsz” alakult ki, amely aztán a 70–80-as években tetőzött, főleg Magyarországon; nemigen számíthatott magyar zeneszerzőnek az, aki nem jegyzett legalább egy cimbalomművet.

    Talán e híres találkozások a komolyzene nagyjaival, vagy a benne feltörni vágyó akarat – végül arra ösztönözték Rácz Aladárt, hogy egyre inkább a komolyzene felé forduljon.

    Tanult. Autodidaktaként – francia nyelvet, zeneelméletet, zenetörténetet, szociológiát. 
    Régi szerzők műveit tanulmányozta, átiratok készítésével próbálkozott. Fejlesztette, alakítgatta hangszerét. Neki köszönhető, hogy a cimbalom a cigányzenekarok hangszeréből komolyzenei hangversenyek szólóhangszerévé vált. Szólóestjein Couperin, Bach, Scarlatti műveit játszotta saját átirataiban.

„Isten, könyörülj meg nékünk, 
ne szenvedjen tovább népünk. 
Megátkoztál, meg is vertél, 
örök csavargóvá tettél.”

    Rácz Aladár is „örök csavargó” volt. 1927-től visszatért Franciaországba, ahol feleségével, a francia Yvonne Barblan zongoraművésszel közösen léptek fel, de honvágya erősebbnek bizonyult sikereinél is: 1935-ben hazajött Magyarországra. 1937-ben a Nemzeti Zenedében tanított, s 1938-tól haláláig a budapesti Zeneművészeti Főiskola tanáraként működött. Számtalan újításával, útkeresésével értetlenségre talált, ezért majdnem feladta tanári állását is. 

    Bartók Bélával és annak feleségével, Pásztory Dittával való barátsága segítette át művészi válságán, ugyanis ők támogatták elképzeléseit. 
    Hogy mennyire maradt hű a cigánysághoz, erre nehéz válaszolni. Biztosan többen felróják neki, hogy Cziffra Györgyhöz hasonlóan elfordult a tradicionális cigány muzsikától, s klasszikus zenész lett. Érdemei azonban vitathatatlanok. 
    Az élete utolsó éveit súlyos betegségben töltő művész tanítványait farkasréti házában fogadta, s hangversenyeit is innen közvetítette a rádió. Rajongói is itt látogathatták meg, közöttük olyan személyiség is, mint Yehudi Menuhin. Az érdemes, kiváló művész és Kossuth-díjjal kitüntetett Rácz Aladár 1958-ban hunyt el.

Az eredeti roma dalszövegidézetekért köszönettel tartozom roma muzsikus tanítványomnak, Baranyi Zoltánnak.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK