//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A cigány- vagy roma irodalom a nem-
zetközi cigányság irodalma

Cigány irodalom

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_irodalom

ÁTVETTEM 2010.12.10 változtatás nélkül HP.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Papuąa,

az első cigány nyelven író költőnő

(1908-1987)

A cigány irodalom vagy roma irodalom a nemzetközi cigányság irodalma, egyaránt ideértve a roma írók cigány és nem cigány nyelveken írt alkotásait. Ebben az értelemben a „cigány irodalom” kifejezés mellett adott esetben indokolt a „cigány irodalmak”, „roma irodalmak”, „cigányság irodalmai” kifejezések használata is.

Tartalomjegyzék

A cigány irodalom nyelvek szerint

 

Cigány nyelvű cigány irodalom

cigány nyelven alkotó európai roma költők és írók folyamatosan és tudatosan figyelemmel kísérik egymás tevékenységét, nem ritkák a személyes ismeretségek, barátságok sem. A földrajzi széttagoltság ellenére mondhatni, hogy a cigány nyelven írók egy szellemi műhelyt alkotnak. Ez teremti meg az alapját az autochton cigány nyelvű irodalom létezésének, megszületésének és folyamatos újjászületésének.

A cigány nyelven alkotó írók ritka kivételtől eltekintve a másik nyelvükön is alkotnak és természetszerűleg fordítanak is. A világirodalomalapművei mellett hangsúlyt fektetnek a nem cigány nyelven író roma költők, írók műveinek cigány nyelvre fordítására is.

Cigány nyelven alkotó írókkal szinte bármely országban találkozunk, azonban a cigány nyelvű cigány irodalom fontosabb gócpontjai a következő országokban alakultak ki:

  Szovjetunió az 1920-as, 30-as években.

  Jugoszlávia az 1970-es, 80-as években.

  Magyarország az 1980-as évektől napjainkig.

  Olaszország az 1980-as évektől napjainkig.

   Cigány nyelven (is) írnak:
  Dezider Banga Luciano Carri Olimpio Cari Choli Daróczi József Rajko Djurić Nyina Alekszandrovna Dudarova Vojtěch Fabián Michele Fontatna Lee Fuhler Wladislaw Jakowic "Miklo" Predrag Jovičić Ali Krasnić Vittorio Mayer Pasquale Ilko Mazur Bruno Morelli Nagy Gusztáv Jevdokija Orlova Jovan Nikolić Nyikolaj Alekszandrovics Pankov Olga Ivanovna Pankova Paola Schöpf Rostás-Farkas György ij. Rostás-Farkas György Seladin Saliesori Rasim Sejdić Santino Spinelli Nyikolaj Szatkijevics Vesho-Farkas Zoltán Alekszandr Vjecseszlavovics Zsermano Bronisława Wajs "Papusa" és még sokan mások...

  A nem cigány nyelvek cigány irodalma

A roma alkotók nem cigány nyelven íródott művei egyszerre két kontextusban helyeződnek el: részei az adott nyelv irodalmának, és ugyanakkor a cigány irodalomnak is. A kétfajta kötődés általában más típusú: például Lakatos Menyhért Füstös képek című regénye más helyet és szerepet kap a magyar irodalomban, mint a nemzetközi roma irodalmi és tágabb szellemi közegben. A nem cigány nyelven írt művek ilyen kötődései nem csak funkcionálisan, de esetenként intenzitásukban is különböznek.

 

 1. A nyelvi közeg alapvetően határozza meg a mű hovatartozását: teljes mértékben részét képezi annak az irodalomnak, amely nyelven megszületett.

 2. Az, hogy ezzel párhuzamosan mennyire képezi részét a cigány irodalmi korpusznak is, az az alkotó személyétől, személyiségétől függ. Nyilvánvalóan más a nexus egy cigányságát napi szinten megélő írónál, más annál, akinél a roma származás már csak egyfajta – jó vagy rossz – emlék, és megint más egy eredeti közösségével már semmilyen kapcsolatban sem lévő alkotónál, aki már a „gádzsók szemével” látja a világot.

   

Irodalomtörténészek szerint az angliai roma irodalom atyja John Bunyan, aki egyben a korabeli angol irodalom kiemelkedő alakja is. (Származása körüli vita legalább az 1880-as évekig visszevezethető.) Félig letelepedett üstfoltozó családba születik bele, apja mesterségét továbbviszi. Életének lényegét azonban a hitének megélése, a Biblia tanulmányozása és az igehirdetés teszi ki. Életrajzi írása a Grace Abounding to the Chief of Sinners - Bővölködő kegyelem, kiemelkedő írása pedig a bilbliai idézetek aktualizálásával, allegorikus szereplők felvonultatásával megírt tanító célzatú "kalandmese" a The pilgrim's progress - A zarándokút. A modernkori angliai roma irodalom atyja Bramwell Glyn Evens-Romany, aki 1934-től a BBC roma adásának szerkesztője volt. Több tanulmánykötetet írt, némelyiket csak halála után adták ki. Életrajzát felesége Eunice Evens írta meg. Említeni kell még a két autodidakta irodalmárt, Eli Frankhamot és Tom Odleyt akik témájukat a vándor életmódból merítik. Angol nyelven ír Ronald Lee kanadai novellista is.

Bulgáriában Uzin Kerim, Sali Ibrahim és Asszen Merkov költészete jelentős. Az újabb nemzedékhez tartozik Mihail Petrov, Georgi Parusev, Hriszto Hristzov, Petro Malinov, Jasar Malikov, Demir Aliev és Aleksazndar Angelov.

A cseh nyelvű roma irodalom kevésbbé jelentős, mint a szlovákiai, ez a két roma közösség eltérő létszámával hozható összefüggésbe. Az egykori közös haza miatt létezik némi átjárás a cseh és szlovák nyelvű cigány irodalom között. Vojtěch Fabián szlovákiai származású, de Prágában él. Verseket ír cigány, szlovák illetve cseh nyelven. Említésre érdemes Bartoloměj Daniel, aki a versírás mellett elsősorban a cigányság életét bemutató tanulmányokat ír.

Kiemelkedő alakja Veijo Baltzar. Öt regény és négy drámát írt eddig, a kevés roma drámaírók egyike. Emelett számos rádió- és tévéjáték forgatókönyvét, valamit az Orli című operát is ő írta. Mindezek mellett, tanulmányokat, vitairatokat ír, rendezvényeket szervez. Henry Hedman, Miranda Vuolasranta és Valfrid Äkerlund a költészet élvonalába tartoznak.

Francia nyelven a legtermékenyebb roma író Mateo Maximoff. Hét regényt írt, melyek közül az Les Ursitory - Párkák a legkiemelkedőbb, melyben a roma hiedelemvilág motívumai élnek tovább. Megjelentetett három elbeszéléskötetet, közülük a Routes sans roulottes - Utak cigányszekerek nélkül a saját népe történetét jeleníti meg. Ezeken túlmenően írt verseket és tanulmányokat is. Cigányul ugyan nem alkotott, de az Újszövetséget lefordította cigány nyelvre. Meg kell még említeni a festő Sandra Jayat nevét, aki verseket ír, és a litvániából áttelepült Vania de Gila-Kocshanovskit aki szubjektív történelmi tárgyú prózájával jelentkezett az olvasók előtt. Jean-Marie Kerwich és Alexandre Bouglione Rromanés köteteikkel egy új műfaj, a "költői anekdota-gyűjtemény" alapjait rakták le.

Lengyel nyelven nem alakult ki cigány irodalom, meg kell azonban említeni Bronisława Wajs "Papusa" költőnőt, aki cigány nyelven írt. Művei természetesen lengyel fordításban is megjelentek.

Karlis Rudevics és Leksa Manu (orosz nevén Alekszandr Belugin) költők a legjelentősebbek. Leksa Manu számtalan tanulmányt is ír a roma kultúráról, valamint lefordította cigány nyelvre a Rámajánát.

A magyar nyelvű roma irodalom meglehetősen gazdag. Choli Daróczi József és Rostás-Farkas György két nyelven írnak; emellett magyar verseket, illetve magyar nyelvű cigány költészetet fordítanak cigány nyelvre. Nagy Gusztáv is mind költőként, mind műfordítóként ismert. A fiatalabbak nemzedékhez tartozk a cigányul író Vesho-Farkas Zoltán, aki a elsőként a teljes Bibliát is lefordította cigány nyelvre, illetve a Sorstalanság társfordítója, ifj. Rostás-Farkas György, akinek szintén jelent már meg saját kötete. Csak magyarul alkotó prózaíró az úttörőnek számító Lakatos Menyhért, valamint követői-pályatársai Osztojkán Béla és Holdosi József. A magyarul alkotó költők közül a néprajzkutató Bari Károly az egyik legjelentősebb, aki politikai verseiért börtönbe is került az 1970-es években. Balogh Attila, Kovács József "Hontalan", Horváth Gyula, Szécsi Magda vagy a fiatalabb generációhoz tartozó Jónás Tamás nevének említésével a felsorolás korántsem teljes.

Legkiemelkedőbb alakja a svájci jénis származású Mariella Mehr. A "Steinzeit" című önéletrajzi regényével került az érdeklődés középpontjába, de írt más regényt, drámákat, kiadott esszékötetet és versekötetet egyaránt. Szintén jénis származású az ausztriai Romedius Mungenst, aki német és jénis nyelven egyaránt ír verseket. Az ausztriai Ceija Stojka, a németországi Philomena Franz és Josef Muscha Müller müller emlékiratai a porajmos témáját dolgozzák fel. Frithjof Hoffmann iszlám hitre térve a Tareq Abdullah nevet veszi fel. Verseket ír, de változatos utiélményeit prózában dolgozza fel. Melani Spitta több díjnyertes filmnek írta a forgatókönyvét.

Az úttörőnek számító Silvio Tanonit leszámítva az alkotók "Mauso" Olimpio Cari, "Hexo" Luciano Cari, "Spatzo" Vittorio Mayer Pasquale, "Joąka" Michele Fontana, "Alexian" Santino Spinelli, Paola Schöpf és Bruno Morelli mind cigány, mind olasz nyelven alkotnak, elsősorban verseket írnak. Spinelli és Mayer Pasquale emellett zenélnek, Morelli és Olimpio Cari festőként is elismert. Olasz nyelven jelennek meg az egykori jugoszláviai roma írók versei, történetei, színdarabjai, mint Čizmić Fadil, Čizmić Fikret, Čizmić Kasim, Čizmić Odisei, Sejdić Medo, Sejdić Rasim és Sejdić Safet közös kötetében.

Az oroszországi roma irodalom virágkora az 1920-as, 30-as években volt. A szovjet rendszer eleinte zöld utat adott általában a kisebbségi kulturális életnek - így a romának is - de később a sztálini diktatúra elfojtotta a kezdeményezések nagy részét. Az olyan íróknak, költőknek mint Alekszandr Vjecseszlavovics Zsermano, Nyina Alekszandrovna Dudarova, Nyikolaj Alekszandrovics Pankov, Olga Ivanovna Pankova, Mihajlo Bezljudszko, Nyikolaj Szatkijevics, Jevdokija Orlova, Rom Lebegyev vagy Ivan Romano, elsősorban a cigány nyelv ápolása volt a fő céljuk. Cigányul írtak, oroszból fordítottak cigányra, cigány iskolát nyitottak és folyóiratot alapítottak. Műveiket természetesen oroszra is lefordították.

Nicolae Lenghescu-Cley, Gheorghe Păun-Ialomiţeanu és Luminiţa Mihai Cioabă jelentették sokáig a romániai cigány irodalmat, azonban az utóbbi néhány évben sok újabb tehetség került felszínre, mint például Nicolae Bobu, Irén Gábor-Zrínyi, Alexandra Etveş, Vasile Ionescu, Maria Ursu, Delia Grigore, Camelia Stănescu, Dezideriu Gergely, "Elvis" (Tudor Lakatos), Alexandru Ruja–Gribusyi, Marius Lakatos, Sorin Sandu Aurel, Ionuţ Anghel, Isabela Bănică, Petre Petcuţ, George Lăcătuş, Nadia Lazăr és még sokan mások. A román nyelvű cigány irodalom - romániai cigány nyelvű irodalommal párhuzamosan - jelenleg van kibontakozóban.

José Heredia Maya a Granadai Egyetem Flamenco Tanszékén tanít. Több verseskötetet jelentetett meg, valamint egy nagysikerű, zenés-táncos színdarabot írt, saját versei felhasználásával. A történelmi darab az évszázadokon át tartó faji alapú hátrányos megkülönböztetés, a kirekesztés témáját dolgozza fel. Az Un gitano de ley című oratóriuma Ceferino Giménez Malla életének és halálának történetét örökíti meg. Joaquín Albaicín novellista a mítoszok és mondák világán kersesztül ábrázolja a cigányság történelkét és jelenkorát. Spanyolország kapcsán meg kell említeni a népköltészet és műköltészet határán lévő terjedelmes flamenco-költészetet is, mely mind káló, mind spanyol nyelven virágzik.

Katharina Taikon cigány népmesei ihletésű történeteit elsősorban a gyerekeknek írja. Az ő nyomdokait követve, de cigány nyelven ír Wladislaw Jakowic "Miklo". O Tari thaj e Zerfi - Tari és Zerfi című alkotása igen kedvelt a romák körében.

Az egykori Jugoszlávia roma irodalma igen gazdag. Az első ismert költőnő Gina vagy Gipa Ranjilić akinek 1891-ben Svédországban adják ki ki verseit. A modern kor legnagyobb prózaírója Slobodan Berberski. Ő szerb(-horvát) nyelven ír, követői azonban leginkább már cigányul írnak, és cigány-szerbhorvát kiadásban adják ki őket. Cigány és szerbhorvát nyelven jelennek meg a makedóniai roma költők versei is, bár nehéz elképzelni, hogy verseiknek a cigány és szerbhorvát változata mellett ne létezne makedón nyelvű interpretációja is. Feltétlenül szólni kell Rajko Djurić munkásságáról. Ő nem csak alkot, hanem hivatásszerűen kutatja és rendszerezi a nemzetközi roma irodalmat, a roma PEN klub elnöki tisztét is betölti. A legfontosabb költők, novellisák között kell említeni Jovan Nikolić, Rasim Sejdić, Seladin Saliesori, Predrag Jovičić és Ali Krasnić nevét. A felsorolás azonban messze nem teljes. Az egyik legjelentősebb antológiában több mint harminc alkotó jelent meg, és rengeteg olyan költőről van tudomásunk, akiket sohasem adtak ki, verseiket írógéppel gépelve terjesztették, alkalmi rendezvényeken szavalták. A nyelvi problematikát tovább bonyolítja, hogy a délszláv háború óta többen nyugatra emigrálak, és műveik immár az ottani nyelveken jelennek meg.

A legtermékenyebb költő Dezider Banga cigányul és szlovákul is alkot. Elena Lacková a versek mellett meséket és drámákat, Terá Fabianová pedig novellákat ír. Említésre érdemes még Ondrej Peąta költő neve.

Ukrán nyelven nem alakult ki autochton roma irodalom, de meg kell említeni Ilko Mazur nevét, aki néhány verset írt cigány nyelven, valamint az indiai Rabindranath Tagore verseit fordította bengáliból ukrán nyelvre.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1ny_irodalom

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK