//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

15. NEGYEDIK FEJEZET A magyar protestantizmus szellemi mozgalmai a legújabb korban

15. NEGYEDIK FEJEZET A magyar protestantizmus szellemi mozgalmai a legújabb korban

  2013.12.01. 17:37


NEGYEDIK FEJEZET
A magyar protestantizmus szellemi mozgalmai a legújabb korban

42. §. VILÁGNÉZETI HARCOK  43. §. KÖZOKTATÁSÜGY  44. §. IRODALOM ÉS SAJTÓ
 
 
42. §. VILÁGNÉZETI HARCOK

A legújabb kor közepéig a rationalismus uralma tartott tovább a magyar protestáns lelkészek, theologusok, művelt világiak között. A német prot. vallástudománynak a rationalismuson túlmenő fejlődése a magyar protestáns egyházakban elég későn kezdte kifejteni hatásait. Csak az önkényuralom elmúltával kezdődött az irányok mérkőzése. A liberális történetkritikai irány hatása alatt kezdett dolgozni a pesti és a nagyenyedi református theol. tanárok jeles gárdája: Ballagi Mór, Kovács Albert és Ödön és még számosan. Konzervatív szellemben szintén kiváló tudományos képzettségű írók: Filó Lajos nagykőrösi, Révész Imre debreceni lelkipásztorok s még többen is léptek föl. Amazok modern felfogásuk terjesztésére társadalmilag szervezkedtek (Magyarországi Protestánsegylet 1871) s nagy irodalmi tevékenységet fejtettek ki, liberális evangélikusoktól és unitáriusoktól is buzgón támogatva. Emezek viszont a Révész szerkesztette „Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező" köré (1870) tömörültek. Mindkét részről válogatott erőkkel folyt az irodalmi harc. De ez elejétől végig csak a theologusok ügye maradt s a művelt magyar prot. közönségben nem tudott igazi érdeklődést támasztani problémái iránt. A mellett a vitatkozók erejét az egyházi közélet sok más, sürgősebbnek látszó kérdése is lekötötte. Ezért az egy ideig féktelen szenvedélyességgel folyt világnézeti harc már a hetvenes évek végére hamvába holt. Azóta régibb és újabb vallástudományi irányok eléggé elvtelen összevisszaságban tenyésztek a magyar protestantizmusban, a laikus közönségtől majdnem teljesen elszigetelten.

Csak a legújabb évek egyes biztató jelenségei mutatnak a theologia és a vallásos világnézet kérdései iránt megújult érdeklődésre. Új megbecsüléssel tanulmányozzák az egyházak ősi hitvallásait. Kezdik fölismerni, hogy ezek az egyházaknak legerősebb biztosítékai a bibliai, evangéliumi alapon megmaradásra. Éppúgy, mint külföldön, minálunk is újra nagy figyelmet szentelnek a reformátorok theologiájának s az Isten igéje tekintélyének kérdése itt is homloktérbe került. A magyar reformátusok között a Kálvin és a kálvinizmus gondolatvilágával való alaposabb megismerkedés a szellemi megújulás folyamatát indította meg s fokozottabb egyházépítő és közéleti tevékenységre is ösztönzött.

43. §. KÖZOKTATÁSÜGY

Az 1791: XXVI. törvénycikk a magyar protestáns egyházak iskolai önkormányzatát visszaadta. Ezek tehát most már nagyobb zaklatástól mentesen szentelhették magukat közoktatásügyük korszerű fejlesztésének. Már a korszak elejétől állandó gondoskodásuk tárgya a külön népiskola s a néptanító-képzés. A középiskolákban mindenütt reformtörekvésekkel találkozunk, amelyek egyfelől életrevalóbbá, másfelől nemzetibb szelleművé igyekeznek tenni az oktatást. A főiskolai képzésben sem elégíti ki a hagyományos rendszer a szélesebb látókörűeket. Vay József, a tiszáninneni református egyházkerület képzett és áldozatkész főgondnoka már 1796-ban fölveti egy pesti egyesült protestáns és görögkeleti egyetem alapítása tervét. Ez a terv túlságosan merész volt ahhoz, hogy megvalósulhasson, de egy egyetemszerű pesti főiskola felállítását ezután is tervezgette mindkét egyház. E tervezgetésnek gyümölcse lőn az önkény-uralom idején (1855) alapított pesti theol. akadémia. Megteremtésében oroszlánrésze volt a Dunamellék nagy püspöke, Török Pál buzgalmának.

A Bach-kormány az iskolák autonómiáját egy csapásra elkobozta. Thun miniszter már 1850-ben az új osztrák tanrendszer (az ún. „Organisationsentwurf") bevezetésétől tette függővé nyilvánossági joguk elimerését. Az új rendszer anyagiakban is súlyos áldozatokat követelt a protestáns iskoláktól, különösen a tanszékek szaporításával. De a szépen megnyilatkozott áldozatkészség a jelesebb iskolákat — legelőször az országos hírű tanárkarral bíró nagykőrösi református gimnáziumot — olyan helyzetbe hozta, hogy a nemzetietlen szellemen kívül az Entwurf minden lényeges követeléséhez alkalmazkodni tudtak. Így elkerülték a nyilvános jellegtől való megfosztatást. A kiegyezés utáni időszakban az egyházak visszakapták iskolai autonómiájukat. De a nép-, majd a középiskolai törvényhozás (1868 és 1883) ismét oly magas követelmények elé állította őket, amelyeknek csak az államsegély igénybevételével tudtak megfelelni. Ennek következtében az egyházak iskolai önkormányzata egyre szűkebb határok közé szorult. Az állami felügyelet és befolyás növekedése, főképp az állami tanárképzés prot. középiskoláink tanítási színvonalát kétségtelenül emelte, de hitvallási és egyházi szellemét meggyöngítette. Számos, főképp elemi prot. iskolának államosítása a nemzetiségek lakta vidékeken még nemzeti tekintetben is végzetessé vált az idegen impérium alá jutás következtében. A tanítóképzés és magasabbfokú leánynevelés szintén jelentékenyen előrehaladt a korszak második felében. A főiskolai képzés terén nagyszabású alkotás volt a pesti theol. akadémián kívül a fáradhatatlan tervező Szász Domokos (mh. 1899) erdélyi református püspök műve: a kolozsvári református theologiai fakultás (1895), melynek létrejötte az ősi nagyenyedi Bethlen-kollégium theologiai akadémiájának megszüntét vonta maga után. Már a kiegyezés óta sokszor hangoztatták vezető protestáns körök azt a jogos követelést is, hogy valamelyik állami egyetemen protestáns theologiai kar létesüljön. Ez az eszme azonban csak a legutóbbi években tudott testet ölteni, a debreceni Tisza István- tudományegyetem református és a Pécsre menekült pozsonyi Erzsébet-tudományegyetem Sopronban működő evangélikus theologiai karának fölállításával (ami az ősi debreceni kollégium és a soproni lyceum theologiai akadémiájának megszüntével járt).

44. §. IRODALOM ÉS SAJTÓ

Az egyházi és vallásos irodalom a legújabbkori magyar protestantizmus mozgalmas életének hű tükre. A tudományos theologiai irodalom mennyiségileg nagyot fejlődött, de eredetiség és rendszeresség dolgában még mindig hanyatlást mutat az előző korszakok, főleg a XVII. század termeléséhez képest. A vallásbölcselet, rendszeres theologia és vallástörténelem tanszakainak valamennyi között legkiválóbb művelője volt dr. Kovács Ödön (mh. 1895), nagyenyedi theologiai tanár. A bibliai tudományok avatott művelői, elsősorban a sokoldalú dr. Ballagi Mór pesti theol. tanár (mh. 1891) számos nagy tudományos értékű dolgozattal gyarapították a magyar theologiai irodalmat. Legnagyobb virágzásra azonban a hazai prot. egyháztörténelem mezeje jutott. Ennek munkásai közül kiemelkedik Révész Imre debreceni lelkipásztor (1826–1881). Neve összeforrott a magyar prot. egyházak történelmi jogainak védelmével úgy az abszolutizmus, mint később (iskolapolitikai téren) az alkotmányosság korszakában. Mellette azonban e tudományszak számos jelesét tudja még felmutatni úgy a református, mint az evangélikus és az unitárius egyház.

A tudományos termelést aránytalanul felülmúlja mennyiségileg — ha minőség dolgában nem is — a gyakorlati egyházi és vallásos (szertartási, építő, áhítatossági) irodalom. Kiváló igehirdetők nélkül egyik egyház sem szűkölködött. A református egyházban dr. Ravasz László, 1921-től dunamelléki püspök, juttatta az igehirdetést evangéliumi mélységben és keresetlen művészetben eddig el nem ért fokra. Övé az oroszlánrész az új egységes liturgia megalkotásában is. Az istentiszteleti formákhoz nem kötött építő irodalom (elmélkedések, traktátusok, népszerű világnézeti dolgozatok stb.) különösen a belmissziói mozgalmak hatása alatt nőtt meg. A közhasználatban levő Károlyi-féle bibliafordítás és az énekeskönyvek többszörös revízión mentek át. Legújabban több új és nagyértékű újszövetség-fordítás keletkezett.

Különösen izmos szárnyakat növesztett úgy a tudományos, mint a gyakorlati vallásos egyházi irodalomnak az időszaki sajtó. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap példájára megindult egyéb hetilapok főként az egyházi élet és az egyházpolitika napikérdéseivel foglalkoztak. A tudományos irodalom művelését számos folyóirat tűzte ki céljául: így pl. a nagynevű Erdélyi János megindította Sárospataki Füzetek, a Révész Figyelmezője. A vallásos irodalom fejlesztése volt egyik főcélja a régibb és újabb protestáns társulásoknak is: így a Protestánsegyletnek, a nyolcvanas években alakult Luther-Társaságnak, a Kálvin- Szövetségnek (1908). A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság pedig 1889-ben kizárólag erre a célra alakult és ennek érdekében tudományos és népszerű kiadványsorozatai, nemkülönben havi folyóirata, a máig fennálló Protestáns Szemle által valóban nagyon sokat tett. Bibliák és vallásos iratok terjesztésében különösen sokat lehet köszönni a Brit és Külföldi Bibliatársulatnak, a Skót Nemzeti Bibliatársulatnak és a Londoni Traktátus-Társaságnak. E téren maga a legújabbkori magyar protestantizmus egészen napjainkig keveset tett. Önálló magyar bibliatársulat nemléte az egyik legfájdalmasabb hiánya egyházi életünknek. De legalább a vallásos iratterjesztést legújabban már hazai szervek, sőt maguk az egyházak is végzik.

A protestáns szellem a magyar irodalom és tudomány egyéb ágait is megtermékenyítette a legújabb korban csak úgy, mint az előzőkben. Ennek igazolásául fényes példákra hivatkozhatunk: így a filozófiai és paedagogiai irodalomra, amelynek legjelesebb művelői — Hetényi János, Erdélyi János, Schneller István és a máig legnagyobb magyar bölcselő, Böhm Károly — protestáns lelkészek vagy tanárok voltak; valamint a szépirodalomban Petőfi, Arany, Jókai, Tompa és a két dunamelléki költőpüspök, Szász Károly és Baksay Sándor neveire; s ezenkívül még számtalan kiváló névre.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!