//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

13. MÁSODIK FEJEZET A magyar állam egyházpolitikája a legújabb korban

13. MÁSODIK FEJEZET A magyar állam egyházpolitikája a legújabb korban

  2013.12.01. 17:31


MÁSODIK FEJEZET
A magyar állam egyházpolitikája a legújabb korban

36. §. A RESTAURATIO; KÜZDELMEK A TELJES VALLÁSEGYENLŐSÉGÉRT 37. §. AZ ABSZOLUTIZMUS KORA
38. §. A LEGUTÓBBI IDŐSZAK
 
 
36. §. A RESTAURATIO; KÜZDELMEK A TELJES VALLÁSEGYENLŐSÉGÉRT


Atyja és nagybátyja nemes hagyományaival ellentétben I. Ferenc (1792–1835) teljesen önállótlan eszközévé lett a régi rendet „restauráló" reakciós politikának (Metternich és a „szent szövetség"). A kor római katholikus udvaraiban mindenütt szívesen hallgattak arra a hazug jelszóra, amelyet némely romantikusok szerettek hangoztatni: hogy a forradalmak anyja a reformáció. Ez elv alapján az I. Ferenc atyáskodó („patriarkális") abszolutizmusa újra csak a régi Habsburg-rosszindulattal kezelte a protestánsokat. A nyílt elnyomást az 1791. XXVI. t.-c. erős gátja miatt nem lehetett többé felújitani, de ennek a törvénynek egyes részrehajló intézkedései, valamint egyéb, akkor még nem tisztázott vallásügyi részletkérdések elég alkalmat nyújtottak a további kicsinyes zaklatásokra. Helytartótanácsi támogatással felújultak a reverzális-üzelmek, a gyermekrablások, a prot. egyházakba áttérni akaróknak bosszantása, gátlása. Tovább folyt a könyvvizsgálat igazságtalan kezelése, a bibliaterjesztés makacs korlátozása — holott a Brit és Külföldi Biblia-Társulat egyik első teendőjének tekintette Magyarország támogatását! — a külföldi tanulmányozás megbénítása, az iskolai önkormányzatba való beavatkozás.

Az alkotmányos élet évtizedekig szünetelt s így a protestánsok sérelmeik orvoslását egyelőre csak az uralkodó kegyétől várhatták, amivel nem sokra mentek. De a Ferenc uralkodásának utolsó tíz évében újraéledő alkotmányos élet végre a protestánsoknak is módot adott arra, hogy teljes vallásegyenlőségük érdekében az ország színe előtt lépjenek sorompóba. A nagy reformországgyűléseken az alsóház szabadelvű ellenzékének római katholikus és protestáns tagjai kezetfogva küzdöttek az 1791: XXVl. t.-c. részrehajló intézkedései ellen, a római katholikus vallású Beöthy Ödön, majd Deák Ferenc vezetésével. De a restauratio szelleme, főként a konzervatív főnemességben és az V. Ferdinánd (1835–1848) kormányában még mindig oly erősen élt, hogy a szabadelvű vallásügyi törvényjavaslatok ismételten megbuktak, előbb (1830–36) a klerikális többségű felsőház, utóbb (1839–40) az udvar ellenállásán. Sőt két erősen ultramontán szellemű róm. kath. főpap, Scitovszky János és Lajcsák Ferenc püspökök, valósággal kesztyűt dobtak a protestánsok és a liberális közvélemény elé, amikor a reverzálisok érdekében léptek sorompóba (1839). Később XVI. Gergely pápa Magyarországra nézve elrendelte, hogy a reverzális- nélküli vegyes házasságokat a római katholikus papság csak egyszerűen tudomásul veheti, de egyházi szertartással meg nem áldhatja. Ez azonban országszerte oly óriási felháborodást támasztott, hogy az 1843–44-iki országgyűlésen már számbavehető ellenállás nélkül mentek keresztül a szabadelvű vallási törvényjavaslatok, amelyek végre igazságosan rendezték az áttérés és a vegyesházasságok kérdéseit. Kimondták, hogy aki 18 éves koráig protestánsnak neveltetett, annak vallása nem lehet többé kérdés tárgya; érvényesnek ismerték el a protestáns lelkész előtt kötött vegyes házasságot is; az áttérést pedig lényegében úgy rendezték, ahogy az ma is szabályozva van.

Az utolsó és legdicsőségesebb rendi országgyűlés, az 1847–48-iki, a XX. törvénycikkében hatalmas elvi nyilatkozatot tett, amely a modern magyar állami valláspolitika alapvetője lőn. Nevezetesen kimondotta a tökéletes egyenlőséget és viszonosságot a hazai „bevett" felekezeteklközött, amelyek közé sorozta az unitáriust is egész Magyarországra nézve. E nagy elvből kifolyólag kimondotta az összes bevett felekezetek egyházi és iskolai szükségleteinek „közálladalmi költség által" való fedezését, valamint azt, hogy a különböző bevett vallásfelekezetűek kölcsönösen látogathatják egymás iskoláit. A nagy Eötvös József báró vezetése alatt álló alkotmányos vallás- és közoktatásügyi kormány jóakarattal látott e korszakos igék valóra váltásához. Azonban a nagy év őszén bekövetkezett végzetes események útjába álltak. A szabadságharc a két protestáns egyház nagyon sok hű fiát áldozatul kívánta s különösen az erdélyi és a felvidéki protestantizmusra súlyos csapásokat mért.

1 Ezt az elnevezést az erdélyi régi törvényhozásból vették át, „Bevett"-eknek tekintettek: a latin és a görög szertartású róm. kath., a református, az ág. hitv. evangélikus, a görög-keleti és az unitárius vallásfelekezetek

37. §. AZ ABSZOLUTIZMUS KORA


A fegyver jogával élő önkény szintén számos áldozatot követelt a protestáns egyházak hazafias vezetői közül: egyesek hosszú zaklatás után szabadulhattak, a legtöbbje azonban súlyos várfogsággal fizetett, néhány lelkipásztor és tanár, tanító pedig vértanúhalált halt. Az ostromállapot idején az egyházak gyülekezési joguktól s részben még önkormányzatuktól is meg voltak fosztva. A gyülekezési jogot csak évek múlva nyerték vissza, de úgy, hogy a törvénytelen kormány rendőri felügyelete tovább is kiterjesztetett az egyházi testületek működésére. A Bach-kormány kultuszminiszterének, Thun Leó grófnak különben az is szándéka volt, hogy a protestánsok ügyeit, elsősorban egyházkormányzatuk kérdését „véglegesen rendezze". Ugyanez a kormány — a Ferenc József császár és IX. Pius pápa között 1855-ben létrejött concordatumban — az ultramontánizmus szövetségesévé lett s különösen az „összbirodalmi" iskolaügyet teljesen kiszolgáltatta a főpapi és jezsuita befolyásnak. A mindkét prot. egyházból fölhangzó tiltakozással nem törődve, 1856-ban megalkotta a kormány a két magyarországi protestáns egyházra reátukmálandó egyházi törvénytervét. E munkálat legfontosabb pontja a ref. és ev. 5–5 tagú császári-királyi főconsistoriumok felállítása volt: ezeknek tagjait a császár nevezte volna ki életfogytiglan s az állam fizette volna. E főconsistoriumok gyakorolták volna nemcsak a legfőbb állami felügyeletet, de a legfelsőbb fokú egyházi bíráskodást is. A törvényterv ezen s más intézkedései a legmerevebb ellentétben álltak a magyar prot. egyházak törvényes szabadságával s százados alkotmányuk alapelveivel.

A nyolc kerülethez véleményadásra leküldött tervezet mindenütt határozott visszautasítással találkozott. A kormány csak a maga engedelmes sajtószerveire, a felvidéki ev. lelkészek közül a panszláv és összbirodalmi érzületűekre, meg egy-két nagyhírű, de tájékozatlan vagy félrevezetett német protestáns theologus magasztalásaira támaszkodhatott. Azonban így is elég erősnek érezte magát arra, hogy a törvénytervezetet (némileg módosítva és a főconsistorium kihagyásával) császári nyíltparancs (pátens) s azt rögtön követő miniszteri utasítás alakjában (1859. szept. 1–2) egyszerűen ráparancsolja a makacs protestánsokra. A pátens formájában és tartalma szerint nyílt jogfosztás volt. Képtelen módon fölforgatta az egyházszervezet törlénelmileg kifejlődött tagozatát; az egyházi törvényhozásban a kezdeményezés, megerősítés és a veto jogát egyaránt a fejedelem kezébe tette le s az egyháznak magának csak puszta indítványozási jogot hagyott fenn; az egyházi gyűlések nyilvánosságát tiltotta. A pátensre mindkét egyház részéről megjött a felelet, először az erélyes és méltósággal teljes egyházkerületi közgyűlési tiltakozások, majd a csöndes, de határozott ellenszegülés alakjában. A legkiválóbb lelkészi és világi vezéremberek — Balogh Péter tiszántúli püspökhelyettes, Révész Imre, Ballagi Mór, br. Vay Miklós, Tisza Kálmán a ref., Máday Károly, Székács József későbbi püspökök, Zsedényi Ede későbbi egyházker., br. Prónay Gábor későbbi egyetemes felügyelő az ev. egyházban — rettenhetetlen bátorsággal vezették ezt az ellenállást, teljes tudatában annak, hogy a magyar protestantizmus léte forog kockán.

Hanem az abszolút kormány is mindent megmozgatott. Az ev. egyházban sikerült belső megoszlást támasztania s a bányai és dunáninneni kerületekben a pátens pártjára vonnia egy sereg lelkészt és gyülekezetet. E mellett nem átallotta börtönnel, vagy legalább is rendőri és bírói zaklatással sújtani az ellenállás vezéreit. Ámde az erőszakoskodás csak növelte az ellenállás szilárdságát s a felizgatott hazai közvéleményt valláskülönbség nélkül a protestánsok pártjára terelte. Még a hazafias érzületű római katholikus alsó papság, sőt némely főpapok is örömmel látták a protestánsok ellenállását a gyűlölt abszolutizmussal szemben, és titokban buzdították őket arra. A külföld megtévesztése sem sikerült; az országból és az emigránsoktól nyert felvilágosítások alapján a protestáns országok érdeklődéssel kezdték kísérni magyar hitsorsosaik válságát: Angliában, Skóciában hatalmas tüntetések voltak a magyar protestáns ügy mellett. A külföld érdeklődése kezdett egyre kényelmetlenebbé válni a bécsi kormányra nézve, amely külpolitikailag egyébként is súlyos helyzetben volt. Végre, mikor már az országban egészen izzó volt a hangulat, felülkerekedett a jobb belátás és a pátenst egy 1860. május 15-én megjelent császári kézirat visszavonta. A pátens megbuktatása a magyar protestantizmus lelki és erkölcsi erejének egyik legszebb bizonysága volt. Megbecsültetését idehaza és a külföldön nagyban emelte. A fellélekző magyarság jól sejtette, hogy a rendszernek ez a veresége előjele közeli bukásának.

38. §. A LEGUTÓBBI IDŐSZAK

A kiegyezés nagy művét létrehozó 1865–68-iki országgyűlés egyházpolitikai tekintetben is az alkotmányos közjogi alapokra tért vissza. A reverzálisokat eltiltotta és a teljes egyenlőség és viszonosság értelmében rendezte a vegyes házasságból származó gyermekek vallásának kérdését s egyéb felekezetközi ügyeket (pl. a temetők kölcsönös használatának jogát). Fontos kijelentéseket tett az egyházak és iskolák igazságos arányban való községi és állami segélyezéséről. Maga a segélyezés ugyan, az állam zilált pénzügyi helyzete miatt, nagyon lassan indult meg. Azonban a helyzet fokozatosan javult. Az állam növekvő mértékben gyakorolta 1869 óta a protestáns népiskolák, majd (az 1883-iki középiskolai reform óta) a középiskolák segélyezését; egyéb támogatások mellett pedig 1898-ban megadta a lelkészi fizetések állami kiegészítését (congrua) is.

Új felekezetközi zavarokat okoztak a hetvenes években Magyarországon is megújult ultramontánizmus támadásai. A római katholikus papság a reverzálisokért az elkeresztelésekkel igyekezett kárpótlást szerezni egyházának. Midőn erre az eljárásra a törvényhozás és a kormány több ízben súlyos büntetést szabott, a róm. kath. papság fanatikusabbjai kedvtelve keresték az olcsó mártíromságot. A kilencvenes évek elején a feszültség akkora volt, hogy a róm. kath. fő- és alsópapság, Rómától buzdítva, nyíltan meg merte tagadni az engedelmességet az államhatalom iránt. Ekkor a kormánynak az állami fenség és a felekezeti béke megóvása érdekébén a gyökeres egyházpolitikai reformok útjára kellett lépnie. Itt jött létre heves küzdelem után (1894–95) az öt, egymással kapcsolatos egyházpolitikai törvény, melyek megalkotásában a református vallású Szilágyi Dezső igazságügyminiszternek volt legnagyobb érdeme. E törvények behozták a kötelező polgári házasságot, az állami házassági bíráskodást és anyakönyvvezetést; „bevett"-nek nyilvánították a zsidó vallást és lehetővé tették a felekezetnélküliséget. Ezzel a magyar állam egyházpolitikáját elvileg (csak elvileg!) teljesen és véglegesen megszabadították mindenféle felekezeti befolyástól. De annyiban nem voltak következetesek, hogy a reverzális-adást (a róm. kath. egyház kárpótlására) törvényes formában ismét lehetővé tették. A protestánsokra nézve jogos következményeit vonta ki a felekezeti egyenlőségnek és viszonosságnak az 1885-iki főrendiházi törvény is, mely a három magyarországi protestáns egyház püspökei és főgondnokai közül a rangidősbeknek helyet adott a főrendiházban. Azonban még ennek az elvileg szabadelvű állami egyházpolitikának sem sikerült eltüntetnie nagyszámú kisebb vallási egyenlőtlenséget. Ezek egyébként jórészt természetesen következnek a hatalmas magyarországi róm. kath. egyháznak még mindig igen erős állami kiváltságaiból, vagyoni fölényéből s ezeknek köszönhető nagy politikai és társadalmi befolyásából. Ennek a súlyát a magyar protestáns egyházak a világháború után is sokféleképpen tapasztalják.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168