//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
Partium Kiadó - A genfi egyház kátéja - könyvkiadás

A Genfi Egyház Kátéja

http://teologia.partium.ro/hu/hirek/a-genfi-egyhaz-kateja

A "Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" a Partiumi Keresztény Egyetemen 2014. november 20-22. megrendezett nemzetközi teológiai konferencia hozadékaként jelent meg a Partium kiadó színvonalas gondozásában A Genfi Egyház Kátéja (Misztótfalusi Kis Miklós 1965-ös kátéjának hasonmás kiadása, Czeglédi Sándor fordításának párhuzamos közlésével, valamint Ősz Sándor Előd kísérő tanulmányának publikálásával: Adatok a Genfi Káté 1965-ben kiadott magyar fordításához. Szerkesztette: Dr. Hemán M. János egyháztörténész-tanár és Szomor Attila lelkipásztor.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Partiumi Keresztény Egyetem jeleskedik a hasonmás-kiadások gondozásában – hangzott el Dr. Ősz Sándor Előd bemutatása során. Először a Váradi Biblia hasonmás kiadásánál bábáskodtak, majd kiadták Méliusz Juhász Péter fordította Jób könyvét, most pedig a Genfi Kátét.

Kálvin első Genfi Kátéja nem aratott sikert, ezért néhány év elteltével, amikor a reformátor ismét Genfben van, egészen más szempontok alapján készíti el a káté másik változatát. A kérdések megfogalmazása és stílusa azt mutatja, hogy ebben a lelkész beszélget a katekumenussal. Méliusz Juhász Péter 1563-ban adott ki egy kátét ezzel a címmel: Kálvin János nyomán írt káté…, de erről kiderült, hogy valójában nincs kapcsolatban Kálvin tanításaival.

1695-ben Zilahi István prédikátor fordította le Kálvin második Genfi Kátéját. Kiadását Baczoni Baló Mátyás özvegye támogatta patrónusként. 1691-ben a Habsburgok magukhoz csatolják Erdélyt. Emiatt sok reformátuson lett úrrá a letargia, és Zilahi István úgy érezte, hogy nemzedékének nagy szüksége van a disputáló második Genfi Kátéra. Ebből mindössze 10 példány marad fel különféle állapotban.

A hasonmás kiadásokra azért van szükség, mert ezek által különösképpen kötődhetünk a múlthoz. Ez a könyv azonban különbözik a hagyományos hasonmás kiadásoktól, ugyanis az eredeti kiadás mellett olvashatjuk a modern tipográfiai formájú Czeglédi-féle fordítást is. Nagyszerű ajándék ez most, amikor a katekizációs istentisztelet reneszánszát éli a református egyházban.

Fullsizerender 2

A kötet előszava:

Az Egyház fundamentuma a próféták és az apostolok tanítása

Őseink is a helyes istentisztelet gyakorlásának az útját keresték és erre nézve írta Kálvin 1545-ben ezeket a sorokat: "Azt bizonyára másnemű iratok is mutatni fogják, hogy mi volt a mi nézetünk a vallás dolgában, de azt, hogy egyházaink között miféle tanbeli megegyezés állott fenn, világosabb okmányból nem lehet majd észlelni, mint a katekizmusokból. Mert ezekből nemcsak az fog kitűnni, hogy mit tanított egyszer az egyik, vagy a másik ember, hanem azt is, hogy micsoda elemi oktatásban részesült nálunk gyermekkorától fogva a tudós és tudatlan egyaránt, hogy ezt az összes hívek mintegy a keresztyéni közösség ünnepélyes szimbólumának tartsák. És bizonyára ez volt a fő okom arra, hogy ezt a kátét kiadjam."

A nevezetessé vált, nem az 1537-es szövegezésű, hanem az 1542-es, január hónapjában, francia nyelven megjelent Genfi Káté címlapján az Efézus 2,20 verséből ez áll: "Az Egyház fundamentuma a próféták és az apostolok tanítása."

Kálvin azt jegyezte fel, hogy amíg e kátét írta, Isten érezhetően vele volt.

A már említett 1545-ös esztendő novemberében maga Kálvin fordította ezt a gyakorlatban is bevált kátét latin nyelvre, és előszóval ellátva ajánlotta Kelet-Frízland kereszt alatt lévő, megpróbált gyülekezeteinek. Ettől kezdve vált közismertté, úgy mint "a" Genfi Káté.

Ezt a hitvallást annak idején minden vasárnap, déli 12 órakkor tanították a genfi templomokban a 10 és 15 év közötti gyermekeknek. A katekhizáció végeztével a konfirmálókat a hitbeli tudásuk felől "kikérdezték", és azután az Úr asztalához járulhattak. (Genfben évente négyszer osztottak úrvacsorát.)

A Genfi Kátéval kapcsolatos, első személyes élményünk 1975 januárjára esik, és egy magyarrégeni családlátogatáshoz kötődik, amikor a mezőségi híveinknél arról érdeklődtem, hogy van-e magyar könyvük és hogy mit olvasnak? A hetven fölött járó Székely László és Székely Sándor, az "udvarház" két ikertestvér lakója erre összenézett és a padlásról lehoztak egy kézíratos légeni térképet és néhány nagyon régi nyomtatványt, többek között a Genfi Káté példányát. (Egy szakácskönyvet és egy méhészetről kiadott művet is mutattak, ez utóbbit mindenketten olvasták. Akkor nem ötlött fel bennem, hogy Misztótfalusi Kis Miklós feleségének, Székely Máriának a késői rokonainál vendégeskedtem. Később örömmel hallottam, hogy a Székely Mária édesapja által ajándékozott, hímzett légeni úrasztali terítő megkerült, és éppen napjainkban restaurálták.)

Hollandia és Svájc könyvtáraiban hiába kerestük, eddig még nem leltünk az 1695-ös kiadásra.

A Genfi Káté az évszázadok során a református egyház legfontosabb hitvallásai közé tartozott, teológiája beépült a Heidelbergi Káté tanításának a szövegébe. 

A Genfi Kátét elöszőr Méliusz Juhász Péter fordította magyar nyelvre, feltehetőleg még a Kálvin (1509-1564) életében. Zilahi István marosvásárhelyi lelkész fordításának kiadása teljes mértékben talál Misztótfalusi Kis Miklós művelődési és egyházépító célkitúzéséhez, mert, akárcsak Szenci Molnár Albert, a Biblia és az énekeskönyv mellé a népének ezt a kátét is a kezébe adta.

A neokálvinizmus hatására Czeglédi Sándor fordítja és adja ki az 1545-ös szövegű latin kátét magyarul, Pápán, 1907-ben, újra kiadták 1912-ben, majd a Kálvin János Kiadó gondozásában 1998-ban. E három XX. századi kiadás egyikében sem történik említés a Misztótfalusi bátor vállalkozásáról. Egyházpolitikai szemszögből nézve, amikor 1690 és 1700 között összesen tíz magyar protestáns (református, lutheránus és unitárius) hitvallás jelent meg, ez a kálvini káté 1695-ben, az ellenreformáció kiteljesedésének idején mintegy mementóként szolgált a vallásszabadság (emlékének) védelmében. Az idegen uralom berendezkedésének idején a fő feladata, a hitre való nevelés és az identitás mibenléte mellett kifejezi azt is, hogy Erdély református egyháza az európai protestáns egyházak családközösségéhez tartozik.

Dr. Hermán M. János

2015. szeptember 17. 20:00

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK