//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

11. NEGYEDIK FEJEZET A magyar protestantizmus szellemi munkája a felvilágosodás korában

11. NEGYEDIK FEJEZET A magyar protestantizmus szellemi munkája a felvilágosodás korában

  2013.12.01. 17:22


NEGYEDIK FEJEZET
A magyar protestantizmus szellemi munkája a felvilágosodás korában


28. §. VÁLTOZÁS A VALLÁSOS VILÁGNÉZETBEN  29. §. ISKOLÁZÁS  30. §. IRODALOM
 
 

28. §. VÁLTOZÁS A VALLÁSOS VILÁGNÉZETBEN

A felvilágosodás szelleme a protestáns vallásos gondolkozásra is igen erősen hatott. A theologiában, főként a németeknél, a rationalismus lett uralkodóvá. A vallásos gondolkozásnak ez a téves iránya azt igyekszik kimutatni, hogy a keresztyénségben semmi sincs, ami az ésszel (ratio) ellenkező volna, sőt a keresztyénség lényeges tartalma azonos az általános „ész-vallással". A rationalismus nagyban előmozdította a protestáns vallástudomány fejlődését s a különböző felekezetű lelkészeket, theologusokat jobban megtanította egymás meggyőződésének meg-becsülésére. De amikor a keresztyénség forrását az isteni kijelentés helyett az észben kereste: ezzel óriásit tévedt, sokat ártott az élő hitnek s az igazi theologiának s elszakította a lelkeket a bibliai alapon álló ősi hitvallástól. A nép erkölcsi felemelésén ugyan buzgón dolgoztak a protestáns rationalista lelkipásztorok is, de buzgalmukkal nem álltak arányban az elért lelki eredmények. Igehirdetésük száraz, lapos, erőtlen volt, evangéliumi igazságok helyett közhasznú „morált" prédikált; Krisztusban csak erénytanítót látott.

A magyar protestáns lelkészek és theologusok közé a sűrű külföldi tanulmányozás révén ez a rationalismus is korán eljutott. Itthon azonban a nagy többség nem hódolt be gyorsan a divatos áramlatnak. A legjelesebb magyar prot. lelkészek és theologusok rnég a korszak vége felé is inkább a kissé már enyhített hitvallási orthodoxiához húznak. Azonban a rationalismusnak is volt már köztük a korszak végével több kiváló képviselője. Valamennyi között a legnemesebb alak az irodalomtörténetileg is emlékezetes Péczeli József, komáromi református lelkipásztor (mh. 1792), akit mint igehirdetőt, lelkivezért és írót felekezetkülönbség nélkül becsültek polgártársai. Sokkal nagyobb és gyorsabb hatást tett a változott vallásos világnézet a világi urakra. Ezek, a kor általános szokása szerint, örömmel műkedvelősködtek vallási és theologiai kérdésekben s különösen Voltaire- ért lelkesedtek. A hitvalláshoz ragaszkodó református lelkészi kar (főként a tiszántúli) e miatt is rossz szemmel nézte a világiak térfoglalását az egyház alkotmányában. Viszont a világiaknak a (szerintük) „fekete sárral bővölködő vérű theologusi lélek" eggyel több okuk volt arra, hogy a lelkészektől magukhoz igyekezzenek ragadni az egyház kormányát. Lelkészek és nem lelkészek vallásos gondolkozása között itt támadt az a végzetes szakadék, amelyet a magyar protestantizmusnak azóta sem sikerült teljesen áthidalnia.

29. §. ISKOLÁZÁS


Az állami önkény súlyosan nehezült e korszakban a magyar protestáns iskolákra is. Tengernyi zaklatás és nyomorúság forrásai lettek az 1715-iki törvényhozásnak amaz intézkedései, amelyek a király főfelügyeleti jogát a prot. iskolákra nézve is megállapították s másfelől mindenféle önmaguk közti gyűjtéstől és adókivetéstől eltiltották a protestánsokat. Az előbbi intézkedés módot adott a kormánynak, hogy a klérus ösztönzésére a prot. iskolák legbensőbb ügyeibe is beleavatkozhassék. Sokszor semmitmondó ürügyek alatt bezárták vagy magasabb fokúról alsóbb fokúvá szállították le az intézeteket. Több jóhírű intézet szűnt meg e miatt vagy süllyedt alá puszta „grammatikai iskolává." A pápai főiskolának Mária Terézia parancsára oda kellett hagynia már akkor több mint kétszázados székhelyét s harminc éven át egy szomszéd faluban kellett nyomorognia, mint alsóbbfokú iskolának. A sárospataki főiskolát még a III. Károly uralkodásának elején csak a helybeli polgárság, elsősorban a hős pataki asszonyok bátor ellentállása mentette meg a feloszlatástól s vagyona elrablásától. A másik intézkedés, a gyűjtés eltiltása pedig az iskolák fenntartásának s főleg a tanulók segélyezésének egy nagyon jelentékeny forrását tömte be erőszakosan. E miatt nemcsak a diákság, de a tanítók, tanárok anyagi helyzete, ellátása is sokszor a nyomorral volt határos. Ezt a nyomort azonban a legtöbben valódi hősiességgel hordozták.

Következményeikben még végzetesebbé lehettek volna Mária Terézia kormányának a külföldi tanulmányozást korlátozó s olykor, háború címén, egyenesen eltiltó intézkedései. Bécsben igen jól számítottak arra, hogy a magyar protestantizmust semmivel sem lehet olyan gyorsan megbénítani, mint azzal, hogyha kiapadhatatlan külföldi szellemi életforrásaitól szigetelik el. De a legszigorúbb ellenőrzéssel sem értek célt: a tudományszomjas diákok, ha másképp nem lehetett, álruhában, ezernyi kellemetlenséggel, sőt életveszedelmmel dacolva, szökdöstek ki a határokon s a külföldi tanulmányozás folytonossága sohasem szakadt meg. Amikor pedig enyhült a korlátozás, az ifjak oly tömegesen siettek fölhasználni a kedvező alkalmat, hogy egy 16 éves időköz folyamán 700 (hétszáz) magyar prot. „akadémikus" diáknak adott a kancellária külföldre szóló útlevelet. A híres németországi, svájci, hollandiai egyetemeken a magyar ifjakra szellemi javak mellett anyagi támogatás is várt stipendiumok, alumneumok (természetbeli ellátás) alakjában. A külföldi (főként hollandi és angol) testvérek rokonérzése e szomorú időkben sokszor nyújtott bőkezű támogatást az itthoni szűkölködőknek is: pl. a nagyenyedi, a debreceni és a sárospataki főiskoláknak. Az itthoni áldozatkészség sem szűnt meg, bár arányaiban nem érte el a megelőző korszakét.

Az iskolázás szelleme tért engedett a korszerű reformtörekvéseknek is. A Mária Terézia- és II. József-féle, nemzetietlen és részben róm. kath. szellemű, bár sok tekintetben üdvös tanügyi reformok kierőszakolását ugyan, amennyire csak lehetett, elhárították a protestáns egyházak. De saját kezdeményezésükből sokat tettek a nevelési és oktatási rendszer javítására. A két ország protestánsainak iskoláikhoz való ragaszkodását szépen mutatják maguk a számbeli adatok is, melyek szerint az állandó zaklatás e korszakában is 10–12 főiskolájuk (azaz főgimnáziumszerű tanfolyam, melyet jogi és theologiai oktatás tetőzött be), 70–80 középrangú intézetük (ún. „particula": körülbelül a gimnázium alsóbb tanfolyamának felelt meg), valamint 8–900 legalsóbb fokú latin iskolájuk, illetőleg „nemzeti" népiskolájuk működött. Harmincnál több sárospataki s néhány debreceni, túlnyomó részben színmagyar theologus a Türelmi Rendelet kiadatása után megható áldozatkészséggel még arra is vállalkozott, hogy a romjaikból újraéledő cseh és morva református gyülekezetek lelkészhiányán segítenek. A maroknyi cseh-morva reformátusság egyházi újjászervezkedése ez idegenbe szakadt lelkes magyar ifjak önfeláldozó munkásságának köszönhető.

30. §. IRODALOM

Az iskolákra nehezült rosszakaratú gyámkodásnak párja volt az, amely a protestáns irodalmat sújtotta e korszak legnagyobb részében. A hivatalos könyvvizsgálat, a cenzúra, főpapi irányítás alatt állt s rendesen jezsuita kezekben volt. Ezért úgy a hazai, mint a külföldről behozott prot. irodalmi termékeket elfogult felekezeti szempontból bírálta el s nagyon sok esetben erőszakkal akadályozta meg terjesztésüket. Még magának a Heidelbergi Káténak a használatát is eltiltotta 1748-tól a helytartótanács a róm. katholikusok érzékenységét sértő egyes tételek miatt1 s később is csak módosított alakban — e tételek megcsonkításával és átdolgozásával — lehetett belőle új kiadást rendezni. Elkobzás, dézsmálás napirenden volt ezen a „könyvharmincadon". Természetesen leginkább az olyan művek estek áldozatul, amelyek a protestáns egyházak tanainak magyarázatával, védelmével, igazolásával foglalkoztak. A nem theologizáló, gyakorlati, „építő" vallásos irodalom termékei aránylag több kíméletben részesültek. Innen van, hogy — ellentétben az előző korszakkal — az ilyen építő, áhítatossági (eredeti vagy fordított) irodalmi termékek s különösen a kinyomtatott prédikációk, halotti beszédek száma messze fölülmúlja a tudományos theologiai munkákét. Máig méltán leghíresebb terméke e korszak protestáns építő irodalmának Szikszai Györgynek, a kegyes és tudós debreceni református lelkipásztornak, Keresztyéni Tanítások és Imádságok c. elmélkedés- és imádsággyűjteménye (1786), mely napjainkig igen nagyszámú (negyven körüli) kiadást ért meg. Színtiszta evangéliumi vallásosságot lehelő, egyszerű előadásával úgy hozzá tudott férkőzni a magyar református nép lelkéhez, mint a Biblián s a zsoltároskönyvön kívül egyetlen más munka sem. A lelkészek mellett előkelő világiak is sikerrel forgatták a tollat. Ráday Pál, a nagyműveltségű református vezérférfiú „Lelki hódolás és istenes énekek" (1715) c. imádságos és énekes gyűjteményében adta gazdag vallásos életének, költői és írói tehetségének megragadó jelét. Különösen buzgón rnűvelték az áhítatossági, sőt még a theologiai irodalmat is az erdélyi főúri társadalom egyes kiváló férfi- és nőtagjai. Kimagaslik közülök Telekiné (Árva) Bethlen Kata grófnő szép imádságos könyvével és rendkívül vonzó Önéletírásával.

A tudományos munka oroszlánrésze e korban a bibliai és történeti mezőre esik. Evangélikus tudós lelkészek (Torkos András, Bárány György) új bibliafordítások létrehozásában fáradoznak. Mindkét egyház történelmének kutatása és földolgozása e korban virágzik föl először. Ekkor él és működik a magyar protestantizmus egyik legnagyobb történetírója: Bod Péter, magyarigeni református lelkipásztor (1712–1769), aki más mezőkön is igen hasznos, a magyar irodalomtörténetben Magyar Athenás-ával egyenesen alapvető irodalmi munkásságot fejtett ki. Szegénysorsú székely fiú volt, aki csak a legnagyobb nehézségek között juthatott tanuláshoz, pedig otthon, a csorda őrzése közben is égő vágyat érzett a tudomány után. A nagyenyedi kollégiumban hamar fölismerték rendkívüli tehetségét s így jutott ki Hollandiába is, ahol három évig tanult. Idehaza pedig Árva Bethlen Kata grófnő vette bőkezű támogatásába. Bámulatos termékenységű irodalmi munkásságot fejtett ki. Élete végén, erős református szellemben írt munkáiért, üldözés indult meg ellene, amelytől csak a halál szabadította meg. Legnagyobb műve a Historia Hungarorum Ecclesiastica, a máig legnagyobb szabású magyar protestáns egyháztörténelem. Bod Péterrel vetekedő, de munkásságuk javát nem a theologiának szentelt elsőrangú magyar tudósai e kornak Bél Mátyás, pozsonyi ev. rector, majd lelkész (mh. 1749) és Benkő József, a sokat hányatott erdélyi református lelkipásztor is (mh. 1814). Még ez a kedvezőtlen korszak sem tudta tehát megsemmisíteni a magyar protestáns szellem tudományos és irodalmi erejét és kapcsolódását az egyetemes művelődéssel.

A 30., 57. és 80. kérdések.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168