//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

16. ÖTODIK FEJEZET A külmisszió

16. ÖTODIK FEJEZET A külmisszió

  2013.12.01. 17:39


ÖTÖDIK FEJEZET
A külmisszió


45. §. A KÜLMISSZIÓ ÜGYE ÉS EREDMÉNYEI A NAGYVILÁGON ÉS HAZÁNKBAN
 

45. §. A KÜLMISSZIÓ ÜGYE ÉS EREDMÉNYEI A NAGYVILÁGON ÉS HAZÁNKBAN

1. A reformációig

A keresztyénség a szó földrajzi és kulturális értelmében sem lehet más, mint a világ vallása. Az evangélium üdvözítő hatalma nem korlátozható egyes kiváltságos fajokra és kultúrákra. „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson." (I. Tim. 2:4.) Az őskeresztyénségnek s még az ókatholikus egyháznak is egyik legnagyobb ereje ennek a bizonyossága volt. Ez a bizonyosság, amely az Úr Jézus Krisztus parancsán és ígéretén (Máté 28:19-20) alapul, törhetetlen missziói lelkület forrása lett az Evangélium céltudatos terjesztésének, a missziónak Pál apostol óta egészen a népvándorlás koráig nagyon egyszerű programja volt: elvinni az Evangéliumot az egész világ valamennyi népéhez, aminek meg kell történnie az Úr visszajövetele előtt (Márk 13:10). A barbár népek előrerontása, majd a mohammedánok hódításai  következtében a tisztán szellemi eszközökkel dolgozó missziót a fegyveres védekezés és a fegyverrel támogatott tömegtérítés váltotta föl. Ez jellemzi az egész középkort, amelyben igazi apostoli pogánymisszióval csak elvétve találkozunk. Egyes hősies magánvállalkozások voltak ugyan, főként a koldulórendek körében: ilyen volt például a spanyol franciskánus Lullus Rajmundé (1236–1316), aki az afrikai mohammedánokat igyekezett Krisztusnak meghódítani s vértanúhalálával pecsételte meg missziói tevékenységét. De sem az ő, sem társai munkájának nem volt számbavehető eredménye. A restaurált római katholicizmus fölfrissült életereje újra rávetette magát a külmisszióra. Főképp a jezsuiták ügyessége és sokszor tiszteletreméltó önfeláldozása Indiában, Kínában, Japánban, Dél-Amerikában, Kanadában nagy eredményeket ért el, bár inkább a pogány tömegek külsőleges egyházi nevelésében, mint az egyének öntudatos keresztyénné tételében.

2. A reformációtól

A reformáció egyházait csak lassan tudta meghódítani a missziói gondolat. Az alapvetés és az ellenreformáció elleni védekezés nehéz küzdelmei nem sok teret engedtek a külmissziói érdeklődésnek. De azért már a XVI. és a XVII. században vannak egyes hőslelkű francia, svájci, holland, angol, német ref. és ev. férfiak, főleg lelkészek, akik Észak-Amerikában és Indiában értékes és nem eredménytelen missziói működést fejtenek ki. Jellemző, hogy a legelső protestáns misszionáriusok: Richer Péter és Chartier Vilmos a Kálvin genfi köréből kerültek ki (1556). Igazi virágzásra azonban csak a XVIII. századi pietizmus juttatta a protestáns missziót. Nagy eréllyel karolta fel a pogányok és a zsidók megtérítésének ügyét.  Pietista körökből csakhamar szervezett missziói munka indult meg, mely kiterjedt a nyugat-indiai szigetekre, Dél-Amerikára, Indiára, Abessziniára, Kínára, a Kaukázusra, Algírra, Perzsiára, és az észak- amerikai indián területekre, a grönlandi eszkimókra és az egész világon elszórt zsidóságra. E sok vérrel öntözött úttörés nyomán a XlX. században hatalmas virágzásnak és gyümölcsözésnek eredt a protestáns külmisszió. Legmélyebb lelki erőforrásai az egyes országokban meg- megújult hitébredések voltak, legnagyobb külső támasza pedig a nagyhatalmak, elsősorban Anglia, gyarmati politikája. Ez a támogatás azonban sokszor többet ártott, mint használt a missziónak, mert nem igazi lelki szempontok vezették. E mellett pedig alkalmat adott arra, hogy a bennszülöttek az európai államok iránt érzett gyűlöletüket átvigyék az egyházakra is.

3. A mai helyzet

A négy nem keresztyén világrészben kb. 30 millió katholikus és 10 millió protestáns „pogánykeresztyén" van. Ez, bár még mindig kb. 1000 millióra megy a nem keresztyén emberiség száma, mégis igen nagy eredmény, ha a száz évvel ezelőtti állapotokkal vetjük egybe, amikor az összes pogány- és zsidó-keresztyének száma mindössze 70.000 volt. Kínában 60 évvel ezelőtt 2-300 keresztyén volt, ma pedig több mint félmillió. Indiában a XIX. század elején 30.000, ma közel kétmillió. Oly fáradhatatlan Krisztus-szolgák működésének eredményeképpen, mint aminő volt pl. Carey Vilmos, a foltozóvargából lett nagy indiai misszionárius (megh. 1834), Livingstone Dávid, Afrika apostola (1813–1873), a vértanú Chalmers Jakab, aki Új-Guinea emberevői közt tette le életét Uráért (1901), vagy Hudson-Taylor Jakab, a kínabelföldi misszió alapítója (mh. 1905), és még megszámlálhatatlanul sokan, „az evangéliumi keresztyénség erős bástyákat emelt jóformán minden nép és törzs között''. A Biblia, vagy annak egy-egy része minden nagyobb nép és sok kisebb törzs nyelvére le van fordítva. Minden nagyobb és sok kisebb népnek van keresztyén irodalma és iratterjesztése. Sok nép nyelvét a misszionáriusok tették művelhető nyelvvé s még többet ők tanítottak meg írni és olvasni. „A régibb keresztyén népek által kiküldött 30.000 misszionáriuson kívül (akik közül mintegy tízezer női misszionárius) valami 150.000 bennszülött missziói munkás (ezek közül tízezer felsőbb iskolában képzett és felszentelt lelkész) hirdeti az igét és neveli a gyermekeket. Az elemi iskolákon kívül vannak missziói közép- és felsőbb iskolák, sőt egyetemek is. Az iskolákon kívül, melyekbe majdnem két és félmillió növendék jár, kórházak és menhelyek (árvák, ópium által mérgezettek, vakok, süketek számára) hirdetik a Jézus Krisztus szeretetét és közeledését, különösen hirdeti pedig a megtértek tisztes családi élete, szelídsége, munkássága, józansága".1

4. Hazánkban

A magyar protestantizmus, sajnos, mindmáig leghátrább áll külmissziói tevékenység dolgában az összes számottevő protestáns keresztyén egyházak és népek között. Ennek egyik oka az, hogy Magyarországnak sohasem volt közvetlen gyarmati érdekeltsége. De legfőbb oka az, hogy a XIX századi nagy hitébredések s a nyomukban járt missziói érdeklődés csak igen későre tudták megérinteni a hosszas küzdelmekben kifáradt és elernyedt magyar protestáns egyházakat. Az első magyar prot. lelkipásztor, aki a külmisszió érdekében is buzgólkodott, a kiváló evangélikus paedagogus-lelkész, a szabadságharcban is résztvett erős hazafias érzésű Wimmer Gottlieb Ágoston volt. Az ő felsőlövői gyülekezetéből ment ki Afrikába Böhm Sámuel, aki ott meg is halt 1859-ben, mint a magyar misszió első mártírja. A pesti skót misszió a zsidók evangélizálása mellett a pogánymisszó iránt is érdeklődést szított magyar körökben. A belmissziói mozgalmak mindegyike hozzájárult a külmissziónak népszerűvé válásához is. A Budapesti Református Ifjúsági Egyesület missziói bizottságából 1903-ban megalakult a Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szövetség. Ennek ma már külön református és külön evangélikus ága van. A református ág külön folyóiratot (Hajnal) tart fenn s ez idő szerint egy óceániai női és egy, a bulgáriai törökök közt dolgozó férfi misszionárius eltartásáról gondoskodik. A magyar protestáns egyházak és egyének missziói áldozatkészsége azonban még mindig nagyon csekély. Pedig a magyar nemzetre nagy hivatás vár a világmisszió munkájában, főképp, természetes helyzeténél fogva, a zsidó és mohammedán misszió terén. Ezt a hivatást ma már a magyar evangéliumi egyházak világosan látják. A református egyház a maga legújabb törvénykönyvében a külmissziót is egyházi feladatnak jelenti ki.

L. dr. Szabó Aladár külmissziói kalauzát, amelynek adatait az 1925. évi World Missionary Atlas nyomán egészítettük ki.

 

Révész Imre: Egyháztörténelem, 1936.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!