//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

9. MÁSODIK FEJEZET A magyar állami egyházpolitika a felvilágosodás korában

9. MÁSODIK FEJEZET A magyar állami egyházpolitika a felvilágosodás korában

  2013.12.01. 17:10MÁSODIK FEJEZET
A magyar állami egyházpolitika a felvilágosodás korában


24. §. A SZATMÁRI BÉKE; III. KÁROLY ÉS MÁRIA TERÉZIA
25. §. HATÁROZOTTAN FELVILÁGOSULT EGYHÁZPOLITIKA (II. JÓZSEF ÉS II. LIPÓT.)
 

24. §. A SZATMÁRI BÉKE; III. KÁROLY ÉS MÁRIA TERÉZIA

1. II. Rákóczi Ferencz

A felvilágosodás századának napja Magyarországon is, éppúgy, mint Franciaországban, még a legridegebb vallásgyűlölet uralma közben kelt fel. A Kollonics-rendszer irgalmatlan nyomása a magyarságot belekergette az utolsó kuruc szabadságháborúba, a II. Rákóczi Ferencébe (1703). Ehhez örömmel csatlakozott Erdély is, ahol a Diploma utáni években az udvartól is támogatott római katholicizmus minden utat fölhasznált régi hatalma visszaszerzésére. A nemeslelkű fejedelem, bár személy szerint római katholikus volt, erdélyi és magyarországi uralma alatt hű maradt nagy őseinek és elődeinek valláspolitikájához. Szécsényi országgyűlése a jezsuiták közül (akik pedig egykor nevelői voltak a fejedelemnek) a német származásúakat kitiltotta az országból. „Szívemen semmi sem feküdt inkább — amint maga írta és tetteivel be is bizonyította — mint a vallások viszályát, melynek magvát a gonosz vetette, kiegyenlíteni". Ez a fennkölt valláspolitikája azonban fegyvereinek szerencséjével együtt hanyatlott alá. A szatmári békében (1711) diadalt ült a Habsburg-ház, de a békekötés egyik pontjában az uralkodó megígérte az ország törvényes vallási szabadságának fenntartását, a jogos egyházi javadalmak birtoklásával együtt.

2. Az átmenet jellemzése

A Lipót-korszak üldöző egyházpolitikája és a II. József fölvilágosult türelmessége között III. Károly (1711-1740) és Mária Terézia (1740-1780) uralkodása alkotja az átmenetet. E két uralkodó személyileg egészen hitbuzgó római katholikus s a felvilágosodás eszméinek egyébként sem híve. Azonban az állam és a római egyház érdekeit már egyik sem azonosítja föltétlenül. Kormányaik a klérus túlkapásaival szemben erélyesen őrt állanak a közérdek fölött s a protestánsok erőszakos kiirtására józan politikai belátásból nem gondolnak többé.

3. III. Károly

III. Károly 1714–15-iki vallásügyi törvényhozása semmivel sem ment tovább, rnint az 1687-iki országgyűlés „kegyelmi" törvénye és az Explanatio, sőt a vallási sérelmek tárgyalását az országgyűlésről egyenesen kizárta, bár másfelől rendszeres orvoslásukat ígérte. Külön vallásügyi vegyes bizottságok küldettek ki e célra. De munkájuk hosszú küzdelem után is meddő maradt. A főpapság és az annak befolyása alatt álló, 1723-ban felállított helytartótanács (az „eretnekek ostora", mint egyik főpapi tagja dícsérte) meg tudta akadályozni a protestánsok helyzetének minden lényegesebb könnyítését. Az áldatlan huzavonának maga a király vetett véget. Az e korbeli abszolút uralkodók szokott módján rendeletileg szabályozta a vallásügyet. Már az 1714–15-iki országgyűlés érvényesítette a protestánsokkal szemben a felvilágosult állam egyik igen lényeges alapelvét, az uralkodó legfőbb egyházfelügyeleti jogát, amidőn kimondotta, hogy a protestánsok sem zsinat, sem más címen nem tarthatnak gyűléseket a király tudta és beleegyezése nélkül. Az I. és II. Carolina Resolutio (Károly-féle vallásrendelet 1731. és 1734.) pedig teljessé tette az állami hatalom rendőrködő gyámságát a két magyar protestáns egyház fölött.

Az első resolutio véget akar vetni a földesurak vallásügyi önkénykedésének, amennyiben a jobbágyok vallásváltoztatását királyi jóváhagyástól teszi függővé. Egyébként azonban teljesen az Explanatio keretei között marad, sőt annak intézkedéseit még súlyosbítja avval, hogy a protestáns lelkipásztorokra kiterjeszti a róm. kath. püspökök és főesperesek felügyeleti jogát (főleg abban a tekintetben, hogy vajon „helyesen keresztelnek-e?"). Továbbá a protestáns házassági ügyeket (válópereket) a róm. kath. püspöki székek elé utalja és kimondja, hogy vegyes házasságokat csakis róm. kath. pap köthet meg érvényesen. Végül a prot. bírákat, egyéb tisztviselőket és ügyvédeket a Szűz Máriára s a szentekre is hivatkozó ún. „decretalis eskű"1 letételére kötelezi, tehát a hithű protestánsokat közvetve kizárja a közhivatalviselés jogából. A II. resolutio pedig megszabja, hogy mind a két prot. egyház csak 4-4 super-intendentiára tagozódhatik és ugyanannyi superintendenst választhat, akik azonban királyi megerősítés nélkül nem gyakorolhatják jogaikat.

E resolutiok alapján a protestánsoknak a családi és a társadalmi életben való zaklatása tovább is lehetséges volt. A mellett pedig most is folytak a templomfoglalások, s a protestáns gyülekezeteknek, iskoláknak, lelkészeknek, tanítóknak közigazgatási meg róm. kath. püspöki részről egyéb módokon (főleg a püspöki és főesperesi vizitációk útján) való háborgatásai: pl. a reformátusokat erőnek- erejével rá akarták venni arra, (később, Mária Terézia uralma alatt, kormányrendeletekkel is) hogy bibliai alapon álló meggyőződésük ellenére engedjék meg a beteg csecsemők megkeresztelését, lelkész nem létében, a bábák által; mert a téves római tan szerint a megkereszteletlen csecsemő nem üdvözülhet. Jellemző, hogy nem egy ízben maga az uralkodó mérsékelte a kormány s a klérus túlbuzgalmát: pl. Althan Károly gróf, bíboros, váci püspök tiltakozását az I. Carolina Resolutio ellen (melyet e főpap túlontúl kedvezőnek tartott a protestánsokra nézve!) Pest megye közgyűlésén széttépette. Egyes megyékben és városokban különben is még mindig akkora többségben volt a nemesi és a polgári rendben a protestáns elem, hogy maga a király utasította a hatóságokat egyes esetekben a decretalis eskütől való eltekintésre, máskülönben nem lehetett volna a közhivatalokat betölteni. Erdélyben a róm. kath. főnemesség, az 1715-ben visszaállított róm. kath. püspökséggel és a jezsuitákkal szövetkezve, a Diploma ellenére is szívesen fölborította volna a felekezeti békét: de a protestáns rendi elemnek még mindig túlnyomó súlya megakadályozta ezt, habár számos zaklatást és erőszakosságot itt sem bírt elhárítani. Így pl. 1738-ban, a Rákóczi Józseffel és a törökkel való szövetkezés üres gyanúoka alapján a kormány Szigeti Gyula István református püspököt, több más református lelkészt és tanárt és néhány református mágnást elfogatott. Közel egy évig tartotta börtönben őket, míg végre kénytelen volt ártatlanságukat elismerni.

4. Mária Terézia

A királynő trónját a félelmes porosz protestáns nagyhatalommal szemben hű magyar protestáns alattvalóinak vére is segített megszilárdítani. Ezekkel szemben mégis állandóan éreztette gyanakvó rosszindulatát. Kormányának és a klérusnak szabad keze volt az „eretnekek" zaklatására. Negyvenéves uralkodásának mintegy kétszáz protestáns templom esett áldozatául. Számos új módot is eszelt ki a protestánsok létszámának apasztására az ő uralma alatt a leleményes térítési vakbuzgalom. A protestánsok lakta vidékeken új róm. kath. püspökségek alapíttattak; külön eretnektérítő egyesületek (az ifjúság között Mária-társaságok) alakultak, nagy alaptőkével az áttérők jutalmazására. Viszont azokat, akik a római hitről akartak protestánsra térni, vagy esetleg vegyes házasságból születtek és e miatt neveltettek protestáns hitben, a megbélyegző „apostata" (= hittől szakadt) névvel illették, államellenes bűnösökként kezelték és a legkíméletlenebb módon igyekeztek a római akolba visszaterelni. Fölvirágzott a reverzális-vadászat: a róm. kath. papok a vegyes vallású házaspárokat csak az esetben voltak hajlandók megesketni, hogyha a nem róm. kath. fél térítvényt (reverzális) adott arról, hogy valamennyi születendő gyermekét kath. vallásban fogja neveltetni. Több esetben — különösen vegyes házasságban élő hithű református főrangú nők (Árva Bethlen Kata, Barcsay Ágnes) megingatására — a gyermekek erőszakos elragadásától, klastromba hurcolásától sem riadtak vissza. Mindezek a dolgok, habár az erősebb törvényes korlátok miatt kisebb mértékben, Erdélyben is folytak. Itt a királynő főképp a főnemesség református többségének térítgetésétől remélt sok sikert, különösen a saját maga kovácsolta házasságok útján. Azonban, ha akadtak is egyes elcsábíthatók, a nagy többség híven kitartott s atyái vallásának védelmében szívós buzgalmat fejtett ki.

A tervszerű elnyomás eleinte csak a háborús időkben enyhült valamit s olykor külföldi protestáns hatalmak közbelépése segített. Így pl. mikor padányi Biró Márton veszprémi püspök „Enchiridion"2 című könyvében (1750) az „eretnekek" ellen inquisitori eljárást sürgetett s a Lutherani comburantur"- t emlegette, a királynő főképp Nagy Frigyes porosz király közbelépésére és az emelkedett szellemű XIV. Benedek pápa tanácsára kénytelen volt a püspök könyvét elkoboztatni. Több jóindulatra attól fogva számíthattak a protestánsok, hogy József császárnak, mint kormányzótársnak felvilágosult szellemű befolyása érvényesült (1765-től) a magyar egyházpolitikában is. József és a hasonló szellemű Kaunitz Vencel hg. kancellár hatása alatt járult hozzá Mária Terézia — bár nehéz szívvel — a jezsuitarend eltörléséhez s hangoztatta a klérussal és a pápával szemben nagyon erélyesen a magyar király főkegyúri jogait. Ez időtől fogva inkább találtak az udvarnál meghallgatásra a protestánsok panaszkodó küldöttségei is, amelyeket azelőtt csak rideg visszautasítás fogadott.

Mely Werbőczi híres Hármaskönyvének egyik decretumában (országgyűlési határozat) foglaltatik. A. m. Kézikönyv

 

25. §. HATÁROZOTTAN FELVILÁGOSULT EGYHÁZPOLITIKA
(II. JÓZSEF ÉS II. LIPÓT.)

1. II. József

A „kalapos király" arra akarta alattvalóit megtanítani, hogy „lehetnek katholikusok, a nélkül, hogy rómaiak lennének". Végső célja egy, a pápától független állami katholikus egyház létrehozása volt. E végből oly rendszabályokat léptetett életbe, amelyek a róm. kath. egyház belső életébe is mélyen belenyúltak: pl. minden szerzetet, amelynek tagjai nem lelkigondozással, nevelés-oktatással vagy betegápolással foglalkoztak, feloszlatott; a papnevelést államivá tette, a kultuszt felvilágosult szellemben akarta reformálni.

Elsősorban az állami közérdek sugallta Józsefnek az ausztriai és magyarországi „nemkatholikusok" javát célzó intézkedéseit is. Már 1781-ben kiadta híres „Türelmi Rendeletét" (Edictum Tolerantiale), abban a meggyőződésben, hogy „kártékony minden kényszer, mely erőszakoskodik az emberek lelkiismeretén, viszont a keresztyén kegyességből fakadó igazi türelem mind a vallásnak, mind az államnak nagy hasznot hajt". Ez a rendelet József protestáns és görögkeleti alattvalóinak bizonyos korlátok között szabad vallásgyakorlatot biztosított, s a polgári jogok, főképp a hivatalviselés tekintetében teljesen egyenlőkké tette őket a róm. katholikusokkal. A magyar protestánsokra nézve e rendeletnek különösen a következő pontjai jelentettek nagy könnyebbséget: Mindenütt, ahol legalább száz családjuk van (később már csak 50- et kívántak meg), tehát nemcsak az articularis helyeken, építhetnek „oratoriumot" (imaházat), tarthatnak lelkészt, iskolát, tanítót — avval a föltétellel csupán, hogy a híveknek e célokra elégséges anyagi erővel kell rendelkezniök s az imaházakat torony, harang3 és utcára nyíló ajtó nélkül kell építeni. A reverzálisok (melyeknek szedését József „utálatos lélekvadászat" -nak nevezte) eltiltattak; a vegyes házasságból született gyermekek, ha az apa róm. katholikus, valamennyien a róm. kath. vallásban nevelendők, ha ellenben protestáns, csak fiai követhetik vallását. Ezt a rendeletet Józsefnek több hasonló szellemű intézkedése követte: így megengedte, bár nagyon szigorú föltételekhez kötötte, a róm. kath. egyházból a protestánsba való áttérést; a protestánsok házassági ügyeinek tárgyalását kivette a róm. kath. püspöki székek jogköréből s polgári törvényszékek elé utalta. Józsefnek mindezen intézkedéseit érthető örömmel és hálával üdvözölték a magyar protestánsok; hiszen a Türelmi Rendelet következtében pár év alatt 1015 anya- és leányegyházuk kelhetett új életre! De örömük alábbhagyott, amikor József az ő önkormányzatukba is, különösen iskolai ügyekben, éppoly erőszakosan kezdett belenyúlni, mint a róm. kath. egyház belügyeibe. E miatt és egész uralkodásának abszolutisztikus jellege miatt nem is tudta föltétlen híveivé tenni az alkotmányos érzelmű magyar- és erdélyországi protestánsokat.

2. II. Lipót

II. József felvilágosult egyházpolitikai elveinek, az ún. „josephinismusnak" hű követője volt testvéröccse és utódja, II. Lipót. Az ő nagyon rövid (1790–92) uralmának idejére esik a nagyemlékű 179091-iki országgyűlés, amelyen az emelkedett lelkű római katholikus világiak pl. Batthyány Alajos gróf vállvetve küzdtek protestáns követtársaikkal a vallásszabadságért. Az országgyűlés, a két tábla felvilágosult többségének legszebb alkotásai közé tartozó XXVI. törvénycikkében elvileg teljesen a törvényes és alkotmányos alapokra helyezte vissza a magyarországi protestáns egyházak vallási szabadságát s tényleg is megszüntette a sérelmes állapotok nagyrészét. Nevezetesen az 1647 óta keletkezett vallásügyi törvények és rendeletek érvényét eltörölte s az ország minden rendű és rangú lakosának biztosította a szabad és nyilvános vallásgyakorlatot, amelyben őket sem a király, sem a földesúr nem akadályozhatja meg. Ebből az intézkedésből természetesen folyt, hogy a törvény visszaállította a két prot. egyház teljes önkormányzatát s megszüntette a róm. kath. püspöki és főesperesi joghatóságot a prot. lelkészek fölött; biztosította iskolaalapítási jogukat mind alsóbb, mind magasabb fokon; megállapította a róm. katholikusokéval egyenlő hivatalképességüket: házassági ügyeiket saját egyházi bíróságaik elé utalta. Az egyházi javak birtoklására nézve a törvény meghozása idejebeli állapotot tette irányadóvá, e birtokállapot jövendőbeli háborgatóira pedig szigorú pénzbírságot szabott. Még ennek a törvénynek is voltak azonban egyes hézagos pontjai, amelyek a régi „uralkodó vallás" javára billentették a mérleget s félszázadra szóló újabb nyugtalanságnak lettek a forrásaivá. Ilyen volt különösen az, amely a vegyes házasságokat tovább is csak a róm. kath. pap előtt engedte megkötni, a gyermekek vallására nézve a Türelmi Rendelet egyenlőtlen intézkedését tartotta fenn s a vegyesházassági ügyeket a róm. kath. szentszék elé utalta.—E fogyatkozások ellenére is, az 1791. XXVI. törvénycikk alapköve lett a magyar protestáns egyházak legújabbkori közjogi helyzetének. Erdélyben a protestáns vallásszabadság hasonló nagy törvényes restauratiojára nem volt szükség; de a vegyesházasságbeli gyermekek vallásának kérdését ott is szabályozta az 1791-iki országgyűlés, még pedig a magyarországinál sokkal kedvezőbb módon, a nemek szerint.

Később ezek alkalmazását is megengedte József. E különös megszorításnak az volt a célja, hogy az Explanatio különbségtételét nyilvános és magán vallásgyakorlat között valamiképpen kifejezésre juttassa és így a vakbuzgó katholikusság érzelmeit kevésbé sértse.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!