//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

14.HARMADIK FEJEZET A magyar protestantizmus egyházi élete a legújabb korban

14.HARMADIK FEJEZET A magyar protestantizmus egyházi élete a legújabb korban

  2013.12.01. 17:33


 

III. RÉSZ
HARMADIK FEJEZET

A magyar protestantizmus egyházi élete a legújabb korban


39. §. AZ EGYHÁZI ALKOTMÁNY ÉS SZERVEZET KIÉPÍTÉSE  40. §. VALLÁSI ÉS ERKÖLCSI ÁLLAPOTOK ÉS MOZGALMAK
41. §. UNIÓTÖREKVÉSEK
 

39. §. AZ EGYHÁZI ALKOTMÁNY ÉS SZERVEZET KIÉPÍTÉSE

A budai és pesti zsinatok után, különösen a református egyházban, még évtizedekig kísértettek a lelkészi és a világi elem ellentétei. Ezek megszüntével és a pátens visszavonása után legfontosabb feladata volt mindkét prot. egyháznak az, hogy alkotmányának teljesebb kiépítéséről s a rég óhajtott egységes szervezkedésről gondoskodjék. A reformátusok ezt 1881-iki debreceni zsinatukon valósították meg. Ez a zsinat megalkotta az egységes magyar református egyházat, megteremtvén a Királyhágón inneni és túli reformátusság alkotmányi és szervezeti unióját. Ez állapította meg továbbá először egészen pontosan az addig csak szövetségben élt egyházkerületek fölé közös szervekül rendelt országos zsinat és egyetemes konvent szervezetét és hatáskörét. Az egyházkerületeket azonban kiterjedt autonómia birtokában hagyta. Anyagilag abban jutott kifejezésre az egység, hogy a zsinat létrehozta az országos egyházi közalapot (domestica), melyből a rászoruló egyházközségeket a konvent segélyezi. A zsinat törvényalkotása nem volt gyökeres újítás, hanem inkább csak az addig is fennállott hagyományos rendtartás írásbafoglalása. A református egyháznak ezóta a világháborúig tartott két budapesti zsinata (1891–93 és 1904–07) a részletekben nagyon sok módosítást, de a lényegben semmi változtatást nem hajtott végre az egyház alkotmányán és szervezetén. Nem tette ezt a világháború alatt, illetőleg után tartott két budapesti zsinat sem. De az utóbbi ezek közül — amely 1928-ban nyílt meg — mégis korszakalkotó munkát végzett, mert erősen kidomborította az egyház hitvallási alapjait, törvénybe iktatta a missziói munka kötelezettségét és megszigorította az egyházi fegyelmet. E mellett megalkotta az első egységes magyar református istentiszteleti rendtartást (liturgiát).

A magyar evangélikusok egységes alkotmányát és szervezetét az 1891-iki budapesti zsinat alkotta meg. Az erdélyi szász evangélikus „országos egyház" tovább is megmaradt százados különállásában, főképp nemzetiségi okból.

40. §. VALLÁSI ÉS ERKÖLCSI ÁLLAPOTOK ÉS MOZGALMAK

1. Általános helyzet

A legújabb kor első felében a magyar középosztály zömét s méginkább a jogtalan népet még meglehetősen érintetlenül hagyta a fejlődő európai műveltség. A patriarkális viszonyok nem állítottak új feladatokat a prot. egyházak elé. De a korszak második felében, főképp a szabadságharc és a kiegyezés után, hazánkban is rohamosan jelentkeztek az Európaszerte hodító vallás- és egyházellenes irányok bomlasztó hatásai. A magyar protestáns egyházak, míg létük küzdelmes biztosításán, majd anyagi és szervezeti megerősödésükön fáradoztak, szinte észrevétlenül elveszítették benső, lelki kapcsolatukat a művelt magyar középosztállyal. A legutóbbi években aztán, a szociálizmus hatásai, főként pedig a városok felszívó és megrontó ereje miatt a kispolgárság, munkásság, sőt a parasztság lelki világában is egyre jobban csúszik ki a talaj az egyházak alól. Nagyobbrészt ugyancsak a parasztság között (különösen az alföldi reformátusságban), de más prot. társadalmi rétegekben is meglehetős számmal szereztek és szereznek híveket a szekták: a baptista és a nazarénus felekezet, mely utóbbi az előbbinek népiesebb és szigorúbb válfaja; továbbá az adventista és millenista szekták, sőt legújabban a szektaként fellépő methodizmus is. A nagy világháborúval lezárult korszak a belső visszahódítás feladatát hagyta örökül a mai napok magyar protestantizmusára.

2. A belmisszió

A visszahódító munka legfőbb eszköze az ún. belmisszió. Ennek előzményei Magyarországon a pietizmusba nyúlnak vissza. A pietizmus tevékeny vallásossága élt a magyar prot. keresztyénség első nagy szeretet-alkotásának: az Országos Protestáns Árvaháznak megalapítóiban (1859). Ezek közül különösen emlékezetreméltó Bauhofer György, a kiváló budai ev. lelkipásztor (mh. 1864). Bauhofer udvari lelkésze volt József nádor erőshitű protestáns hitvesének, majd özvegyének, Mária Dorottyának. Élő kegyességükkel mind a ketten túl tudtak nézni a szigorú felekezeti korlátokon. Buzgó támogatásban részesítették a skót ref. szabad egyház zsidómissziójának Pesten (1841-től) megtelepedett ágát. Ez a misszió az ország fővárosában gondviselésszerű szerepet töltött be. Nemcsak tulajdonképpeni célján munkálkodott sok sikerrel, hanem mindenféle más hitébredési mozgalomnak, evangéliumhirdető és szeretetmunkának is egyik hatalmas kovásza lett a magyar protestánsság között. Az innen és máshonnan vett evangéliumi hatások főképp a kilencvenes évek elejétől kezdve egyre erősödő hullámzást támasztottak a főváros, utóbb a vidék prot. közönségének lelki életében. Az irány képviselőit, akik között legelől említendő dr. Szabó Aladár budapesti református theologiai tanár, majd lelkipásztor neve, a hivatalos egyházi és theologiai körök kezdetben rossz szemmel nézték. De a félreértést és csúfságot bátran hordozó törhetetlen buzgóság végre megtermette gyümölcseit. Három évtized alatt a fővárosi virágzó belmissziói alkotásoknak (Bethesda-kórház, Bethánia-egylet, Lorántfy Zsuzsánna- egylet, Philadelphia diakonissza-egylet, Ker. Ifjúsági Egyesület, Evangéliumi Diákszövetség, vasárnapi iskolák stb.) a vidék egyházaiban is sokfelé keletkeztek hajtásaik. Szórványosan már azelőtt sem hiányoztak ugyan egyik protestáns egyházban sem a pietista és hitébredési szellemtől függetlenül is keletkezett régebbi jótékonysági intézmények. Pl. Debreczenben már 1529 óta áll fenn, Ispotály néven, egy városi (a reformáció óta református egyházi) szegénygondozó intézet. De általánossá a hívő szeretetmunkát mégis csak ez a szellem tette a magyar protestánsok között. A belmissziónak úgy hitébresztő, mint szeretetmunkái kezdetben szabad vállalkozásokból indultak ki, de napjainkban már a hivatalos egyházak is fölkarolták azokat. Így ma már az önkéntes belmisszióból nagyon helyesen mindinkább kötelező egyházépítő, gyülekezeti munka lesz. Evvel együtt jár az is, hogy a belmisszió egyre következetesebben hitvallási alapra helyezkedik. Ebben a tekintetben legerősebb a református közép - és főiskolás ifjúság között folyó missziói munka. (Közép-iskolai Missziói Bizottság, Soli Deo Gloria-szövetség).

41. §. UNIÓTÖREKVÉSEK

1. A külföldön

A felvilágosodás a hitvallási ellentéteket a keresztyén és különösen a protestáns felekezetek között jelentékteleneknek tüntette föl s ezzel új lendületet adott az unió- törekvéseknek. A romantika pedig történeti szellemével segítette elő ezt a törekvést: a romantikus protestánsok szívesen tekintettek vissza a reformáció hősi kezdő korába, amikor még nem indult meg a tanviszály és szerették volna ezt a kort visszaidézni az elszakadt testvérek újraegyesítésével. A pietizmus a hitvallási válaszfalakat szintén másodrangúaknak tekintette s a nagy német pietista, Zinzendorf Miklós Lajos gróf már a XVIII. század első felében megvalósította a herrnhuti testvérgyülekezetben az első tényleges protestáns uniót. Ily előzmények után az unióért már azelőtt is sokat fáradozott református Hohenzollern-uralkodóház egyik nemes tagja, III. Frigyes Vilmos porosz király 1817-ben, a reformáció háromszázados évfordulójának méltó megünnepléséül felhívta országa protestáns egyházait az unió megvalósítására. A porosz egyházi unió — melynek példáját több német tartományi egyház követte — a hitvallási különbségeket fenntartva, egy egyházszervezetben és istentiszteletben egyesített evangélikus és református keresztyéneket. Ez a helyes gondolat biztosította fennmaradását. Egyes kath. és prot. rationalisták és romantikusok uniós lelkesedése pedig odáig ment, hogy valamennyi keresztyén felekezet újra-egyesítéséről (reuniójáról) ábrándoztak. E délibábos tervből gyakorlati haszna csak a római katholikus egyháznak lett, amely ezen a réven is tudta szaporítani a maga „megtértjeit".

2. Hazánkban

Az unió-eszme mindkét féle értelemben megmozgatta a magyar protestánsokat is. Néhány róm. katholikus író és főpap 1817 táján Magyarországon is propagandát csinált a reunió eszméjének. Azt hangoztatták, hogy a háromszáz év előtti nagy „szakadás" legméltóbb megünneplése az volna, ha a protestánsok egyetemben visszatérnének az „egy akolba".l Ennek fejében aztán ők is kaphatnának afféle szertartási, fegyelmi, egyházalkotmányi engedményeket, aminőket kaptak a görög „egyesültek". A magyar protestánsok szellemi vezetői válaszaikban áthídalhatatlan különbséget állapítottak meg a két egyház között és rámutattak arra, hogy a keresztyén türelmet és testvériséget erőszakolt külső egység nélkül is lehet gyakorolni.

Több sikerrel kecsegtetett a protestáns unió terve. Erre a porosz példa mellett az a körülmény is buzdított; hogy a megelőző század közös nagy nyomása a két felekezetet egyre közelebb hozta egymáshoz. Már a XVIII. század elejétől fogva szokásban volt, hogy a két egyház világi vezérférfiai közös megbeszélés alapján egyöntetűen jártak el kormánynál és udvarnál egyházaik védelmében. Később a lelkészek közti kölcsönös bizalmatlanságot is enyhítette a rationalismus hatása. Láttuk, hogy a budai és pesti zsinatok már szervezeti közösséget is próbáltak létesíteni a két egyház között. Majd iskolaügyi téren is folytatni kívánták a közeledést. Fölmerült egy Pesten fölállítandó közös prot. főiskola terve. Ennek kapcsán maga az ev. egyház főfelügyelője, gróf Zay Károly vetette föl (1841) a két egyház uniójának javaslatát. A javaslatot főleg az ev. egyház erős nemzeti érzésű vezéremberei fogadták nagy örömmel. Ezek ugyanis a színmagyar reformátussággal való egyesüléstől a saját egyházukban fenyegető panszláv veszedelem ellensúlyozását is remélték. A magyar ev. egyháznak ez időben legnagyobb fia, Kossuth Lajos, még Pesti Hírlapját is megnyitotta a kérdés tárgyalására. Református részről a gondolatnak legkitűnőbb szószólója „a nemzet mindenese", Fáy András volt, aki abban az időben „világi" létére is egyik leghívatottabb szellemi vezetője volt egyházának.2 A két egyház legfőbb képviselete is foglalkozott az eszmével. Elvben mind a kettő lelkesen fogadta azt, sőt közös választmányt is nevezett ki az egyesülési terv kidolgozására. Ekkor azonban egymásután jelentkeztek a nehézségek. A református egyház legtömörebb pontján, a Tiszántúl, ellenszenvvel találkozott a nagy terv: dogmatikai okok, a református egyház vagyoni önállóságának féltése, a lelkészek bizalmatlansága az elsősorban világi férfiak pártolta unió iránt, mind közrejátszottak. Az ev. egyházban viszont a felvidéki panszláv elemek fejtettek ki ellenállást az eszmével szemben. Ezért a közös választmány részletes unió-terve egy lépéssel sem juthatott a megvalósításhoz közel. Irodalmilag jó ideig vitatták még s 1842-ben megindult a Székács József és Török Pál pesti (ev., ill. ref.) lelkészek, a későbbi nagy püspökök kitűnő szerkesztésében megjelent uniós szellemű Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. De a negyvenes évek izgalmai egyre jobban elterelték az unióeszméről a figyelmet. Azóta új kísérlet nem történt az érdekében. De a két prot. egyház közti testvéri kapcsolat több közös intézmény (pl. ilyen volt a Pesten, 1855–65 közt fennállott közös prot. theol. akadémia, a rimaszombati közös főgimnázium stb.), a közös ügyekben tanácskozó egyházi főbizottság, a szórványokban levő prot. hívek kölcsönös lelkigondozása s a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságban (l. alább) valamint némely belmissziói mozgalmakban való közös részvétel erősítette és erősíti; újabban a honvédségnek egységes vezetés alá foglalt ref. és ev. lelkigondozása is.

Ján. 10:16, a Vulgata fordítása szerint (a helyes fordítás, a görög eredetinek megfelelően: „egy nyáj").
Óramutató c. műve ama kor iránytszabó egyházi irodalmának legkitűnőbb terméke (1841).

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!