//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

2. I. RÉSZ Az ellenreformáció kora ELSŐ FEJEZET Az ellenreformáció Európában

2. I. RÉSZ Az ellenreformáció kora ELSŐ FEJEZET Az ellenreformáció Európában

  2013.11.30. 15:49


 

I. RÉSZ
Az ellenreformáció kora
 
ELSŐ FEJEZET

Az ellenreformáció Európában

 

1. A mű írója

1. §. A RÓMAI KATHOLICIZMUS MEGÚJHODÁSA; A JEZSUITA-REND
2. §. AZ ELLENREFORMÁCIÓ HARCAI
 
 
A XVI. század hatvanas éveiben az első nagy reformátori nemzedék kihal és a protestantizmus alapvetése befejeződik. Ezzel új korszaka kezdődik a keresztyénség történetének. Ezt a korszakot, mely a XVII. század végéig tart, az ellenreformáció (vagy: római katholikus restauráció) korának nevezzük. Legkiemelkedőbb vonása e korszaknak a római katholikus egyház ama törekvése, hogy a reformáció által tőle elhódított területeket és Ielkeket visszaszerezze.

 

1. §. A RÓMAI KATHOLICIZMUS MEGÚJHODÁSA; A JEZSUITA-REND

1. A tridenti zsinat 

A reformáció a római katholicizmust magábaszállásra és ereje összeszedésére késztette. Egyes szigorú spanyol és olasz szerzetesi és papi körökben mozgalom indult meg a római egyház vallásos és erkölcsi életének megtisztítására. Nemsokára felhatott ez a mozgalom a pápai székig. Most több ízben buzgó, aszkétaszellemű, egyházuknak élő főpapok lettek pápává. Ez a mozgalom jutott érvényre a nagy tridenti zsinaton is (1545–63). Ez a zsinat több visszaélést megszüntetett, pl. a búcsúvásárt. A protestantizmust azonban kiátkozta és ellentmondást nem tűrő határozottsággal állapította meg a hivatalos római katholikus egyházi tant. Tridentben tehát újra öntudatossá, erkölcseiben tisztábbá s ez által harcképessé lett a római katholicizmus. Ez sohasem következett volna be, ha előzőleg föl nem lép a reformáció. Így a reformáció iránt a római egyház is hálára van kötelezve.

2. A jezsuitarend

Új erejét sietett a római egyház a protestáns „eretnekség" ellen kihasználni. Az inkviziciót, ahol csak tehette, a legkíméletlenebbül működtette. E mellett hatalmas új hadserege lett a jezsuitarend (Jézus-társaság).1 Ennek az alapítója Loyola Ignác volt, egy vakbuzgó és rendkívüli akaraterejű spanyol nemes. Pályáját mint katona kezdte; de egy sebesülés következtében a vitézi életről le kellett mondania. Ekkor a római egyház iránt való rajongásból a pápa zászlója alatt lelki fegyverekkel akart tovább harcolni. Néhány hasonló jellemű társával egy kis társaságot alakított. Ez, III. Pál pápától 1540-ben megerősítve, teljesen a pápaság szolgálatára ajánlotta föl magát és az eretnekek ellen való küzdelmet választotta főmunkaköréül. A rend gyorsan szaporodó tagjait „generálisuk" — Loyola — katonai vasfegyelemben tartotta. Hozzászoktatta őket, hogy a pápa és elöljáróik parancsainak a saját gondolkodásuk és akaratuk teljes felfüggesztésével engedelmeskedjenek, „úgy, mintha csak hullák volnának". A rend szervezete is egészen katonai volt. Főként ennek köszönhette, hogy a római egyházban csakhamar vezető tekintélyre jutott. A protestantizmus kiirtására törekvő uralkodók a legmesszebbmenő támogatásban részesítették a jezsuitákat. Gyóntatószék, iskola, irodalom a hatalmukba került. Theologusaik, a tridenti tanok egységes alapján állva, keményen támadták a több felekezetre oszlott protestáns tábort. Különösen tudtak hatni a nagy tömegekre. Hogy az elszakadtakat visszaédesgessék a régi egyházba, még pompázatosabbá tették a római kath. istentiszteletet, mint amilyen az előtt volt. Nagyban kedveztek a nép babonás hajlamainak. Hogy a gyónást megszerettessék s ez által a papi tekintélyt fokozzák, alaposan meglazították a bűnbánati rendtartást. Körmönfont magya-rázataikkal elaltatták a bűntudatot. Megengedhetőknek tüntettek föl igen kétes erkölcsi értékű cselekedeteket is. Mindez nagyban emelte népszerűségüket mind az alsóbb, mind a felsőbb körökben. Erre támaszkodva, egységes terv szerint egész Európában fanatikus izgatást kezdtek a protestantizmus ellen. Kifejezetten ugyan sohasem tanították, de tényleg állandóan követték azt az elvet, hogy „a cél szentesíti az eszközöket". Jórészt ennek az elvnek és ennek a tevékenységnek lett a gyümölcse az ellenreformáció.

1 Societas Jesu; eredeti spanyol katonai elnevezése „Jézus százada" (Compania de Jesus).

2. §. AZ ELLENREFORMÁCIÓ HARCAI

A jezsuita szellemtől irányított római katholikus urakodóházak — elsősorban a világhatalmas spanyol-osztrák Habsburg- dinasztia — fölhasználták azt a körülményt, hogy a reformáció mozgaImai a legtöbb országban politikai szabadságmozgalmakkat voltak kapcsolatban. Ezért ezek az uralkodóházak „az igaz vallás és egyház helyreállítása" címén fegyverrel törekedtek megvalósítani a politikai abszolutizmus céljait. Így törnek ki az egész korszakot betöltő véres „vallásháborúk". Ezekben a vallás neve utóbb már csak takarója a legridegebb politikai érdekeknek.

l.  Franciaország

A hugenották, akik közt sok volt a főnemes, már az ötvenes évek folyamán belesodródtak — szerencsétlenségükre — a politikai pártviszályokba. Állásfoglalásukkal a római katholikus udvari párt gyűlöletét vonták magukra. Váltakozó szerencséjű polgárháborúk követték egymást. A hugenotta pártot az udvar Bertalan-éji vérengzése (1572. aug. 24.) majdnem a végromlásba taszította. De hősies ellenállásuk és a Valois-ház kihalása végre meghozta küzdelmeik gyümölcsét. Vezérük, Bourbon Henrik jutott a trónra, ki IV. Henrik néven Franciaország egyik legnagyobb királya lett. Ő a francia nép nagy többségének megnyugtatása érdekében általtért a római egyházba. De volt hitsorsosai ügyét tovább is szívén viselte. Vallásuk gyakorlatát a nantesi edictumban (1598) biztosította, bár egyúttal erősen korlátozta is. Utódai jezsuita befolyás alá kerültek. Unokája, a „napkirály", XIV. Lajos, a nantesi edictum visszavonásával (1685) országa több, mint egymillió becsületes, munkás, csöndeséletű református polgárát fosztotta meg vallási és polgári jogaitól s helyezte törvényen kívüli állapotba. Ettőlfogva a hugenotta egyház élete egy teljes századon keresztül, majdnem a nagy forradalomig, egyetlen rettenetes és dicsőséges vértanúság volt. Egészen az őskeresztyénségig kell visszamennünk, ha méltó párját akarjuk találni annak a keresztyéni állhatatosságnak, amellyel Kálvin e csodálatos tanítványai hordozták szörnyű keresztjüket.

2.  Németalföld

Az önérzetes és jómódú németalföldi polgárságból V. Károlynak és fiának, a sötétlelkű II. Fülöp spanyol királynak kíméletlen abszolutizmusa önállósági törekvéseket váltott ki. A spanyol kormányzat irtózatos vérengzései nem birták megakadályozni a "koldusok"2 fölkelését (1566). A kálvini szellemtől lelkesített szabadságharc bámulatraméltó szívóssággal és önfeláldozással évtizedekig folyt. Végre is a hét északi prot. tartomány elszakadására vezetett. A westphaliai békében (1648) önálló államként elismert Németalföld a protestáns műveltség messzevilágító tűzhelye lett. Államvallása a református volt, de a máshitű kisebbségekkel szemben nemes türelmet gyakorolt.

3.  Németország

A német birodalomban az augsburgi vallásbéke óta is napirenden voltak a vallási surlódások, mert a róm. kath. fejedelmi udvarok és főkép a Habsburg-császárok jezsuita befolyás alatt álltak. A helyzet különösen kiélesedett Csehországban, ahol Rudolf, majd Mátyás császárkirályok jogsértő eljárására a protestáns rendek forradalmi föllépéssel feleltek. Ezzel indult meg (1618) a harmincéves háború. Ennek első felében a császáriak győzelmei a zordon jezsuita szellemű II. Ferdinánd alatt már-már végveszedelemmel fenyegették a birodalmi protestantizmust. De ekkor Gusztáv Adolfnak, a hívő és hős svéd királynak közbelépése (1630) megfordította a kockát. Utóbb már majdnem kizárólag csak politikai érdekekből folytatták a háborút és 1648-ban a westphaliai békével fejezték be. Ez a béke a „cuius regio, eius religio"-elvét (a máshitűek szabad elköltözési jogának biztosításával) fenntartotta és a reformátusokra is kiterjesztette. A békébe azonban Csehország és az osztrák örökös tartományok nem foglaltattak bele: itt a Habsburg-uralkodók már előbb irgalmatlanul eltiporták a kezdetben tekintélyes protestantizmust, melyből a II. József türelmi rendelete (1781) már csak romokat talált.

4.  Anglia

A protestánssá lett Anglia l588-ban győzelmesen védte ki II. Fülöp „győzhetetlen armadájának" támadását, amelynek célja az ország önálló állami létének és protestantizmusának együttes megsemmisítése lett volna. Azonban csakhamar súlyos belső ellentétei támadtak. Az Erzsébet utódaiként trónrajutott Stuart-királyok (I. Jakab és fia, I. Károly) leplezetlenül léptek elő abszolutisztikus törekvéseikkel, ami ebben az ős-alkotmányos országban nagy felháborodást támasztott. Az önkényuralom legbiztosabb támaszát a püspöki szervezetű államegyházban látták s ezért keményen léptek föl a Kálvin következetes hívei, a puritánok ellen, akiket különben már Erzsébet is üldözött. Magába az államegyházba egyre több római vonást igyekeztek becsempészni. Oktalanságukkal a puritán szellemű polgárságot végre is vallási és politikai forradalomba kergették, amely I. Károlynak a fejébe került. (1649.) A forradalmi Anglia koronázatlan királya Cromwell Olivér lett, ez a nagy, bibliás keresztyén jellem. Puritán hadai zsoltárt énekelve törték össze a Stuart-uralmat. Cromwell rakta le Anglia protestáns világhatalmának alapjait. Nagyon sokat tett a kontinensen üldözött hitsorsosai érdekében. Teljes vallásszabadságot biztosított Angliában minden, a Biblia alapján álló keresztyén felekezetnek. Cromwell halála után (1658) a kifáradt nemzet újra a Stuartokat ültette vissza a trónra. Ezek azonban semmit sem okultak, elődeik nyomán haladtak tovább s végül egyenesen jezsuita szellemű rekatholizálásra törekedtek. Erre a nemzet egy újabb forradalommal felelt (az ún. „dicsőséges forradalom" 1688). Ennek következménye a Stuartok végleges elűzetése s az Orániai-ház uralma alatt a Cromwell kivívta vallásszabadságnak biztosítása lett. E vallásszabadságból3 a római katholikusok és a socinianusok (unitáriusok) egyelőre még ki voltak zárva. Így is nagy haladást jelentett azonban ez a vívmány egy század alatt. Ez a záróköve az ellenreformáció korának.

Koldusoknak (gueux, olv. gő) nevezte el megvetőleg a kormány egyik tagja a forradalmi pártot; később ők maguk büszkén viselték ezt a nevet.

Ez tehát még nem volt modern értelemben vett vallásszabadság, csak nagyon tág „türelem". Az államegyházi rendszer fennmaradt s akik nem az államegyházhoz tartoztak, egészen a XIX. századig nem viselhettek közhivatalt.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.