//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

7. HATODIK FEJEZET A magyar protestantizmus szellemi élete az ellenreformáció korában

7. HATODIK FEJEZET A magyar protestantizmus szellemi élete az ellenreformáció korában

  2013.12.01. 17:05HATODIK FEJEZET
A magyar protestantizmus szellemi élete az ellenreformáció korában


19. §. HITVALLÁSI SZELLEM ÉS THEOLOGIAI IRÁNYOK  20. §. ISKOLÁZÁS  21. §. IRODALOM
 

19. §. HITVALLÁSI SZELLEM ÉS THEOLOGIAI IRÁNYOK

1. Orthodoxia

A protestáns vallási gondolkozásban e kor folyamán, amint külföldön, úgy Magyarországon is, az orthodoxia volt az uralkodó. Az orthodoxia keményen ragaszkodott a bibliai kijelentés tiszta teljességéhez, úgy, amint azt a reformáció újra megtalálta. Ez elévülhetetlen érdeme volt. De viszont beleesett abba a hibába, hogy a bibliai kijelentésről szóló emberi tanításokat, theologiai formulákat is csalhatatlanoknak és változtat-hatatlanoknak tekintette. A „Formula Concordiae" mintájára a református egyház is szigorúan körvonalozta a maga tanát — elsősorban a praedestinatio-tant — a németalföldi dordtrechti zsinaton (1618–1619). E zsinat összehívását azok a heves viták tették szükségessé, melyek a holland református egyház kebelében a praedestinatio kérdése fölött támadtak a kegyelem egyetemességét hirdető, humanista szellemű arminianusokl és a bibliai alapon álló, következetes kálvinista theologusok között. Élesen megfogalmazott hittételeihez mindkét protestáns egyház keményen ragaszkodott. Hivatalosan is elfogadott theologiai tételeikből egy betűt sem akartak engedni. E miatt a két nagy protestáns hitvallás hívei között amint külföldön, úgy Magyarországon is örökös volt a súrlódás. Egymással csaknem annyi hitvitát folytattak, mint a római egyházzal. Sokszor nem is tartották egymást igaz keresztyéneknek. Különösen a lutheránusok voltak haraggal eltelve a reformátusok iránt, mert — alaptalanul — az ő terhükre rótták a szakadást a két főirány között.

2. Uniótörekvések

A legnagyobb elfogultság idején is mind a két egyházban akadtak olyan emelkedett lelkek, akik lehetségesnek tartották a protestáns testvériséget s az eltérő tantételek fölötti megegyezést. Ez ún. „irénikusok", azaz béketheologusok egyik legnevezetesebbje volt a heidelbergi híres református tanár, Pareus (Wangler) Dávid, aki a törekvéseivel rokonszenvező Bethlen Gáborral is levelezésben állott. Pareusnak sok magyar tanítványa közül kettő, Samarjai János felsődunamelléki református püspök és Alvinczi Péter kassai lelkipásztor, a híres író és prédikátor (1570–1634), Bocskay és Bethlen kedves embere, Magyarországon is élénk tevékenységet fejtett ki a protestáns unió érdekében. Alvinczi őszintén hirdette: „Én Calvinista nem vagyok, sem Lutherista nem vagyok, mert megtanultam azt az Szent Pál írásából, hogy sem Apollóstól, sem Kéfástól nem kell neveztetni senkinek2, hanem mi igaz keresztyéneknek neveztettünk az Úr Jézus Krisztusról". Törekvéseiknek azonban egyelőre nem sok kedvező visszhangjuk volt. Csak később, a közös nagy szenvedések súlya alatt közeledett jobban egymáshoz a két ellenséges testvéregyház. A nemes gondolkozású De Ruyter tengernagy a fölszabadított ágostai és helvét hitvallású gályarab lelkészeket és tanítókat nagyon nyomatékosan figyelmeztette az egyetértés kötelességére.

1 Főképviselőjükről, Arminius (Hermanszon) Jakab leideni egyetemi tanárról nevezték így őket. 2  L. 1. Kor. 3. r.

20. §. ISKOLÁZÁS

Iskoláira a magyar protestantizmus ebben a korszakban is nagy gondot fordított. Erre szükség is volt, mert veszedelmes versenytársaik lettek a jezsuita iskolák, amelyek nagy súlyt fektettek a megnyerő külső tulajdonságok, társadalmi ügyességek kifejlesztésére. A jezsuiták iskolái ezért csakhamar kedveltségre tettek szert a hitükben ingadozó protestáns előkelők közt is. A protestáns iskolákra viszont éppúgy ránehezült az üldözés, mint az egyházakra. Ezt a hitükben állhatatos fő- és közrendű protestánsok kettőzött áldozatkészséggel igyekeztek ellensúlyozni. Számos nagyérdemű tanintézet lett e korban végleg vagy egyidőre áldozata a kormány és a klérus ellenreformációs buzgalmának vagy a háborús viszontagságoknak. Így kergette bujdosásba a Báthory Zsófia vakbuzgósága a reformátusok sárospataki híres kollégiumát; így tette tönkre török-tatárdúlás a nagyváradi és a gyulafehérvári főiskolákat, mely utóbbit e miatt kellett Nagyenyedre áthelyezni. Ez csak néhány példa a sok közül. Tanárok és tanítványok híven ragaszkodtak iskoláikhoz és sokszor vették kezükbe a vándorbotot, csakhogy együttmaradhassanak.

A korszak legnagyobb protestáns tanügyi alkotása a Bethlen Gábor academicum collegiuma (Gyulafehérvárt, 1662-től Nagyenyeden), mely 1622-ben alapíttatott országgyűlési határozattal. Anyagiakban is fejedelmileg megalapozva I. Rákóczy György alatt élte fénykorát. Országos egyetemmé való kiépítése nem volt lehetséges, de külföldi és hazai tanerői — mint Opitz Márton, a jeles német költő, Alsted János, korának egyik legkitűnőbb református theologusa és philosophusa, Bisterfeld János Henrik, a sokoldalú diplomata tudós, Apáczai Csere János és az iskolának a legnehezebb években valósággal megmentője, a fáradhatatlan tanár és hasznos író, Pápai Páriz Ferenc — a hazában és a külföldön nagy hírnevet biztosítottak neki.

Igazi népiskola még ebben a korban nem volt. Már a legalsóbbfokú oktatás is a „deáki tudomány"-nyal kezdődött. Ennek hátrányát Magyarországon legelőször a puritánok vették észre, akik az oktatásban természetes jogaihoz akarták juttatni az anyanyelvet. Főképp az ő lelkes ösztönzésüknek lehet köszönni, hogy a korszak második felében több egyházi hatóság „nemzeti iskolák" azaz magyar nyelvű elemi népiskolák felállítását rendeli el — a szatmárnémeti zsinat (1646) a leányok számára is, külön nőtanítókkal. De más nevelés-oktatásügyi reformok számára sem volt a magyar protestáns iskolában meddő a talaj. Az egyik legnagyobb paedagogus, a morva eredetű Comenius Ámos János változatos életének négy esztendejét (1650–1654) a Rákóczy- család meghívására a sárospataki főiskolánál töltötte s új korszakot teremtett annak életében. Comenius szellemi rokona volt a tragikus sorsú ifjú tanár: Apáczai Csere János (1625–1659), aki az erdélyi református tanügyet igyekezett reformálni. Teljesen szegény sorsból emelkedett, öt évi külföldi tanulmányozás után, huszonnyolc éves fővel a Bethlen-kollégium tanári székébe. Itt izzó tettvággyal kezdte hirdetni paedagogiai reformeszméit. De csakhamar oly féltékenységet és gyűlöletet vont magára, hogy már néhány év múlva (1656) elüldözték gyulafehérvári tanszékéből. Ekkor csüggedetlen akaraterővel száműzetése helyének, a kolozsvári kisebb iskolának főiskolai színvonalra emeléséhez fogott, ami sikerült is neki, de sorvadásos teste már három év múlva erőt vett hatalmas lelkén.

21. §. IRODALOM

Bizonysága az ellenreformáció-korabeli magyar protestantizmus szellemi erejének az irodalom is. Ez túlnyomó részében hitvitázással vagy elvont theologiai fejtegetésekkel foglalkozik. Pázmánynak csak a nyelv művészetében nem voltak a protestánsok között egészen méltó ellenfelei, de theologiai tudomány dolgában akárhányan fölértek vele. Így elsősorban legfélelmesebb ellenfele, Alvinczi Péter, de mások is sikerrel mérték össze vele fegyvereiket, úgy református, mint lutheránus részről. Már a Pázmányék vitái sem voltak mindig a tárgy komolyságához méltó hangúak, de a következő nemzedékben az ügy szentségét sokszor már egészen eltakarta a hang sivársága s nem eszköznek, de öncélnak tűnik fel a mosdatlan gorombáskodás. Római katholikus részről Sámbár Mátyás jezsuita volt ez elfajult viták főbajnoka, aki azonban sem tudományban, sem durvaságban nem tudta felülmúlni református ellenfeleit: Pósaházi Jánost, a tudós sárospataki tanárt, meg kézdivásárhelyi Matkó Istvánt, a sokat hánya-tott prédikátort, aki oláh református gyülekezetnek is állott, Karánsebesen, az élén. Ezeknek a vitáknak visszataszító eldurvulását római katholikus részről az elbizakodás, protestáns részről az elkeseredés magyarázza.

Azonban ezek a vitatkozások egyáltalában nem merítették ki a magyar protestáns szellem erejét. Voltak kitűnő művelői a bibliai tudományoknak: így pl. Komáromi Csipkés György, a tudós debreceni tanár és lelkipásztor, aki nagyszámú egyéb művei mellett szerencsétlen sorsú új bibliafordításában adta tudományosságának érett gyümölcsét (megjelent halála után negyven évvel 1718-ban, Leidenben, Debrecen város költségén; 4200 példányának csak ¼-része tudott eljutni jó 70 év múlva Debreczenbe, a többit a jezsuiták aknamunkája következtében az egri püspöki palota udvarán égették el). Mint műkedvelő theologusok forgatták a tollat Lorántfy Zsuzsánna és I. Apafi Mihály fejedelem is; az előbbi a legelső olyan magyar nőíró, akinek írása nyomtatva is megjelent. Szenczi Molnár Albert egyéb közhasznú munkái mellett a Kálvin Institutiójának sikerült fordításával („Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás", Hanau, 1624.) tett nagy szolgálatot a magyar theológiai tudománynak. A népszerű vallásos irodalom is nagyszámú hívatott művelőkre talált. Főrangú személyek és a nép ismeretlen fiai (kurucköltészet) gazdagították a vallásos költészetet. A szellemi élet egyéb mezőin is (nyelvtudomány, philosophia, történelem stb.) protestáns lelkészek és tanárok jeleskedtek, akik a legnagyobb nyomorúság idején sem lettek hűtelenek a tudományhoz és az irodalomhoz. A magyar református egyház első nagyszabású történelmét például írója, a tudós Debreczeni Ember Pál lelkipásztor folytonos hányódás, bujdosás, üldöztetés közepette dolgozta ki és fejezte be. (Megjelent halála után 1728. Utrechtben, a Lampe Fr. A. neve alatt.)

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.