//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

8. II. RÉSZ A felvilágosodás kora ELSŐ FEJEZET A felvilágosodás Európában

8. II. RÉSZ A felvilágosodás kora ELSŐ FEJEZET A felvilágosodás Európában

  2013.12.01. 17:08


II. RÉSZ
A felvilágosodás kora

ELSŐ FEJEZET
A felvilágosodás Európában


22. §. A FELVILÁGOSODÁS EREDETE ÉS JELLEMZÉSE  23. §. A FELVILÁGOSODÁS ÁLLAMA ÉS EGYHÁZPOLITIKÁJA
 

22. §. A FELVILÁGOSODÁS EREDETE ÉS JELLEMZÉSE

A véres vallásháborúkba belefáradt európai emberiség a XVII. század végső évtizedei óta új szellemi irány vezetésére bízta magát. Ezt az új irányt egy régi elnevezéssel felvilágosodásnak nevezzük. Az európai társadalom ugyanis „felvilágosodott" arra nézve, hogy vallási tételeknek és formáknak nem szabad az embereket egymástól testvértelenül elválasztaniok, egymás gyűlölködő ellenségeivé tenniök. A felvilágosodás legfőbb szülőoka az egyházi tekintélytől független gondolkodás kifejlődése volt. Ez a gondolkozás már a renaissanceban erőteljesen megnyilvánult. De valódi hatalommá a szellemi élet felett a XVI. század óta nagyszerű fejlődésnek indult természettudomány és filozófia tette.

A természettudomány (Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton stb.) fölfedezte a világmindenségben a törvény egyetemes uralmát. A filozófia pedig (Descartes, Spinoza, Leibniz stb.) megállapította, hogy az emberi ész is ugyanannak az egyetemes törvényszerűségnek hódol, amelynek a világmindenség. Ezzel a természetes törvényszerűséggel ismeri meg az emberi ész az igazságot. Tehát a vallás legmagasabb igazságaira is önnönerejéből jön rá. Ebből pedig az következik, hogy mindenütt, ahol ész van, kell lennie vallásnak is. A vallás formái, tételei lehetnek nagyon különbözők, de lényegében, „természetében" minden vallás egy: tartalmát az Isten létének, a lélek halhatatlanságának és az erkölcsi törvények egyetemes és „észszerű" igazságai alkotják.

Ez a felfogás — előbb angol, utóbb francia és német bölcselők, írók, költők vezetésével — a XVIII. század közepéig Európa valamennyi akkori művelt államában meghonosult. Ennek következtében lehetetlenné vált az egyházi tekintélyek, a dogma, hitvallások, papság addig kizárólagos uralma. Az uralkodó eszmény a másvilági üdv helyett a földi haladás s az ebből származó közhaszon és boldogság lett. A lelkek már nem a világ végét és az Isten országát várták, hanem a földi élet végtelenül tökéletesíthető voltában hittek és reménykedtek. A művelt emberiség olyan tanítókra hallgatott, aminő volt a nagy német költő, Lessing (mh. 1781), aki az emberiség vallási fejlődésében Istennek még véget nem ért nevelő munkáját látta — és akik, mint a francia író, Voltaire (mh. 1778), gyilkos gúnnyal harcoltak mindenféle tételes vallás, de elsősorban a római katholikus egyházi tekintély ellen.

A felvilágosodásnak nagy érdeme, hogy vallási gyűlölködés erejét megtörte és hogy különösen a római egyház lelki önkényuralmát éppen a római katholikus vallású népekben aláásta. De ezért az érdeméért nagy hibáiról sem szabad elfelejtkeznünk. Az emberi észt fölébe helyezte az isteni kijelentésnek. Azt hitte, hogy a Biblia örök igazságai pótolhatók az emberi tudomány folyvást változó eredményeivel. A megváltó Krisztusban, az Isten egyszülött fiában való hitet egyre jobban elpárologtatta az emberi szívekből s okoskodásokkal és erkölcsi jótanácsokkal akarta helyettesíteni. Az emberi haladást korlátlannak gondolta. Mindezekkel elbizakodottá tette az emberi észt, csökkentette az Isten dicsősége előtt való meghódolást.

23. §. A FELVILÁGOSODÁS ÁLLAMA ÉS EGYHÁZPOLITIKÁJA

A felvilágosodás szellemének uralkodó befolyása alól az állami élet sem vonhatta ki magát. A felvilágosodott államtudósok azt tanították, hogy az állam egyetlen észszerű, „természetes" feladata a közjó, a közérdek munkálása. Ezt a feladatot az állam semmiféle más érdektől, a vallás és az egyház érdekeitől sem teheti függővé. A tapasztalat és a józan ész arra utal, hogy különböző vallású emberek egyaránt becsületes, munkás és békés polgárok lehetnek: tehát nem észszerű és nem szükséges egy államban csak egy vallásnak uralkodnia. Az állam ezért nem üldöz többé egy vallást és egyházat sem, csak felügyel valamennyire a közrend szempontjából és ha szükség van rá, állami érdekből megrendszabályozza mindegyiket. „Az én országomban mindenkinek a maga módján kell üdvözülnie" — mondotta a legnagyobb felvilágosult államfő, Nagy Frigyes (mh. 1786). Főképp az ő példája nyomán a legtöbb európai uralkodó szakított a vallásüldözés rendszerével s kisebb-nagyobb-fokú „türelmességet" valósított meg országában.

Ez uralkodók legnagyobb része önkényesen — azaz a rendi alkotmány mellőzésével — uralkodott s ezért „felvilágosult abszolutistáknak" nevezzük őket; de — ellentétben a régi kényurakkal — az állam első hivatalnokainak tekintették rnagukat s buzgón munkálták a közjót. Legdühösebb ellenállásra a régi egyházi tekintéty legelszántabb képviselői: a jezsuiták részéről találtak. Ezek nemcsak a pápaság hatalmát féltették az új szellem terjedésétől, hanem a saját óriási befolyásukat, gondosan ápolt anyagi érdekeiket is. Ezért cselszövényt cselszövényre szőttek, hogy az új rendszert megbuktassák. De a felvilágosult uralkodóknak kezükre játszott a jezsuitarend iránti általános ellenszenv, amely a római katholikus országokban még sokkal nagyobb volt, mint a protestánsokban. Így röviden és kíméletlenül el tudtak bánni a lelki hivatásáról teljesen megfeledkezett, kapzsi és békebontó renddel; előbb országaikból űzték ki a jezsuitákat, utóbb pedig a pápaságot kényszerítették a rend teljes feloszlatására. XIV. Kelemen pápa az 1773-ban kelt iratában, mellyel a rend feloszlatását kimondja, maga állapítja meg, hogy a Jézus-társaságból csaknem kezdettől fogva viszálykodás és versengés csírázott ki; működése, különösen erkölcsi tanításai, az anyagi javakon való túlságos kapdosása és egyéb botrányos dolgai a keresztyén világban állandó vádak tárgyai s ezért nyilvánvaló, hogy „a társaság többé nem képes megteremni azokat a gazdag és pompás gyümölcsöket, amelyekért alapíttatott". Ezt az intézkedést Európaszerte nagy megnyugvás fogadta. Utoljára még (1787) Franciaország is felhagyott a hugenották üldözésével, akiket csodálatosan bátor, bölcs és hű „pusztai prédikátoraik" (Court Antal, Rabaut Pál) a legrettentőbb üldöztetés idején ráztak fel aléltságukból és szerveztek titokban újjá.

A nagy francia forradalom (1789-től) türelmetlen mohósággal akarta életbeléptetni a felvilágosodás politikai és társadalmi eszméit. A római katholikus egyház addigi nagyhatalmú politikai befolyását és gazdasági túlerejét megtörte. Itt azonban nem állt meg, hanem a rémuralom lázában egyideig magával a keresztyénséggel is hivatalosan szakított és vad üldözőjévé lett annak. Ezzel a botorsággal aztán nemcsak a saját sírját ásta meg, hanem a felvilágosodás hitelét is lejáratta. Bukása világosan megmutatta, hogy egy régi rossz világból pusztán csak az emberi ész erejével nem lehet újat és jobbat teremteni, mert az emberi ész nem képes egymagában úrrá lenni a fölszabaduló alantas szenvedélyek fölött.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!